การแ้ก้ไขชื่อนักเรียน ครู ผู้เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

เรียน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

        เนื่องจากรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนที่ยังไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง โรงเรียนสามารถเข้าแก้ไขรายชื่อได้ ตั้งแต่วันที่  4 - 10 พ.ย.57 โดยใช้รหัสของโรงเรียนผ่านระบบลงทะเบียนการแข่งขันlaugh

วันอังคาร ที่ 04 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:52 น.