หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพวงผกา พลศรีโรงเรียนบ้าหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ตุงคะเสรีรักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ โตตามเกียรติ์โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางพิสมัย ชินขุนทดครูโรงเรียนวัใหม่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีโรงเรียนบ้าหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ ตุงคะเสรีรักษ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ โตตามเกียรติ์โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางภัทรกร ชำนาญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
7. นางสาวอ้อย อาจศิริโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายคุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสยุมพร ศรีมุงคลครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจินดา เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
4. นางสาวแพงศรี ขุนพรมครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางสาคร พูนชัยครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้าหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางละออ ทวดสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามกรรมการ
6. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
7. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วัครู ๒๕๐๐)กรรมการ
9. นางเจษฎภรณ์ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
10. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
11. นางวีณา จำเริญสุขโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
12. นางปิยะวรรณ ช่างเสียงโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
13. นางนิภาพร พืบขุนทดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางละออ ทวดสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามกรรมการ
6. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
7. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์นำ้ใสโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
9. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
10. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
11. นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียงโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
12. นางนิภาพร พืบขุนทดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ ลุนรอดครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นายวิชัย อุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
4. นางระนอง โข่พิมายครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
5. นางละออ ทวดสุวรรณครูโรงเรียนบ้านโนนมะกอกงามกรรมการ
6. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
7. นางนิภาพร พืบขุนทดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
8. นางสุพัตรา ทั่งพรมโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวกรกช ภู่มากโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
11. นางอนงค์ คุณชื่นโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดวงพร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวธนพร ผาสุขมูลครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสมทรง ศรีสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวธนพร ผาสุขมูลครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางประไพ ประทุมแก้วโรงเรียนบ้านช่องสำราญกรรมการ
6. นางสมทรง ศรีสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวธนพร ผาสุขมูลครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรกร ชำนาญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
6. นางจีราวรรณ ภูจำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
7. นางสมทรง ศรีสมุทรครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
3. นางินิภาพร พืบขุนทดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรกช ภู่มากครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางวีณา จำเริญสุขโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
6. นายมังกร ก้อนจันทร์โรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางกรณ์ธรรม์ จันทร์น้ำใสครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจโครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
4. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางวีณา จำเริญสุขโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
6. นางสุรัตน์ โตนชัยภูมิโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางสาวปิยะวรรณ ช่างเสียงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา อารีชาติครู โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
4. นางทองเตียง พรหมทองครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นางพยอม ภิรมย์กิจครู โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นางนิตยา แสงวิจิตรครู โรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางอรสา บุญโยธาครู โรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
8. นางสุภิญญา กัญญาสายครู โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
9. นางสาวดารณี เพชรประไพครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
10. นางสาวสุดารัตน์ พิพิธกุลครู โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
11. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครู โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
12. นางประสิทธิ์ สิงหกัมพลครู โรงเรียนบ้านหัวทะเล"ผ่องประชาสรรค์"กรรมการ
13. นางธิดารัตน์ ปลื้มญาติครู โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์กรรมการ
14. นางธีรนุช ภูมิมาครู โรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
15. นายนิภาพร บัวสาลีครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
16. นางแสงเดือน ธรรมโชติครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
17. นายสมบูรณ์ มาลาครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
18. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคถาครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
19. นางรัชนีกร ภิรมย์ไทยครู โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
20. นางลาวัลย์ โสพิลาครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
21. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครู โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
22. นางยุพดี เอกบัวครู โรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
23. นางสาวกัลยาณี สาภูครู โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
24. นางประภัสสร สุวรรณทีครู โรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
25. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำครู โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
26. นางขนิษฐา แบบจัตุรัสครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)กรรมการ
27. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
28. นางมนสิชา บุญทันครู โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
29. นางสาวนิตยา พลดงนอกครู โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
30. นางสาวสุรีภรณ์ ประสพสินครู โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
31. นายธนิศ พร้าเพรียงครู โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
32. นายบุญชู แคงสันเทียะครู โรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
33. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมครูผู้ช่วย โรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
34. นางทัศนี เห็มมะชาติครู โรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
35. นายวิทย์ กัญญาสุดครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
36. นายภาสกร ชัยวิเชียรครูโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
37. นางสิริลักษณ์ นิสัยกล้าโครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคกประธานกรรมการ
2. นางประสิทธิ์ สิงห์กัมพลครูโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางละออ เงินมากครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นประธานกรรมการ
2. นางบังอร บรรจงงามครูโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่กรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ อ่อนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
4. นางสาวอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
5. นางธีรนุช ภูมิมาครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
6. นายทวีพงษ์ นพคุณครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
7. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสำลี พิมพ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายธวัช จิตรชัยครูโรง้รียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นางสุภาพ ยวดยิ่งครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายนาคพงษ์ จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นประธานกรรมการ
2. นางบังอร บรรงจงงามครูโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอรนุช ชาลีรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
4. นางสุทธิรัตน์ อ่อนวงษ์ครูโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
5. นางทองเตียง พรหมทองครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ พรหมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางแพรวนภา มาโคตรครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชนัชฌา อินทโรครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นายอนิรุทธิ์ สุทธิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดอนเป้าศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โพธ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
9. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
10. นางยุพดี เอกบัวครูโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
11. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
12. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
13. นางสาววันเพ็ญ หัตะปิตินันท์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
14. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมานิคย์ พรหมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุข ไทยน้อยครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางแพรนภา มาโคตรครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชนัชฌา อินทรโรครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นายอนิรทธิ สุทธิสุวรรณครูโรงเรียนบ้านดอนเป้าศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ทองเจริญครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
9. นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
10. นางยุพดี เอกบัวครูโรงเรียนบ้านบะเสียวกรรมการ
11. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกบุคลากรโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
12. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
13. นางสาววันเพ็ญ หัตะปิตินันท์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
14. นายธนวัฒน์ คำเบ้าเมืองครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
15. นายทัศนีย์ ขจรกิตติปัญญาครูโรงเรียนโคกกระเบื้องกรรมการ
16. นางทิพย์ถาวร ทับอมรศิริครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. นางสุภิญญา กัญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง(จัตุรัส)กรรมการ
4. นางสาวพัชราพรรณ เคนสันเทียะครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจัตตานนท์ กอสิทธิไทยครูโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
7. นายเวชพิสิฐ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
8. นายยุทธศิลป์ เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
9. นางศศิธร กัญญาสุดครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
10. นางสาวหนูจีน ปัจจัยโคกาครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
11. นางรุ่งทิวา อารีชาติครูโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)กรรมการ
12. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
13. นางทัศนี เห็มมะชาติครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
14. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
15. นางสาวสิรินรัตน์ ประทุมแสงครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
16. นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว)กรรมการ
17. นายอาทิตย์ ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
18. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2550)กรรมการ
19. นางสาวประภัสสร พิมพ์สินครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
20. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วครูโรงเรียนบ้านหนแงแขมกรรมการ
21. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
22. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
23. นายณัฐกานต์ นามวงษาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
24. นางสาวอภิรมย์ อำนาจครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
25. นายภูษิต สุวรรณราชครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
26. นายธาดา เอียมสูงเนินครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
27. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
28. นายเกษม กิตติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ตาลทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. นางสุภิญญา กัญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง(จัตุรัส)กรรมการ
4. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ศิริคำครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ มาลาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางประพิมพร กระจายกลางครูโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
9. นายปัญญา พลธรรมครููโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
10. นายวิรุต แก้าขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นางชัญญาภัค ดำรงชาติครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
12. นางทัศนีย์ ร่างเจริญครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
13. นางรัชนก เชิงสะอาดครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
14. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
15. นางจริยภรณ์ รักความเชื่อครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
16. นางสาวกัลยา อ่อนชัยครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
17. นายอาทิตย์ ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
18. นางวารุณี บุญทันครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
19. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
20. นางจุฑารัตน์ พุฒกลางครูโรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนากรรมการ
21. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2550)กรรมการ
22. นางสาวประภัสสร พิมพ์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
23. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
24. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
25. นายสุวิทย์ นามวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
26. นายณัฐกานต์ นามวงษาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
27. นางสาวอภิรมย์ อำนาจครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
28. นายภูษิต สุวรรณราชครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
29. นายเกษม กิตติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา แสงวิจิตรครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. นางสุภิญญา กัญญาสายครูโรงเรียนบ้านหนองม่วง(จัตุรัส)กรรมการ
4. นางรัตติกาญจน์ สิงห์ลาครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
5. นางจารุวรรณ ศิริคำครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางรุ่งทิวา ระวิวรรณครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ มาลาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางประพิมพร กระจายกลางครูโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
9. นายปัญญา พลธรรมครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
10. นายวิรุด แก้วขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
11. นางชัญญาภัค ดำรงชาติครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
12. นายทัศนีย์ ร่างเจริญครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
13. นางรัชนก เชิงสะอาดครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
14. นางพันธุ์ทิพย์ กุสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
15. นางจริยภรณ์ รักความเชื่อครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
16. นางสาวกัลยา อ่อนชัยครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
17. นายอาทิตย์ ศรีโฉมครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
18. นางวารุณี บุญทันครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
19. นางประยูร วงศ์สกุลเกียรติครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
20. นางจุฑารัตน์ พุฒกางครูโรงเรียนบ้านวังใหม่พัฒนากรรมการ
21. นางจุฬาลักษณ์ ชัยมาลาบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2550)กรรมการ
22. นางประภัสสร พิมพ์ศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
23. นางสาวจารุวรรณ คาบแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
24. นางสาวชมพูนุช ชัยหมอกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
25. นายสุวิทย์ นามวรรณครูดรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
26. นายณัฐกานต์ นามวงษาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
27. นางสาวอภิรมย์ อำนาจครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
28. นายภูษิต สุวรรณราชครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
29. นายเกษม กิตติพันธยาพรครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.1) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.2) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.3) ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.4) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.5) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ป.6) ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.1) ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.2) ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้น ม.3) ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทัศนียพร ครูเกษตรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ฉันทิยานนท์ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
3. นางสาวพรนภา หลานวงษ์ครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางสายชล แก้วเพชรครูโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงกรรมการ
5. นายชุฒิกร คุ้มหมู่ครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
6. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวอภิรดี กองหล้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสุภาพร ศรีม่วงครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
9. นางสาวชนัชชา อินทโรครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
10. นางสนธยา บรรเทากุลครูโรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
11. นางอภิญญา ชำนาญครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
12. นางแขนภา ใฝ่ใจดีครูโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
13. นางสาวลัดดา เคนศรีครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
14. นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)กรรมการ
15. นางสงบ เหลื่อมกลางครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
16. นางสาวปิดจมาตร์ สีดาครูโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
17. นางสาวรสรินทร์ ทวีลาภครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
18. นางสาวยุธิดา สมขังไดครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
