รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ,๓๐ -๓๑ สิงหาคม และ ๖-๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 99.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงชุติภา  ยางป้อม
 
1. นางนนทิรา  แท่นนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1. เด็กชายกฤษฎา  หาญเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  จรรยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงสุประภาดา  วาดวงษ์ศรี
 
1. นายวินัย  รัตนสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงอริสา  เศษดา
 
1. นางปรมาภรณ์  ไชยโย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  จำบัวขาว
 
1. นายเอกมล  ภิญโญวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ่าชัย
 
1. นางสาวกรกช  ภู่มาก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปรียญขุนทด
 
1. นางมงคล  เสี่ยงบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มเมือง
 
1. นางประไพ  ประทุมแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจริยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางสนิท  จีระชาติสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงฟิมล์  พงศ์จีน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดขุนทด
3. เด็กชายอาภาพร   วรรณสุทธิ์
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
2. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงคณิตา  ชินโคตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ม้วนสูงเนิน
 
1. นายทองดำ  ราชดา
2. นางสาวนุชนารถ  ใจเย็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บูรณธนิต
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ปิ่นมณี
 
1. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 1. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วยา
 
1. นางจินตนา  คำจุมพล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่งาม 1. เด็กหญิงสุวิพร  ทุนกอง
 
1. นายทองดำ  ราชดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รุ่งเจริญบุญ
 
1. นางสาวสุรางคณา  จันทร์เรือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จงกลาง
2. เด็กหญิงปิยะดา  ภูมิธิ
3. เด็กหญิงอินทิรา  จังหวะ
 
1. นางธานี  สุทธิอาคาร
2. นายนาคพงษ์  จงกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รั้วไธสง
2. เด็กหญิงกุลลวดี  นามพฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  วรรณเกตุ
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทือกพา
2. เด็กหญิงพิชญา  ศิริวัฒนโชติกุล
3. เด็กหญิงสุธิชา  ภู่หมื่นไวย์
 
1. นางสาวจิตตานันท์  กอสิทธิไทย
2. นางสาวศิราภรณ์  แสงทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงจินดาภา  มูลวงษ์
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  ของโพธิ์
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  เย็นชัยภูมิ
 
1. นางสาวจรินทร์  โชคสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร   เหล็กมา
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญคร
 
1. นางทิพย์ถาวร  ทับอมรศิริ
2. นายเกษม  กิติพันธยาพร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กชายธวัชชัย  จันภิรมย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตอนสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทิยา  ไพรวิจารย์
2. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามญช์  นิวาศานนท์
 
1. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  กะยุตา
 
1. นางสุภิญญา  กัญญาสาย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1. เด็กชายพรรณกร  อินศิริ
 
1. นายชูชีพ  อินศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  เกิดนอก
2. เด็กชายนพลักษณ์  สังขนิษฐ
3. เด็กหญิงบรมพร  ทวดสุวรรณ์
 
1. นางสาวประภากร  กะสันเทียะ
2. นางสาวอาริตา  บุญแจ้ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์สวัสดิ์
2. เด็กชายปกรณ์  ศรีระทัต
3. เด็กหญิงรุจิรา  คำพาอินทร์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เปล่งศรี
2. นางทัศนียพร  ครูเกษตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงเบญญาพร  จิตสม
3. เด็กหญิงไพรลิน  มรรครมย์
 
1. นางสาวยุวดี  ชัยศรี
2. นายวัชรพล  สงสนธิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑมาศ  แก่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงนิสายชล  เสน่ห์
3. เด็กหญิงมีนารี  งอยภูธร
 
1. นางวันเพ็ญ  กล้าขวาน้อย
2. นายวิรุด  กล้าขวาน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พึ่งขุนทด
2. เด็กหญิงนิภาพร  พิมพ์ทวด
3. เด็กหญิงมัณฑณา  บัณฑิต
 
1. นายสยาม  ไพสันเทียะ
2. นายสหพร  พงศ์สุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายชนะเกียรติ  อินทร์สูงเนิน
2. เด็กหญิงวิรัตนา  ไทยปราณีต
3. เด็กชายสหัสวรรษ  ชัยศร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดวงเงิน
2. นายสังวาลย์  แก้วเขียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันดา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  โถชัย
3. เด็กหญิงอภิสรา  ชัยมีแรง
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นางสาวสายสุนีย์  พิกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงนิตยา  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพรพิรุน  ยืนยาว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อารีแจ่ม
 
1. นายพงศ์สุธี  หรรษา
2. นางสาวสายสุนีย์  พิกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุฉนวน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  จูมมะลี
2. เด็กชายอรรถพล  ชวนโพธิ์
 
1. นางสาวอุมาพร  ดุมกระโทก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 1. เด็กชายวิทวัส  ทองชำนาญ
2. เด็กชายสุเมธ  กุลคำ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  กลิ่นศรีสุข
2. นายอุดมศักดิ์  กุลพรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  อมฤกษ์
2. เด็กชายอนาวิน  สีม่วง
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นายวรรณา  ก้องเมือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กชายพุฒิชงค์  เตยกระโทก
2. เด็กชายสิทธิชัย  ทิพย์ประทุม
 
1. นางสาวศุภรัตน์  อนันตะเสน
2. นายเอกพล  ทีก่อเกิด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กชายธีระพล  สีเมืองเดช
 
1. นายจรูญ  ดีสมบัติ
2. นางพรรทิวา  เรืองศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปันจะนะ
2. เด็กชายพงศธร  สีลาทอง
 
1. นางสาวมลฤดี  วีระพันธุ์
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนพล  ศรีวงษ์
2. เด็กชายปองคุณ  ทารักษ์
 
1. นายศราวุฒิ  รินลา
2. นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เจริญบุญ
2. เด็กหญิงจารุวัณ  ทองศรี
3. เด็กหญิงจิตติมา  นิกูลรัมย์
4. เด็กหญิงพรธิรา  บุญเบ้า
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญส่ง
 
1. นางกาญจนรัตน์   เวียงดินดำ
2. นางเอมอร    แก้วเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  อยู่ภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยภักดี
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาดี
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ป้อมสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกสรา  นาเจริญ
 
1. นางรัศมี  ศิริกัมพลา
2. นางมณิสรา  หินอำคา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิยมล   อินทร์พันธ์
2. เด็กหญิงพัชรพร   ชาติบัวใหญ่
3. เด็กหญิงมินตรา   โต่นวุธ
4. เด็กหญิงรุ้งทิวา   คำอ้อ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   หีบนาค
 
