การลงทะเบียนนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
เรียน  ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
          ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียน และแก้ไขข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  พร้อมทั้งแก้ไขรายชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน สำหรับกิจกรรมนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ได้ตั้งแต่ วันที่ 7-15  ส.ค.57 รหัสโรงเรียนดูได้จาก e-filing สพป.ชย.3
วันพฤหัสบดี ที่ 07 สิงหาคม 2557 เวลา 16:12 น.