แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา และหนังสือเล่มเล็ก
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กำหนดแข่งขันวันที่  30 และ 31 สิงหาคม  2557นั้นมีรายละเอียดดังนี้
        1.  กิจกรรมสภานักเรียน ให้สภานนักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวนหน้าไม่เกิน 105 หน้า นับตั้งแต่ ปกหน้า ถึงปกหลัง(หากเกินจะไม่รับพิจารณา) โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนดให้(ตามเกณฑ์การแข่งขันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64)  จำนวน 5 เล่ม ส่งให้กรรมการตัดสิน วันแข่งขัน
      2.  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา จำนวน 5 ชุด  ให้กรรมการวันแข่งขัน
     3.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก   กรอบเรื่องเป็นหนังสือบันเทิงคดี  คณะกรรมการจะแจ้งกรอบเรื่องให้ทราบในวันแข่งขันโดยเรื่องต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย (ใช้เกณฑ์การแข่งขันระดับภูมิภาค ครั้งที่ 64)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 11:28 น.