1. นางสาวทิพวรรณ   พงษ์จตุรา
2. นางสาวอินทร์สอน   ยอดบรรเทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   สีโสภา
2. เด็กหญิงประกายดาว   แย้มบางยาง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ทาสูงเนิน
4. เด็กหญิงศศิกานต์   เรืองสันเทียะ
5. เด็กชายอาคม   แสนสุข
 
1. นางบีอา   พวงสันเทียะ
2. นางสุพิชฌาศ์   บำรุงนอก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ติณะคัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
4. เด็กชายธนดล  พาขุนทด
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พัดขุนทด
 
1. นางบุญยิ่ง  งามจัตุรัส
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชัยมาลา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เณรชู
2. นางสาวชลลดา   แสงแก้วพะเนาว์
3. เด็กหญิงธัญชนก    สุขขาม
4. นางสาวพรพรรณ   ศรีแย้ม
5. เด็กหญิงเกศสุดา   บุญมา
 
1. นางบุญหลาย   แต่งทรัพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แพทย์จัตุรัส
2. เด็กชายจิราวัฒน์  เฉื่อยกลาง
3. เด็กชายธีรภัทร  บุตรช่วง
4. เด็กหญิงอังคณา  สมดี
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  แดงเพียว
 
1. นายมานะพงษ์  มาบ้านซ้ง
2. นายบัณฑิต  พวงดอกไม้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 1. เด็กชายชานนท์  สุทธิกุล
2. เด็กหญิงทิพย์พิมน  หวังคลองกลาง
3. เด็กชายธีรพงศ์  สิงห์เล็ก
4. เด็กชายพีรทัด  หาญเทศ
5. เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์อั้ว
 
1. นางสาวณภัค  ปรียานนท์
2. นายธนกฤต  กระจ่างศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
12. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
13. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
15. เด็กชายวิทยา  มาซา
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นางอุษา  คำศรี
3. นางทัศนา  รติธรรมกุล
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พาชอบ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
3. เด็กหญิงชมพูนุท  ศิริกัญญา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  จารนัย
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ
6. เด็กชายทัศน์พล  สีแก้ว
7. เด็กชายธีรพัฒน์  โวหาร
8. เด็กชายธีรภัทร  เปล่งวรรณ์
9. เด็กหญิงประภัสสร  โวหาร
10. เด็กหญิงพรรณสา  สินขาว
11. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
12. เด็กหญิงยุวดี  โคตรบำรุง
13. เด็กชายวนิชชา  หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายวรภาส  แก้วสนธิ์
15. เด็กชายวิทยา  มาซา
16. เด็กหญิงศศิวิมล  พิลึก
17. เด็กหญิงศิริเนตร  น้อยขัน
18. เด็กชายสุภกิณห์  สิงห์ลา
19. เด็กชายอธิภัทร  เปล่งวรรณ์
20. เด็กชายเดชาธร  เทพรุณ
 
1. นายทองสมาน  น้อยวิเศษ
2. นายศราวุฒิ  ศรีโสภา
3. นางอุุษา  คำศรี
4. นางอรุณรัตน์  โพธิ์สันเทียะ
5. นางทัศนา  รติธรรมกุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โตเอี่ยม
 
1. นางปรินทิพย์  สวงโท
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  เมมขุนทด
 
1. นางวิเชียร   เพลียซ้าย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงผกามาส  ยามี
 
1. นางปรินทิพย์  สวงโท
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายภูเบศร  เพชรนอก
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นายสมบูรณ์  มาลา
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กชายธนวินท์  เพชรวิเศษอุดม
2. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรยบุตร
 
1. นายสมบูรณ์  มาลา
2. นางแสงเดือน  ธรรมโชติ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เกิดสนามชัย
2. เด็กชายอนุสรณ์   แฝงสีพล
 
1. นางสาวทิพวรรณ   พงษ์จตุรา
2. นางมณิสรา   หินอำคา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกด  เพียงตา
2. เด็กหญิงชนาพร  ทองแม้น
3. เด็กหญิงดาราษา  นัดรัมย์
4. เด็กหญิงดาหวัน  ธงภักดิ์
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ถมอุทา
6. เด็กหญิงนัฐธิณา  ปะทังวา
7. เด็กหญิงประภัสสร  ลาเกิด
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายชูกุล
9. เด็กหญิงสรสิชา  ถอนพิมโจม
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะวันโน
 
1. นางสุวณี  ปิ่นประเสริฐ
2. นางอาภรณ์  กิติพันธยากร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แต้มสันเทียะ
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  จันทะหาร
3. เด็กหญิงดรุณี  เอี้ยงสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนสิงห์
5. เด็กหญิงบุสิตา  จันทะหาร
6. เด็กชายปิยวัฒน์  คนรู้
7. เด็กชายพชรพล  ธำมรงค์นพรัตน์
8. เด็กหญิงพรรณิษา  ธรรมเขต
9. เด็กหญิงพลอยชมพู  หอมขุนทด
10. เด็กหญิงพิมนภา  พงษ์พันธ์
11. เด็กหญิงศิริรัตน์  ฟรีสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มารอด
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  หมายต่อกลาง
14. เด็กชายเพชรชัยสมพร  ศรีสุวอ
15. เด็กชายแสงชัย  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวนันธิญา  อนันตะเสน
2. นางละออ  ทวดสุวรรณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงกรณษา  สอนศรี
2. เด็กหญิงกัลยา  คึขุนทด
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชูเดช
4. เด็กหญิงจีรนันท์  โม่งปราณีต
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคัดเค้า
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์เสน
7. เด็กหญิงณิชารีย์  โชติสนธ์
8. เด็กชายทศพล  หาญวิชา
9. เด็กหญิงนิรัชพร  ฝั่งสระ
10. เด็กหญิงปณิธาน  คำนาค
11. นางสาวพรพรรณ  พัดพาน
12. เด็กหญิงพรรณพษา  ผลดิรก
13. นางสาววิภาดา  ประจิตร
14. เด็กหญิงศุภกานต์  มาลัย
15. เด็กหญิงสุภาวดี  กองโคกสูง
 
1. นางจุฑารัตน์  พิมพ์โนนทอง
2. นายสุทิน  พิมพ์โนนทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงสกลจันทร์  จันทะรัง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ชื่นชุมแสง
 
1. นางสาวปิยกูล  วิชัยศึก
2. นางสาวชนัชฌา  อินทโร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงวิรัตนา  ไทยปราณีต
2. เด็กชายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
2. นางณัฐยาภรณ์  โสภาบุตร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พงษ์วิเศษ
 
1. นายประแมน  ชัยพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายสันติภาพ  สูนกลาง
 
1. นายบุญกอง  สวงโท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศิริหงษ์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายฐิติพัฒน์  ขุนสูงเนิน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
 
