รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วโนนตุ่น
 
1. นางประหยัด  สว่างวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี
 
1. นางเกตุจันทร์  ไพศาลธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงนิตยา  พรมเมตตา
 
1. นายสุชาติ  สมวงษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อ 1. เด็กหญิงณิชชาอร  ไพรศรี
 
1. นางประหยัด  สว่างวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสิริยากร  วิจิตรจันทร์
 
1. นางบัวบาน  ไขชัยภูมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พลายเนาว์
 
1. นางภัทรมน  นุตาดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงนิชนันท์  บุญถึง
 
1. นางนิตยา  แผ่นสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงชญาดา   เรืองเจริญ
 
1. นางประนอม  พิมพาคุณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ขันแก้ว
 
1. นางชุดานันท์  เสละคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงฐิติมา  กุลภักดี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  จุละนันท์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  วงษ์มณี
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขวัญศิริ
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ปาระพิมพิ์
 
1. นางเกศมณี  คันธภูมิ
2. นางปริศนา  ลาภทวี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงชนาการณ์  พันธุเกตุ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ทองใบ
 
1. นางภัทรมน  นุตาดี
2. นางบรรจง  ดวงเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางจีรพร  สนั่นเมือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายอัครินทร์  จินดามาตย์
 
1. นางบังอร  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงมนธิดา  สมจะบก
 
1. นายสรรวิชญ์  อาจสามารถ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุษราคัม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
3. เด็กชายเมธา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  ศรีวิพัฒน์
2. นางพจมาน  เสี้ยมแหลม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ผลเหลือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิลา
3. เด็กหญิงอรณิช  ทองดี
 
1. นายชัยยันต์  ภูมิสม
2. นางธนพร  คำป้อง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายจุลจักร  อินชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ใหญ่
3. เด็กชายธีรภัทร  บันลือ
 
1. นางกาญจนา  ชินบุตร
2. นางศิริสุข  ผดุงโชค
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นิลไสล
2. เด็กหญิงอรณี  นิลไสล
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชำนาญพล
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
2. นายสุธี  เล็กอรินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายนฤทัย  ไตรเสนีย์
2. เด็กชายปณภณต์  สุวรรณ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  จันทะวัฒ
2. นายยุทธพงษ์  ผลกอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  หนูตอ
 
1. นายเทพรังสรรค์  ศรีกุดเลาะ
2. นางวิชชุดา  ศรีกุดเลาะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กชายนนทกร  แนววิลัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แสนใจวุฒิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  ขวาไทย
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  ศรีเมือง
 
1. นางรัชนีย์  เล็กอรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดวงพรม
2. เด็กหญิงนิธิดา  สมอหมอบ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  รอยนวน
 
1. นางสุภาภรณ์  โทนันต์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  คณารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมืองศรี
3. เด็กหญิงศิริภาภรณ์  สำราญ
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ชำนาญพล
2. เด็กชายนาคา  ชาลีชัย
3. เด็กหญิงศิริธิดา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางพัชราวรรณ  อนังคพันธ์
2. นายสุมิตรสุริยน  ชำนาญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  เครือนอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  สอนชัยภูมิ
3. เด็กชายเฉลิมราช  เสมาเพชร
 
1. นางสาวปริตา  ชนะภู
2. นางสาวพิมลรัตน์  ลำนามน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงธนัชพร  เขินชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปวีณา  เทียมแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อารีวงษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เลิศล้ำ
2. นางวิลาวัณย์  โชติสังข์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  ศิลา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชนชี
 
1. นางสาวชนะกาญจน์  นามูลเพ็ง
2. นางสาวชลลดา  วิเศษสิงห์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ระยัน
3. เด็กหญิงพัตรพิมล  เขินชัยภูมิ
 
1. นางอรัญญา  ประสารกลาง
2. นางเยาวลักษณ์  ทองวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กหญิงรจนา  หล้าเพชร
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  นิลโอโล
3. เด็กหญิงอรญา  นิลขุนทด
 
