หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2557   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 1/1 8 ต.ค. 2557 09.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 2/1 8 ต.ค. 2557 09.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 3 8 ต.ค. 2557 09.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 4/1 8 ต.ค. 2557 09.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 4/2 8 ต.ค. 2557 09.00
6 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.1/1 8 ต.ค. 2557 09.00
7 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา ห้อง ม.2/1 8 ต.ค. 2557 09.00
8 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา อาคาร 1 ห้อง ป 5 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป 1/1 8 ต.ค. 2557 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป 2/1 8 ต.ค. 2557 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารน้อมบงกช ห้อง ป 2/2 8 ต.ค. 2557 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 8 ต.ค. 2557 09.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 8 ต.ค. 2557 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ชั้น ป.4-6 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ชั้น ม.1-3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคาร 4 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป 4/2 8 ต.ค. 2557 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคาร 4 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป 5/1 8 ต.ค. 2557 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกรุณาศึกษา อาคาร 4 ชั้น ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป 5/2 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป 4,5,6 8 ต.ค. 2557 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป 1,2,3 8 ต.ค. 2557 09.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย ใต้ถุนอาคาร 1 8 ต.ค. 2557 09.00
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 09.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 09.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 09.00
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 09.00
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย หอประชุมและสนามกีฬา 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 331 8 ต.ค. 2557 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 3 ห้อง 312 8 ต.ค. 2557 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 1 8 ต.ค. 2557 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 1 8 ต.ค. 2557 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2557 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ห้อง 512 8 ต.ค. 2557 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 5 ห้อง 552 8 ต.ค. 2557 09.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 422 8 ต.ค. 2557 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง 423 8 ต.ค. 2557 09.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุม 2 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ห้อง 1/1 - 1/2 8 ต.ค. 2557 09.00
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารก้าวหน้า ห้อง 1/3 - 1/4 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2557 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ห้อง ดนตรี 8 ต.ค. 2557 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 2 ห้อง 221-222 8 ต.ค. 2557 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาคาร 6 ห้อง 623-624 8 ต.ค. 2557 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี ห้อง E3 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
25 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวทีชั่วรราว โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
26 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวทีชั่วคราว โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
27 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี 8 ต.ค. 2557 13.00-16.30
28 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา เวที่อาคาร 75 ปี 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.6/1,6/2 8 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.6/3,6/4 8 ต.ค. 2557 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.5/1 8 ต.ค. 2557 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2557 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2557 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ป.5/4 8 ต.ค. 2557 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง เวทีใต้อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 8 ต.ค. 2557 09.00-11.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง เวทีใต้อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 8 ต.ค. 2557 11.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ห้องประชุมครู 8 ต.ค. 2557 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง ห้องประชุมครู 8 ต.ค. 2557 09.00
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด ห้อง เวทีใต้อาคารเจ้าพระคุณเจ้าดูฮาร์ด 8 ต.ค. 2557 09.00
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารปิติมหาการุณ ห้อง ป.3/5, ป.4/5 8 ต.ค. 2557 09.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารปิติมหาการุณ ห้อง ป.5/5, ป.6/5 8 ต.ค. 2557 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารปิติมหาการุณ ห้อง ป.2/1, ป.2/2 8 ต.ค. 2557 09.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารปิติมหาการุณ ห้อง ป.2/5 8 ต.ค. 2557 09.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อาคารปิติมหาการุณ ห้อง ป.1/5 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 800 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
2 801 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
3 802 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
4 803 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
5 804 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
6 805 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
7 806 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
8 807 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
9 808 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00
10 809 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี หอประชุม 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องสังคม ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสังคม 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 1 8 ต.ค. 2557 13.00-15.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ห้องคอม 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิเตอร์ 2 8 ต.ค. 2557 13.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ศูนย์การเรียนรู้ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ศูนย์เรียนรู้ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 หน้าห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ห้อง ห้องประชุมเล็ก 8 ต.ค. 2557 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ โรงอาหาร 8 ต.ค. 2557 09.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 8 ต.ค. 2557 09.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ ห้อง ห้องอนุบาล2 8 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]