1. นายบุญกอง  สวงโท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. นายโยธิน  เสมา
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  หล่าซิว
 
1. นายอภิชาติ  บุญชู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เถลิงสุข
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูขันซ้าย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คำภีวงษ์
 
1. นางนิภาพร  บัวสำลี
2. นางจุไร  พุ่มเข็ม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับหมี 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีลาภ
2. เด็กหญิงสถิภาภรณ์  วิลาวรรณ์
 
1. นางดารารัตน์  ศรประสิทธิ์
2. นางจิราวรรณ  อินสูงเนิน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จ่าชัย
2. เด็กหญิงกิตติยา  สุขสิงห์
 
1. นายทรง  สิงห์เผ่น
2. นางอุษณีย์  แคงสันเทียะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  นวลปะโค
 
1. นางอำไพ  มะลิวัน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงปนัดา  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  ดบขุนทด
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ดั้งขุนทด
 
1. นางศิราภรณ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมงาม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูคุ้ม
3. เด็กหญิงวรรณษา  บุญมี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  โสเมือง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสำราญ
2. เด็กชายนฤนาท  ช้างนานอก
3. เด็กชายอนันต์  ทองไสย์
 
1. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
2. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชนะน้อย
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หีบนาค
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาค
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงมนทกานต์  พิมอูบ
 
1. นางจินดา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรียนรู้
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ไกรกลาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กชายนาวิน  อาจธานี
 
1. นายเทอดพงษ์  ศรีชัยปัญหา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนศรี
 
1. นายนริศ  อินพล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงพรนภา  เทพจัตุรัส
 
1. นางสาวธารีฉัตร  ศรีซุย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  มิตรชอบ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
3. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
4. เด็กหญิงวานิดา  หนันจันดา
5. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
6. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
8. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลาภเกิด
9. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  มิตรชอบ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คลีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
4. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  มีสุวรรณ
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
6. เด็กหญิงวรดา  ประพรมมา
7. เด็กหญิงวานิดา  หนันจันทา
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิริพร  ทวีรัตน์
10. เด็กชายศุภัทรชัย  คนที
11. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
12. เด็กหญิงสิวินีย์  มาด้วง
13. เด็กชายอังกูร  ประกิจ
14. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ลาภเกิด
15. เด็กหญิงเกษราภรณ์  บุญเรือง
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่ม
2. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
4. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บวชขุนทด
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
4. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
5. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาค
6. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
7. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
8. เด็กชายพีรพัฒน์  กลีบกลางดอน
9. เด็กหญิงมัลลิกา  ชนะน้อย
10. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
11. เด็กชายสหรัถ  อินทิจันทร์
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
3. นางวิชชุลดา  รักงาม
4. นางสายชล  แก้วเพชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1. เด็กชายกองกานต์  ชื่นสี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เกสร
3. เด็กหญิงณัฐพร  ค้าโค
4. เด็กหญิงดวงพร  ไชยศิรินทร์
5. เด็กชายธนภัทร์  บุตรโรบล
6. เด็กหญิงธนาภา  ปิ่นปั้น
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรโรบล
8. เด็กหญิงบาเรียน  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยจันทึก
10. เด็กหญิงพนิดา  กาสสันเทียะ
11. เด็กหญิงพรนภา  แถวเพชร
12. เด็กหญิงพลอยไพริน  ขอมีกลาง
13. เด็กหญิงมณีรินทร์  อุทธสินธิ
14. เด็กชายยศพัณน์  เขียวคำ
15. เด็กหญิงศศิวิมล  พรมดี
16. เด็กหญิงสารธาร  มิ่งสันเทียะ
17. เด็กหญิงสุนิตา  นนทฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายคลึง
19. เด็กชายสุรศักดิ์  จตุรงค์
20. เด็กหญิงอรพิน  ราชวัฒน์
 
1. นางสาวหนูจีน  ปัจจัยโคถา
2. นางศิริมา  วิเศษคร้อ
3. นางสาวปนัดดา  อุ่นแก้ว
4. นางลัดดาวัลย์  ทองบริสุทธิ์
5. นางสุนทิมา  กุลจันทร์
6. นางสาวจิราธร  ปลอดภัย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติภพ  ทวีผล
2. เด็กชายพฤทธิ์  สอนชาวิเศษ
3. เด็กชายพัชรศักดิ์  ดุงขุนทด
4. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
5. เด็กชายสุวิทย์  แพะขุนทด
6. เด็กชายอิทธิราม  อาบสุวรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายณมน  ศรธงทอง
3. นายอมรเทพ  ไชโย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เนื้อไม้หอม
 
1. นางภัทรภร  ชำนาญสิงห์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1. เด็กชายศุทธิกร  คำจุมพล
 
1. นายสมคิด  จอดพิมาย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงนิยดา  ฝึกดอนวัง
 
1. นายวัตชัย  ฝึกดอนวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 1. เด็กชายธีร์กวิน  เกรียงไกรสุขเลิศ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เกรียงไกรสุขเลิศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กหญิงอาริษา  ใจรักษา
 
1. นายสุวิทย์  เหล่าดิ้ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายศักดิ์ดา  จุลอักษร
 
1. นายสมบูรณ์  สิงห์ลา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรกมล  ผลไพบูลย์
 
1. นางสาวสายใหม   โคตรนารา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะนะศึกษา 1. เด็กชายกีรติ  เฝ้าหนองดู่
 
1. นายสุวิทย์  เหล่าดิ้ม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กหญิงสิรีธร  ชาลีเครือ
 
1. นายศรนรินทร์  อยู่พนม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุวิทย์  แพะขุนทด
 
1. นายอมรเทพ  ไชโย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว    
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทานประสิทธิ์
 
1. นายวินัย  พัฒนกุลเดช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
 
1. นางสุรัตนา  เพียกขุนทด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 1. เด็กชายศุทธิกร  คำจุมพล
 
