หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2557   10 ต.ค. 2557   11 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 1/7-1/8 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5-1/6 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/3-2/4 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2-1/3 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป. 2/1-2/2 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/7 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานกิจกรรมใต้อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรม 10 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 ห้อง คอมพิวเตอร์ EP 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/8 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/7 , 3/8 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/5 , 3/6 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.3/3 , 3/4 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม (บัวเหนือน้ำ) 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.3/1 , 3/2 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ลานอเนกประสงค์ ระหว่างอาคาร 1 กับ อาคาร 6 ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/5 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ม.2/4 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ม.3/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 10 ต.ค. 2557 09.00-10.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 10 ต.ค. 2557 10.00-11.00
3 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานโพธิ์ เวที 2 10 ต.ค. 2557 11.00-12.00
4 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน เวที 1 ลานอู่ตะเภา 10 ต.ค. 2557 10.00-11.00
5 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน เวที 1 ลานอู่ตะเภา 10 ต.ค. 2557 11.00-12.00
6 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 10 ต.ค. 2557 11.00-12.00
7 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 10 ต.ค. 2557 11.00-12.00
8 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 10 ต.ค. 2557 09.00-10.00
9 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแอร์บัส 10 ต.ค. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.1/1 , ป.1/2 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/1 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/1 , ป.2/2 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/1 , 5/2 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/1 , 4/2 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/1 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.3/2 (EP) 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/3 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานดอนเมือง อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 10-12 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ ป.4 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง computer 2 10 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง computer 2 10 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ICT 10 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 หอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ลานหน้าหอประชุม 72 ปี ดร.มังกร-ประภา ภักดิ์โพธิ์ 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 5-6 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 7-9 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 ห้อง 12-14 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ศูนย์การเรียนรู้เชิงบันเทิง ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสนามบิน ลานอู่ตะเภา ชั้น 1 10 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]