หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 4 11 5
2 005 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 12 33 19
3 006 โรงเรียนคำน้อย 15 39 21
4 008 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 8 34 18
5 011 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 43 72 56
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 39 96 56
7 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 35 51 43
8 015 โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 2 4 3
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 11 16 15
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 13 33 23
11 009 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 23 57 32
12 016 โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 14 61 22
13 017 โรงเรียนดอนหมู 25 47 36
14 022 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 22 52 38
15 028 โรงเรียนบัวเหลือง 8 18 14
16 029 โรงเรียนบัวเหลือง (สาขาบ้านหนองบัว) 0 0 0
17 030 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 25 44 32
18 031 โรงเรียนบ้านกุดเชือก 14 40 27
19 032 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 2 4 2
20 033 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 0 0 0
21 038 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 11 18 16
22 039 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 5 10 7
23 041 โรงเรียนบ้านขามป้อม 27 36 34
24 040 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 1 1 1
25 042 โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 19 34 28
26 043 โรงเรียนบ้านขามเรียน 2 2 2
27 044 โรงเรียนบ้านขุมดิน 5 5 5
28 048 โรงเรียนบ้านคำปากดาว 5 9 6
29 046 โรงเรียนบ้านคำแคน 2 5 4
30 047 โรงเรียนบ้านคำโซ่ 45 108 64
31 056 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 7 20 14
32 057 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 1 2 2
33 059 โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 12 16 14
34 060 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 6 30 11
35 061 โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 11 24 17
36 062 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 1 1 1
37 063 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 14 53 29
38 064 โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 2 5 4
39 069 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 34 91 55
40 070 โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 1 2 2
41 065 โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 3 5 5
42 066 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 5 11 9
43 067 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 30 53 45
44 068 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 10 31 18
45 073 โรงเรียนบ้านนาข่า 12 23 17
46 074 โรงเรียนบ้านนางาม 16 34 25
47 075 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 18 37 27
48 076 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 1 8 3
49 077 โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 4 4 4
50 080 โรงเรียนบ้านนาฮี 1 3 2
51 079 โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 1 1 1
52 078 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 10 17 15
53 072 โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 13 16 15
54 095 โรงเรียนบ้านบัว 1 0 0
55 096 โรงเรียนบ้านปอแดง 12 26 19
56 097 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 54 132 76
57 098 โรงเรียนบ้านป่าดู่ 1 3 2
58 100 โรงเรียนบ้านป่าปอ (สาขาบ้านหนองข่าลิ้น) 1 2 2
59 101 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 3 7 5
60 099 โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 0 0 0
61 103 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 5 16 8
62 107 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 32 79 55
63 108 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 4 6 6
64 109 โรงเรียนบ้านมูลนาค 20 35 28
65 111 โรงเรียนบ้านละว้า 36 52 48
66 112 โรงเรียนบ้านลาน 7 14 12
67 115 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 27 55 41
68 116 โรงเรียนบ้านวังม่วง 41 94 66
69 119 โรงเรียนบ้านวังหว้า 27 76 48
70 120 โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 15 35 24
71 117 โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 25 63 44
72 114 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 13 9
73 118 โรงเรียนบ้านวังแสง 16 33 23
74 121 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 13 30 22
75 123 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 4 5 4
76 125 โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 2 9 5
77 124 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 27 72 45
78 126 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 11 14 14
79 127 โรงเรียนบ้านสว่าง 11 25 17
80 122 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 8 12 11
81 134 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 13 26 19
82 135 โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 3 12 6
83 136 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 2 6 4
84 137 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 3 6 5
85 138 โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 9 11 11
86 141 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 3 8 6
87 140 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย(สาขาบ้านดอนเปือย) 0 0 0
88 143 โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 9 15 13
89 142 โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 2 2 2
90 146 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 12 41 20
91 147 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 1 2 2
92 148 โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 2 4 4
93 149 โรงเรียนบ้านหนองน้าใส 15 30 25
94 151 โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น 12 19 16
95 153 โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 9 16 13
96 154 โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 4 7 6
97 156 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 7 7
98 155 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 19 27 25
99 158 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 2 3 3
100 157 โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 8 10 10
101 159 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 16 52 22
102 161 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 24 57 41
103 162 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 14 35 26
104 163 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
105 165 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา 10 19 15
106 164 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 1 15 0
107 166 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 9 12 11
108 167 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 5 15 9
109 168 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 37 69 54
110 139 โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 4 8 7
111 145 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 5 20 10
112 144 โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บารุง 11 17 12
