สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 19 8 6 33 43 13 7 3 63
2 อนุบาลเทพสถิต 9 7 4 20 34 14 9 4 57
3 ซับมงคลวิทยา 9 4 3 16 20 5 10 5 35
4 บ้านศิลาทอง 8 7 0 15 19 16 3 2 38
5 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 8 1 2 11 19 13 8 7 40
6 บ้านท่าโป่ง 7 14 8 29 49 22 15 3 86
7 บ้านยางเกี่ยวแฝก 7 7 4 18 24 8 8 7 40
8 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 7 3 8 18 29 5 6 7 40
9 บ้านสะพานหิน 7 2 7 16 21 4 6 0 31
10 ชุมชนชวนวิทยา 7 2 2 11 17 6 3 2 26
11 บ้านท่ากูบ 6 4 3 13 26 14 9 1 49
12 บ้านโนนเชือก 6 4 1 11 18 9 8 2 35
13 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6 1 2 9 17 9 8 1 34
14 ชุมชนบัวบานสามัคคี 5 6 4 15 35 11 4 4 50
15 บ้านสะพานยาว 5 6 1 12 22 13 3 3 38
16 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 5 5 2 12 19 10 13 5 42
17 บ้านขี้เหล็ก 5 3 0 8 13 4 5 1 22
18 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 5 2 5 12 18 15 9 7 42
19 ซับใหญ่วิทยาคม 4 7 3 14 28 17 9 7 54
20 บ้านไร่พัฒนา 4 4 3 11 26 15 13 7 54
21 มะนะศึกษา 4 3 7 14 22 6 1 2 29
22 บ้านสำโรงทุ่ง 4 2 1 7 14 3 3 1 20
23 บ้านวังกะทะ 4 0 2 6 14 9 12 5 35
24 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 3 5 5 13 30 11 0 2 41
25 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 3 5 5 13 19 7 5 4 31
26 บ้านร่วมมิตร 3 5 1 9 10 3 1 0 14
27 บ้านหนองม่วง 3 4 4 11 20 3 6 2 29
28 บ้านส้มป่อย 3 4 3 10 17 15 4 2 36
29 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 3 4 1 8 12 2 0 0 14
30 ศรีเทพบาล 3 3 3 9 14 2 1 1 17
31 บ้านโสกปลาดุก 3 3 1 7 14 5 5 5 24
32 โป่งขุนเพชร 3 2 3 8 15 7 7 3 29
33 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 3 1 1 5 6 7 8 5 21
34 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 3 0 1 4 18 7 9 10 34
35 บ้านสระสี่เหลี่ยม 3 0 1 4 8 0 0 0 8
36 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 3 0 0 3 9 6 3 3 18
37 บ้านวังตะเฆ่ 2 4 4 10 9 13 14 3 36
38 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 2 3 4 9 20 17 5 7 42
39 วังใหม่พัฒนา 2 3 4 9 12 5 8 2 25
40 บ้านหนองดินดำ 2 3 2 7 15 5 4 4 24
41 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 2 3 2 7 13 5 3 2 21
42 บ้านเกาะมะนาว 2 3 1 6 12 6 7 7 25
43 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 2 2 3 7 18 7 4 1 29
44 บ้านหัวสะพาน 2 1 1 4 12 3 4 5 19
45 หัวสระวิทยา 2 1 1 4 11 14 6 6 31
46 บ้านสำนักตูมกา 2 1 1 4 9 3 2 4 14
47 บ้านโปร่งมีชัย 2 0 0 2 7 0 0 0 7
48 บ้านโสกคร้อ 2 0 0 2 5 3 0 5 8
49 บ้านวังตาท้าว 2 0 0 2 4 8 6 2 18
50 บ้านเสลาประชารัฐ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
51 บ้านประดู่งาม 2 0 0 2 2 4 3 3 9
52 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 1 5 6 12 23 11 14 5 48
54 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1 5 4 10 31 28 14 10 73
55 บ้านซับใหม่ 1 3 2 6 11 4 2 1 17
56 บ้านกลอยสามัคคี 1 2 2 5 6 0 0 0 6
57 บ้านหนองตะไก้ 1 2 1 4 16 11 6 7 33
58 หินฝนวิทยาคม 1 2 1 4 13 5 3 4 21
59 บ้านตะลอมไผ่ 1 2 1 4 5 2 1 1 8
60 บ้านขามราษฎร์นุกูล 1 2 0 3 7 2 4 3 13
61 บ้านหนองตอ 1 2 0 3 5 3 2 1 10
62 บ้านห้วยยางดี 1 2 0 3 3 1 1 3 5
63 หินตั้งพิทยากร 1 2 0 3 3 0 0 0 3
64 บ้านปากค่ายช่องแมว 1 2 0 3 3 0 0 0 3
65 บ้านงิ้ว 1 1 2 4 6 12 8 4 26
66 บ้านบุฉนวน 1 1 1 3 5 4 3 3 12
67 บ้านสามหลักพัฒนา 1 1 0 2 7 3 3 3 13
68 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 1 0 2 6 6 1 0 13
69 บ้านโนนมะกอกงาม 1 1 0 2 6 5 5 1 16
70 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 1 1 0 2 6 3 2 3 11
71 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 1 1 0 2 6 2 5 1 13
72 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 1 0 2 3 1 5 3 9
73 บ้านโนนสะอาด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
74 บ้านหนองผักชี 1 0 2 3 13 2 3 3 18
75 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 1 0 2 3 9 6 2 1 17
76 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 0 2 3 1 4 6 5 11
77 ปากจาบวิทยา 1 0 1 2 12 11 8 7 31
78 หนองประดู่วิทยา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
79 บ้านโคกไค 1 0 1 2 5 2 1 0 8
80 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 0 1 2 3 2 0 3 5
81 บ้านสำโรงโคก 1 0 0 1 9 0 0 2 9
82 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 5 9 4 4 18
83 บ้านหนองโสน 1 0 0 1 5 4 0 0 9
84 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 1 0 0 1 4 4 7 4 15
85 บ้านห้วยยาง 1 0 0 1 3 4 4 2 11
86 บ้านช่องสำราญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านซับหมี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 0 0 1 1 6 3 2 10
89 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 0 4 2 6 7 0 0 0 7
90 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 0 3 1 4 7 2 2 2 11
91 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 0 2 2 4 16 2 0 1 18
92 บ้านโคกโต่งโต้น 0 2 2 4 8 8 4 5 20
93 บ้านวังอ้ายจีด 0 2 0 2 11 5 5 3 21
94 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 0 2 0 2 6 2 4 5 12
95 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 0 2 5 2 0 0 7
96 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 0 1 2 3 17 12 4 6 33