19. นายปิยณัฐ สิงห์ลาครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
20. นายอาทิตย์ พิมมีครูโรงเรียนวังหม่พัฒนากรรมการ
21. นางสาวกฤติยาภรณ์ แสงกุดเลาะครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
22. นางวัลย์นาภัสร์ แสงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
23. นางจารุรัตน์ พลลาภครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
24. นางณัฐชิชา วราพรมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โม่งใสครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายประเมธ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์สุธี หรรษาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นายสิทธิชัย เทียนพลกกรังครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
6. นายปฏิวัติ วงษ์เวียนครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
7. นายจรูญ ดีสมบัติครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
8. นายติวานนท์ มหาพรมครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
9. นางสาวนฤมล โกสันเทียะครูโรงเรียนบ้านวังคมคายกรรมการ
10. นางสาวทิพย์วัลย์ พงษ์สุวรร์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
11. นางสาววันวิษา คำจันดาครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกัญญารัตน์ สงฆ์ไมล์ครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกฯกรรมการ
13. นางสาวปัทมาภรณ์ ไถรกลางครูโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีกรรมการ
14. นางน้ำเพชร นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
15. นางศรีประภา สิงห์มณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
16. นางอุษา บัวแพรครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
17. นางพงษ์สุธี หรรษาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
18. นายประเมธ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
19. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับหญ่วิทยาคมกรรมการ
20. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา บุญเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
2. นางประพัดศร ภูพาทีครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
3. นายวุฒิกร คุ้มหมู่ครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ศรีวาปีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ไทยภักดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๕๐)กรรมการ
6. นางอภิรดี กองหล้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
7. นางสาวรสรินทร์ ทวีลาภครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางแขนภา ใฝ่ใจดีครูโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
9. นางสาวจรรยาภรณ์ หีตสันเทียะครูโรงเรียนบ้านหนองจะบกกรรมการ
10. นางสาวนฤมล บุญกล้าครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
11. นางสาวประกายฟ้า โปร่งพรมาครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางทัศนียพร ครูเกษตรครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีม่วงครูโรงเรียนบ้านหนองบ้วใหญ่กรรมการ
3. นางสาวชวัลลักษณ์ ภิบาลจอมมีครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
4. นางสาวปาณิสรา เณรทองครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายประเมธ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
6. นางสายใจ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นายกันตภณ พลยางนอกครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
9. นางสาวนิตยา ยิ้มสงบครูโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
10. นางสาวอุบลรัตน์ ลาภมูลครูโรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวปัทมาภรณ์ ไถรกลางครูโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอุษา รินลาครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เชดนอกครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายวัฒนศักดิ์ โคตุวินนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกตุกรรมการ
4. นางอภิญญา ชำนาญครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
6. นางแนภา ใฝ่ใจดีครูโรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวนิตยา พลดงนอกครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
9. นางสาวสุภาพ นวลประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)กรรมการ
10. นางสุพิชฌาย์ พิพัฒน์ก่อตระกูลครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
11. นางสาวอุทุมพร จัทน์สิงห์ครูโรงเรียนหินฝนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสายชล แก้วเพชรครูโรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทร์สอน ยอดบรรเทาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ วงษ์เวียนครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์สุธี หรรษาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางพรทิพย์ กะกุลพิมพ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ชินโคตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวลัดดา เคณศรีครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญญารัตน์ สงค์ไมล์ครูโรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกฯกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ ดวงเงินครูโรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคารกรรมการ
9. นางสาวกรรณิการ์ ระบือสันเทียะครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
10. นางศรีประภา สิงห์มณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวราตรี ศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวเดือนฉาย นามวิจิตรครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
4. นายพงษ์สุธีร์ หรรษาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางสาวปิดจมาตร์ สีดาครูโรงเรียนหัวสระวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุบลรัตน์ แสงกล้าครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
7. นางสาวปิยะนารถ ฤาชากุลครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวมัธุรส สุพิพัฒน์โมลีครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
9. นางสาวนฤมล บุญกล้าครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
10. นางสงบ เหลื่อมกลางครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โม่งใสครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายสิทธิชัย เทียนพลกรังครูโรงเรียนวังหม่พัฒนากรรมการ
3. นายประเมธ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนศักดิ์ โคตะวินนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกตุกรรมการ
5. นางดอกไม้ ชินโคตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางน้ำเพชร นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ยิ้มสงบครูโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
8. นางสาวภัทรวดี วงศ์ชาลีครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
9. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายติวานนท์ มหาพรมครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ สีม่วงครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำปาสินครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางรัชนีย์ สะท้านครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นางสายสุนี ตวงวิไลครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางจรัญญา แก้วจันทึกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางสาวอถิรดี กองหล้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวลัดดา เคณศรีครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นางสาวปิยาภัสร์ โยโนนตาดครูโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
12. นางณัฐนิชา วราพรมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายติวานนท์ มหาพรมครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ สีม่วงครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำปาสินครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
5. นางรัชนีย์ สะท้านครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
6. นางสายสุนี ตวงวิไลครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ กล้าขวาน้อยครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นางจรัญญา แก้วจันทึกครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางสาวอภิรดี กองหล้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
10. นางสาวนฤมล สืบพันธ์นงค์ครูโรงเรียนบ้านปะโคตะกอฯกรรมการ
11. นางสาวลัดดา เคณศรีครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
12. นางสาวปิยาภัสร์ ใยโนนตาดครูโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
13. นางณัฐชิชา วราพรมครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารฯกรรมการ
2. นายวิชัย ตรีวุธครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
5. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางลักขณา เพชรวิเศษอุดมครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรีครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต กระจ่างศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางวารุณี เทพอุทัยครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางกมลณัฎฐ์ ศรีพนมครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไร จงกลางผู้อนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สุพรครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวดารณี ชัยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์พงษ์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
6. นางภานินี ศรีทัศน์ครูโรงเรียนปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ ตาลทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อึ้งสุวรรณโชติครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายสงัด ประภาสโนบลครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พงษ์จัตุราครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายศราวุฒิ วงษ์วัติครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นางเมตตา พงษ์สุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีระทัตโครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
