สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 28 23 9 60 65 8 2 3 75
2 สนามบิน 26 14 9 49 59 9 4 3 72
3 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 8 2 2 12 12 6 1 0 19
4 บ้านแดงน้อย 7 3 11 21 26 10 3 0 39
5 บ้านดอนบม 7 3 2 12 18 0 2 3 20
6 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 6 6 5 17 23 4 1 2 28
7 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 6 4 3 13 22 7 1 2 30
8 บ้านโนนรังวิทยาคาร 6 2 2 10 10 4 2 1 16
9 บ้านหินลาดวังตอ 5 5 10 20 29 17 8 3 54
10 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 5 3 0 8 20 9 2 2 31
11 ชุมชนบ้านท่าพระ 4 4 5 13 20 10 1 1 31
12 ห้วยหว้าวิทยาคม 4 3 4 11 15 3 1 0 19
13 พัฒนาเด็ก 4 3 3 10 9 1 1 0 11
14 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 4 2 1 7 15 6 5 1 26
15 ขอนแก่นคริสเตียน 4 1 0 5 6 2 0 0 8
16 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 3 3 4 10 13 8 3 1 24
17 บ้านค้อท่อนน้อย 3 3 2 8 15 3 2 2 20
18 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 3 3 2 8 13 6 1 1 20
19 บ้านม่วง 3 2 4 9 14 6 1 1 21
20 บ้านหนองหลุบ 3 1 2 6 14 3 0 2 17
21 บ้านโนนม่วง 3 1 2 6 13 6 0 3 19
22 บ้านโคกแปะ 3 1 2 6 10 2 2 1 14
23 บ้านหนองปิง 3 1 0 4 8 2 1 0 11
24 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 3 1 0 4 5 0 0 1 5
25 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 3 0 3 6 15 4 0 3 19
26 บ้านเป็ด 3 0 1 4 5 4 1 1 10
27 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 2 5 3 10 13 4 0 1 17
28 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 2 5 0 7 11 6 4 4 21
29 บ้านโสกแต้ 2 3 1 6 22 9 4 1 35
30 บ้านหนองแสงโคกน้อย 2 3 1 6 13 9 3 3 25
31 ชุมชนบ้านฝาง 2 2 3 7 13 5 2 1 20
32 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 2 2 2 6 7 5 4 3 16
33 หนองโพธิ์ประชานุกูล 2 2 2 6 6 1 1 1 8
34 บ้านโนนบ่อ 2 2 1 5 11 7 4 3 22
35 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 2 2 1 5 9 4 2 0 15
36 สระแก้วราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 5 0 0 1 5
37 บ้านโนนท่อนวิทยา 2 1 3 6 16 4 1 2 21
38 หนองตูมหนองงูเหลือม 2 1 3 6 9 4 2 2 15
39 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 2 1 0 3 9 5 1 3 15
40 บ้านทองหลาง 2 1 0 3 7 3 1 0 11
41 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 1 0 3 4 3 1 0 8
42 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 2 0 3 5 5 5 1 2 11
43 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 2 0 1 3 12 4 5 3 21
44 บ้านเหล่านางาม 2 0 0 2 4 2 2 0 8
45 โคกงามวิทยาคาร 1 7 3 11 18 6 4 2 28
46 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 1 4 4 9 9 5 3 0 17
47 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 3 4 8 12 3 1 0 16
48 บ้านโคกนางามปลาเซียม 1 3 1 5 8 5 2 3 15
49 อนุบาลตั้งใจ 1 2 2 5 10 4 2 3 16
50 บ้านสะอาด 1 2 2 5 9 3 1 0 13
51 วัดศรีจันทร์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
52 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 1 1 2 4 9 1 1 3 11
53 บ้านหนองคลอง 1 1 2 4 6 2 1 4 9
54 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 1 0 2 15 5 1 1 21
55 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 1 1 0 2 8 4 1 4 13
56 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 1 1 0 2 4 2 0 0 6
57 บ้านโนนลาน 1 1 0 2 3 4 1 4 8
58 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 1 1 0 2 3 3 3 0 9
59 บ้านวังโพน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 บ้านบะยาว 1 0 3 4 8 2 1 0 11
61 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1 0 3 4 3 1 1 1 5
62 บ้านหนองหิน 1 0 2 3 5 2 2 1 9
63 บ้านซำจานเนินทอง 1 0 2 3 5 2 2 1 9
64 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 1 2 6 0 0 0 6
65 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1 0 1 2 4 3 0 0 7
66 บ้านโคกฟันโปง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
67 บ้านโคกท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 พงษ์ภิญโญ 2 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านโนนกู่ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
70 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 0 0 1 1 1 0 1 2
71 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0 3 3 6 9 12 2 1 23
74 บ้านเหล่านาดี 0 3 2 5 8 2 1 1 11
75 บ้านงิ้ว 0 3 0 3 8 6 3 1 17
76 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 2 0 2 3 3 0 0 6
77 โชคมณีศึกษา 0 2 0 2 3 0 1 1 4
78 การกุศลวัดหนองแวง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
79 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 1 2 3 5 4 0 1 9
80 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 2 3 5 0 2 1 7
81 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 12 5 2 2 19
82 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 0 1 1 2 6 1 1 0 8
