สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 19 8 6 33 43 13 7 3 63
2 อนุบาลเทพสถิต 9 6 1 16 30 12 9 4 51
3 ซับมงคลวิทยา 9 3 3 15 20 4 10 5 34
4 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8 1 2 11 19 13 8 7 40
5 บ้านยางเกี่ยวแฝก 7 7 4 18 24 8 8 7 40
6 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 7 3 8 18 29 5 5 7 39
7 บ้านโนนเชือก 6 4 1 11 17 9 8 2 34
8 บ้านสะพานยาว 5 6 1 12 22 12 2 3 36
9 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 5 5 2 12 19 10 13 5 42
10 บ้านสะพานหิน 5 2 6 13 18 4 6 0 28
11 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5 2 4 11 17 14 8 7 39
12 บ้านท่าโป่ง 4 11 4 19 34 19 11 3 64
13 มะนะศึกษา 4 3 7 14 22 6 1 1 29
14 บ้านท่ากูบ 4 3 2 9 21 13 9 1 43
15 บ้านขี้เหล็ก 4 3 0 7 12 4 5 1 21
16 บ้านไร่พัฒนา 4 2 3 9 23 13 13 7 49
17 ชุมชนชวนวิทยา 4 2 2 8 11 4 3 2 18
18 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 4 1 2 7 15 8 8 1 31
19 ซับใหญ่วิทยาคม 3 6 3 12 26 17 9 7 52
20 ชุมชนบัวบานสามัคคี 3 6 2 11 29 7 4 4 40
21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 3 5 5 13 19 7 5 4 31
22 ศรีเทพบาล 3 3 3 9 14 2 1 1 17
23 บ้านโสกปลาดุก 3 3 1 7 14 5 5 5 24
24 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 3 1 7 11 2 0 0 13
25 โป่งขุนเพชร 3 2 3 8 15 7 7 3 29
26 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 6 7 8 5 21
27 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 3 0 1 4 17 7 9 10 33
28 บ้านหนองม่วง 2 4 4 10 19 3 6 2 28
29 บ้านวังตะเฆ่ 2 4 4 10 9 13 14 3 36
30 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2 3 4 9 20 17 5 7 42
31 บ้านส้มป่อย 2 3 1 6 14 14 4 2 32
32 บ้านเกาะมะนาว 2 3 1 6 12 6 7 7 25
33 บ้านสำโรงทุ่ง 2 2 1 5 12 3 3 0 18
34 บ้านหัวสะพาน 2 1 1 4 12 3 3 5 18
35 หัวสระวิทยา 2 1 1 4 11 14 6 6 31
36 บ้านสำนักตูมกา 2 1 1 4 9 3 2 4 14
37 บ้านโปร่งมีชัย 2 0 0 2 7 0 0 0 7
38 บ้านโสกคร้อ 2 0 0 2 5 3 0 5 8
39 บ้านเสลาประชารัฐ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
40 บ้านประดู่งาม 2 0 0 2 2 4 2 3 8
41 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1 5 4 10 31 28 13 10 72
43 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 4 6 11 21 10 13 5 44
44 บ้านร่วมมิตร 1 3 0 4 4 2 1 0 7
45 วังใหม่พัฒนา 1 2 4 7 9 5 8 2 22
46 บ้านกลอยสามัคคี 1 2 2 5 6 0 0 0 6
47 บ้านหนองตะไก้ 1 2 1 4 16 11 6 7 33
48 หินฝนวิทยาคม 1 2 1 4 13 5 3 4 21
49 บ้านตะลอมไผ่ 1 2 1 4 5 2 1 1 8
50 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1 2 0 3 7 2 4 3 13
51 บ้านห้วยยางดี 1 2 0 3 3 1 1 3 5
52 หินตั้งพิทยากร 1 2 0 3 3 0 0 0 3
53 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 2 0 3 3 0 0 0 3
54 บ้านงิ้ว 1 1 2 4 6 11 8 4 25
55 บ้านบุฉนวน 1 1 1 3 5 4 3 3 12
56 บ้านสามหลักพัฒนา 1 1 0 2 7 3 3 2 13
57 บ้านศิลาทอง 1 1 0 2 6 15 3 2 24
58 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 1 0 2 6 6 1 0 13
59 บ้านโนนมะกอกงาม 1 1 0 2 6 5 5 1 16
60 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 0 2 6 3 1 3 10
61 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1 1 0 2 6 2 5 1 13
62 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
63 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 1 0 3 4 18 7 0 2 25
64 บ้านหนองผักชี 1 0 2 3 13 2 3 3 18
65 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 0 2 3 9 5 2 1 16
66 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 0 2 3 1 4 5 5 10
67 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 1 0 1 2 13 6 4 1 23
68 ปากจาบวิทยา 1 0 1 2 12 11 8 7 31
69 หนองประดู่วิทยา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
70 บ้านโคกไค 1 0 1 2 5 2 1 0 8
71 บ้านสำโรงโคก 1 0 0 1 9 0 0 2 9
72 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 1 0 0 1 7 6 3 3 16
73 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 5 9 4 4 18
74 บ้านสระสี่เหลี่ยม 1 0 0 1 5 0 0 0 5
75 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 0 0 1 4 4 7 4 15
76 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 4 4 0 0 8
77 บ้านวังตาท้าว 1 0 0 1 3 7 5 2 15
78 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 3 4 4 2 11
79 บ้านช่องสำราญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 บ้านซับหมี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
81 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 6 3 2 10
82 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 4 2 6 7 0 0 0 7
83 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 3 1 4 7 2 2 2 11
84 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 2 2 4 16 2 0 1 18
85 บ้านโคกโต่งโต้น 0 2 2 4 8 8 4 5 20
86 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 0 2 1 3 8 4 2 2 14
87 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 0 2 6 2 4 5 12
88 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 0 2 5 2 0 0 7
89 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 0 1 2 3 17 12 4 6 33