1. นายสมคิด  จอดพิมาย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพรเทียร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดด้วง
3. เด็กหญิงกรรทริกา  โครตมงคล
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินเชษฐ์
5. เด็กหญิงกัลยา  แพนชัยภูมิ
6. เด็กชายคมกริช  แดงสูงเนิน
7. เด็กหญิงจุฑาภัทร  เผนโคกสูง
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ขอนตะคุ
9. เด็กหญิงฐิติพร  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สังข์ทอง
11. เด็กหญิงฐิตืนันท์  ดวงแก้ว
12. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ชาลี
13. เด็กชายทิวากร  แซ่ตั้ง
14. เด็กชายธนบดี  โภคาเทพ
15. เด็กหญิงธัญวรรณ  ศรีสรรเทียะ
16. เด็กหญิงธารินี  เผนโคกสูง
17. เด็กชายนรเศรษฐ  นันทกุล
18. เด็กชายนรเศรษฐ  นันทกุล
19. เด็กหญิงนันทพร  เพียรสุพรรณ์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  วรรณา
21. เด็กหญิงพัชรา  โชติราษี
22. เด็กหญิงพัชรา  ชัยทิพย์
23. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  กระโจมพล
24. เด็กชายพิสิษณ์  พุฒพิมพ์
25. เด็กหญิงภควดี  แพนชัยภูมิ
26. เด็กหญิงยุพารัตน์  ยิ้มถนอม
27. เด็กหญิงรัชนีกร  เหงี่ยมสำโรง
28. เด็กหญิงวัลภา  สุหร่าย
29. เด็กหญิงวาสนา  เพ็ญเกาะ
30. เด็กหญิงวิภาดา  นาควงศ์
31. เด็กชายศุภกิจ  ควบขุนทด
32. เด็กหญิงสมใจ  เจริญสุข
33. เด็กหญิงสุธิดา  เถื่อนสันเทียะ
34. เด็กหญิงอัยรัตน์  เถียรสูงเนิน
35. เด็กชายอิงครัตน์  แหงมพรม
36. เด็กหญิงเกศรา  ไขขุนทด
37. เด็กชายเกียรติพงศ์  ชัยเจริญ
38. เด็กหญิงเจนนี่  แพนชัยภูมิ
39. เด็กหญิงเนตรชนก  เทพเมธี
40. เด็กหญิงแพรวา  คูณกลาง
 
1. นายธนเศรษฐ  บุรณธนิต
2. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
3. นางสาวสุพัตรา  สิงหกลางพล
4. นางสาวจุฑามาศ  ชัยพัฒน์
5. นางสาวธนพร  ผาสุขมูล
6. นางสาวกัญญารัตน์  สงค์ไมล์
7. นางสาวดารุณี  เพชรประไพ
8. นางเยาวภา  ชาติศรี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  รักมณี
2. เด็กชายกฤษดา  วงศ์ชาลี
3. เด็กชายคุณากร  จบมะรุม
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปิดสุวรรณ์
5. เด็กชายจุารุรัตน์  ปะนำมะสา
6. เด็กชายชินวัตร  ฤทธี
7. เด็กหญิงณัชชา  มหามล
8. เด็กหญิงณัฐวดี  พูลบางยูง
9. เด็กหญิงดวงตา  ไกลพะเนา
10. เด็กชายทรงพล  คูณสันเทียะ
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฤทธิ์นอก
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณา
13. เด็กหญิงนกแก้ว  บิกขุนทด
14. เด็กหญิงนฤมล  พรประไพ
15. เด็กชายบุญหลาย  สุขนอก
16. เด็กหญิงบุษบา  เหิงขุนทด
17. เด็กชายพีรพงษ์  ก้านค้างพลู
18. เด็กหญิงภรนภาพรรณ  ผ่องทอง
19. เด็กหญิงภัทรา  ชาญสูงเนิน
20. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติศรีวรพันธ์
21. เด็กชายภูวรินทร์  แก้วชิน
22. เด็กหญิงยลลดา  ฤทธิ์นอก
23. เด็กหญิงราชธิดา  วรรณา
24. เด็กหญิงวงเดือน  ใหญ่สูงเนิน
25. เด็กชายวัชรินทร์  วุ้นสันเทียะ
26. เด็กชายวันชัย  คูณสันเทียะ
27. เด็กหญิงวาสนา  เพิ่มสนาม
28. เด็กหญิงวิไลรัตน์  การัมย์
29. เด็กชายศรายุทธ  เถื่อนสันเทียะ
30. เด็กหญิงศศิกานต์  กระแจะเจิม
31. เด็กชายศิวกร  วิชาสาร
32. เด็กชายสงกรานต์  ภู่มาก
33. เด็กชายสรเดช  ต่างสันเทียะ
34. เด็กหญิงสุญาดา  ชินเชษฐ์
35. เด็กชายสุรศักดิ์  เถื่อนสันเทียะ
36. เด็กหญิงสโรชา  ภาคสุทธิ
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  เติมพันธ์
38. เด็กหญิงอรอุมา  คอนสันเทียะ
39. เด็กชายอานนท์  ผ่องสันเทียะ
40. เด็กชายอานนท์  ธิมาดี
 
1. นายธนเศรษฐ  บุรณธนิต
2. นางสาวสุดารัตน์  พิพิธกุล
3. นายเลิศชาย  รัตนกิจธนกุล
4. นางสาวปริษา  วราเพชรากุล
5. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
6. นางจันทิมา  ดีหมื่นไวย์
7. นางอรุณรัตน์  ประยูรพันธุ์
8. นางกฤษณา  บุญชาญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โกฎสันเทียะ
2. เด็กหญิงกรัณฑา  โพธิ์นอก
3. เด็กชายกฤษณะ  โกฎสันเทียะ
4. เด็กชายกำแพง  นวนกิ่ง
5. เด็กชายชัยชนะ  โกฎสันเทียะ
6. เด็กชายณัฐพล  สวนนคร
7. เด็กหญิงนฤมล  ขาวฉลาด
8. เด็กชายพยัพ  อนุกูล
9. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แถมจำรัส
10. เด็กหญิงเกศสิรินทร์  ประนาวงค์
 
1. นางสาวสรัญญา  งาสันเทียะ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์   เพชรแก้ว
3. นางสุภารัตน์   จันตรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทวยขุนทด
2. เด็กชายกีรพัฒน์  พันขุนทด
3. เด็กชายจิรพงศ์  กลิ่นจัตุรัส
4. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังฆวรรณ์
6. เด็กชายธนกร  เพชรนอก
7. เด็กหญิงพรทิพย์  บีกขุนทด
8. เด็กชายพีรพล  ฤดี
9. เด็กชายสวิช  สุรินทร์
10. เด็กหญิงเพลงพิณ  พันธุ์จำรัส
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางสาวปาริชาต  มีชำนาญ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชิ้นขุนทด
3. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
4. เด็กหญิงนันทัชพร  แตงโยธา
5. เด็กหญิงสุทัตตา  สุดจันทึก
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพบขุนทด
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
3. นางสาววิจิตรา  วงษ์ภักดี
4. นายสนธยา  เจริญกุล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงธารารักษ์  บุญทัน
3. เด็กหญิงธารารักษ์  บุญทัน
4. เด็กหญิงนลินี  น้ำใส
5. นายพัชรี  โพธิ์ศรีนาค
6. เด็กหญิงศิรินชา  เป้าประจำเมือง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  คลคิด
8. เด็กหญิงเนตรปรีดา  กิ่งนอก
 