113 152 โรงเรียนบ้านหนองแปน 33 77 46
114 160 โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 4 8 6
115 150 โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 3 7 6
116 169 โรงเรียนบ้านหนองไห 24 41 33
117 170 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 37 121 69
118 171 โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 8 18 13
119 182 โรงเรียนบ้านหันแฮด 1 2 2
120 184 โรงเรียนบ้านหัวนา 15 27 21
121 183 โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 2 4 3
122 185 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 26 91 45
123 186 โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 0 0 0
124 188 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 10 19 16
125 187 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 8 22 15
126 189 โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 6 15 10
127 190 โรงเรียนบ้านหินฮาวลาวังชู 1 2 2
128 191 โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 8 22 13
129 175 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 6 9 8
130 176 โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 4 14 8
131 180 โรงเรียนบ้านห้วยอึ่ง 0 0 0
132 181 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 2 4 3
133 172 โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 23 36 32
134 177 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 47 94 65
135 179 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 5 12 7
136 173 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 6 4
137 174 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคามี 5 27 12
138 178 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 8 5
139 035 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 12 23 14
140 034 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 0 0 0
141 045 โรงเรียนบ้านเขวา 7 11 8
142 102 โรงเรียนบ้านเป้าประชาบารุง 0 0 0
143 110 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 10 20 17
144 113 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 19 39 33
145 128 โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 4 10 6
146 129 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 33 66 52
147 192 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 22 51 34
148 193 โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 2 3 3
149 036 โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 4 7 6
150 049 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 14 23 19
151 053 โรงเรียนบ้านแจ้ง 6 9 9
152 054 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 9 16 15
153 071 โรงเรียนบ้านแท่น 3 5 4
154 037 โรงเรียนบ้านโกน้อย 2 6 4
155 050 โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 11 21 18
156 051 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ 19 33 30
157 052 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 20 39 31
158 055 โรงเรียนบ้านโจด 27 63 39
159 058 โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 3 6 3
160 081 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 6 21 9
161 082 โรงเรียนบ้านโนนข่า 42 96 66
162 083 โรงเรียนบ้านโนนคุต 9 18 14
163 084 โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 5 7 6
164 086 โรงเรียนบ้านโนนงาม 0 0 0
165 088 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 2 4 3
166 089 โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 5 13 10
167 090 โรงเรียนบ้านโนนทัน 12 25 13
168 091 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 3 5 5
169 092 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11 16 16
170 093 โรงเรียนบ้านโนนสานัก 5 18 9
171 094 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 1 1 1
172 085 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 10 18 13
173 087 โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 2 4 3
174 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 3 6 3
175 130 โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 0 0 0
176 131 โรงเรียนบ้านโสกนาค 18 34 27
177 132 โรงเรียนบ้านโสกนาดี 9 25 16
178 104 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 40 105 66
179 105 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 22 33 22
180 133 โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 2 4 3
181 195 โรงเรียนปรชาพัฒนาบ้านแฮด 13 21 18
182 196 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 10 28 18
183 197 โรงเรียนป่าปอ 19 36 26
184 202 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 11 15 14
185 204 โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 2 2 2
186 206 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 7 13 11
187 207 โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 3 10 3
188 208 โรงเรียนสวัสดี 30 46 38
189 209 โรงเรียนสามหมอโนนทัน 27 70 45
190 211 โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 4 20 9
191 210 โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 24 48 28
192 212 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 38 71 57
193 214 โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 3 8 5
194 213 โรงเรียนห้วยยางมัญจาคีรี 0 0 0
195 220 โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 5 10 9
196 003 โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 4 16 8
197 194 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 33 80 54
198 215 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 3 10 6
199 004 โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 2 21 7
200 007 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 41 74 62
201 024 โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน 0 0 0
202 025 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 28 50 39
203 027 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 11 26 21
204 026 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) 1 1 1
205 023 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 9 27 18
206 198 โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 3 3 3
207 018 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 15 33 27
208 019 โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 33 88 53
209 020 โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 8 21 14
210 021 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 1 1 1
211 001 โรงเรียนกรุณาศึกษา 14 29 18
212 200 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 34 93 55
213 199 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์ 10 44 19
214 201 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน 14 35 24
215 203 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 6 17 9
216 216 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 0 0 0
217 217 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 3 7 4
218 218 โรงเรียนอนุบาลสุขสัมพันธ์ 0 0 0
219 219 โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 4 10 8
220 221 โรงเรียนเอี่ยมไพศาล 2 2 2
221 205 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 16 56 23
รวม 2537 5638 3855
9493

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]