การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
รายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมที่พิมพ์เข้าระบบแล้วนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดจำนวน รายชื่่อกรรมการได้ ขอให้โรงเรียนตรวจสอบถ้าไม่สามารถเป็นกรรมการตัดสินได้โปรด โทรประสาน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ  หรือ  ศน.บุญยกร  ประกอบวรการ  0864697984 0830662642
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 16:31 น.