1. นางสาวกรรณิการร์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางสาวปาริชาติ  มีชำนาญ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิรารัตน์  อุทัยอัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มนตรี
3. เด็กหญิงฐิติมา  ชิ้นขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐริกา  มาไพล
5. เด็กหญิงธัญญ์พัฒน์  ขานสันเทียะ
6. เด็กหญิงนันทัชพร  แตงโยธา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองรักษ์
8. เด็กหญิงสุทัตตา  สุดจันทึก
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นางมนสิชา  บุญทัน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
3. เด็กหญิงนลินี  น้ำใส
4. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ศรีนาค
5. เด็กหญิงศิรินธา  เป้าประจำเมือง
6. เด็กหญิงสุทธิดา  คลคิด
7. เด็กหญิงเนตรปรีดา  กิ่งนอก
 
1. นางสาวกรรณณิการ์  พันธุ์ศรี
2. นางธนวันต์  สัตตบุตร
3. นางสาวปาริชาต  มีชำนาญ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คนไว
2. เด็กชายกิตศณะ  นาทหนองหาญ
3. เด็กชายจันทกานต์  สถิตสุนทร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขภรักษ์
5. เด็กชายชยานันท์  แย้มยืนยง
6. เด็กหญิงดลยา  ศรีหภัย
7. เด็กชายธนากร  อินทร์พล
8. เด็กหญิงนพศิลป์  ทรัพย์ศรี
9. เด็กหญิงนิตยา  ยี่ญวน
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมันกลาง
11. เด็กหญิงพรทิพา  พรมณี
12. เด็กชายวันทกานต์  ทองหล่อ
13. เด็กหญิงศิริพร  เหิมขุนทด
14. เด็กหญิงอุษาวดี  ชมขุนทด
15. เด็กชายเทพพิทักษ์  เทศแสวง
 
1. นางสาวพิชญากร  โพธิ์นอก
2. นางสาวจารุวรรณ  ธรรมกุล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไค 1. เด็กชายดลพินิจ  ประตังทานัง
2. เด็กชายถิระศักดิ์  แลสันเทียะ
3. เด็กชายธวัช  ทาแก่น
4. เด็กชายนิวัฒน์  งาประดิษฐ์
5. เด็กชายพิพัฒน์  สวาดดี
6. เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร  พรมนิมิตร์
7. เด็กชายภาคภูมิ  สาธรณ์
8. เด็กชายวาคม  ลอยวงศ์
9. เด็กชายสวพล  จันทึก
10. เด็กหญิงสุนารี  จำปาจิตต์
11. เด็กหญิงสุภาวิณี  มูลจันทร์
12. เด็กหญิงอรวรรณ  เสือแก้วน้อย
13. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไวยกุล
14. เด็กหญิงโสรญา  มารมูล
 
1. นายพรรษพล  ดีดพิณ
2. นายนิรุต  ดีดพิณ
3. นางสาวสุมาลี  เกตุนอก
4. นางสาวจิรวัฒน์  เหลือผล
5. นายสุชาติ  ภู่จันทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายธนากร  งามขุนทด
2. เด็กชายนัฐพล  สุขแสง
3. เด็กชายประจง  มูลขุนทด
4. เด็กชายสหรัฐ  หึกขุนทด
5. เด็กชายสุริเยน  เสียดขุนทด
 
1. นายภวัต  สามผ่องบุญ
2. นายสุทธิรักษ์  ประเสริฐศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงสายฝน  โถชัย
2. เด็กหญิงสุริษา  ศิริสุข
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
2. นางสาวณัฐพิมล  แสนจันทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวริษา  โชคเฉลิม
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองบุญ
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  คำเขียว
 
1. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อุระเพ็ญ
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กชายมหาราช  มโนสัจจารักษ์
 
1. นางถาวร  ชำนาญกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงวาสนา  ก่าญจนกาศ
 
1. นางสิริกร  แสงฤทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพิริยกร  หินอำคา
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงนันทนา  อูสูงเนิน
 
1. นางประภัสสร  สุวรรณที
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพบาล 1. เด็กหญิงกิติยารัตน์  เกิดนอก
 
1. นางกาญจนา  ชาติปรีชา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงเปรมวดี  ชาลีละหาน
 
1. นายมนตรี  อุระเพ็ญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวสระวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สำนักโนน
2. เด็กหญิงชุติสรา  ทวีลาภ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โม่งปราณีต
4. เด็กหญิงปณิดา  ภิญโญวงษ์
5. เด็กหญิงรดา  หินให้
 
1. นางนงเยาว์  ยังโนนตาด
2. นางนงค์พงา  บุญเปล่ง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงดวงฤดี  มีชำนาญ
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1. เด็กหญิงมณีมาดา  วาปีทะ
 
1. MissZeng Qing  Mei
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. นางสาวนุจรี  เทศสวัสดิ์
 
1. นางดอกอ้อ  ตั้งไพโรจน์วงศ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญระวี  ดีพานดุง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์ธีระธนะ
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนงนภัส  ดิเรกโภค
2. เด็กหญิงรวงข้าว  กุสันเทียะ
 
1. นางบังอร  ทองเกิด
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ภูแก้ว
2. เด็กชายภูมเรศ  อาษา
3. เด็กชายศิวกร  ศรีประเทศ
4. เด็กชายศิวัฒน์  ไปนั่น
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์
6. เด็กชายอภิชัย  บวมขุนทด
 
1. นายสุชาติ  โสภานุสนธิ์
2. นางทวี  โสภานุสนธิ์
3. นางประทีป  อาบสุวรรณ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชนะชัย
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ดาโม้
3. เด็กหญิงพัชรี  กุศล
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ชัยมาตร
5. เด็กหญิงอริศรา  ขุนเงิน
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีหวงศ์
 
1. นายสมบุญ  พิไลกุล
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายชนะพล  หิบค้างพลู
2. เด็กชายชัยชนะ  โกฎสันเทียะ
3. เด็กชายพุฒินาท  แจ้งไผ่
4. เด็กชายศุภชัย  ปล้ำจัตุรัส
5. เด็กชายสราวุฒิ  พึมขุนทด
6. เด็กชายอนุชัย  แคพันดุง
7. เด็กชายเอกพล  เมืองตอ
8. เด็กชายไกรสร  บุุญฆ้อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์  แก้วหาวงษ์
2. นายวีระพงษ์  จันตรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1. เด็กหญิงกานดา  ฤทธิ์คือกรด
2. เด็กหญิงจันทร์สิริ  บุญฉลาด
3. เด็กหญิงชนาพร  ยี่จัตุรัส
4. เด็กหญิงณัฐพร  ห้วยหล่าย
5. เด็กหญิงธนาภา  ประจิตร
6. เด็กหญิงนวพรรณ  มดจัตุรัส
7. เด็กหญิงนุจรี  สีดาวงษ์
8. เด็กหญิงศิริวิภา  เกิดโมลี
 