1. นายอภิเดช  บุตรศรี
2. นางสาวนงเยาว์  ชำนาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  รอบรู้
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แฝงศักดิ์ดา
 
1. นางสาวจตุพร  นิ่มสนิท
2. นางกิตตินันท์  วารินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยศรี
2. เด็กหญิงรินดา  โกสีนาม
 
1. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
2. นางสาวพัสส์ธนันท์  แน่นอุดร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอญ 1. เด็กชายชนันชัย  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายพงศกร   แสงสิงห์
 
1. นายวิโรจน์  รัตนพงษ์
2. นางดาริน  ศรีสามารถ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใต้ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  เจนวิถี
2. เด็กชายอิทธิศักดิ์  โคสินธุ์
 
1. นายวีระ  บุดดาดวง
2. นางสมศรี  บุดดาดวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไกรสกุล
2. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางกมลมาลย์  กาญจนางกูร
2. นางสุดารัตน์  ทองประสม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขวัญถาวร
2. เด็กชายอิสรภาพ  รักงาน
 
1. นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ
2. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กชายธงชัย  โคกสี
2. เด็กชายอิทธิพล  รัศมีเดือน
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์
2. นายเด่นชวาล  บุญเกื้อ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มิตรมาก
2. เด็กหญิงนภกานต์  นาใจกล้า
3. เด็กหญิงปิยวดี  พงษ์จันทร์
4. เด็กหญิงมนชนก  ชาลี
5. เด็กหญิงวนัญญา  พงษ์สระพัง
 
1. นางจตุพร  สุวรรณวงศ์
2. นางผานิต  สุจริต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกมลวัลย์  สุดใจ
2. เด็กหญิงมธุรส  บัวระกฎ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดวงจันทร์
4. เด็กหญิงอินทิรา  รักษากุล
5. เด็กหญิงเพชราภา  เผ่าบ้านฝาง
 
1. นางบุญเสริม  นวดโอโล
2. นางศิริรัตน์  เสือสาวะถี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มือชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมนิล
3. เด็กหญิงชลธิชา  คำสะอาด
4. เด็กหญิงทิพย์นิภา  ชัยพรม
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  เตียประสงค์
 
1. นางฐานิฏฐ์กานต์  วิลาศรี
2. นางสาวนิภาพร  เจนจิตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจตุรพร  กะริยะ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์สถิตย์
4. เด็กหญิงอริสรา  หมู่เพชร
5. เด็กหญิงอารียา  เกิดสมบูรณ์
 
1. นายดวงดี  ภารา
2. นางชัชฎาพร  ภารา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธัญรดามาศ  พวงสมบัติ
2. เด็กชายภูเบศ  จันจิตร
3. เด็กชายศิริศักดิ์  นิลพงษ์
4. เด็กหญิงอรรถวดี  ทั่งทอง
5. เด็กหญิงเทพธิดา  บัวละคร
 
1. นางสาวสายสุดา  ชัยเกิด
2. นายวิทวัฒน์  คลังระหัด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายฐิติพร  เสมาเพชร
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิงหา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอื้อจำนงค์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  แช่มช้อย
5. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีมงคล
 
1. นางเกษร  เยี้ยมผา
2. นางนามลักษณ์  วรชินา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจนิสตา  พิมพ์โพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงชุติมา  สมศักดิ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ถึงคำภู
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ลิ้วธนูทง
5. เด็กหญิงสายธาร  แสงสกา
 
1. นายถนอม  พวงพันธ์
2. นายพัฒนะ  เส่งมูล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กชายกันตวิชญ์  สบเหมาะ
2. เด็กชายนันทภพ  ศรีสุข
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ป้องยาง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ฦาชา
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  กอบัว
 
