สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าโป่ง 49 22 14 3 85
2 จัตุรัสวิทยานุกูล 43 13 7 3 63
3 ชุมชนบัวบานสามัคคี 35 11 4 4 50
4 อนุบาลเทพสถิต 34 13 9 4 56
5 บ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 31 28 13 10 72
6 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 30 11 0 2 41
7 ชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 29 5 5 7 39
8 ซับใหญ่วิทยาคม 28 17 9 7 54
9 บ้านไร่พัฒนา 26 15 13 7 54
10 บ้านท่ากูบ 26 13 9 1 48
11 บ้านยางเกี่ยวแฝก 24 8 8 7 40
12 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 23 11 13 5 47
13 บ้านสะพานยาว 22 13 2 3 37
14 มะนะศึกษา 22 6 1 1 29
15 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 20 17 5 7 42
16 บ้านโนนคร้อ 20 6 4 4 30
17 ซับมงคลวิทยา 20 5 10 5 35
18 บ้านสะพานหิน 20 4 6 0 30
19 บ้านศิลาทอง 19 16 3 2 38
20 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 19 10 13 5 42
21 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 19 7 5 4 31
22 บ้านหนองม่วง 19 3 6 2 28
23 ชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) 18 7 9 10 34
24 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 18 7 4 1 29
25 บ้านนาประชาสัมพันธ์ 17 12 4 6 33
26 บ้านโนนเชือก 17 9 8 2 34
27 ชุมชนชวนวิทยา 17 5 3 2 25
28 บ้านส้มป่อย 16 15 4 2 35
29 บ้านหนองตะไก้ 16 11 6 7 33
30 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 16 2 0 1 18
31 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 15 13 8 7 36
32 โป่งขุนเพชร 15 7 7 3 29
33 บ้านหนองดินดำ 15 5 4 4 24
34 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 14 15 8 7 37
35 บ้านโสกปลาดุก 14 5 5 5 24
36 บ้านสำโรงทุ่ง 14 3 3 0 20
37 ศรีเทพบาล 14 2 1 1 17
38 บ้านวังกะทะ 13 9 12 5 34
39 หินฝนวิทยาคม 13 5 3 4 21
40 บ้านขี้เหล็ก 13 4 5 1 22
41 บ้านหนองผักชี 13 2 3 3 18
42 ปากจาบวิทยา 12 11 8 7 31
43 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 12 9 8 1 29
44 บ้านเกาะมะนาว 12 6 7 7 25
45 บ้านหัวสะพาน 12 3 3 5 18
46 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 12 2 0 0 14
47 หัวสระวิทยา 11 14 6 6 31
48 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 11 5 5 4 21
49 บ้านวังอ้ายจีด 11 5 5 3 21
50 บ้านซับใหม่ 11 4 2 1 17
51 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 10 5 2 2 17
52 บ้านวังตะเฆ่ 9 13 14 3 36
53 บ้านใหม่นาดี 9 7 2 1 18
54 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 9 6 3 3 18
55 วังใหม่พัฒนา 9 5 8 2 22
56 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 9 5 2 1 16
57 บ้านสำนักตูมกา 9 3 2 4 14
58 บ้านร่วมมิตร 9 3 1 0 13
59 บ้านสำโรงโคก 9 0 0 2 9
60 บ้านโคกโต่งโต้น 8 8 4 5 20
61 บ้านวังคมคาย 8 3 2 2 13
62 บ้านหนองแขม 8 2 0 1 10
63 บ้านสระสี่เหลี่ยม 8 0 0 0 8
