หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางไพรวัลย์ มีเงินโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ ปัจจวงษ์โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการ
3. นางกาญจนาพร หอศิลาชัยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
4. นางสาววัชรี ยินดีรัมย์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา พานุศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ เพ็งมาลาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางบานเย็น ศรีธงไชยโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการ
4. นางสังวาลย์ ยอดรักโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ อุดมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวันนา ขุ่มด้วงโรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางอุบล พินธะโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
3. นางชลิญากร กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
4. นางกัลยาณี สร้อยเปาะโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายคำวงษ์ ดอกนางแย้มโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไกรษร สุ่ยหล้าโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนันทรีรัตน์ หัสจรรย์โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
4. นางสาวจตุพร เถือกคำโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
5. นางพนิดา หิปะนัดโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวรพล ศุภธีระโรงเรียนหนองผือกอบงประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร บัวระบัดทองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางปราณี วาระกูลโรงเรียนบ้านโสกนาดีกรรมการ
4. นางกาญจนา ไชยชาติโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นางสาวนริศรา เมืองวงษ์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ทิทาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มประธานกรรมการ
2. นางอรษา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ พนมสาศิลป์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางนารีรัตน์ ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางพานี สุภาโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือประธานกรรมการ
2. นางบุญหลาย ทาสะโกโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสว่างจิต หมอกไชยโรงเรียนบ้านห้วยฮวกกรรมการ
4. นางมลิวรรณ รูปหล่อโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพรนิภา คชพรมโรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงกรรมการ
2. นายจงรัก เรืองผึ้งโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางพิกุล แสนพงษ์โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางภาษี สาเพชรโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยประธานกรรมการ
2. ดร.ธนพรรณ นันทะแสนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปภัชญา มิ่งขวัญโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพักตร์ สะเดาโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางศรุดา ศรีบุญสมโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางบัวเงิน ทัพซ้ายโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางสาวดาราวรรณ โทศรีโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
5. นางนุชรีย์ ฮามพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเอกไมย์ ทันมังโรงเรียนเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินรัตน์ บัวระบัดทองโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางเรวรรณ มณีวงษ์โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยวกรรมการ
5. นางจิระประภา ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร ชัยนาโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางทองปักษ์ ภูมิโสมโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางเสาวภา สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นางสาวอัมพวัลย์ โชติจำลองโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอโศก ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสุดาวรรณ คำงามโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีรองประธานกรรมการ
3. นางพรศรี ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ เทนอิสสระโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวศรีแพร สันเพราะโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนิดา ศิริสังข์ไชยโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ มีเศษโรงเรียนบ้านหนองรูข้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญาโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญกรรมการ
4. นางพรรณี อดทนโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
5. นายพิทักษ์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ พานิชย์โรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ราชรองเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนรองประธานกรรมการ
3. นายอรรณพ ยอดสุวรรณ์โรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นางนิตยา ถาถอสุดโรงเรียนวังแสงกรรมการ
5. นางสาวธารารัตน์ เหล็กโชติโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
6. นางณัฐชยา วังหนองลาดโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางมนิวัลย์ นารินนท์โรงเรียนบ้านโสกนาดีประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา นิสยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ผดุงลมโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
4. นางทัศนีย์ ขามประไพโรงเรียนบ้านเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางรจริน บุตตรีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ นามศรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางเทวัญ รอบรู่้โรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
4. นางมยุรา นามหงษาโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางวิรงรอง อุดมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ สมบัติธีระโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ อ้มเถื่อนโรงเรียนบ้านแคนเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง พูลหน่ายโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ หวังชนะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสำราญ แก้วปัตตาโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. ดร.ภัทรา มูลน้อยโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางนิภา สินแสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มรองประธานกรรมการ
3. นางดอกอ้อ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
4. นายพสิษฐ์ สุริรักษ์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว แก้วชูสกุลโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพรรณ รัตนบุญทาโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ สันเตโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยรองประธานกรรมการ
3. นายเดชา ประตาโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
4. นางสาวปนัดดา จันตะคุณโรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการ
5. นางสาวจิราพร วิริยะจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปาระศาตร์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างรองประธานกรรมการ
3. นายสำรวย พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
4. นายมุขชาติ บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
5. นางสาวมยุรา แสงอ่อนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ ศรีพุทธโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ พิสันเทียะโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางประเยาว์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
4. นางบัวทอง ทองรักษ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
5. นายอดิเรก สะตะโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการ
6. นางดวงดาว เลนคำมีโรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อมกรรมการ
7. นางเกษร ศรีเทพโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
8. นายประกอบ ไชยชนะโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
9. นางสาวยุภาพร สิมมาโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
10. นางมยุรี พรมโสภาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวนิชา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางหนูกร อินตู้โรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
4. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ โนนทะเสนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวสุบรรณ์ ชัยคำดีโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
7. นายบัญชา ยาโสภาโรงเรียนบ้านนาตับเต่ากรรมการและเลขานุการ
8. นางประพิน จันทร์สมโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ จันทะวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมร สุนาอาจโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
4. นางสาวยุพาพักตร์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ เชื้อเมืองโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
6. นายอุ่นทยา ผาผงโรงเรียนสวัสดดีกรรมการ
7. นายมงคลชัย ปัญญพัฒน์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
8. นางนิตยา เสมเหลาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา กันตังโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ประธานกรรมการ
