แจ้งการส่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียน และตัวแทนเครือข่าย
เรียน  ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
         ตามที่ สพป.ชย.3 กำหนดให้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันประเภท OPEN   และตัวแทนเครือข่ายนั้น   กิจกรรมสาระดนตรี  กิจกรรมที่ 11 -15 ตามตารางกิจกรรมการแข่งขัน(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือ สพป.ชย.3  ที่ ศธ 04040/3260   ลว 8  สิงหาคม 2557 และกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเครือละ 1 คน ประเภทเดี่ยว  1 ทีม ประเภททีม เท่านั้น  มีเครือข่ายที่ส่งจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันไม่ถูกต้อง  สพป.ชย.3ได้ลบชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกต้องออกแล้ว  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1. กรณึไม่มีชื่อนักเรียน  หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนักเรียน ประเภทOPEN   ให้โรงเรียนทำเป็นหนังสืออกจากโรงเรียน ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งต่อกรรมการตัดสินวันแข่งขัน 2.กรณีเครือข่ายที่ส่งรายชื่อไม่ถูกต้อง (เกินจำนวนตามโค้วต้า)และไม่มีชื่อในโปรแกรมการแข่งขัน ให้เครือข่ายทำเป็นหนังสือ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน ลงนามรับรองโดยประธานเครือข่ายแจ้งต่อกรรมการตัดสินวันแข่งขัน
วันพุธ ที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:56 น.