เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม วันที่ 18 สิงหาคม 2557
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
          เชิญคณะกรรมการประชุม วันท่ี 18 สิงหาคม 2557  ประชุม เวลา 10.00 น-12.00 น แยกเป็นกลุ่มสาระ ดังนี้  การงานอาชีพ,พัฒนาผู้เรียน  ที่หอประชุม(ใช้ประชุมผู้บริหารประจำเดือน)  สาระสุขศึกษา-พละศึกษา  ณ  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล   ประชุม เวลา 13.00 น -16.30 น.กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์  หอประชุมใหญ่  กลุ่มสาระสังคม  สาระคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมชาลีเครือ   กลุ่ม นักเรียนพิเศษเรียนรวม ห้องมหาวิทยาลัยชีวิต ณ  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  
           กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระศิลป  เวลา 13.00 น - 16.30 น  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
          
วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 07:08 น.