2. นางทองไสย์ เพียยุระโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางธิดารัตน์ จันทีโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวิบูลย์ พรหมรับโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นายวิลัย จันทวงศ์โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยกรรมการ
6. นางสาวกฤษติยา นางามโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวละมัย รอบคอบโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปพิชญา ปากเมยโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชารักษ์กรรมการ
3. นางประดับ โคตรทองหลางโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นายจงกล ชาญชำนิโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
5. ส.ต.ต.จำนง ชาลีคารโรงเรียนเมืองเพียกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายประพัฒ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ประทุมมาโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ บัวผายโรงเรียนนาแพงสงแดงกรรมการ
4. นางเกษมณี จันทะโชติโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทรงศิริ ชัยนาโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญประชิต โสภาจิตร โสภาจิตรโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ น้อยตำแยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางวิรัญชนา วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
5. นายประพันธ์ อันภักดีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางเวียงทอง นุ่นภักดีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดประธานกรรมการ
2. นางนิ่มน้อย แพงปัสสาโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
3. นางวัลลภา นวดพุดชาโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวภัทรกร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านวังผือ ขามป้อมกรรมการ
5. นางบัวหวาน พรมหญ้าคาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นายจักรภัทร ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ์ แหล่ป้องโรงเรียนทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายศุกลกานต์ หลุ่มใสโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จันทราโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี เหล่าคนค้าโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. นางสาวมาริสา เฮียงสาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางละออ ถินทะสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรจง ป้องสาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางสุรศักดิ์ วงษ์บุตรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นางวาสนา เพชรเกื้อโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทัศนียา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนประธานกรรมการ
2. นายสุนิตย์ ขอนสักโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
3. นางจันทณา แป้นทองโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร แก้วมาตย์โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจานประธานกรรมการ
2. นางนางอัมรินทร์ สีทับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายสุนันท์ สงค์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางเกวลิน จินดาโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัวทอง ทาจันโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อุปศรีโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภลักษณ์ พรหมรับโรงเรียนบ้านเกิ้งกรรมการ
3. นายอนุชิต มุ่งเกิดโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายภูวัตนันทน์ จันทีโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
5. นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่องโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุธน แป้นทองโรงเรียนบ้านโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ สุรีรัตน์ พิศวงษ์โรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เรืองสมบัติโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นายพรชัย ศรีจำปาโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนกรรมการ
5. นางเอมอร แทนสาโรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางอำภัย จำรัสกลางโรงเรียนเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายณรงค์รัชช์ ธิติมงคลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
3. นายนิรุติ กมลปรีดีโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการ
4. นายประวิทย์ ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
5. นางสาวมนสิชา โคตรตาแสงโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
6. นางสาวพิมลวรรณ พลสิงห์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย มีชำนาญโรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะมิตร ตุแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านซับแดงซำไผ่กรรมการ
4. นายประมวล บุญเทพโรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เขตคามโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุ่ยวงษ์โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ วิสุวงษ์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นายเอกภพ คำงามโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นายธีรพงษ์ สินโพธิ์โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
5. นางศิริพร มาตรกำจรโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกระแส วิเศษนครโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายคณิต คำแพงโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
3. นายสมนึก หงษ์เหินโรงเรียนบ้านห้วยแล้งกรรมการ
4. นายสุพัฒ อุดมโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญชวน ถาเหง่าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ระดารงค์โรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางสาวปทิตตา พงษาโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประภาส ดีนางโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางประมุข โสมแสงสัยโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนายพิสิษฐ์ ศรีจักรคำโรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว ตุ้มชูโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นางวลีรัตน์ สืบมาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถวิล หอมตาโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขประธานกรรมการ
2. นางวันทนี ตุติโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ หวังสกุลดียิ่งโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
4. นางหทัยมาศ พงษ์สิมาโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายองอาจ โคมเปือยโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ โรจนจันทร์โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
3. นายบรรจง นวลบุญมาโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นางสมพร สอนสวาสโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นางสุมิตรา ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุวาสนา โฮชินโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร ศิราภัยโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางดวงพร ห่มซ้ายโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นายสะอาด หินตะโรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร สะเดาโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ สมีแจ่มโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ ช่างปรุงโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นายชวกิจ นินทะสิงห์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกรภัทร คำโสโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย พลรักษาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นายสมาน บุญยิ่งโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นายอุทัย ชัยนาฮีโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ ชาปัญญาโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
3. นางจินตนา ดอนหมั่นโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางสาวนิติยา ราศรีโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายทองบัน พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางลดาวัลย์ นามมนตรีโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นายมงคล งามใจโรงเรียนบ้านหันแฮดกรรมการ
5. นายยนต์ หงษาพันธ์โรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายจำลอง อ่อนธรรมาโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ วงษ์พระจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์กรรมการ
3. นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แทนวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารีรัตน์ คุณโนโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ภาวโคตรโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
3. นายสุระ จันทะพรโรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรษมนตร์ สมแวงโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารีพร ทิพย์พิลาโรงเรียนบ้านแคนเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาคร สุโรพันธ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางจิราภา เชื้อคำโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพนม ขอนจันทร์โรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางแท็ตธิริยา ดีบ้านโสกโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เหล่าดิ้มโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่างกรรมการ
4. นายเสรี ชังภัยศึกษานิเทศก์กรรมการ
5. นางไพวัลย์ ชนยุทธโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรวิวรรณ นาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ไสวดีโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