1. นายการัน  สังข์หน่วง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กชายจิรายุ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ฝาง
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองศรี
4. เด็กหญิงประนอม  โม้แก้ว
5. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬปักษิณ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  กลิ่นกลัด
7. เด็กหญิงศรินยา  กลางเมือง
8. เด็กหญิงสุรภา  จงชิดกลาง
9. เด็กหญิงอริสา  ไขแข
10. เด็กชายอานนท์  บัวแก้ว
 
1. นางสุมาลี  สุภาพ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์
3. นางนงนุช  คชา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  เชื้อโพนทอง
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ดวงหาคลัง
3. เด็กหญิงพรณภา  หาดขุนทด
4. เด็กหญิงศรินญา  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงอมลรดา   พลอดขุนทด
 
1. นางสาวดอกไม้  ชินโคตร
2. นางลอองดาว  จิตรจักร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงประภัทรศรวดี  พันละหาน
2. เด็กหญิงวิมล  คงดี
3. เด็กหญิงเกวลิน  ม้วยแก้ว
 
1. นางกุณฑล  ชัยวิเชียร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจาบวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติมา  อาจมูลลา
2. นายปฏิวัฒ  มนขุนทด
3. เด็กหญิงเก็จนภา  เจียสันเทียะ
 
1. นางสาวนิตยา  ประทุมวงค์
2. นางนภัสวรรณ  ภูคงคา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธนชพร  ชาลีสงค์
2. เด็กหญิงริณภา  ธนาจุมพล
3. เด็กหญิงลลิล  ชัยเพ็ชร
 
1. นางกุณฑล  ชัยวิเชียร
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัณนิกา  เกิดจัตุรัส
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ด่านประภา
3. เด็กหญิงอาริษา  แสงบำรุง
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางสยุมพร  ศรีมุงคุณ
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์   พลนาคู
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  สิงห์สุพรรณ
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
 
1. นายธีระศักดิ์   พลนาคู
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศธร  น้อยมนต์
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
 
1. นายธีระศักดิ์   พลนาคู
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ม่วงถาวร
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 1. เด็กชายหัสดิน  ใจอดทด
 
1. นายวิรัช  เคนเหลื่อม
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุทิน  นาคประนิล
 
1. นายพันสา  ซุยถัง
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ทวีผล
2. นายกิตติภพ  ทวีผล
3. เด็กชายจักรพงษ์  ทานบำเพ็ญ
4. เด็กหญิงจิติมา  อาษา
5. เด็กชายชัยรัตน์  อาบสุวรรณ์
6. เด็กหญิงดลญา  น้อยแก้ว
7. เด็กชายนรภัทร  เพ็ชรขุนทด
8. เด็กหญิงประภัสสร  พุฒขุนทด
9. เด็กหญิงปัทมา  กวดขุนทด
10. เด็กชายปิยณัฐ  เพียกขุนทด
11. นายพฤทธิ์  สอนชาวิเศษ
12. นายพัชรศักดิ์  ดุงขุนทด
13. เด็กชายพัสสน  เถียรจัตุรัส
14. เด็กชายภูมิภุชงค์  พิลัยโชติ
15. เด็กชายยุทธนา  แก้วขุนทด
16. เด็กหญิงรัตถกานต์  ภูมิสมบัติ
17. นายวายุ  ปะตังถาโต
18. เด็กหญิงวารุณี  อาบสุวรรณ์
19. เด็กหญิงวาสนา  แผนวิชิต
20. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สุวรรณเกิด
21. เด็กหญิงวิลาวัล  แซ่อึ้ง
22. เด็กชายศรัณย์  มิตรขุนทด
23. เด็กหญิงศรุตา  อยู่ภักดี
24. เด็กหญิงศศินา  บินขุนทด
25. เด็กชายศิวกร  ภูมิสมบัติ
26. นายสุุวิทย์  แพะขุนทด
27. เด็กหญิงอรปรียา  บุญซ้อน
28. เด็กหญิงอารียา  พวกขุนทด
29. นายอิทธิราม  อาบสุวรรณ์
30. เด็กหญิงเกวลิน  วีระชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วเพชร
2. นายอมรเทพ  ไชโย
3. นายณมน  ศรธงทอง
4. นางรัชนก  เชิงสะอาด
5. นายชวลิต  อาบสุวรรณ์
6. นางศรีประภา  สิงห์มณี
7. นายเมตตา  พงศ์สุวรรณ
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก  ฆ้องนอก
2. เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เก่งนอก
4. เด็กหญิงจิรติกานต์  ค้าโค
5. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์นอก
6. เด็กชายชาญชล  เขินสันเทียะ
7. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
8. เด็กหญิงฐานิดา  ชำนาญราช
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ
10. เด็กหญิงทิพย์วรี  แก้วกำเนิด
11. เด็กชายธนกฤต  ภักชัยภูมิ
12. เด็กหญิงธีราภรณ์  เพ็งพูน
13. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วกำเนิด
14. เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  คำจันทร์ดี
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฆ้องนอก
16. เด็กหญิงบัณฑิตา   คะสุดใจ
17. เด็กหญิงบัณฑิตา   โกฏิค้างพลู
18. เด็กหญิงปราณปริญา  ยิ่งสันเทียะ
19. เด็กชายปัญญา  บำรุงนา
20. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  หมั่นคำ
21. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัดเพ็ชร
22. เด็กหญิงลักขณา  ดงพงษ์
23. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่เอี๊ยว
24. เด็กหญิงวารี  ทุมโส
25. เด็กหญิงศิรินธร  ขามจัตุรัส
26. เด็กหญิงศุภดา  งอมสันเทียะ
27. เด็กชายสมเกียรติ  บัญฑิต
28. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรีสันเทียะ
29. เด็กหญิงอรณิชา  เขินสันเทียะ
30. เด็กชายเมธิส  พุ่มทอง
 
1. นายธีระศักดิ์   พลนาคู
2. นายยอด  แดนชัยภูมิ
3. นายบำรุง  โคคำลา
4. นายวลัยลักษณ์  มีแสงแก้ว
5. นางบุญลักษณ์  ซื่อสัตย์
6. นายประยูร  เหิมขุนทด
7. นายกุหลาบ   ศิลาดำ
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายนราธร  กระพี้นอก
2. เด็กชายสุทธิชัย  กะโฮ้
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ
 