3. นางสุปราณี สงครามครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางบุญหลาย แต่งทัพย์ครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมณีแสง นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นพคุณครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางชาลิสา จันทร์บุตรครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ ไชยบัญครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางฉลอง เอกบัวครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ สวัสดีครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
5. นายเวชพิสิช โสพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
6. นายสุเทพ เพียกขุดทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักชีกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวดครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายอรรถวิทย์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
5. นายเวชพิสิฐ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
6. นายสุเทพ เพียกขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากูบประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เยี่ยมไธสงค์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
3. นายชูชีพ ถนอมพันธุ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ งาคมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ลีหัวสระครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการ
6. นางนริศลักษณ์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุเทพ สื่อกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
2. นางบุญยิ่ง งามจัตุรัสครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางบุญร่วม ภูระฆังครูโรงเรียนหนองโจดกรรมการ
4. นายวิศรุต สิงห์นอกครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
5. นางวาสนา หึกขุนทดครูโรงเรียนบ้านหนองจะบกกรรมการ
6. นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรศักดิ์ พลเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ตรีวุธครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
5. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นางเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางกรกนก ก้อนมณีครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
3. นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรีครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายธนนกฤต กระจ่างศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางวารุณี เทพอุทัยครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางกมลณัฏฐ์ ศรีพนมครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไร จงกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สุพรครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางสาวดารณี ชัยทิพย์ครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ภูคงคาครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์พงษ์ ศรีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
6. นางภาณินี ศรีทัศน์ครูโรงเรียนปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวสันต์ ตาลทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโจดกรรมการ
2. นายสงัด ประภาสโนบลครูโรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ พงษ์จัตุราครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายศราวุฒิ วงษ์วัติครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
5. นางอุษา พรศิวกุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกแสวกรรมการ
6. นางสาวอัจฉริยะกรณ์ อึ้งสุวรรณโชติครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีระทัตครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
3. นางสุปราณี สงครามครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมณีแสง นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นพคุณครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางชาลิชา จันทร์บุตรครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
4. นางฐิตินันท์ ไชยบัญครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นางฉลอง เอกบัวครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายดำเนิน ชาลีเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเลฯกรรมการ
2. พระมหาบุญนิธิ สุภาจาโรวัดศิริพงษาวาสกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ภูจำนงค์ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายชูชีพ ถนอมพันธ์ครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
5. นางพรทิพย์ จวงเงินครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางเมตตา พงศ์สุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสนาน กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอมร พงษ์อุดมครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
2. นายวิชัย ประทุ่มรุ่งครูโรงเรียนบ้านหนองตานากรรมการ
3. นางประไพศรี แก้วกูลครูโรงเรียนบ้านกุดตาลาดกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ประภาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
2. นางสาวเพิ่มพูล พิพัฒน์ไพบูลครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
3. นางธนัญญา พาชนิดครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา-พละศึกษา ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวรายุทธ ละครขวาครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางสกุล ดวงพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันโครงงานสุขศึกษา-พละศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร ตวงวิไลครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
2. นายนพดล ศรีพุทธดิลกครูโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางวัฒนา ภูโสภาครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกนกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นายธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนบ้านปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกนกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนกรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นายอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นายเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายธีรพงษ์ พันธ์กุ่มครูโรงเรียนเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์กรรมการ
15. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
8. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
9. นางสาววธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
10. นายกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
12. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัมน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลาง ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
15. นายนายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจัีนทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นายอุษณีย์ แดงสันเทียะ ครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นายอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจัีนทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยเจริญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แดงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะนาวกรรมการ
11. นายพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นายสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นายถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเชิงชาย วงศ์ลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายสุบรรณ นิลสมัครครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
7. นางสาวจันทนา นาวิเศษครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
8. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
9. นางถาวร บุตรศรีผาครูโรงเรียนบ้านโนนฝายกรรมการ
10. นางจุฬาลักษณ์ เปล่งศรีครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นางกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายธนพัฒน์ แก้วเมืองน้อยครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายกีรติ โพธิ์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
8. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
9. นางอุษณีย์ แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
10. นางอำไพ มะลิวันครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
11. นางสาวเพียงทิพย์ ห่างกลางครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
12. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
13. นายวุฒินันท์ ตันอุดมครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
14. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
2. นายชัยศิลป์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นายประแมน ชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวัง้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านนำ้ลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายนายวิจารณ์ ขำทุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นางสาวธนัชชา พูดขุนทดโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพรวขุนทดโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
2. นายประแมน ชัยพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
3. นายชัยศิลป์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร เพชรประไพโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราโรงเรียนบ้านนำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์โรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิโรจน์ ขำทุ่งโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นายธนัชชา พูดขุนทดโรงเรียนบ้านปากจาบกรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตันไชยฤทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนากร ทองประสมโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายประแมน ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกกรรมการ
3. นายชัยศิลป์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร เพชรประไพครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
5. นายอภิชาติ บุญชูครูโรงเรียนบ้านวังอ้ายจืดกรรมการ
6. นายไพรัตน์ วรรณชราครูโรงเรียนบ้านน้ำลาดกรรมการ
7. นางวรวรรณ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
8. นายวิจารณ์ ขำทุ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางสาวสยุมพร แสงทองครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
10. นายธนัชชา พูดขุนทดครูโรงเรียนบ้านปากจาบวิทยากรรมการ
11. นายเกียรติศักดิ์ ต้นไชยฤทธิกุลครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
12. นางสาวปทุม แพวขุนทดครูโรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
13. นายธนกร ทองประสมครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมคิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมชิด เที่ยนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสมชิด เที่ยนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมชิด เที่ยนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
3. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสมชิด เทียนไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
3. นายมงคล เครือเขียวครูโรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคีกรรมการ
4. นายประยูร กุลประจวบครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายสมคิด จอดพิมายครูโรงเรียนบ้านโสกคร้อกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ สิงห์ลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายเจริญชัย ธุระธรรมครุโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
6. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นายเอนก ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
9. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
4. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
5. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
8. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นางสาวพรพรรณ ช่วยจิ๋วครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
11. นางคณิตา ภูมิมาครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
12. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลเจริญครูโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
13. นางมลฤดี สำโรงแสงครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
14. นายศรนรินทร์ อยู่พนมครูโรงเรียนศรีเทพบาลกรรมการ
15. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
3. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
4. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
4. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
6. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
3. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
8. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
3. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
6. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
8. นายนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
4. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
5. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
6. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
8. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายธนเศรษฐ์ บูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
8. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
9. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
10. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
4. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
9. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
11. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
12. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
13. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
9. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
11. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
12. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
13. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
3. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
4. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
9. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
11. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
12. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
13. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายถนอม พันธุ์เลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีหล่อประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย เทียบขุนทดครูโรงเรียนบ้านสำนักตูมกากรรมการ
3. นายนริศ อินพลครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นางบัณฑิต เชื้อจำรูญครูโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
5. นางอชิดา ชาลีเครือครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
8. นางสาวนิลุบล สุขเพียครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
9. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
11. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
12. นางนินัฎชา พันธุ์มีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
13. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ พานอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลุนทาครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ทองหลาบครูโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
6. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
7. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทองสมาน น้อยวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงทุ่งประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ เทียนชัยครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
7. นางรัศมี ศิริกัมพลาครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ นาคขวัญครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
5. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางตวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางสาวปณิชา ม่วงภูเขียวครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ พันธ์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางตวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ศรีรังครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
4. นางตวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวเกศินี ศรีรังครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางตวรรณ ทองหลาบครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
6. นางรังษิยา สากุลครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
7. นางสาวรื่นฤดี โตค้างพลูครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายเรณู พลเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายเฉลิม อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
4. นายประมร พรโสภณครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นายสมบุญ พิไลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
7. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายอรุณชัย ชัยภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
3. นายเรณู พลเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นายประมร พรโสภณครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
5. นายเฉลิม อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
6. นายสมบุญ พิไลกุลครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
7. นายโสรพล ทั่งพรมครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจิราพร ป้องปัดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา โทขันธ์โรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร จันทรังษ์โรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
4. นางคณิตา ภูมิมาโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
5. นางดอกอ้อ ตั้งไพโรจน์วงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางศุภรัตน์ นาบุญโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจิราพร ป้องปัดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นายมานะชัย แย้มเสมอโรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว)กรรมการ
3. นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ คงคารักษ์โรงเรียนบ้านบุฉนวนกรรมการ
5. นางศรัณยพร จัดหงษาโรงเรียนหนองกกสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวณภัค ปรียานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ป้องปัดโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ผลหาญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เลิศประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสมเพียร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ งูทิพย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาววิจิตรา สุขมากโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนากรรมการ
5. นางสิริกร แสงฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ สิงห์ลีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
3. นายสุธิตยนันท์ ฝั่งสระโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
4. นางสาวอรนุช ดวงสุภาโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
5. นายนิรุธ บะคะโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
6. นางสมสมัย แขขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายฐากร เดชวัชรฐากรโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางศรัณยพร จัดหงษาโรงเรียนหนองกกสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจริยา โทขันธ์โรงเรียนบ้านวังขอนสักกรรมการ
5. นายมานะชัย แย้มเสมอโรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางปราณีต ลีหัวสระโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เนียมไธสงโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธนภัทร ตวงวิไลโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
