หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 85 65 83.33% 8 10.26% 2 2.56% 3 3.85% 78
2 โรงเรียนสนามบิน 86 59 78.67% 9 12% 4 5.33% 3 4% 75
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 64 29 50.88% 17 29.82% 8 14.04% 3 5.26% 57
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 43 26 66.67% 10 25.64% 3 7.69% 0 0% 39
5 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 37 23 76.67% 4 13.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 37 22 61.11% 9 25% 4 11.11% 1 2.78% 36
7 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 38 22 68.75% 7 21.88% 1 3.13% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 38 20 62.5% 10 31.25% 1 3.13% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 43 20 60.61% 9 27.27% 2 6.06% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 30 18 60% 6 20% 4 13.33% 2 6.67% 30
11 โรงเรียนบ้านดอนบม 23 18 78.26% 0 0% 2 8.7% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 30 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 28 15 55.56% 6 22.22% 5 18.52% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 23 15 68.18% 5 22.73% 1 4.55% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้-หนองเม็ก 26 15 68.18% 4 18.18% 0 0% 3 13.64% 22
16 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 23 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
17 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 19 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
18 โรงเรียนบ้านม่วง 30 14 63.64% 6 27.27% 1 4.55% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 20 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 30 13 46.43% 9 32.14% 3 10.71% 3 10.71% 28
21 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 25 13 52% 8 32% 3 12% 1 4% 25
22 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 28 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
23 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 22 13 59.09% 6 27.27% 0 0% 3 13.64% 22
24 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 28 13 61.9% 5 23.81% 2 9.52% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 22 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 25 12 63.16% 6 31.58% 1 5.26% 0 0% 19
27 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 24 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 24 12 50% 4 16.67% 5 20.83% 3 12.5% 24
29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 30 11 44% 7 28% 4 16% 3 12% 25
31 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 27 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
32 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 19 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
33 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 21 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 18 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 25 9 37.5% 12 50% 2 8.33% 1 4.17% 24
36 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 17 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
37 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 20 9 50% 5 27.78% 1 5.56% 3 16.67% 18
38 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 19 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
39 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 16 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านสะอาด 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
42 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 15 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านงิ้ว 18 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
44 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 20 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
45 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 18 8 47.06% 4 23.53% 1 5.88% 4 23.53% 17
46 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 24 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
47 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านบะยาว 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองปิง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 20 8 47.06% 1 5.88% 5 29.41% 3 17.65% 17
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 24 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
52 โรงเรียนบ้านทองหลาง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านบึงแก 14 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 17 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
55 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 16 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
57 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 16 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
59 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 22 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านคำบอน 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านเป็ด 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 13 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 11 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองหิน 17 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
69 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 14 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 13 5 45.45% 0 0% 5 45.45% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 10 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนลาดนาเพียง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
79 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 12 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
84 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนบ้านเลิง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 13 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
89 โรงเรียนบ้านโนนลาน 13 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 12
90 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 14 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
91 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 11 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านบ่อแก 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
93 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
94 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 10 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านศิลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านดงกลาง 9 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
103 โรงเรียนโชคมณีศึกษา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านชาด 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
108 โรงเรียนบ้านดอนยาง 11 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
109 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
110 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองปอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 7 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
120 โรงเรียนหินกองวิทยา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนกุดนางทุย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านวังโพน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหินขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโคกท่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนบ้านดงพอง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านค้อ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 7 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
141 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
147 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 7 0 0% 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 7
155 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
156 โรงเรียนเมทนีดล 9 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนสุรัสวดี 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านโกทา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนอนุบาลปานทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านกอก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
172 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนบ้านดงเก่า 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
175 โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]