ประชาสัมพันธ์ ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วชั้น ป.5
  ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.5 ไม่สามารถประกาศผลการแข่งขันได้ทางโปรแกรมรายงานผล เนื่องจากลำดับที่ 1  มี 2 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองม่วง เครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน  และโรงเรียนร่วมมิตร  เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก ได้คะแนน  88  คะแนน เท่ากัน โปรแกรมการแข่งขันมีข้อจำกัดไม่สามารถประกาศผลทางโปรแกรมได้ ให้ดูผลการแข่งขันทาง e - filing    ดังนั้น การพิมพ์เกียรติบัตรจึงไม่สามารถพมพ์ได้ทางโปรแกรม  สอบถามได้ที่ ศน.บุญยกร  ประกอบวรการ  โทร 0864697984
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10:32 น.