64 บ้านโกรกกุลา 7 8 5 2 20
65 บ้านสามหลักพัฒนา 7 3 3 2 13
66 บ้านขามราษฎร์นุกูล 7 2 4 3 13
67 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 7 2 2 2 11
68 บ้านโคกแสว 7 2 1 0 10
69 บ้านละหานค่าย 7 2 0 0 9
70 บ้านโคกสะอาด(เทพสถิต) 7 1 2 1 10
71 บ้านโปร่งมีชัย 7 0 0 0 7
72 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 7 0 0 0 7
73 บ้านงิ้ว 6 11 8 4 25
74 บ้านตาล 6 8 5 1 19
75 บ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6 7 8 5 21
76 บ้านหนองจะบก 6 7 2 4 15
77 บ้านยางเตี้ยโคกรัง 6 6 1 0 13
78 บ้านโนนมะกอกงาม 6 5 5 1 16
79 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6 3 2 3 11
80 บ้านหัวสะพาน(เทพสถิต) 6 3 1 3 10
81 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6 2 5 1 13
82 ชุมชนบ้านห้วยแย้ 6 2 4 5 12
83 หนองประดู่วิทยา 6 2 1 0 9
84 บ้านหนองกองแก้ว 6 0 4 0 10
85 บ้านกลอยสามัคคี 6 0 0 0 6
86 บ้านหนองลุมพุก 5 9 4 4 18
87 บ้านโนนสำราญ 5 6 5 4 16
88 โคกเพชรวิทยาคาร 5 6 4 1 15
89 บ้านไทรงาม 5 4 4 1 13
90 บ้านบุฉนวน 5 4 3 3 12
91 บ้านโคกกระเบื้องไห 5 4 2 7 11
92 บ้านหนองโสน 5 4 0 0 9
93 บ้านหนองตอ 5 3 2 1 10
94 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 5 3 1 3 9
95 จอมแก้ววิทยา 5 3 1 1 9
96 บ้านโสกคร้อ 5 3 0 5 8
97 บ้านเสลี่ยงทอง 5 2 5 2 12
98 บ้านตะลอมไผ่ 5 2 1 1 8
99 บ้านโคกไค 5 2 1 0 8
100 บ้านใหม่สามัคคี 5 2 0 0 7
101 บ้านวังมน 5 0 1 0 6
102 บ้านโป่งนกพิทยา 4 9 14 4 27
103 บ้านวังตาท้าว 4 8 6 2 18
104 รังงามวิทยา 4 6 3 1 13
105 บ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์" 4 6 1 7 11
106 บ้านโคกสะอาด(ระเหว) 4 4 7 4 15
107 บ้านหนองผักแว่น 4 3 2 4 9
108 บ้านทามจาน 4 2 1 0 7
109 บ้านน้ำลาด 4 1 3 1 8
110 บ้านบุ่งเวียนวิทยา 4 1 3 1 8
111 บ้านวังตาเทพ 4 1 0 2 5
112 บ้านเสลาประชารัฐ 4 1 0 0 5
113 บ้านมะเกลือโนนทอง 3 9 6 2 18
114 บ้านดอนกอก 3 5 2 4 10
115 บ้านห้วยยาง 3 4 4 2 11
116 บ้านนา 3 4 0 1 7
117 บ้านหนองม่วง(ระเหว) 3 3 2 1 8
118 บ้านร้านหญ้า 3 3 0 1 6
119 บ้านซับเจริญสุข 3 3 0 0 6
120 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 3 2 0 3 5
121 บ้านหนองบัวใหญ่ 3 1 5 3 9
122 เขาดินพิทยารักษ์ 3 1 2 0 6
123 บ้านห้วยยางดี 3 1 1 3 5
124 บ้านวังกุง 3 1 1 0 5
125 บ้านวังขอนสัก 3 1 1 0 5
126 บ้านโนนสะอาด 3 1 0 0 4
127 บ้านวังอ้ายคง 3 1 0 0 4
128 หินตั้งพิทยากร 3 0 0 0 3
129 บ้านช่องสำราญ 3 0 0 0 3
130 อนุบาลนงค์เยาว์ 3 0 0 0 3
131 หนองกกสามัคคี 2 8 2 1 12
132 บ้านหนองตะครอง 2 4 7 5 13
133 บ้านประดู่งาม 2 4 2 3 8
134 บ้านหนองลูกช้าง 2 4 0 3 6
135 บ้านหนองใหญ่ 2 3 1 5 6
136 บ้านบะเสียว 2 2 2 3 6
137 บ้านหนองตานา 2 2 2 0 6
138 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2 2 1 1 5
139 บ้านหนองจาน 2 2 1 0 5
140 บ้านท่าแตง 2 2 0 0 4
141 บ้านทองคำพิงวิทยา 2 1 0 1 3
142 บ้านหนองโดน 2 1 0 0 3
143 บ้านห้วย 2 0 2 0 4
