เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุมเตรียมความพร้อม
เรียน  ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
         สพป.ชย.3 เชิญกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมประชุม วันท่ี  18  สิงหาคม  2557 ยกเว้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ปฐมวัย( ประชุมแล้ว) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล  กิจกรรมอัจฉริยะคณิตศาสตร์ ประชุม เวลา 07.30น วันท่ี 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนจัติรัสวิทยนุกูล
วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 18:28 น.