หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนกุดนางทุย 2 11 4
2 014 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 38 101 64
3 015 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 28 87 44
4 016 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 20 38 29
5 017 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 13 20 17
6 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 8 20 14
7 013 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 23 67 41
8 021 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 1 2 1
9 025 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 8 9 10
10 026 โรงเรียนบ้านกอก 1 1 1
11 027 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 28 70 45
12 032 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 22 47 38
13 035 โรงเรียนบ้านคำบอน 11 19 14
14 036 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 16 34 25
15 037 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13 29 23
16 038 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 10 16 13
17 034 โรงเรียนบ้านค้อ 4 10 7
18 033 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 23 52 37
19 048 โรงเรียนบ้านงิ้ว 18 50 31
20 051 โรงเรียนบ้านชาด 5 8 7
21 052 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 11 28 18
22 053 โรงเรียนบ้านดงกลาง 9 45 15
23 055 โรงเรียนบ้านดงพอง 4 28 7
24 054 โรงเรียนบ้านดงเก่า 3 4 4
25 056 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 24 49 35
26 057 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 8 21 12
27 059 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0
28 060 โรงเรียนบ้านดอนบม 23 46 36
29 061 โรงเรียนบ้านดอนยาง 11 18 17
30 062 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 2 2
31 063 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 6 21 12
32 058 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 17 54 25
33 106058 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 0 0 0
34 067 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 1 6 3
35 069 โรงเรียนบ้านทองหลาง 11 27 16
36 071 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 24 39 31
37 070 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 4 7 6
38 072 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 37 67 57
39 074 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 3 2
40 073 โรงเรียนบ้านนาเพียง 0 0 0
41 075 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0
42 089 โรงเรียนบ้านบะยาว 11 25 17
43 091 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 3 5 5
44 093 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 3 5 4
45 092 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 18 27 19
46 090 โรงเรียนบ้านบึงแก 14 32 21
47 024 โรงเรียนบ้านบ่อแก 9 22 14
48 095 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 1 6 3
49 096 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 2 10 3
50 097 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 10 15 13
51 098 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 1 1
52 099 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 1 3 2
53 101 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 4 3
54 102 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 6 9 8
55 104 โรงเรียนบ้านม่วง 30 61 50
56 105 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 4 10 7
57 108 โรงเรียนบ้านวังโพน 2 8 5
58 109 โรงเรียนบ้านศิลา 4 8 7
59 110 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 7 13 10
60 111 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 14 18 17
61 112 โรงเรียนบ้านสะอาด 14 29 20
62 113 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 8 19 13
63 116 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 6 11 9
64 117 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 5 8 7
65 118 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 6 10 7
66 119 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 1 1 1
67 121 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 16 28 22
68 123 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 7 5
69 122 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 2 4 2
70 125 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 26 50 37
71 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 11 24 15
72 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 6 36 12
73 130 โรงเรียนบ้านหนองปอ 3 9 6
74 131 โรงเรียนบ้านหนองปิง 11 20 13
75 135 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 7 11 9
76 136 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 25 83 50
77 137 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 20 43 28
78 138 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 4 10 8
79 139 โรงเรียนบ้านหนองหิน 17 46 27
80 124 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 27 48 39
81 126 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 8 12 11
82 129 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 7 8 7
83 132 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 9 32 14
84 133 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 12 19 18
85 134 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 30 71 46
86 120 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 6 9 7
87 140 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 28 60 47
88 141 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 8 15 13
89 144 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 43 91 71
90 145 โรงเรียนบ้านหินขาว 2 6 2
91 146 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 3 2
92 147 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 64 177 111
93 148 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 22 61 40
94 142 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 0 0 0
95 143 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 1 0 0
96 068 โรงเรียนบ้านเต่านอ 0 0 0
97 100 โรงเรียนบ้านเป็ด 11 26 17
98 103 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 4 13 6
99 107 โรงเรียนบ้านเลิง 6 16 6
100 106 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 1 6 3
101 149 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 4 4
102 151 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 14 19 18
103 152 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 8 15 12
104 106152 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 2 3 3
105 153 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 12 35 19
106 150 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 4 12 6
107 029 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 4 2
108 028 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 6 11 6
109 064 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 43 90 71
110 065 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 24 55 39
111 066 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 25 53 40
112 030 โรงเรียนบ้านโกทา 2 4 3
113 039 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 7 22 11
114 040 โรงเรียนบ้านโคกท่า 2 4 3
115 041 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 20 43 28
116 043 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 4 8 6
117 044 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 7 4
118 046 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 11 25 18
119 045 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 38 94 57