90 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 1 1 2 10 5 4 4 19
91 บ้านวังคมคาย 0 1 1 2 8 3 2 2 13
92 บ้านโคกแสว 0 1 1 2 7 2 1 0 10
93 บ้านหนองตะครอง 0 1 1 2 2 4 7 5 13
94 บ้านบะเสียว 0 1 1 2 2 2 2 3 6
95 บ้านวังอ้ายจีด 0 1 0 1 9 4 5 3 18
96 บ้านละหานค่าย 0 1 0 1 7 2 0 0 9
97 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 6 3 2 3 11
98 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 4 1 3 1 8
99 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 1 0 1 3 9 6 2 18
100 บ้านร้านหญ้า 0 1 0 1 3 3 0 1 6
101 บ้านซับเจริญสุข 0 1 0 1 3 3 0 0 6
102 มงคลศึกษา 0 1 0 1 1 2 4 1 7
103 ซับถาวรพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
104 บ้านหนองบัวใหญ่ 0 1 0 1 1 0 4 3 5
105 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
106 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 0 1 0 1 0 2 2 0 4
108 บ้านโป่งนกพิทยา 0 0 4 4 4 9 14 4 27
109 บ้านโกรกกุลา 0 0 2 2 7 8 5 2 20
110 บ้านโนนสำราญ 0 0 2 2 5 6 5 4 16
111 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 2 2 5 2 5 2 12
112 บ้านวังตาเทพ 0 0 2 2 4 1 0 2 5
113 บ้านโนนคร้อ 0 0 1 1 20 6 4 4 30
114 บ้านวังกะทะ 0 0 1 1 7 8 11 5 26
115 บ้านตาล 0 0 1 1 6 8 5 1 19
116 โคกเพชรวิทยาคาร 0 0 1 1 5 6 4 1 15
117 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 5 4 4 1 13
118 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 1 1 5 3 1 3 9
119 จอมแก้ววิทยา 0 0 1 1 5 3 1 1 9
120 รังงามวิทยา 0 0 1 1 4 6 3 1 13
121 บ้านซับใหม่ 0 0 1 1 4 4 2 1 10
122 บ้านดอนกอก 0 0 1 1 3 5 2 4 10
123 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 1 1 3 3 2 1 8
124 บ้านวังกุง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
125 บ้านวังขอนสัก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
126 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 1 1 2 4 0 3 6
127 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
128 บ้านหนองขาม 0 0 1 1 0 1 3 2 4
129 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 9 7 2 1 18
130 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 8 2 0 1 10
131 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 7 3 2 4 12
132 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 0 0 0 7 1 2 1 10
133 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 6 7 2 4 15
134 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 0 0 6 0 4 0 10
135 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 5 4 2 7 11
136 บ้านวังมน 0 0 0 0 5 0 1 0 6
137 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 4 6 1 7 11
138 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 4 3 2 4 9
139 บ้านทามจาน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
140 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 4 1 3 1 8
141 บ้านนา 0 0 0 0 3 4 0 1 7
142 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
143 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 2 8 2 1 12
146 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
147 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
148 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
149 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
150 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
151 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านห้วย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
153 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
154 บ้านซับยาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
155 บ้านหลุบงิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
156 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0 1 4 0 2 5
158 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 1 3 2 0 6
159 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 3 1 4 5
160 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
161 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 0 0 0 0 1 2 0 3 3
162 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 บ้านหนองดง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
164 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
165 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
166 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
167 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
169 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านซับไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 4 1 1 5
178 วังกะอาม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านโนนฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 0 1 6 3 7
181 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 3 1 4
182 บ้านโป่งนกพิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 อนุบาลไพโรจน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 3 4 3
189 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 0 0 3 0
196 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 208 198 174 580 1,350 779 565 414 2,694