สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จัตุรัสวิทยานุกูล 43 13 7 3 63
2 บ้านท่าโป่ง 34 19 11 3 64
3 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 31 28 13 10 72
4 อนุบาลเทพสถิต 30 12 9 4 51
5 ชุมชนบัวบานสามัคคี 29 7 4 4 40
6 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 29 5 5 7 39
7 ซับใหญ่วิทยาคม 26 17 9 7 52
8 บ้านยางเกี่ยวแฝก 24 8 8 7 40
9 บ้านไร่พัฒนา 23 13 13 7 49
10 บ้านสะพานยาว 22 12 2 3 36
11 มะนะศึกษา 22 6 1 1 29
12 บ้านท่ากูบ 21 13 9 1 43
13 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 21 10 13 5 44
14 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 20 17 5 7 42
15 บ้านโนนคร้อ 20 6 4 4 30
16 ซับมงคลวิทยา 20 4 10 5 34
17 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 19 13 8 7 40
18 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 19 10 13 5 42
19 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19 7 5 4 31
20 บ้านหนองม่วง 19 3 6 2 28
21 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 18 7 0 2 25
22 บ้านสะพานหิน 18 4 6 0 28
23 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 17 14 8 7 39
24 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 17 12 4 6 33
25 บ้านโนนเชือก 17 9 8 2 34
26 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 17 7 9 10 33
27 บ้านหนองตะไก้ 16 11 6 7 33
28 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 16 2 0 1 18
29 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 15 8 8 1 31
30 โป่งขุนเพชร 15 7 7 3 29
31 บ้านส้มป่อย 14 14 4 2 32
32 บ้านโสกปลาดุก 14 5 5 5 24
33 ศรีเทพบาล 14 2 1 1 17
34 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 13 6 4 1 23
35 หินฝนวิทยาคม 13 5 3 4 21
36 บ้านหนองผักชี 13 2 3 3 18
37 ปากจาบวิทยา 12 11 8 7 31
38 บ้านเกาะมะนาว 12 6 7 7 25
39 บ้านขี้เหล็ก 12 4 5 1 21
40 บ้านหัวสะพาน 12 3 3 5 18
41 บ้านสำโรงทุ่ง 12 3 3 0 18
42 หัวสระวิทยา 11 14 6 6 31
43 ชุมชนชวนวิทยา 11 4 3 2 18
44 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 11 2 0 0 13
45 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 10 5 4 4 19
46 บ้านวังตะเฆ่ 9 13 14 3 36
47 บ้านใหม่นาดี 9 7 2 1 18
48 วังใหม่พัฒนา 9 5 8 2 22
49 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 9 5 2 1 16
50 บ้านวังอ้ายจีด 9 4 5 3 18
51 บ้านสำนักตูมกา 9 3 2 4 14
52 บ้านสำโรงโคก 9 0 0 2 9
53 บ้านโคกโต่งโต้น 8 8 4 5 20
54 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 8 4 2 2 14
55 บ้านวังคมคาย 8 3 2 2 13
56 บ้านหนองแขม 8 2 0 1 10
57 บ้านวังกะทะ 7 8 11 5 26
58 บ้านโกรกกุลา 7 8 5 2 20
59 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 7 6 3 3 16
60 บ้านสามหลักพัฒนา 7 3 3 2 13
61 บ้านหนองดินดำ 7 3 2 4 12
62 บ้านขามราษฎร์นุกูล 7 2 4 3 13
63 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 7 2 2 2 11
64 บ้านโคกแสว 7 2 1 0 10
65 บ้านละหานค่าย 7 2 0 0 9
66 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 7 1 2 1 10
67 บ้านโปร่งมีชัย 7 0 0 0 7
68 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 7 0 0 0 7
69 บ้านศิลาทอง 6 15 3 2 24
70 บ้านงิ้ว 6 11 8 4 25
71 บ้านตาล 6 8 5 1 19
72 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6 7 8 5 21
73 บ้านหนองจะบก 6 7 2 4 15
74 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 6 6 1 0 13
75 บ้านโนนมะกอกงาม 6 5 5 1 16
76 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 3 2 3 11
77 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 6 3 1 3 10
78 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6 2 5 1 13
79 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 6 2 4 5 12
80 หนองประดู่วิทยา 6 2 1 0 9
81 บ้านหนองกองแก้ว 6 0 4 0 10
82 บ้านกลอยสามัคคี 6 0 0 0 6
83 บ้านหนองลุมพุก 5 9 4 4 18
84 บ้านโนนสำราญ 5 6 5 4 16
85 โคกเพชรวิทยาคาร 5 6 4 1 15
86 บ้านไทรงาม 5 4 4 1 13
87 บ้านบุฉนวน 5 4 3 3 12
88 บ้านโคกกระเบื้องไห 5 4 2 7 11
89 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 5 3 1 3 9
90 จอมแก้ววิทยา 5 3 1 1 9
91 บ้านโสกคร้อ 5 3 0 5 8
92 บ้านเสลี่ยงทอง 5 2 5 2 12
93 บ้านตะลอมไผ่ 5 2 1 1 8
94 บ้านโคกไค 5 2 1 0 8
95 บ้านใหม่สามัคคี 5 2 0 0 7
96 บ้านวังมน 5 0 1 0 6
97 บ้านสระสี่เหลี่ยม 5 0 0 0 5
98 บ้านโป่งนกพิทยา 4 9 14 4 27
99 รังงามวิทยา 4 6 3 1 13
100 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 6 1 7 11
101 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 4 7 4 15