3. นางธนัชชา รอบคอบโรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่างกรรมการ
4. นางปราณี เถาพันธ์โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
5. นางพรปรานี ขอนจันทร์โรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
6. นายมานะ นามูลเพ็งโรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางประมวล เริ่มตระกูลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ พรมมากูลโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัตนา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนปอแดงกรรมการ
4. นางณฤดี ศุภฤกษ์ชัยศรโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปทุมมาลย์ สีหานูโรงเรียนนาแพงสงแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตาวารตี กันหาชนะโรงเรียนแก้วตาวารตี กันหาชนะกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ วาทโยธาโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ปันคำโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางชลลดา วันศุกร์โรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสีหนาท สุจจะชารีโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายศรชัย สะเดาโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
3. นางจินตนาพร เศษสุวรรณ์โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยากรรมการ
4. นายสมร โฮชินโรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวางกรรมการ
5. นางนคร ปิกะตังโรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุภี อุปลาโรงเรียนดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางสุมาลี กลีบทองโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายนพรัตน์ ชูรักโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุภี อุปลาโรงเรียนดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ศรีพลโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
3. นางสุมาลี กลีบทองโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
4. นายนพรัตน์ ชูรักโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
6. นายไชยยงค์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
7. นางจุฬารัตน์ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางหนูเวียง แสนบุญศิริโรงเรียนบัวเหลืองประธานกรรมการ
2. นายประเวศ กรมวังโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
3. นายสุชาติ สันเสนาะโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
4. นายกฤษณะ แก่นพรมโรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชูกรรมการ
5. นายปัญญา สอลีโรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ นามเทพโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
7. นายวีรพล เพียรยิ่งโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรินทร์ จันทบูรณ์โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุพงษ์ โคจำนงโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นายอานุภาพ พานพิมพ์โรงเรียนดอนหมูกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ นามเทพโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
6. นายทองใส สิงห์สุวรรณโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
7. นายวีรพล เพียรยิ่งโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสิทธิศักดิ์ จันทร์เรืองโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางทวีรัส นิลดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางศรียุพา เมธาอภินันท์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางรติรัตน์ เกิดชัยภูมิโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ลาหลงโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นางสาวปวีณา เมตไธสงโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชูเนตรโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นายบุญยง ต่อชีพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายโสฤทธิ์ บรรยงโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพีระพงษ์ อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงแก้ว สมบูรณ์ทองโรงเรียนกรุณาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสายตา กัวะโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาวดี ชัยเลิศโรงเรียนบ้านสวนหม่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางประภาวดี อินทะแสงโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยากรรมการ
4. นายวรัญญู คุณดิลกเกษมบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางพิสมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ เค้าคำโรงเรียนบ้านแท่นประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต สิงห์วราภรณ์โรงเรียนดอนหมูกรรมการ
3. นางนภาวรรณ ปุริสาโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ บุตรศรีสวยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเวชพล อุดมกรมเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ บุตรศรีสวยโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิศณุพันธ์ อนุชนโรงเรียนสวัสดีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนี ทัศนียพงค์โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายเวชพล อุดมกรมเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุมลมาลย์ ธาดาโรงเรียนบ้านหนองโนประชุานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นางสาวพรรณทิวา ชุมมุงโรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนรา กมลปรีดีโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายวิระ มีนาโรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการ
3. นางศุภาวรรณ ศรีบุรินทร์โรงเรียนบ้านหนองผือกอบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเพชร น้อยน้ำเที่ยงโรงเรียนดอนหมูประธานกรรมการ
2. นางจิราพร พรไตรโรงเรียนเก่านาโนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล อายุุคงโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
4. นายอนวัช อุปชิตกุลโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางรัตติยา พวกเมืองพลโรงเรียนบ้านโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงใจ ศิริอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นายพฤหัส เสนไสยโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม จำปาวงศ์โรงเรียนหนองญ้าปล้องโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายอุดม คำเวียงโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุดม คำเวียงโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุดม จำปาวงศ์โรงเรียนหนองญ้าปล้องโนนสว่างรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนียา สายประกอบโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
4. นางปราณี ลีลาศโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
5. นางชุลีพร สีหาเสนาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายยศกร ทัศนียพงค์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายเหรียญชัย โคกหงส์โรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
3. นางสาวนิลพัตร แถวโนนงิ้วโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสันทัด นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
2. นางสาวสำราญ ศรีเกินโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
2. นางพิมลพร นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
3. นายรัตพงษ์ นิชยันต์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสันทัด นาขามโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ช่วยบุญโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายทริชาติ กองเกิดบ้านป่าปอกรรมการ
4. นางกุหลาบ สอนนำชุมชนบ้านโคกกรรมการ
5. นางลออ ปัญญาดีสวัสดีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ศรีหาญโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางกุหลาบ สอนนำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นายรักพงษ์ นิชยันท์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นางลออ ปัญญาดีโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นายสุนทร เค้าโคตรโรงเรียนหนองหัวฯกรรมการ
4. นางพิมลพร นาขามหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
5. นายสันทัด นาขามหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไสวดีโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
2. นางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เค้าโครตโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุดใจ เคนนิคมโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
2. นางสุภัทร์ พรมภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางกัตติกา คำศรีแก้วบ้านขามป้อมกรรมการ
2. นางลออ ปัญญาดีสวัสดีกรรมการ
3. นางสาวสำราญ ศรีเกินบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางสุภัทร์ พรมภักดีชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทวิชาติ กองเกิดโรงเรียนบ้านป่าปอประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เค้าโครตโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุดใจ เคนนิคมโรงเรียนบ้านขามเรียนกรรมการ
4. นายสุภัทร์ พรมภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวรเชษฐ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นปทุม วิจารฐิตย์โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวมัณธีญา มุุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
5. นางทัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณธีญา่ มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นางสาวปิ่นปทุม วิจารฐิตย์โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางทัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นปทุม วิจารฐิตย์โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
3. นางทัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นปทุม วิภรฉัตรโรงเรียนกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ แก้วไชยะโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวมัณธีญา มุสิกาวัลย์โรงเรียนบ้านลานกรรมการ
5. นางทัตติกา คำสีแก้วโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายชุัยบส เดชบุรัมย์โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ลารังสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายวิบูล ชาปัญญาสพป.ขก.2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพรัตน์ เสานาฤทธิ์สพป.ขก.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แซ่เจียโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภูเหล็กรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต น้องคนึงโรงเรียนบ้านโนนข่าหนองร้านหญ้ากรรมการ
4. นายแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นายพุทธิพงษ์ สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แซ่เจียโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านภรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต น้องคนึงโรงเรียนบ้านโนนข่าหนองร้านหญ้ากรรมการ
4. นายแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นางสมศรี ทวีบุญไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
6. นายพุทธิพงษ์ สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมศรี ทวีบุญโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ สมศรีใสโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
3. นายสถิต น้องคนึงโรงเรียนบ้านโนนข่าหนองร้านหญ้ากรรมการ
4. นางแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นายชัยชาญ ศรีรุ่งเรืองบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นายวิทยากร ประเสริฐศรโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ ฮามประไพโรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์ กุนันตาโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต น้องคนึงโรงเรียนบ้านโนนข่าหนองร้านหญ้ากรรมการ
4. นายแสงเพชร ศรีน้ำย้อยโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พลบำรุงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นายพิชิต งามเจริญโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวนุจรี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิธินาถ จันทร์เทศโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พลบำรุงโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการ
3. นายพิชิต งามเจริญโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
4. นางสาวนุจรี นาราษฎร์โรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษตฤณ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางจันทราวรรณ พันทาโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางสาคร มิ่งขวัญโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
4. นางวรรณภา แก้วชนะโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษตฤณ จันทร์หล้าโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางจันทราวรรณ พันทาโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางสาคร มิ่งขวัญโรงเรียนหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการ
4. นางวรรณภา แก้วชนะโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางจริยา หล้าสีดาโรงเรียนหนองร้านหญ้าโนนข่ากรรมการ
3. นายนิคม วรสิทธ์โรงเรียนหัวนากลางกรรมการ
4. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายธิติมน คำมีโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
6. นางลลนา เนาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายจริยา หล้าสีดาโรงเรียนหนองร้านหญ้าโนนข่ากรรมการ
3. นายนิคม วรสิทธ์โรงเรียนหัวนากลางกรรมการ
4. นายเสวก ถาลีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางลลนา เนาวงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธิติมน คำมีโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นายจงเสถียร อุณชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายนิคม วรสิทธ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางปรียานุช พายุบุตรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธิติมน คำมีโรงเรียนสามหมอโนนทันประธานกรรมการ
2. นายจงเสถียร อุณชาติโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นายนิคม วรสิทธ์โรงเรียนบ้านหัวนากลางกรรมการ
4. นางสมมุ่ง สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นางปรียานุช พายุบุตรโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีศิลป์ พิพัฒน์โยธะพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทประธานกรรมการ
2. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีกรรมการ
3. นายพงศักดิ์ เค้าแคนโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เคนหงส์โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางอัญธิฌาธรณ์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา นนทะโคตรโรงเรียนหนองหัวช้างดอนพันชา่ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล เคแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศิริปการโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
3. นางดารณี ซื่อตรงโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางณัฐริดา มูลนามโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย วรรณกุลโรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
3. นางทองมี ชูสกุลโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางจำรัส เวชภูติโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองกรรมการ
3. นายสุดใจ เคนนิคมโรงเรียนขามเรียนกรรมการ
4. นางสาวปิยปทุม รัษชจิตรโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
5. นายวรเชษฐ แก้วสมจิตรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นางจุฑามาศ ทัดเที่ยงนิกรโรงเรียนสวัสดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ พิทักษ์โรงเรียนบัวเหลืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ทัดเที่ยงนิกรโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นางพิชญาภัค ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นางสาวปิ่นปทุม วิจารจิตรโรงเรียนบ้านหนองนางขวัญกรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ แก้วสถิตย์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
6. นายจำรัส เวชภูติโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดประธานกรรมการ
2. นางลักขณา โทนุยโรงเรียนสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สันทิตย์โรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์วรา เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสง่า อายุคงโรงเรียนบ้านทุ่มห้วยกรรมการ
3. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการ
4. นางลักคนา โทนุยโรงเรียนสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
5. นางนฤมล สุจริตโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เสนไสยโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรา เอื่ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมกรรมการ
3. นางคุนัญญา ผือโยโรงเรียนห้วยไผ่โนนคำมีกรรมการ
4. นางสาวนฤมล สุจริตโรงเรียนบ้้านป่าปอกรรมการ
5. นางสาวรัตนาวดี พันธุ์หวยพงษ์โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุงกรรมการ
6. นางสาวจิราพร สันทิตย์โรงเรียนบ้านขามป้อมประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
2. นางลักขณา โทนุยโรงเรียนสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เสนไสยโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สันทิตย์โรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
5. นางนงนุช โพธิ์ไชยแสนโรงเรียนบ้้านภูเหล็กกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรา เอื้อภิวัฒน์โรงเรียนส้มป่อยกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี เอื้ออภิวัชร์โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางนงนุช โพธิ์ไชยแสนโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นางเบญจา วงศ์พลตรีโรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุรชัย คำมณีจันทร์โรงเรียนหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
2. นายวันชัย ยศม้าวโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
3. นายคะนอง ดวงทองมาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
4. นายศักดิ์โสภณ มะโนดีโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นายสราวุธ กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้ายห้วยแกกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายวัฒนา บุญมาไชยโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
2. นายคะนอง ดวงทองมาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการ
3. นายวันชัย ยศม้าวโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
4. นายสราวุธ กุลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแกกรรมการ
5. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายจารึก ไชยรสโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือประธานกรรมการ
2. ดร.วิมล จำปานิลโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
3. Ms.Dana Ragsdaleโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางสาวรัตนพร พลขีดขีนโรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวนกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา รอบรู้โรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิรัชญา ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