144 กันกงบ้านลี่สามัคคี 2 0 1 1 3
145 บ้านซับยาง 2 0 0 1 2
146 บ้านหลุบงิ้ว 2 0 0 1 2
147 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
148 บ้านซับหมี 2 0 0 0 2
149 บ้านยางเครือ 2 0 0 0 2
150 มูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตรา 1 6 3 2 10
151 บ้านตลุกคูณพัฒนา 1 4 5 5 10
152 บ้านโสกรวกหนองซึก 1 4 0 2 5
153 บ้านหนองโจด 1 3 2 0 6
154 บ้านพลับ (มีราษฎร์บำรุง) 1 3 1 4 5
155 มงคลศึกษา 1 2 4 1 7
156 บ้านดอนละนาม 1 2 0 1 3
157 บ้านหนองขาม 1 1 3 2 5
158 บ้านหนองดง 1 1 2 3 4
159 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1 1 2 1 4
160 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 1 3
161 บ้านหัวหนอง 1 1 1 1 3
162 บ้านเขื่อนลั่น 1 1 1 0 3
163 ซับถาวรพัฒนา 1 1 0 0 2
164 โคกสำราญราษฎร์อำนวย 1 0 1 2 2
165 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 1 1 2
166 บ้านห้วยเกตุ 1 0 1 0 2
167 บ้านเดื่อ 1 0 1 0 2
168 บ้านวังพง 1 0 0 1 1
169 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) 1 0 0 1 1
170 บ้านกุดแคนสามัคคี 1 0 0 0 1
171 บ้านห้วยบง 1 0 0 0 1
172 บ้านจาน (นิเทศอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
173 บ้านซับไทร 1 0 0 0 1
174 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1 0 0 0 1
175 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 4 1 1 5
176 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว) 0 2 2 0 4
177 วังกะอาม 0 2 2 0 4
178 บ้านโนนฝาย 0 2 0 0 2
179 ดอนเปล้าศึกษา 0 1 6 3 7
180 บ้านหนองนกเขียน 0 1 3 1 4
181 บ้านโป่งนกพิทยา 2 0 1 1 0 2
182 บ้านแจ้งใหญ่ 0 1 0 1 1
183 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 0 1 0 0 1
184 บ้านท่าโป่ง(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 1 0 0 1
185 อนุบาลเทพสถิต(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 1 0 0 1
186 อนุบาลไพโรจน์ 0 1 0 0 1
187 บ้านยางเกี่ยวแฝก(การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และคิดเลขเร็ว) 0 0 3 4 3
188 บ้านโป่งเกต 0 0 1 0 1
189 บ้านท่ากูบ(อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์) 0 0 1 0 1
190 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (คณิตคิดเร็ว ป.1) 0 0 1 0 1
191 บ้านท่าศิลา 0 0 1 0 1
192 บ้านประดู่งาม(คิดเลขเร็ว ป.6) 0 0 1 0 1
193 บ้านหนองอีหล่อ 0 0 1 0 1
194 บ้านกุดตาลาด 0 0 0 3 0
195 บ้านท่าชวน 0 0 0 2 0
196 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 0 0 0 2 0
197 วังโพธิ์สว่างศิลป์ 0 0 0 2 0
198 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 1 0
199 บ้านหนองหญ้าข้าวนก(คิดเลขเร็ว) 0 0 0 1 0
200 บ้านดงลาน 0 0 0 0 0
201 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาบ้านวังบายศรี 0 0 0 0 0
202 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 0 0 0 0 0
รวม 1,466 810 575 414 3,265