สรุปเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลขอนแก่น 65 8 2 3 75
2 สนามบิน 59 9 4 3 72
3 บ้านหินลาดวังตอ 29 17 8 3 54
4 บ้านแดงน้อย 26 10 3 0 39
5 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 23 4 1 2 28
6 บ้านโสกแต้ 22 9 4 1 35
7 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 22 7 1 2 30
8 ชุมชนบ้านท่าพระ 20 10 1 1 31
9 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 20 9 2 2 31
10 โคกงามวิทยาคาร 18 6 4 2 28
11 บ้านดอนบม 18 0 2 3 20
12 บ้านโนนท่อนวิทยา 16 4 1 2 21
13 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 15 6 5 1 26
14 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 15 5 1 1 21
15 บ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 15 4 0 3 19
16 บ้านค้อท่อนน้อย 15 3 2 2 20
17 ห้วยหว้าวิทยาคม 15 3 1 0 19
18 บ้านม่วง 14 6 1 1 21
19 บ้านหนองหลุบ 14 3 0 2 17
20 บ้านหนองแสงโคกน้อย 13 9 3 3 25
21 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 13 8 3 1 24
22 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 13 6 1 1 20
23 บ้านโนนม่วง 13 6 0 3 19
24 ชุมชนบ้านฝาง 13 5 2 1 20
25 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 13 4 0 1 17
26 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 12 6 1 0 19
27 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 12 5 2 2 19
28 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 12 4 5 3 21
29 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 12 3 1 0 16
30 บ้านโนนบ่อ 11 7 4 3 22
31 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 11 6 4 4 21
32 อนุบาลตั้งใจ 10 4 2 3 16
33 บ้านโนนรังวิทยาคาร 10 4 2 1 16
34 บ้านโคกแปะ 10 2 2 1 14
35 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 9 12 2 1 23
36 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 9 5 3 0 17
37 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 9 5 1 3 15
38 หนองตูมหนองงูเหลือม 9 4 2 2 15
39 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9 4 2 0 15
40 บ้านสะอาด 9 3 1 0 13
41 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 9 1 1 3 11
42 พัฒนาเด็ก 9 1 1 0 11
43 บ้านงิ้ว 8 6 3 1 17
44 บ้านโคกนางามปลาเซียม 8 5 2 3 15
45 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 8 4 1 4 13
46 บ้านดอนช้าง 8 2 2 3 12
47 บ้านเหล่านาดี 8 2 1 1 11
48 บ้านหนองปิง 8 2 1 0 11
49 บ้านบะยาว 8 2 1 0 11
50 พิมพ์ใจวิทย์ 8 1 5 3 14
51 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 7 5 4 3 16
52 บ้านทองหลาง 7 3 1 0 11
53 บ้านบึงแก 7 2 3 2 12
54 หนองชาดพิทยาคม 6 4 2 2 12
55 บ้านคำหญ้าแดง 6 3 2 2 11
56 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 6 3 0 2 9
57 บ้านป่าหม้อหนองคู 6 2 2 0 10
58 บ้านหนองคลอง 6 2 1 4 9
59 ขอนแก่นคริสเตียน 6 2 0 0 8
60 หนองโพธิ์ประชานุกูล 6 1 1 1 8
61 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 6 1 1 0 8
62 บ้านหนองบัวน้อย 6 0 0 0 6
63 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 5 5 1 2 11
64 บ้านคำบอน 5 5 1 0 11
65 บ้านเป็ด 5 4 1 1 10
66 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 5 4 0 1 9
67 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 5 3 1 0 9
68 บ้านหนองหิน 5 2 2 1 9
69 บ้านซำจานเนินทอง 5 2 2 1 9
70 ไพบูลย์วิทยา 5 2 1 0 8
71 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 5 2 1 0 8
72 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 1 0 0 6
73 อนุบาลพิกุลทิพย์ 5 0 5 1 10
74 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 5 0 2 1 7
75 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 5 0 0 1 5
76 สระแก้วราษฎร์บำรุง 5 0 0 1 5
77 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 4 5 2 1 11
78 ลาดนาเพียง 4 3 2 2 9
79 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 4 3 1 0 8
80 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 4 3 0 0 7
81 บ้านเหล่านางาม 4 2 2 0 8
82 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 4 2 0 0 6