2. Mr.John Thompsonโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นางสาวพัชรีญา ศรีหาบุญนาคโรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ แสนนามโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางเจษฎา สังสหชาติโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ป่าโพธิ์ชันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนกรรมการ
3. MissJulianne Maresse J. Receco โรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
4. นางเถาวัลย์ สวัสดิสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวจาริญา เพียสารโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางทิฐิพร วงษ์กล้าโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนัตรนา จันทร์ลุทินโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางสาวดารุณี แสงอาตะโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
4. นางสาวสิริกร ชาลีกันโรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ เค้างิ้วโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายมนต์ชัย ชาติชนบทโรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดีประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หอยมุกข์โรงเรียนบ้านไส้ไก่กรรมการ
3. Ms.Gwen Hovlandโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางกรุณา ยางวันโรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล สร้อยสนโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
6. นางปรมาภรณ์ คมขำ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ เวทนาสุขโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นางกันติยา สิมลาโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
3. นายนันทพงษ์ สงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ โตโสโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดีโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ สีน้อยโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ ประยูรหาญโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางลัดดา จันโทศรีโรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสาวนันทนา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
6. นางกนกรัตน์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา สมาธยานนท์โรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางจินดา ไชยศิลาโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี มิ่งขวัญวัฒนะโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นายวิทยา แสนแป้โรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางสาวพิมลภรณ์ จรัสแผ้วโรงเรียนโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร ธีระศรีโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศประธานกรรมการ
2. นางแววดาว สิงชูโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสาวทัศณา ศรีภูมิโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
4. นายสุริยา อามาตยบัณฑิตโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นางกชกร คำนูโรงเรียนบ้านแก้งค้อกรรมการ
6. นางเสาวภา แสงกล้าโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพักตร์พิมล ภูมิกองโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางเยาวนา เชื้อสีดาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางศศิพิมล กาจหาญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นกรรมการ
5. นางสาวจัมทิมา โถเพียทาโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจตุพร โชติศิลากุลโรงเรียนเมืองพียกรรมการ
2. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสุนทรียา เภาพานต์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา แสนบรรหารโรงเรียนโคกสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา อุดมวงษ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ไสยลามโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา โพธิ์ทองนาคโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
4. นางสาวณัธกฤตาพร ชญาดากรโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวฤทัยรินทร์ คำมะยามโรงเรียนโนนศิลากรรมการ
2. Mr.zhuomg wing yueโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. MissQin xueminโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.John Thompsonโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา ยอดสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวพัชริญา ศรีหาญนาคโรงเรียนกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ แสนนามโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจิรพรรณ จันทร์เทศโรงเรียนละว้าประธานกรรมการ
2. นางพัชชานันท์ สุขไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เหมาะดีโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยากรรมการ
4. นางสาววิดารัตน์ โยธาโรงเรียนดอนหมูกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เวียงวงษ์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายทองคำ แสงเพ็ชรโรงเรียนดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นางรจนา ชะฎาทองโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
3. นางมณีนุช สอนสงครามโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
4. นางสาวไพเราะ สุตธรรมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
5. นางสาวมุกดา ชาวชุมนุมโรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุพงษ์ โคจำนงโรงเรียนบ้านหนองแปนประธานกรรมการ
2. นายบวร โสกัณฑัตโรงเรียนหนองร้านหญ้าโนนข่ากรรมการ
3. นายสุชาติ บุคลิกโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสายยนต์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นายอุทัย ศิรินารถโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
6. นายอุบล ซ่าอินทร์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นายสาธิต ปานบุญโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกองแก้ว สายธนานุรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ เสมอไวย์โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
3. นายถนอม ขันทะโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่กรรมการ
4. นายวีรภาพ แพงไทยโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโนกรรมการ
6. นายนภดล วิจารณ์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
7. นายวุฒิชาติ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านละว้ากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ แทนวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวกรรมการ
9. นายอำนาจ วิชาเดชโรงเรียนหนองแซงวิทยาคมกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ น้อยตำแยโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นาย สมหมาย รัตนาภรณ์กุลโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. สิบเอกสุนันท์ ศรีคุ้มโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นางจินตนา ดรหมั่นโรงเรียนสามหมอโนนทันกรรมการ
4. นางพรทิพย์ นิลจุลกะโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการ
5. นายธีระ เหล่าคนค้าโรงเรียนโนนสาวเอ้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่งโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ คำสาริรักษ์สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ จำปาวงษ์สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเจนณรงค์ สวัสดิ์สิงห์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่งโรงเรียนเก่านาโนมีวิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ คำสาริรักษ์สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ จำปาวงษ์สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช ละครพลโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ศรสุรินทร์สพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ จารุวรรณ ชินดรสพป.ขอนแก่น เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายทองคำ ทองหล่อโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ เชิดโกธาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จำปาวงษ์โรงเรียนโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันดี มีดีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุขุมาล เค้าแคนโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเพียงพิศ ผิวแดง เพียงพิศ ผิวแดงโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทองคำ ทองหล่อโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสมรักษ์ เชิดโกธาโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อยกรรมการ
3. นางกรรณิการ จำปาวงษ์โรงเรียนโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันดี มีดีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
5. นางสุขุมาล เค้าแคนโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
6. นางบำเพ็ญ คมขำโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเพียงพิศ ผิวแดงโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางมลรดานันท์ วรแสนโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ สีหะบัณฑิตโรงเรียนห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ สีโฮยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมลรดานันท์ วรแสนโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางรุ้งลาวัลย์ สีหะบัณฑิตโรงเรียนห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ สีโฮยโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นายกิตติชัย มาลัยไธสงค์โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
2. นางณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
4. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
2. นายณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
2. นายณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายทองปาน ผิวขมโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
2. นายณัฐชยา มาลาสายโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิบูลย์ จันทะแมดโรงเรียนบ้านหนองไหกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ฉายศรีโรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ พิพัฒนโยธะพงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นายผล สมจิตรโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
4. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นายผล สมจิตรโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
4. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นายผล สมจิตรโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
4. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย พงพรมโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการ
3. นายผล สมจิตรโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
4. นายบัญญัติ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. นายถวิล กองเกิดโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนกรรมการ
6. นายสมบัติ อ่อนละออโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ธรรมแสงโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายทองสรรค์ เทวะหะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายจันทร์ศรี สว่างภพผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายวิญญู ผิวรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสำราญ ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยากรรมการ
2. นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ธรรมแสงโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สอนบาลโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีกรรมการ
5. นายทองสรรค์ เทวะหะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นายจันทร์ศรี สว่างภพผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายวิญญู ผิวรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พรประไพโรงเรียนบ้านภูเหล็กกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ดอกพองโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิไล ฮาดภักดีโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายอาทิตย์ สมภักดีโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ ตันเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ชมภูโคตรโรงเรียนบ้านสวนหม่อนประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียรองประธานกรรมการ
3. นายศราวุธ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
4. นายสุรชัย พิมวังโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช อังกาพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ พื้นหัวสระโรงเรียนบ้านดอนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา บาไสโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ ยกบัตรโรงเรียนบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช อังกาพย์โรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
5. นางสาวยุพาพักตร์ สร้อยพานโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย พิมพ์วังโรงเรียนบ้านทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายรุ่งตะวัน ใจดีโรงเรียนบ้านโนนพันชาตรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางคัชรินทร์ ชมภูโคตรโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ชาญประไพรโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
3. นางสาวสมปอง สุดใดโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ภูชาดาโรงเรียนบ้านเมืองเพียประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านกุดเชือกกรรมการ
3. นายสมยศ บุญทันโรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมุขชาติ บัวดีโรงเรียนบ้านปอแดงประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์โรงเรียนบ้านมูลนาคกรรมการ
3. นางรุ่งฤดี สนอุปโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิริศิลป์ ขุ่มด้วงโรงเรียนศิลานาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกันยา โนนพะยอมโรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้ากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พละกลางโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวธันยพร อุสายโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต เพ็ชรสีม่วงโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นางสาวเสด็จ ไสยลามโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจบเจน ทาสีลาโรงเรียนบ้านละว้าประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านกุดเชือกรองประธานกรรมการ
3. นายภูวเนศวร์ ศรีทองโรงเรียนโนนพะยอมทิพยไพศาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปรีชา สันเทพโรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมีประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ผาพิมพ์โรงเรียนอุดมคงคาตีรีฯกรรมการ
3. นายวิทวัส บรรยงโรงเรียนหนองแซงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ชัยรถโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิสิษฐ์ คมขำโรงเรียนบ้านขามเรียนประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันทร์ พรนิคมโรงเรียนบ้านโนนสำนักรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา ชัยรถโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายโอวาท อดทนโรงเรียนบ้านชีกกค้อประธานกรรมการ
2. นางทองมาตย์ โพธิรัตน์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่ากรรมการ
3. นางเกศรินทร์ นามแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการ
4. นางอรอนงค์ ปะวันนาโรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัยโรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประจักษ์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางกอบกูล ธรรมศรีโรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์กรรมการ
3. นางครมณี ชัยนาโรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
4. นายมนัส สุดโลกโรงเรียนเล็บเงือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ แก้วศรีโรงเรียนบ้านวังแสงประธานกรรมการ
2. นางเกษมสาน ละอองโรงเรียนบ้านวังแสงกรรมการ
3. นายก้าน ไสบาลโรงเรียนบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางไศยกา ต่ายทรัพย์โรงเรียนบ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ สุพิมพ์โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการ
3. นางกาญจนาพร เทพสุรินทร์โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางฟองจันทร์ เขตคามโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ สงจันทร์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
3. นางปรานี เรือนแก้วโรงเรียนบ้านหนองผักตบกรรมการ
4. นางสาวสุภาธิณี ป้องคำหาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำรัส ผิวขมโรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ น้ำใจดีโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยากรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ชุมยางสิมโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายรัศมี สอนจัทร์โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประกาศ พวงชนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางปวีณา พงษ์พันนาโรงเรียนขามป้อมประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุดปรารถนา พุ่มทะเลโรงเรียนมัญจาคริสเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุทธิศักดิ์ อัคนิจโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางถนอมจิตต์ พิลาออนโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ปัจจุฐาเนโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ ผิวแดงโรงเรียนโนนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ศักดาคำโรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ราชรองเมืองโรงเรียนบ้านหนองแปนกรรมการ
3. นางสาวศุภมาส บุสทิพย์โรงเรียนสวัสดีกรรมการ
4. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสายัณ ขอนสักโรงเรียนหนองแซงประธานกรรมการ
2. นายบุญสาน อายุคงโรงเรียนสระแก้วโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนบ้านป่าปอกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา ศรีคลังโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน จำปาวงษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชยประธานกรรมการ
2. นางสำราญ แดงสำราญโรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวธัญพิมล ปักสังคะเนย์โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอัญญรัตน์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านภูเหล็กประธานกรรมการ
2. นางนิดาวรรณ ไสบาลโรงเรียนบ้านหนองตับเต่ากรรมการ
3. นางพัชรินทร์ เวียงสามโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
4. นางรัชนี ศรีสถาานโรงเรียนบ้านคำปากดาวกรรมการ
5. นางสาวอนงค์นาถ เคนโพธิ์โรงเรียนบ้านแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ประธรรมโยโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา เกษนอกโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางเบญจพร กลางการโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี ทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบงกช เสือรอดโรงเรียนหนองร้านหญ้าโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาภัค ผุยไธสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