97 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 0 1 1 2 11 5 5 4 21
98 บ้านวังคมคาย 0 1 1 2 8 3 2 2 13
99 บ้านโคกแสว 0 1 1 2 7 2 1 1 10
100 บ้านหนองตะครอง 0 1 1 2 2 4 7 5 13
101 บ้านบะเสียว 0 1 1 2 2 2 3 3 7
102 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 1 1 3 2 5
103 บ้านละหานค่าย 0 1 0 1 7 2 0 0 9
104 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 1 0 1 6 3 2 4 11
105 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 4 1 3 1 8
106 บ้านมะเกลือโนนทอง 0 1 0 1 3 9 6 2 18
107 บ้านร้านหญ้า 0 1 0 1 3 3 0 1 6
108 บ้านซับเจริญสุข 0 1 0 1 3 3 0 0 6
109 มงคลศึกษา 0 1 0 1 1 2 4 1 7
110 ซับถาวรพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
111 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 0 1 1 0 1 2 2
112 บ้านกุดแคนสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 0 1 0 1 0 3 2 0 5
114 บ้านโป่งนกพิทยา 0 0 4 4 4 9 14 4 27
115 บ้านโกรกกุลา 0 0 2 2 7 8 5 2 20
116 บ้านโนนสำราญ 0 0 2 2 5 6 5 5 16
117 บ้านเสลี่ยงทอง 0 0 2 2 5 2 5 2 12
118 บ้านวังตาเทพ 0 0 2 2 4 1 0 2 5
119 บ้านโนนคร้อ 0 0 1 1 20 7 4 4 31
120 บ้านตาล 0 0 1 1 6 8 5 1 19
121 โคกเพชรวิทยาคาร 0 0 1 1 5 6 4 2 15
122 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 5 4 4 1 13
123 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 0 0 1 1 5 3 1 3 9
124 จอมแก้ววิทยา 0 0 1 1 5 3 1 1 9
125 รังงามวิทยา 0 0 1 1 4 6 3 1 13
126 บ้านดอนกอก 0 0 1 1 3 5 2 5 10
127 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 0 0 1 1 3 3 3 1 9
128 บ้านวังกุง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
129 บ้านวังขอนสัก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
130 บ้านหนองลูกช้าง 0 0 1 1 2 5 0 3 7
131 บ้านทองคำพิงวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
132 บ้านใหม่นาดี 0 0 0 0 9 7 2 1 18
133 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 8 2 0 1 10
134 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 0 0 0 0 7 1 3 1 11
135 บ้านหนองจะบก 0 0 0 0 6 7 3 4 16
136 บ้านหนองกองแก้ว 0 0 0 0 6 0 4 0 10
137 บ้านโคกกระเบื้องไห 0 0 0 0 5 4 2 7 11
138 บ้านวังมน 0 0 0 0 5 0 1 0 6
139 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 0 0 0 0 4 6 1 8 11
140 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 4 3 2 4 9
141 บ้านทามจาน 0 0 0 0 4 2 1 0 7
142 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 0 0 0 0 4 1 3 1 8
143 บ้านนา 0 0 0 0 3 4 0 1 7
144 เขาดินพิทยารักษ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
145 บ้านวังอ้ายคง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
146 อนุบาลนงค์เยาว์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 หนองกกสามัคคี 0 0 0 0 2 8 2 1 12
148 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 5 6
149 บ้านหนองตานา 0 0 0 0 2 2 2 0 6
150 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
151 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
152 บ้านท่าแตง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านหนองโดน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านห้วย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
155 กันกงบ้านลี่สามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
156 บ้านซับยาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
157 บ้านหลุบงิ้ว 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านโสกรวกหนองซึก 0 0 0 0 1 4 0 2 5
160 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 1 3 3 0 7
161 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 3 1 4 5
162 บ้านดอนละนาม 0 0 0 0 1 2 0 1 3
163 บ้านหนองดง 0 0 0 0 1 1 2 3 4
164 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 0 0 0 0 1 1 2 1 4
165 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 1 1 1 2 3
166 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
167 บ้านเขื่อนลั่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
168 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 1 0 1 3 2
169 บ้านห้วยเกตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านเดื่อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านวังพง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
173 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านซับไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 4 1 1 5
178 วังกะอาม 0 0 0 0 0 2 2 0 4
179 บ้านโนนฝาย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 ดอนเปล้าศึกษา 0 0 0 0 0 1 6 3 7
181 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 3 1 4
182 บ้านโป่งนกพิทยา 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
183 บ้านแจ้งใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
184 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 อนุบาลไพโรจน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 3 4 3
189 บ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
190 บ้านโป่งเกต 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 0 0 0 0 3 0
196 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 3 0
197 บ้านท่าชวน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 ซับใหญ่วิทยาคม(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 258 237 200 695 1,494 818 592 427 2,904