120 047 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 2 7 3
121 042 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 18 39 28
122 049 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 8 8
123 050 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 2 4 3
124 076 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 3 6 5
125 078 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 3 14 6
126 079 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 3 6 5
127 080 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 8 6
128 081 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 16 31 26
129 083 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 30 46 41
130 084 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 30 64 50
131 085 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 22 40 34
132 086 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 21 45 36
133 088 โรงเรียนบ้านโนนลาน 13 31 25
134 077 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 6 4
135 087 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 10 8
136 082 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 0 0 0
137 115 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 6 13 6
138 114 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 37 78 60
139 031 โรงเรียนบ้านไก่นา 0 0 0
140 154 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 2 2 2
141 156 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 2 10 5
142 155 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง 0 0 0
143 157 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 25 54 40
144 169 โรงเรียนลาดนาเพียง 11 26 16
145 172 โรงเรียนสนามบิน 86 239 134
146 106172 โรงเรียนสนามบิน 2 4 4
147 173 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 6 15 12
148 174 โรงเรียนสว่างมรรคา 0 0 0
149 175 โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา 0 0 0
150 182 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 6 17 10
151 183 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 17 31 25
152 184 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 19 38 23
153 187 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 7 6
154 186 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 10 23 19
155 106186 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 4 4 4
156 185 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 7 25 12
157 189 โรงเรียนหินกองวิทยา 4 4 4
158 190 โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0
159 188 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 19 70 36
160 193 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 85 228 127
161 235 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 1 1 1
162 216 โรงเรียนอานันทนวิทยา 0 0 0
163 010 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0
164 007 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 2 2
165 011 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 30 62 47
166 012 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 0 0 0
167 019 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 5 19 8
168 022 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 5 14 10
169 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 24 73 46
170 180 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 0 0 0
171 001 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 6 8 7
172 002 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 3 18 8
173 003 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 4 10 4
174 005 โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล 0 0 0
175 008 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 8 63 18
176 009 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 0
177 020 โรงเรียนดรุณาลัย 0 0 0
178 159 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 15 19 18
179 158 โรงเรียนพัฒนาเด็กประชาสโมสร 0 0 0
180 160 โรงเรียนพิกุลแก้วศึกษา 0 0 0
181 161 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 20 44 29
182 164 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 10 25 10
183 165 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 12 26 18
184 166 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 13 32 20
185 167 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 14 9
186 170 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0
187 171 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 4 32 10
188 176 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 14 4
189 181 โรงเรียนสุรัสวดี 3 7 5
190 191 โรงเรียนอนุบาลกุลศิริ 0 0 0
191 194 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พร 0 0 0
192 196 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 19 49 35
193 197 โรงเรียนอนุบาลนัฐสุดา 0 0 0
194 199 โรงเรียนอนุบาลบุญพร้อง 0 0 0
195 198 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก 0 0 0
196 200 โรงเรียนอนุบาลปิ่นทิพย์ 0 0 0
197 201 โรงเรียนอนุบาลพรทิพย์ 0 0 0
198 202 โรงเรียนอนุบาลพรสวรรค์ 0 0 0
199 203 โรงเรียนอนุบาลพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น 0 0 0
200 204 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 13 49 27
201 205 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก 0 0 0
202 208 โรงเรียนอนุบาลราตรี 0 0 0
203 209 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 7 11 10
204 210 โรงเรียนอนุบาลลูกหลวง 0 0 0
205 211 โรงเรียนอนุบาลสมสวัสดิ์ 0 0 0
206 212 โรงเรียนอนุบาลสวนสน 0 0 0
207 213 โรงเรียนอนุบาลสาธิตพงษ์ภิญโญ 0 0 0
208 214 โรงเรียนอนุบาลสามพี่น้อง 0 0 0
209 215 โรงเรียนอนุบาลอุปบุตร 0 0 0
210 195 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 1
211 206 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0
212 207 โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา 0 0 0
213 192 โรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา 0 0 0
214 218 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 10 7
215 168 โรงเรียนเมทนีดล 9 10 8
216 217 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 2 3 3
217 163 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 14 41 23
218 162 โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ 0 0 0
219 219 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ 0 0 0
220 177 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 8 9 9
221 178 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 17 31 23
222 179 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 4 8 6
223 004 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0
224 220 โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 0 0 0
225 225 โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 0 0 0
226 226 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 0 0 0
227 232 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 0 0 0
228 228 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 0 0 0
229 229 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 0 0 0
230 230 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 0 0 0
231 221 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด 0 0 0
232 231 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 0 0 0
233 223 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 0 0 0
234 227 โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ 0 0 0
รวม 2146 5026 3332
8358

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]