5. นางศิริสรณ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรณ์ทิพย์ กุมขุนทดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปราณีต ลีหัวสระโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เนียมไธสงโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธนภัทร ตวงวิไลโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
4. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
5. นางศิริสรณ์ ธีรกุลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรณ์ทิพย์ กุมขุนทดโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรา ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา ภักดิ์จัตุรัสโรงเรียนบ้านโคกคึม(กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา เลิศประเสริฐโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายภวพล อารีชาติโรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายดุลยวิทย์ ภูมิมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นอกกลางโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิชชุลดา รักงามโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติวรรณ อินทรผลโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายดุลยวิทย์ ภูมิมาโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเทพวาริน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
3. นางสาวธัญมล ศรีโคตรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสมคิด เรือนทองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
7. นางศรัณยพร จัดหงษาโรงเรียนหนองกกสามัคคีกรรมการ
8. นายณรงค์ ป้องปัดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางโชติกา ชาลีรินทร์สพป.ชัยถูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางเทพวาริน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
3. นางสาวธัญมล ศรีโคตรโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสมคิด เรือนทองโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางวัชราพร ในชัยภูมิโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(หนองบัวระเหว)กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ไกรจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
7. นางศรัณยพร จัดหงษาโรงเรียนหนองกกสามัคคีกรรมการ
8. นายณรงค์ ป้องปัดโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจิมมี่ ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ สุวรรณแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการ
3. นายสุชาติ โสภานุสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายเรณู พลเสนาครูโรงเรียนบ้านหนองผักแผ่นกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ จันณรงค์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นายธนาดุล โฉมนิติยานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ชาลีเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเลฯกรรมการ
2. นายสมบุญ พิไลกุญครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
3. นายประเสริฐ เลี่ยมสะอาดครูโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรังกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ กุลหินตั้งครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทองกรรมการ
6. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก ขอพึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่กรรมการ
2. นายสามิตร เปรี่ยมพิมายครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายศรายุทธ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
5. นางจิตรนารถ เพิ่มพูลครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นายธีระศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวอ้อย อาจศิริครูโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางจิตรา ชื่อนเชยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชย.3ประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์ สุทัศนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายวัชรพล สงสนธิครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
4. นางพรรณวดี ศรีใสครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ชื่นเชยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมก่ีจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์ สุขทัศนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายวัชรพล สงสนธิครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
4. นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายทรัพย์ สุขทัศนาสกุลครูโรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางพรรณวดี ศรีใสครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวินัย พันธุ์มีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
3. นายวีรชัย กุลกลมครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
4. นางวิภาดา พิลาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
5. นางปาริชาติ แก้วกันยาครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
6. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
7. นางสาวอรอนงค์ อิ่มวิเศษครูโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษร์บำรุง)กรรมการ
8. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี เบื่อขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
3. นางสมสวาท ผาเบ้าครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ ชัยศรีครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
5. นายนิพนธ์ เสาโกมุทครูโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
6. นายวีรชัย กุลกลมครูโรงเรียนบ้านวังตาเทพกรรมการ
7. นางวิภาดา พิลาจันทร์ครูโรงเรียนบ้านละหานค่ายกรรมการ
8. นางปาริชาติ แก้วกันยาครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
9. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
10. นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
11. นางสาวศิราภรณ์ แสงทองครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
4. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางทศพรรณ จันทาครูโรงเรียนพระทองคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
4. นายมานะพงษ์ มาบ้านชังครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางทศพรรณ จันทร์ทาครูโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย ธระธรรมครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวฤทธิ์ศญา ชาบำเหน็จ ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เคนชมพูครูโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึกกรรมการ
5. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
6. นายกิตติ คู่ชัยภูมิครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวิญญู คุณกันหาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริยากร ตั้งสอนบุญครูโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่กรรมการ
3. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ กลิ่นศรีสุขครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง (อินทรผลบำรุง)กรรมการ
6. นายเจริญชัย ธุระธรรมครูโรงเรียนวังใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายทศพล สมขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง(ระเหว)ประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ สวัสดีครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
3. นายวิทยา มลาครูโรงเรยนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางสาวจันจิต สีสังข์ครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ
6. นางสาวณิชาภา จรัลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวนรวพร แพงตุ้ยครูโรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ สากุลครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ช่างปลูกครูโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ สีเดือนครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชีประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนา ทัศมาลีครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ สิงห์ขรเขตครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นายอนุธิพงษ์ ร่มสุขครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายสวพล ภิรมย์กิจครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก้อนทองครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายภูษิต พาขุนทดครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกฤษฎา มหาบุญครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นายเอกพล ภูฉายาครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นางเรียม เจริญพลครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นายเดชา เชิงสะอาดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ชาขุนทดครูโรงเรียนซับถาวรพัฒนากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทองตันครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายศรันวิทย์ เขตจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวครูโรเรียนบ้านวังพงกรรมการ
5. นางสาวธนัญชนก ยุทธมูลศรีครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ทองจำรูญครูโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไหกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู แคงสันเทียะครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
3. นายบุญมี อินทรจรครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
4. นายศรัณวิทย์ เขตจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
5. นายนพรัตน์ มุกดาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นายชำนาญ ศรีชัยภูมิครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ งูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เพียกขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเอกพล ภูฉายาครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
5. นางพรสถิต นิตย์ภักดีครูโรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ งูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่นกรรมการ