102 บ้านซับใหม่ 4 4 2 1 10
103 บ้านหนองโสน 4 4 0 0 8
104 บ้านหนองผักแว่น 4 3 2 4 9
105 บ้านร่วมมิตร 4 2 1 0 7
106 บ้านทามจาน 4 2 1 0 7
107 บ้านน้ำลาด 4 1 3 1 8
108 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 1 3 1 8
109 บ้านวังตาเทพ 4 1 0 2 5
110 บ้านเสลาประชารัฐ 4 1 0 0 5
111 บ้านมะเกลือโนนทอง 3 9 6 2 18
112 บ้านวังตาท้าว 3 7 5 2 15
113 บ้านดอนกอก 3 5 2 4 10
114 บ้านห้วยยาง 3 4 4 2 11
115 บ้านนา 3 4 0 1 7
116 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 3 3 2 1 8
117 บ้านร้านหญ้า 3 3 0 1 6
118 บ้านซับเจริญสุข 3 3 0 0 6
119 เขาดินพิทยารักษ์ 3 1 2 0 6
120 บ้านห้วยยางดี 3 1 1 3 5
121 บ้านวังกุง 3 1 1 0 5
122 บ้านวังขอนสัก 3 1 1 0 5
123 บ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 4
124 บ้านวังอ้ายคง 3 1 0 0 4
125 หินตั้งพิทยากร 3 0 0 0 3
126 บ้านปากค่ายช่องแมว 3 0 0 0 3
127 บ้านช่องสำราญ 3 0 0 0 3
128 อนุบาลนงค์เยาว์ 3 0 0 0 3
129 หนองกกสามัคคี 2 8 2 1 12
130 บ้านหนองตะครอง 2 4 7 5 13
131 บ้านประดู่งาม 2 4 2 3 8
132 บ้านหนองลูกช้าง 2 4 0 3 6
133 บ้านหนองใหญ่ 2 3 1 5 6
134 บ้านบะเสียว 2 2 2 3 6
135 บ้านหนองตานา 2 2 2 0 6
136 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2 2 1 1 5
137 บ้านหนองจาน 2 2 1 0 5
138 บ้านท่าแตง 2 2 0 0 4
139 บ้านทองคำพิงวิทยา 2 1 0 1 3
140 บ้านหนองโดน 2 1 0 0 3
141 บ้านห้วย 2 0 2 0 4
142 กันกงบ้านลี่สามัคคี 2 0 1 1 3
143 บ้านซับยาง 2 0 0 1 2
144 บ้านหลุบงิ้ว 2 0 0 1 2
145 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
146 บ้านซับหมี 2 0 0 0 2
147 บ้านยางเครือ 2 0 0 0 2
148 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 6 3 2 10
149 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 4 5 5 10
150 บ้านโสกรวกหนองซึก 1 4 0 2 5
151 บ้านหนองโจด 1 3 2 0 6
152 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 3 1 4 5
153 บ้านหนองตอ 1 3 1 1 5
154 มงคลศึกษา 1 2 4 1 7
155 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 1 2 0 3 3
156 บ้านดอนละนาม 1 2 0 1 3
157 บ้านหนองดง 1 1 2 3 4
158 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 1 2 1 4
159 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 1 3
160 บ้านหัวหนอง 1 1 1 1 3
161 บ้านเขื่อนลั่น 1 1 1 0 3
162 ซับถาวรพัฒนา 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองบัวใหญ่ 1 0 4 3 5
164 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 0 1 2 2
165 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 1 1 2
166 บ้านห้วยเกตุ 1 0 1 0 2
167 บ้านเดื่อ 1 0 1 0 2
168 บ้านวังพง 1 0 0 1 1
169 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 1 0 0 1 1
170 บ้านกุดแคนสามัคคี 1 0 0 0 1
171 บ้านห้วยบง 1 0 0 0 1
172 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
173 บ้านซับไทร 1 0 0 0 1
174 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 0 0 0 1
175 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 4 1 1 5
176 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 0 2 2 0 4
177 วังกะอาม 0 2 2 0 4
178 บ้านโนนฝาย 0 2 0 0 2
179 ดอนเปล้าศึกษา 0 1 6 3 7
180 บ้านหนองขาม 0 1 3 2 4
181 บ้านหนองนกเขียน 0 1 3 1 4
182 บ้านโป่งนกพิทยา 2 0 1 1 0 2
183 บ้านแจ้งใหญ่ 0 1 0 1 1
184 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 1 0 0 1
185 บ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 1 0 0 1
186 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 1 0 0 1
187 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 0 0 1
188 บ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 0 0 3 4 3
189 บ้านโป่งเกต 0 0 1 0 1
190 บ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 1 0 1
191 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 0 0 1 0 1
192 บ้านท่าศิลา 0 0 1 0 1
193 บ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 1 0 1
194 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
195 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 3 0
196 บ้านท่าชวน 0 0 0 2 0
197 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 2 0
198 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 2 0
199 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 1 0
200 บ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 1 0
201 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0
202 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0
203 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0
รวม 1,350 779 565 414 3,108