3. นางบานเย็น สำเริงโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ ยุกติรัตน์โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางอรณี วิริยะโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางเพ็ญแข ฐานหมั่นโรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาววรรณา อุดมวงศ์ไพบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมะนิ โคตรหลักเมืองโรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจันทณา แป้นทองโรงเรียนโคกโกโคกกลางกรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ บุตรสาธรรมโรงเรียนหัวห้วยหัวฝายกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อุ่นเสือโรงเรียนบัวเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิดา สิงห์หลงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางวรณี โหยงโสภาโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
3. นางประยูร คามตะสีลาโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประทิน สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
2. นางนิดา สิงห์หลงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกรรมการ
3. นางวรณี โหยงโสภาโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเพ็ญศรี พิสันเทียะโรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวมนกานต์ ละอองโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสุภาพ สอนบาลโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสุวิจิตร์ ศักดาคำโรงเรียนกรุณาศึกษากรรมการ
5. นางบุญชู จุลศรีโรงเรียนหนองทุมวิทยากรรมการ
6. นางกษมาพร เข็มสันเทียะโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศฯกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตย์ บุตรสาธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีกรรมการ
2. นางกมลวรรณ สมีดีโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางหฤทัย หมั่นบ้านต้อนโรงเรียนหนองตับเต่ากรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์โรงเรียนดอนปอแดงกรรมการ
5. นายวีรพงษ์ วงค์ไชยาโรงเรียนไตรมิตรศึกษากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจรีพร งามพรมโรงเรียนภูเหล็กกรรมการ
2. นางจิราทิพย์ เจริญใจโรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยากรรมการ
3. นางพรรณนิภา จันทร์ภิรมย์โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขกรรมการ
4. นางถนอมจิต มูลคำกาเจริญโรงเรียนหนองน้ำใสกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ ประจันตะเสนโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจอมศรี อินทะวัฒน์โรงเรียนละว้ากรรมการ
2. นางสาวประหยัด ป้อมปราณีโรงเรียนโนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
3. นางศวรรยา วีระไชยานันท์โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอรพรรณ งามเสน่ห์โรงเรียนบ้านเล็บเงือกกรรมการ
5. นางมาริษา ผาภูมิโรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายสุรฉัตร รัชธานีบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะเสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
5. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
6. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
8. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
9. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อบ้านวังหว้ากรรมการ
11. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายสุรฉัตร รัชธานีบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะเสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
5. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
6. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
8. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
9. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อบ้านวังหว้ากรรมการ
11. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นางธนพร นฤนาทวัฒนาโรงเรียนสพป.ขอนแก่น เขต 2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าประธานกรรมการ
2. นายสุรฉัตร รัชธานีบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะเสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
5. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
6. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
8. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการ
9. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
10. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อบ้านวังหว้ากรรมการ
11. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ศรีคำบ่อบ้านวังว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะแสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
5. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
7. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
8. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
9. นายสุรฉัตร รัชทานีบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ศรีคำบ่อบ้านวังว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะแสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
5. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
7. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
8. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2กรรมการ
9. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
10. นายสุรฉัตร รัชทานีบ้านขามป้อมกรรมการ
11. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
12. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ประจันตะแสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
4. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
6. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
7. นางรุ่งทิพย์ ศรีคำบ่อบ้านวังว้ากรรมการ
8. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
9. นายสุรฉัตร รัชทานีบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์บ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ศรีคำบ่อบ้านวังว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ประจันตะแสนบ้านหนองม่วงหลุบคากรรมการ
4. นางสมหวัง สุดจริงบ้านแคนเหนือกรรมการ
5. นางวิลัยวรรณ ต่อชีพบ้านภูเหล็กกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ บุญมาไชยบ้านนาข่ากรรมการ
7. นางวิภานนท์ คงเทียมศรีบ้านนาตับเต่ากรรมการ
8. นายอวยชัย หิทธิเดชบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
9. นายสุรฉัตร รัชทานีบ้านขามป้อมกรรมการ
10. นางภัทราภรณ์ ศรีบุญมาบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
11. นายวิเชียร์ วงศ์ก้อมสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
12. นางธนพร นฤนาทวัฒนาสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินบ้านไผ่เมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์วอบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ ซื่อตรงบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา จุลมาไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสมถวิล ชูเนตรสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินบ้านไผ่เมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์วอบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ ซื่อตรงบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา จุลมาไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสมถวิล ชูเนตรสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินบ้านไผ่เมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์วอบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ ซื่อตรงบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา จุลมาไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสมถวิล ชูเนตรสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณเฑียรทอง แสนสินบ้านไผ่เมืองเพียประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงศ์วอบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางเตือนใจ ซื่อตรงบ้านนาข่ากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา จุลมาไตรคามประชาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสมถวิล ชูเนตรสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ โคตะนิวงษ์บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกกรรมการ
2. นางธนพรรณ นันทะแสนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมาลี พร้อมพรั่งบ้านป่างิ้วหนองฮ๊กรรมการ
4. นางปภัสนันท์ สินเธาว์บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวไพทูล เทพาบ้านสร้างแป้นดอนนาแพงกรรมการ
6. นางสาวปทิตา พงษาบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นางรัชนีย์ อุปรังสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบำเพ็ญ คมขำไตรคามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร เค้าแคนบ้านแท่นรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณณี เสมอไวย์หนองไฮแจ้งบูรณะกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ผาจันทร์บ้านบัวกรรมการ
5. นางสาวภัทรวดี ดีสูงเนินบ้านหินตั้งกรรมการ
6. นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ต่ายทรัพย์บ้านเกิ้งประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ เชิดชูชุมชนบ้านชนบทรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณ เชื้อสีดาบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
4. นายสมจิตร บัวระบัดทองบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นายสำเนียง มหาชัยบ้านห้วยแล้งกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ ชมภูมิวิเศษบ้านลานกรรมการและเลขานุการ