3. นายวิธาน ฉันทิยานนท์ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อกรรมการ
4. นางสาววนิดา กองแก้มครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวจันทิรา สุริยมาตรครูโรงเรียนวังหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ งูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านวังอ้ายคงประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ภูฉายาครูโรงเรียนบ้าหนองลุมพุกกรรมการ
3. นายเดชา เชิงสะอาดครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นายกีรติ ชาวประทุมครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ เพียกขุนทดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยโรงเรียนโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ งูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายคงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ บัวคำครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
3. นางสาวนภาพร พลายงามครูโรงเรียนตลุกคูณพัฒนากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรียุรนันทร์ วรรณชัยครูโรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นางประภาภรณ์ สากุลครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
6. นางสาวรุจิรา เหล่าฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ งูทิพย์โรงเรียนบ้านวังอ้ายคงประธานกรรมการ
2. นายสนธยา เจริญกุลครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
3. นายนพรัตน์ มกดาครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
4. นายยุทธนา มุกดาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๓(บ้านท่าช้าง)กรรมการ
5. นายอรรถวิทย์ สวัสดีครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการ
6. นางดาวเรือง มาลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
7. นางพิมพ์นารา ภักดีศรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจะบกกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ วรรณชัยครูโรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฏร์อำนวยประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นางมาลัย พันธุ์เลิศครูโรงเรียนบ้านขามรษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักครูโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นางสุวรย์ พงศ์อารามครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายธีระวุฒิ มิกขุนทดครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
8. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
9. นายเสงี่ยม พงษ์ศิลาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๓(บ้านท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ หงษ์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนปภา หมายชัยครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บรรทุมพรครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
4. นายมาลัย พันธุ์เลิศครูโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายวิรัช ชุ่มเมืองปักครูโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
7. นางสุวรีย์ พงศ์อารามครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
8. นายเฉลิม หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
9. นางเสงี่ยม พงษ์ศิลาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ๓(บ้านท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครูโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นางดุษฎี แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
4. นางจิระพรรณ สินสมครูโรงเรียนบ้านหนองลูกช่้างกรรมการ
5. นายดรงค์ ประสเริฐศรีครูโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยกรรมการ
6. นางกมลวรรณ มั่นสติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจิราาวรรณ ตันดีครูโรงเรียนบ้านโนนเชือกกรรมการ
8. นายชวลิต อาบสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครูโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
4. นางจิระพรรณ สินสมครูโรงเรียนบ้านหนองลูกช่้างกรรมการ
5. นายดรงค์ ประเสริฐศรีครูโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยกรรมการ
6. นางกมลวรรณ มั่นสติครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจิราวรรณ ตันดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายชวลิต อาบสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิ์สินครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางประยูร เฟื่องตระกูลครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวปาริชาติ มีชำนาญครูโรงเรียนกรรมการ
8. นางวริยะสมร บัวทองครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางลำดวน ระโยธีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางอนงค์ ฤทธิ์สินครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการ
6. นางประยูร เฟื่องตระกูลครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
7. นางวิริยะสมร บัวทองครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.เฉลิม สอนเจริญครูโรงเรียนบ้านกุ่ม(ครุประชาสามัคคี)กรรมการ
3. นายธีรวุฒิ มิกขุนทดครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นางอมรพรรณ ถนอมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางไพวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ แก้วเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลอยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ระโยธีครูโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
3. นายวีรพงศ์ จันตรีครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นายมานะพงษ์ มาบ้านซังครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
5. นางจิราวรรณ ตันดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางกมลณัฎฐ์ ศรีพนมครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีรักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวกรรมการ
3. นางพูนพิศ พณิชีพครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางประทีป อาบสุวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางธานี สุทธิอาคารครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
8. นางอัมพร จำปาแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางธิาดารัตน์ สำรวลครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีรักษ์ครูโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมวกรรมการ
3. นางพูนพิศ พณิชีพครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
4. นางอุดมพร อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
5. นางประทีป อาจสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
7. นางธานี สุทธิอาคารครูโรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
8. นางอัมพร จำปาแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
9. นางธิดารัตน์ สำรวลครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางยินดี เบียดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แก้วโยธาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางจำลอง ประยูรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางสาวกุลธิดา คิรีเขียวครูโรงเรียนบ้านโสกปลาดุกกรรมการ
5. นางนันทพร จากกลางครูโรงเรียนบ้านหนองดินดำกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุธี ศิริสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นางยุติ ชะรุงริมย์ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสริลักษณ์ นิสสัยกล้าครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นายสุธี ศิริสถิตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นางพิกุล สุพัฒนวิชัยครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางบุญร่วม นารินทร์ครูโรงเรียนบ้านสะพานยาวกรรมการ
5. นางยุติ ชะรุงรัมย์ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ นิสสัยกล้าครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลครูโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดารณี โทนพลกรังครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว)กรรมการ
5. นางอนงค์ สิงสุพันธ์โรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสถาพร วัชรชัยสิริกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางดารณี โทนพลกรังครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ สิทธิวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางอนงค์ สิงสุพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางประภัสสร กลับกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ กุลพรมครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
3. นางกฤษณา ดามาพงศ์ครูโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางกัณฐิกา เอื้อสกุลครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ พาดฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
6. นางสำราญ ทองพิมพ์ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางจารุชา กล้ารอดครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
8. นางสาวจุฬารัตน์ นาอ้นครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
9. นางสุจิตรา สิทธิไทยครูดรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสมพร ถาวรกายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาเทพประธานกรรมการ
2. นางรัศมี บุญศิริครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา ก้อนเงินครูโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ฤทธิ์จรูญครูโรงเรียนบ้านวังตาท้าวกรรมการ
5. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
6. นางณัฐวรรณ วณิชวิชากรกิจครูโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ เจริญรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู ๒๕๐๐)กรรมการ
8. นางทัศนีย์ ชาติชนะครูโรงเรียนบ้านกุดตาลาดกรรมการ
9. นางสาวสุจิตรา ยวงใยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเพ็ญจันทร์ สินธุเขตผู้อำนวยการโรงเรียนกันกงบ้านลี่ประธานกรรมการ
2. นางวชิรา อาจนครครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
3. นางสาวเรณู วิไลลักษณ์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการ
4. นางประชัญ แก้วเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการ
5. นางอรอนงค์ จานุรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้กรรมการ
6. นางมยุรา เที่ยงอินทร์ครูโรงเรียนบ้านวังกะอามกรรมการ
7. นางพิรมพร ชัยภักดีครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวปัณณพร แพวขุนทดครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋วกรรมการ
9. นางอุดมพร อาจกล้าครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
10. นางกุหลาบ ศิลาดำครูโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวณปภา สายกำทอนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองประดู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดารณี โทนพลกกรังครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
4. นางสาวจุฬาพร นาทีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
5. นางจีระพร ศรีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ สามชาลีครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
7. นางสาววิตรี กุโฮงครูโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีรศักดิ์ พลนาคูผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคารฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
3. นายวิชัย ตรีวุธครูโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวกรรมการ
4. นางสุวณี ปิ่นประเสริฐครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางอารี สีหาบุตรครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางชลธิชา หมื่นฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
7. นางเพ็ญนิภา ประเสริฐศรีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
8. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางโครูโรงเรียนบ้านซับใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฎฐิรา สื่อกลางครโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามััคคีกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามััคคีกรรมการ
6. นายสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามััคคีกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นายปิยะนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามััคคีกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา พลศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ประทุมวงษ์ครูโรงเรียนปากจาบวิทยากรรมการ
3. นางปิยะนุช ลาภประเสริฐครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
4. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามััคคีกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ สนามพลครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
3. นางนิตยา แก้วโยธาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐวรรณ เนตรวงษ์ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภรณ์ ทองแสงครูโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์กรรมการ
3. นางนิตยา แก้วโยธาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
4. นางกชพรรณ ดีขามป้อมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เดชหัสดินครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารัรัตน์ พรสิวกุลวงศ์ครูโรงเรียนฃุมฃนบ้านชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางลาวัลย์ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พลดงนอกครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสำราญ บุญสันเทียะโครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอารัรัตน์ พรสิวกุลวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ มีชำนาญครูโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
3. นางลาวัลย์ โสพิลาครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการ
4. นางสาววนิตยา พลดงนอกครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตกรรมการ
5. นางสำราญ บุญสันเทียะโครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายกล้าหาญ ยางขามป้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีระทัตครูโรงเรียนบ้านศิลาทองกรรมการ
3. นางสุปราณี สงครามครูโรงเรียนบ้านซับเจริญสุขกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ศักดิ์ศาสตร์ครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
5. นางสาวสายไหม โคตรนาราครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางกาหลง ตันดีครูโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
7. นางทองม้วน สกุลอนันต์ครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายพีระพงศ์ วงศ์ศรีจันทร์ครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ ธีระกุลครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญกอง สวงโทครูโรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีกรรมการ
6. นายณัชชพงศ์ เวียงดินดำครูโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองกรรมการ
7. นายแดนชัย นิสสัยหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้นกรรมการ
8. นางสมถวิล แสงศุภวรรธน์ครูโรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บุูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครูโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธ์ุมีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปภัมภ์)กรรมการ
10. นางสาวเพิ่มพูน พิพัฒน์ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
11. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
12. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพรโรจน์ เคนวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งประธานกรรมการ
2. นางปราณี ทองม่วงครูโรงเรียนบ้านท่ากูบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสนาม กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)กรรมการ
3. นายวิษณุ ชำนาญกุลครูโรงเรียนโป่งขุนเพชรกรรมการ
4. นายธนเศรษฐ บุูรณธนิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นางอรยา ใบกนทาครูโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศครููโรงเรียนบ้านห้วยยางดีกรรมการ
7. นางนินัฎชา พันธ์ุมีครูโรงเรียนบ้านหนองผักชีกรรมการ
8. นางอนงค์ คุณชื่นครูโรงเรียนรังงามวิทยากรรมการ
9. นายณมน ศรธงทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปภัมภ์)กรรมการ
10. นางสาวเพิ่มพูน พิพัฒน์ไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
11. นางศิราภรณ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
12. นางสายหยุด ผาดีครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274). ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)กรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ โคตรชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(3 พระครูอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นาย (และคณะ ตามชุดที่ 274) ..กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี ชัยทิพย์โครูโรงเรียนบ้านซับใหม่กรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัสครูโรงเรียนบ้านทามจานกรรมการ
4. นางประทีป อาจสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) กรรมการ
5. นางธานี สุทธิอาคารครูโรงเรียนบ้านบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีกรรมการ
6. นางจารุมาศ ประดิษฐ์เพลงครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอัมพร จำปาแก้วครูโรงเียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณหชง แววฉิมพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบงิ้วประธานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธิดารัตน์ สำรวลครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางเนตรน้อย เวียนขุนทดครโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางประยูร เฟื่องตระกูลครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นางลำดวน ระโยธีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นางวิไลภรณ์ วิไธสงครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธิดารัตน์ สำรวลครูโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมประธานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พรสิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แสงฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางจิระพรรณ สินสมครูโรงเรียนบ้านหนองลูกช้างกรรมการ
4. นายดรงค์ ประสเริฐศรีครูโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวยกรรมการ
5. นางสาวศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์ครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจะบกประธานกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว ประธานกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ปราบภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว ประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ระโยธีครูโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางประยูร เฟื่องตระกูลครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลกรรมการ
4. นายไสว พรมพานครูโรงเรียนบ้านวังกะทะกรรมการ
5. นางณัฐกุล มาอยู่ครูโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ทองต้นครูโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายศรันวิทย์ เขตจัตุรัสครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาวครูโรงเรียนบ้านวังพงกรรมการ
5. นางสาวธนัญชนก ยุทธมูลศรีครูโรงเรียนซับมงคลวิทยากรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล ทองจำรูญครูโรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภูริช ผ่องแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมประธานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายเรวัตร ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละมัย บัวบางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางไพรวรรณ แกะมาครูโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)กรรมการ
3. นางบีอา พวงสันเทียะครูโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
5. นายปรีชา จอกสูงเนินครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
6. นายเรวัตร ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]