1. นางบุศรา  ฦาชา
2. นางสาวรุจิรา  เชิดเขว้า
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤตนัย  เงินลาด
2. เด็กหญิงฐิติพร  ทาภักดี
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สนิทไทย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาวะรมย์
5. เด็กหญิงณัฐธิชา   คงโนนกอก
6. เด็กหญิงนภาพร  วอนเก่าน้อย
7. เด็กหญิงนิชา  วงศ์ประพันธ์
8. เด็กชายปณิธาน  ศรีสิงห์
9. เด็กหญิงปานจิตร  โพธิปัสสา
10. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ขวกภูเขียว
11. เด็กหญิงพรนิภา  พนมพรม
12. เด็กชายภูนพัส  สถานเถื่อน
13. เด็กชายรัฐภูมิ  แนบภูเขียว
14. เด็กหญิงวรรณภา  มีอัฐมั่น
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปักชัยภูมิ
16. เด็กชายศิริศักดิ์  นิลพงษ์
17. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วพิม
18. เด็กหญิงสโรชา  แน่นอน
19. เด็กชายอดิศักดิ์  บุราณ
 
1. นางวรรณี  วิชัยระหัด
2. นางสาวอัปสร  ทัศนางกูร
3. นายวรุพงษ์  ขุนโนนเขวา
4. นางสาวสายสุดา  ชัยเกิด
5. นายวิทวัฒน์  คลังระหัด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ใหม่คามิ
 
1. นางจารุวรรณี  สินธุพันธุ์ประทุม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 1. เด็กชายภาคิม  แสนเมือง
 
1. นายวัฒนากร  ทองถวิล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คุงดิน
 
1. นายสมสิน  ปัดไธสง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายทีปกร  ภิลัยวรรณ
2. เด็กหญิงพรทิวา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
2. นางมัลลิกา  แก้งคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายธรรมธัช  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ไฝเพชรดี
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายศุภชัย  รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุชาดา  ขนภูเขียว
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 1. เด็กหญิงธิญาดา  เดชบำรุง
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ต่อชีวี
3. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็งโต
4. เด็กหญิงพิญาดา  ตู้จำรูญ
5. เด็กหญิงวนิดา  เชื้อไพบูลย์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ปลื้มหมู่
7. เด็กหญิงสุภาวดี  โป้คอนสาร
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนดง
9. เด็กหญิงอรทัย  แย้มฎีกา
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุทธา
 
1. นายณัฐชนน  ต่ออำนาจ
2. นายอนุสรณ์  เทียนศักดิ์
3. นางวัชรินทร์  ต่ออำนาจ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงกัญญานี  เสนาพล
3. เด็กหญิงกุลนันท์  มือชัยภูมิ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  พันธ์บุญ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวช่วย
6. เด็กหญิงดาวประภา  หนองเสนา
7. เด็กชายตรีภพ  อุปถัมภ์
8. เด็กหญิงนันทิญา  หิรัญอร
9. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ฝ่ายศูนย์
10. เด็กหญิงพรไพลิน  แผลงเวช
11. เด็กหญิงวาสนา  คนชัยภูมิ
12. เด็กหญิงศศิประภา  นาสมภักดิ์
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำมณีจันทร์
14. เด็กหญิงเขมิกา  โชคสวัสดิ์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วพรม
 
1. นางอู่แก้ว  ชาลีชัย
2. นางศุภรดา  มากศิริ
3. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
4. นางรัตนา  เชิมชัยภูมิ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  แก่นนคร
2. นางสาวนันทิกานต์  ดาสุขัง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สาริพันธ์
4. นางสาวประหยัด  สัจจสังข์
5. นางสาวพรทิพา  ขวัญยู
6. นางสาวมัณฑนา  ทาภักดี
7. เด็กหญิงมานิสา  สีหนาท
8. เด็กหญิงลักษิกา  พรมเดื่อ
9. เด็กหญิงวสิกา  ฉ่ำฉิมพลี
10. เด็กหญิงวิรดา  ฦาชา
11. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สีหนาท
12. นางสาวศิริพร  นุชภิเรนทร์
13. นางสาวสมพิศ  แก้วภักดี
14. นางสาวสุธาทิพย์  สุนทร
15. นางสาวอัจฉรา  อยู่สุข
 