161 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงณัชธิยา  โหว่สงคราม
2. เด็กชายอัมรินทร์  โฉมงาม
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางปราณี  ชยันตรดิลก
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงประภัสรา  สุขบงกช
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธสนธิ์
3. เด็กหญิงรัตดา  ชื่นขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวพัฒนา  ชัยมนตรา
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภมาตร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลขนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นางนุชธยา  แก้ววิเศษ
 
164 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กชายคมกฤษ  ศิริหงษ์
2. เด็กชายธาดา  ศิริหงษ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ยุทธมูลตรี
2. นายสุรินทร์  สรรพ์สมบัติ
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ด้วงโป้
2. เด็กชายเทพรัตน์  วงษ์มา
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางปราณี  ชยันตรดิลก
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  สมสุข
2. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นายอุทัย  สุพร
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  ฉิมสันเทียะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราษฎร์กลาง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางนภาพร  โยธี
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายนันทพงษ์  คำหอม
2. เด็กชายศิริชัย  บุญนิ่ม
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ
 
169 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายหนึ่งบุรุษ  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงอภิสรา  มิกขุนทด
 
1. นายศรัณย์วิทย์  เขตจัตุรัส
2. นางสาวสุจริตรา  อาจกล้า
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 1. เด็กชายศุภชัย  คึขุนทด
2. เด็กชายเอกชัย  กินขุนทด
 
1. นายชำนาญ  ศรีชัยภูมิ
2. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งขุนเพชร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ด่านกลาง
 
1. นายบุญชู  แคงสันเทียะ
2. นายธีรวุฒิ  มิกขุนทด
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักชี 1. เด็กชายปัณณธร  อินทรชาติ
2. เด็กชายอนันต์  อินทร์ศรี
3. เด็กชายเกรียงไกร  ขึ้นกันกง
 
1. นายสุบรรณ  นิลสมัคร
2. นายจิรวุฒิ  เศรษฐดา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 1. เด็กชายจักรี  มุ่งกลาง
2. เด็กชายชวการ  หวังค้ำกลาง
3. เด็กชายธวัฒน์ชัย  พิสันเทียะ
 
1. นายศราวุฒิ  ตราบุรี
2. นางดาวเรือง  กกกลาง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ละหานนอก
2. เด็กชายภาคภูมิ  หมั่นธรรม
3. เด็กชายอาชัญ  ดังใหม่
 
1. นางกัญญารัตน์  งามประเสริฐ
2. นางสาวทิพวัลย์  พงษ์สุวรรณ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวนิดา  จำปาทาสี
2. เด็กหญิงอริศรา  สีแดง
3. เด็กหญิงโยษิตา  งามขุนทด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชหัสดิน
2. นางพยุงศรี  เดชหัสดิน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กระจายกลาง
2. เด็กชายวันเฉลิม  งอนสันเทียะ
3. เด็กชายอภิชัย  นูลาภ
 
1. นายสันติสุข  ไชยทองศรี
2. นางแสงจันทร์  ดิเรกศิลป์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงษ์อุดม
2. เด็กหญิงจิราพร  โชคนิมิตร
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  สร้อยโนนไทย
4. เด็กหญิงนิพาภรณ์  ชาวสวน
5. เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภาณ์ชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  ผองสูงเนิน
 
1. นางธิดารัตน์  สำรวล
2. นางอนงค์  ฤทธิสิน
3. นางสาวเข็มพร  จันนพคุณ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  ลาภเกิด
2. เด็กหญิงรุจิรา  เตลอด
3. เด็กหญิงวาสนา  แขนสันเทียะ
4. เด็กหญิงวิภาพร  สว่างศรี
5. เด็กหญิงอนุสรา  สีชัยยันต์
6. เด็กหญิงอัมไพวรรณ  เถียรสูงเนิน
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นางสาวกัลยา  อ่อนชัย
3. นางสาวกุลธิดา  คีรีเขียว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กชายกฤษฎา  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เสาวคนธ์
3. เด็กหญิงเกวลี  จุลนาค
 
1. นางสาวกิตติยา  จรูญแสง
2. นายธนกร  แนมขุนทด
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพร  เหล็กมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สัมมาสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ถิรเมธีกุล
 
1. นายเรวัต  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เดชสะสม
2. เด็กชายจัตรกฤต  เสนนอก
3. เด็กหญิงลินดา  แถมจัตุรัส
 
1. นางวรวรรณ  วงศ์ศรีจันทร์
2. นายพีระพงษ์  วงศ์ศรีจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนพรัตน์  เอ็งโบ
2. เด็กชายภูมิเพชร  ฤกษ์หร่าย
3. เด็กชายศุภโชค  เนตรขันธ์
 
1. นายวันชัย  ดวงลูกแก้ว
2. นางสาวกัลยาณี  สาภู
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติศรีวรพันธ์
2. เด็กหญิงราชธิดา  วรรณา
3. เด็กชายอานนท์  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางสาวพิมพ์กมน  สกุลเอื้อกิติ
2. นางสาวปริษา  วราเพชรากุล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 1. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยบุญเสม
2. เด็กชายธีรภ้ทร์  ทูขุนทด
3. เด็กหญิงสุภาพร  ญาติพิมล
 
1. นางสาวกิตติยา  จรูญแสง
2. นางสาวสมใจ  ยศไกร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงนรพร  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ทองวนิช
3. เด็กหญิงอภิญญา  พูนกยูง
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสถิตสุนทร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำพร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปุราธาน
 
1. นางพูนพิศ  พณิชีพ
2. นางสุวรรณา  ป้อมจัตุรัส
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกนกพร  นามศรีชาติ
2. เด็กหญิงธนาพร  แปสันเทียะ
3. เด็กหญิงพัชรพร  จันทปัญญา
 
1. นางอัญภัทร  ศุภรัชดิษกุล
2. นางยุติ  ชะรุงรัมย์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  รังพันท์
2. เด็กหญิงพุทธิชาติ  มีประสงค์
3. เด็กหญิงศิริญญา  กลิ่นศรีสุข
 
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว  คงสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  พลพิลา
2. เด็กหญิงนุชาดา  สัตมิตร
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ชูวังวัด
 
1. นางวิริยะสมร  บัวทอง
2. นายเกรียงศักดิ์  สมาทา
 
191 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนกร  พึ่งตน
 
1. นางจีระพร  ศรีพันธุ์
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สูงขุนทด
2. เด็กหญิงประวิณ  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายมงคล  ชนะกิจ
 
1. นางสาวนรารัตน์  ประคองญาติ
2. นางสาวสวรรยา  ไชยณรงค์
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  นักประสบ
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วสิงห์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เหิงขุนทด
 