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 1 0 3 5
84 บ้านกระเดื่อง 4 1 0 2 5
85 บ้านเลิง 4 0 0 2 4
86 วัดศรีจันทร์ 4 0 0 0 4
87 บ้านโคกฟันโปง 4 0 0 0 4
88 ชุมชนบ้านพระยืน 3 6 3 1 12
89 บ้านโนนลาน 3 4 1 4 8
90 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 3 3 1 9
91 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 3 3 3 0 9
92 บ้านบ่อแก 3 3 1 2 7
93 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 3 3 0 2 6
94 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 3 0 1 6
95 มณีอนุสรณ์ศึกษา 3 3 0 0 6
96 บ้านแก่นเท่า 3 2 1 0 6
97 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
98 กัลยาณีวิทยา 3 2 0 1 5
99 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 3 1 1 1 5
100 บ้านศิลา 3 1 0 0 4
101 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 1 0 0 4
102 บ้านดงกลาง 3 0 3 1 6
103 โชคมณีศึกษา 3 0 1 1 4
104 บ้านหนองหัววัว 3 0 1 0 4
105 การกุศลวัดหนองแวง 3 0 0 0 3
106 บ้านชาด 3 0 0 0 3
107 บ้านโจดศรีวิชัย 2 3 1 0 6
108 บ้านดอนยาง 2 2 1 3 5
109 อนุบาลลดาวัลย์ 2 2 1 2 5
110 หนองไผ่มอดินแดง 2 2 1 1 5
111 บ้านโนนเรือง 2 2 0 1 4
112 บ้านเหล่าเกวียนหัก 2 2 0 0 4
113 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 1 0 0 3
115 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองคู 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองปอ 2 1 0 0 3
118 บ้านหนองเบ็ญ 2 0 3 0 5
119 หินกองวิทยา 2 0 1 1 3
120 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 2 0 1 1 3
121 บ้านท่าพระเนาว์ 2 0 0 1 2
122 บ้านวังโพน 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกท่า 2 0 0 0 2
124 พงษ์ภิญโญ 2 2 0 0 0 2
125 กุดนางทุย 2 0 0 0 2
126 บ้านหินขาว 2 0 0 0 2
127 บ้านแก่นประดู่ 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 2 0 0 0 2
129 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 0 0 0 2
130 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 1 4 0 1 5
131 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1 3 1 1 5
132 บ้านหนองกุงน้อย 1 3 1 0 5
133 บ้านดงพอง 1 3 0 0 4
134 บ้านค้อ 1 2 1 0 4
135 บ้านม่วงโป้ 1 2 1 0 4
136 บ้านโนนกู่ 1 2 0 0 3
137 บ้านโคกล่าม 1 2 0 0 3
138 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 1 1 1 0 3
139 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 1 1 1 0 3
140 บ้านโนนเขวา 1 1 0 2 2
141 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 0 1 2
142 บ้านโนนค้อ 1 1 0 1 2
143 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 0 0 2
144 สองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 0 0 2
145 พงษ์ภิญโญ 1 1 1 0 0 2
146 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 1 0 0 3 1
147 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 1 0 0 1 1
148 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 0 1
149 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
150 บ้านนาล้อม 1 0 0 0 1
151 บ้านป่าสังข์หนองฮี 1 0 0 0 1
152 บ้านเลิงเปือย 1 0 0 0 1
153 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 0 0 0 1
154 บ้านโคกกว้าง 0 4 0 3 4
155 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 2 2 0 4
156 เมทนีดล 0 2 1 1 3
157 บ้านบึงฉิม 0 2 0 1 2
158 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 2 0 0 2
159 สุรัสวดี 0 2 0 0 2
160 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 0 2
161 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 0 1 2 0 3
162 บ้านป่าส่าน 0 1 1 0 2
163 บ้านโกทา 0 1 1 0 2
164 บ้านหนองค้ากลางฮุง 0 1 0 0 1
165 บ้านป่าเหลื่อม 0 1 0 0 1
166 อนุบาลปานทิพย์ 0 1 0 0 1
167 บ้านกอก 0 0 1 0 1
168 บ้านดอนหญ้านาง 0 0 1 0 1
169 บ้านป่าหวาย 0 0 1 0 1
170 บ้านโจดใหญ่ 0 0 0 1 0
171 ดอนหันประชารัฐศึกษา 0 0 0 1 0
172 บ้านตอกแป้น 0 0 0 1 0
173 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 1 0
174 บ้านดงเก่า 0 0 0 0 0
175 บ้านห้วยเตยพัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 1,071 445 189 165 1,705