7. นางกุศล ชาปัญญาสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดารณี ซื่อตรงชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีประธานกรรมการ
2. นางเกศสุดา บัวดีบ้านปอแดงกรรมการ
3. นางจรัส มะณีพันธุ์โนนกระยอมกุดลอบกรรมการ
4. นางแจ่มนภา ปัญญพัฒน์พงษ์บ้านหนองมะเขือกรรมการ
5. นายสานิตร ประจันตะเสนบ้านแคนเหนือกรรมการและเลขานุการ
6. นางกุศล ชาปัญญาสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิตบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์หนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางละออง งามปัญญานาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายเสรี ชังภัยสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพรินทร์ อึ้งพรหมบัณฑิตบ้านหนองน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์หนองม่วงหลุบคากรรมการ
3. นางละออง งามปัญญานาจานซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายเสรี ชังภัยสพป.ขอนแก่น เขต2ที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายวีระชาติ พินธะหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายวีระชาติ พินธะหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ พินธะหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งมาบตากล้าร่มเย็นรองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายแสวง แก่นพรมมาบ้านขุมดินกรรมการ
5. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายวีระชาติ พินธะหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายแสวง แก่นพรมมาบ้านขุมดินประธานกรรมการ
2. นางดาราสรรค์ เขื่องสตุ่งมาบตากล้าร่มเย็นกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ ไสยกิจบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายวีระชาติ พินธะหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำดวน พลบำรุงบ้านไผ่ประถมศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเอิบ ปลัดศรีช่วยหนองสะแบงหนองโนรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวภา รอดกลางบ้านหนองขามสมบรูณ์กรรมการ
4. นางสาวจินตนา โพธิศรีหนองผักตบกรรมการ
5. นางสาวหทัยกาญ คำสิงห์วงษ์บ้านหนองไหกรรมการและเลขานุการ
6. นายจันทร์สด ดอนเสสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชูเนตรบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสิริฐบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นายกำธร ชาติดวงผจญบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา เอนอ่อนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชูเนตรบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสิริฐบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นายกำธร ชาติดวงผจญบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา เอนอ่อนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชูเนตรบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูกประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ขวัญประเสิริฐบ้านหนองแวงไร่กรรมการ
3. นายกำธร ชาติดวงผจญบ้านเสือเฒ่ากรรมการ
4. นางสาววรรณวิสา เอนอ่อนบ้านหนองแปนกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ศรีวิเศษบ้านไผ่ประถมศึกษากรรมการและเลขานุการ
6. นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านฮ้วยฮวกประธานกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรสวีสดีกรรมการ
4. นายสนธยา แสนปอพานชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกประธานกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรสวีสดีกรรมการ
4. นายสนธยา แสนปอพานชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกประธานกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรสวีสดีกรรมการ
4. นายสนธยา แสนปอพานชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวนีย์ หล้าป้องบ้านห้วยฮวกประธานกรรมการ
2. นายจารุวิทย์ คงดีบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ดำเนตรสวีสดีกรรมการ
4. นายสนธยา แสนปอพานชุมชนบ้านแฮดกรรมการ
5. นายเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลาโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นายประวิทย์ พุฒิศรีเมธีโรงเรียนบ้านคำโซ่กรรมการ
4. นางวรรณไพร สมไพรพิทักษ์โรงเรียนบ้านเมืองเพลียกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สุขประเสริฐบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณไพร สมไพรพิทักษ์บ้านเมืองเพียรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลาบ้านวังว้ากรรมการ
4. นายประวิทย์ พุฒิศรีเมธีบ้านคำโซ่กรรมการ
5. นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี สุขประเสริฐบ้านกอกป่าผุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณไพร สมไพรพิทักษ์บ้านเมืองเพียรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชวัลรัตน์ ไชยจันลาบ้านวังว้ากรรมการ
4. นายประวิทย์ พุฒิศรีเมธีบ้านคำโซ่กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพา ทองวิเศษโรงเรียนหนองไหประธานกรรมการ
2. นางจรุณีพร สีลายุทธโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางบัวลอง เคนโพธิ์โรงเรียนโนนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชัญญาภัค ผุยไธสงโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มกรรมการ
5. นางสาวยุฉัตร ไชยนามโรงเรียนเสือเฒ่ากรรมการ
6. นางสาวอมร สุนาอาจโรงเรียนบ้านโสกนาคกรรมการ
7. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวจิระภา ธรรมนำศีลสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรุณีพร สีลายุทธโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์กรรมการ
2. นางมยุรี วิจารย์โรงเรียนหินตั้งโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา พรกุณาโรงเรียนโคกโกโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ วงษ์บุตรโรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้ากรรมการ
3. นางสาวนิตยา เทพาขันธ์โรงเรียนนาจานชับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจจานา มาซาโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางหนูจันทร์ สวยโวโรงเรียนบ้านป่าปอรองประธานกรรมการ
3. นายนางพรรัตน์ สมอนาโรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายบุญส่ง อ่อนละออโรงเรียนนาข่ากรรมการ
5. นางสุกัญยา บัวคำภูโรงเรียนอุดมคงคาศรีเขตกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเจียมใจ ลาสกุลบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่าประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร พิลาทองบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ไชยชินบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสุกัญญา ภาวะโคตรอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
5. นายเสถียร สีสดบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
6. นายวีระพล บัวคำภูบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
7. นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจงจิตร์ พิลาทองโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเจียมใจ ลาสกุลโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปียดอนข่ากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ไชยชินโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางสุกัญญา ภาวะโคตรโรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขตกรรมการ
5. นายเสถียร สีสดโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาดกรรมการ
6. นายวีระพล บัวคำภูโรงเรียนบ้านห้วยแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนางวรรณา สุขแสนโรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยนประธานกรรมการ
2. นางภัสสรา ยอดประทุมโรงเรียนบ้านเหล่าเหนือกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ สีคำบ่อโรงเรียนวังหว้ากรรมการ
4. นางพรทิพย์ ไชยฤทธิ์โรงเรียนวังเวินกุดหล่มกรรมการและเลขานุการ
5. นางอาทิฐยา วรนิตย์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศราวุธ เอกปริญญาวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นายจิรพัฒน์ โนราชโนนสวางวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์บ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นายสงวน โสตาบ้านหนองบัวเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศราวุธ เอกปริญญาวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นายจิรพัฒน์ โนราชบ้านดู่ใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์โนนสวางวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสงวน โสตาบ้านหนองบัวเย็นกรรมการและเลขานุการ
5. นายเทอดชัย บัวผายสพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศราวุธ เอกปริญญาบ้านวังเวินกุดหลุ่มประธานกรรมการ
2. นายจิรพัฒน์ โนราชโนนสวางวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร พรหมชัยนันท์บ้านดู่ใหญ่กรรมการ
4. นายสงวน โสตาบ้านหนองบัวเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวินัย บุสทิพย์โรงเรียนบ้านนาข่าประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงผกา เย็นขันโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
3. นางสาวยุวดี ประพันธ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางพัชรี คำศรีโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤมล อาจสมบาลโรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกวินดาว คงแหลมโรงเรียนสวัสดีกรรมการ
3. นายณรงค์รัชธ์ ธิติมงคลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นายแสงอุทัย คุ้มแวงโรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์สพป.ขอนแก่นเขต2ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]