1. นางนิสาชล  เทียบอุ่น
2. นางกัญญาณี  พรหนองแสน
 
194 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  นวลสระเกตุ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  มะโรง
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางปิยะนุช  ลาภประเสริฐ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กชายราเชน  แก้ววิเศษ
 
1. นางปราณี  ทองม่วง
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับใหม่ 1. เด็กชายวิทูร  แสงลับ
 
1. นางณัฏฐิรา  สื่อกลาง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายอิศวะ  เชือดขุนทด
 
1. นางณัฐวรรณ  เนตรวงษ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสุกานดา  จันทวงษ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  หะเริญ
 
1. นางบุญลักษณ์  ซื่อสัตย์
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีระวงษ์
 
1. นางจินตนา  คำจุมพล
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงจิราพร   ทองจันทร์
 
1. นางพวงผกา  พลศรี
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากูบ 1. เด็กหญิงจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางพรรณวดี  ศรีใส
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยพร
2. เด็กหญิงรัศมี  ชาญสูงเนิน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญยิ่ง
 
1. นางกัญญรัตน์ฐกรณ์  บุคลิก
2. นางสุภัคพิชชา  อิ่มเนย
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงยสินทร  ฉวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉิมวาส
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองสถิตย์
 
1. นางจุราภรณ์  เถียนหนู
2. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ตรวจสมบัติ
2. เด็กชายเจตบดินทร์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาววิยะดา  แสนวิชัย
2. นางสาวสุรางคณา  จันทร์เรือง
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  สอนนอก
2. เด็กชายอดิศร  เติมพันธ์
 
1. นางร่งนภา  อารีชาติ
2. นางสุกานดา  จันทวงษ์
 
209 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
 
1. นางสาวลัดดา  นูพลกรัง
2. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วรรณพงษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ  ด่านเพชร
 
1. นางทองม้วน  สกุลอนันท์
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)    
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ยันบัวบาน
 
1. นางสาววิรวรรณ  ศรีภิรมย์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายไมเคิล  ลุคเซ็ว
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พรมแดง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ภานุมาตย์
 
1. นางสายหยุด  ผาดี
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงธีวรา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายอาทิตย์  พิมมี
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 1. เด็กหญิงดาราวรรณ์  แก้วโสม
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  โตพังเทียม
3. เด็กหญิงมณฑวรรณ  เหล่าบัวบาน
4. เด็กหญิงวิจิตรา  พูนประสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุทธิกา  หมื่นรักษา
6. เด็กหญิงเพียงอัมพร  โตพังเทียม
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แจ้งอ่างหิน
 
1. นางสาววิรวรรณ  ศรีภิรมย์
2. นางดาหวัน  พิมพ์ศรี
3. นางสำราญ  บุญสันเทียะ
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายชินวัตร  แสงชนะ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำขำ
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทะเริญ
 
1. นายสำเริง  โภคา
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางอุษา  คำศรี
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เพชรไม้
 
1. นางสมถวิล  แสงศุภวรรธน์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีแก้ว
 
1. นางอนงค์  ฤทธิสิน
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1. เด็กชายกิติเกษม  สถานธง
 
1. นายนิกร  ปราณีตพลารักษ์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชมพู
 
1. นางสาวสายใหม  โคตรนารา
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์คำภา
 
1. นางอรทัย  รักพ่วง
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กหญิงรัศมี  ชาญสูงเนิน
 
1. นางสาวชลทิพย์  บุญถือ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกุลเดช  คำคูเมือง
2. เด็กชายพรชัย  อาจเชียงตุง
3. เด็กชายสมพล  หงษ์พรหม
 
1. นายธาดา  เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสาวปณิชา  ม่วงภูเขียว
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงทิวาพร  หงษ์พรหม
2. เด็กชายบูญชู  เจริญสว่าง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวประภาพร  แดงดา
2. นางจารุมาศ  ชำนาญกุล
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กชายณัทพงศ์  สีม่วง
2. เด็กชายวายุ  หนอกกระโทก
3. เด็กชายวุฒิไกร  แก้วไพรวัลย์
 
1. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
2. นางศิริกาญจน์  ดิเรกศิลป์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกะทะ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  คำไทย
2. เด็กชายสุุชาติ  คำไทย
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พิมเสน
 
1. นางศิริกาญจน์  ดิเรกศิลป์
2. นางวิไลภรณ์  วิไธสง
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายบุญนำ  โพธิ์นอก
2. เด็กชายสรยุทธ  สันหนัง
3. เด็กชายเทวัญ  ฆ้องนอก
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
2. นางสมประสงค์  เอ็นดู
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  จันดาศรี
2. เด็กหญิงสิริพร  เจนดง
3. เด็กหญิงอุไรวัลย์  ชัยบำรุง
 
1. นางอารีรัตน์  พรศิวกุลวงศ์
2. นางรัชนี  ปานจันทร์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กชายพันธมิตร  เสนากิจ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  จันทะเขต
3. เด็กชายเทวฤทธิ์  เอื้อศรี
 
1. นายวิศรุต  สิงห์นอก
2. นางสมประสงค์  เอ็นดู
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลาทอง 1. เด็กชายกฤษกร  แซ่ตัง
2. เด็กชายวีระชัย  พลีพรม
3. เด็กชายสไกร  กองลี
 
1. นายศรายุธ  ป่าผือ
2. นายสาธิต  ศรีระทัต
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา  ยิ้มพังเทียม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แร่สันเทียะ
3. เด็กชายสิทธินันท์  แซ่หลู
 
1. นางอมรรัตน์  มีชำนาญ
2. นางธานี  สุทธิอาคาร
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เรียวชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพิยดา  ศรีกุดเวียน
 
1. นางสุนีย์   ศรีกุดเวียน
2. นางสาวเข็มพร  จันนพคุณ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อักษรนา
2. เด็กชายเจษฎา  เชื้อตาเล็ง
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล  พิพัฒน์ไพพูลย์
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายธนากร  สุขสถิตย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มูลเหลา
 
1. นางจารุนันท์  ชำนาญกุล
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายนราธิป  บ่ายขุนทด
2. เด็กชายบุญรอด  เสขุนทด
 
1. นายนที  เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร  คำจุมพล
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายชานนท์  ส่งสูงเนิน
2. เด็กชายฤกษ์ดี  โตนสันเทียะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายอดิศักดิ์  จอมสันเทียะ
2. นางเปรมจิตร์  แผ่นทอง
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายทองจันทร์  มาตรา
2. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนสี
3. เด็กชายธวัชชัย  ทองนุช
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
2. นางสาวดุจดาว  พันธวาศิษฏ์