83 ชุมชนบ้านหนองบัว 0 1 1 2 5 1 0 0 6
84 บ้านกระเดื่อง 0 1 1 2 4 1 0 2 5
85 บ้านศิลา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
86 บ้านดงกลาง 0 1 1 2 3 0 3 1 6
87 บ้านหนองหัววัว 0 1 1 2 3 0 1 0 4
88 กุดนางทุย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
89 บ้านบึงแก 0 1 0 1 7 2 3 2 12
90 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 1 0 1 5 0 5 1 10
91 ลาดนาเพียง 0 1 0 1 4 3 2 2 9
92 บ้านเลิง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
93 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 1 0 1 3 3 3 1 9
94 กัลยาณีวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
95 อนุบาลลดาวัลย์ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
96 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 1 0 1 2 2 0 0 4
97 หินกองวิทยา 0 1 0 1 2 0 1 1 3
98 บ้านหินขาว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านดอนหันวิทยาสาร 0 1 0 1 1 3 1 1 5
100 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
101 เอกศึกษาขอนแก่น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 1 0 1 0 2 0 0 2
103 บ้านดอนช้าง 0 0 4 4 8 2 2 3 12
104 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
105 พิมพ์ใจวิทย์ 0 0 1 1 8 1 5 3 14
106 บ้านคำหญ้าแดง 0 0 1 1 6 3 2 2 11
107 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0 0 1 1 6 3 0 2 9
108 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 0 1 1 6 2 2 0 10
109 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 0 0 1 1 5 3 1 0 9
110 ไพบูลย์วิทยา 0 0 1 1 5 2 1 0 8
111 บ้านบ่อแก 0 0 1 1 3 3 1 2 7
112 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 1 1 3 3 0 2 6
113 บ้านแก่นเท่า 0 0 1 1 3 2 1 0 6
114 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองเบ็ญ 0 0 1 1 2 0 3 0 5
116 บ้านแก่นประดู่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านดงพอง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
118 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 1 0 0 1 1
119 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 หนองชาดพิทยาคม 0 0 0 0 6 4 2 2 12
121 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 5 1 0 11
122 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 0 0 0 5 2 1 0 8
123 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 0 0 4 5 2 1 11
124 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 4 1 0 3 5
125 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 3 6 3 1 12
126 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 0 0 3 3 0 1 6
127 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
128 บ้านชาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
129 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
130 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 2 2 1 3 5
131 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
132 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
133 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 1 1 3
138 บ้านท่าพระเนาว์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
139 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 1 4 0 1 5
142 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
143 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
144 บ้านม่วงโป้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
145 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
146 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
148 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
149 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 พงษ์ภิญโญ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 3 1
152 บ้านป่าสังข์หนองฮี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 0 4 0 3 4
156 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 0 0 0 2 2 0 4
157 เมทนีดล 0 0 0 0 0 2 1 1 3
158 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
159 สุรัสวดี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
160 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
161 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
162 บ้านป่าส่าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านโกทา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
164 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าเหลื่อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 อนุบาลปานทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านกอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 ดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 หนองโพธิ์ประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านเหล่านางาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 สนามบิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 197 183 601 1,071 445 189 165 1,705