1. นางพรรณี  บูรณะถาวร
2. นางสุภาพร  สงวนรัมย์
3. นายอาทิตย์  สายแก้ว
4. นางสาวพรพิมล  คำเขียว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอญ 1. เด็กหญิงกชกร   แหมไธสง
2. เด็กชายมิณธดา   ผ่องสนาม
 
1. นางสมสรรค์  เฝ้าทรัพย์
2. นายโกมุท  ผานาค
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เอกธนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปริศนา  แจ้งบ้าน
 
1. นายวรวิทย์  คณาเขว้า
2. นายชัยนรินทร์  สู้ศึก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนารถ
 
1. นายกิตติพงษ์  ชัยพรมเขียว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ดีทอง
 
1. นางปัญญา  สุระพร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงกุศล  มีดินดำ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  มุทาไร
 
1. นายวิจิตร  ตึงทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กชายศุภชัย  สารพยาว
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สวัสดิ์รักษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทร์อุต
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงตินิภาลัย  ชัยเลิศ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายทิวัตต์  พิมพ์โม้
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายธัชนันท์  กิติคุณ
2. เด็กชายศุภณัฐ   หินเมืองเก่า
 
1. นางสาวอำภา  ปิงพะยอม
2. นายสุพร  ฦาชา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  สมไพร
2. เด็กชายพีระพงษ์  พรมเจียม
 
1. นางปัญญา  สุระพร
2. นางรุ่งอรุณ  ฦๅกำลัง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วิเศษจุมพล
2. เด็กหญิงอุทุมพร  ท่าวังม่วง
 
1. นายธีรชัย  เพชรเมืองเก่า
2. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายหฤทธิ์  ใครจันทร์เศรษฐ์
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพีพวย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เพื่อนสงคราม
2. เด็กหญิงธนิดา   ครองสระ
3. เด็กหญิงวริศรา  ก้อนจินดา
 
1. นายปรีชา  ใจอดทน
2. นางสาวนฤมล  พลพาลสังข์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 1. เด็กหญิงนิรมล  ดาวช่วย
2. เด็กชายประภาส  แก้วมูลมุข
3. เด็กชายวัชรพล  จูมเพชร
 
1. นางสาวเกษร  อาจคำพันธ์
2. นายอภิวัฒน์  ประพงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกฤษณะ  มะโนชาติ
2. เด็กชายธนพัฒน์  เวสา
3. เด็กชายประทีป  ธัญเจริญ
 
1. นายไพฑูรย์  พูนประสิทธิ์
2. นายสมมาตร  ค้ำยาง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่ต้องสู้
 
1. นางรุ่งสิริ  ชัยจักร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงโชติรส  บำรุงไทย
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เฮงสกุล
 
1. นางพนิตานันท์  วิเศษแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กหญิงณัฐวลัยพร  สุริยันต์
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงอลิสษา  เจริญวงษ์
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 1. เด็กหญิงนาถลดา  ศรีหนารถ
 
1. นายคเนศ  ชัยจักร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1. เด็กชายธีรภัทร  ภาพสิงห์
 
1. นายนิติพงษ์  กัณหาเขียว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญบุรี
 
1. นางไสว  เหลืองดอกไม้
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงนภารัตน์  มะลัยขวัญ
 
1. นางปริญญาพร  เอี้ยงทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสง่า 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงขนิษฐา   ขวาขุน
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  ขันลุน
4. เด็กชายพัชรพล   ประเสริฐแก้ว
5. เด็กหญิงภัทราพร   จรูญศรี
6. เด็กชายรชานนท์   ภูมิคอนสาร
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สุดบุญมา
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจริญศักดิ์
9. เด็กชายอนุชา   วงษ์กัณหา
 
1. นายโสมาส  เบ้าสิน
2. นางสาวสุกัญญา  รัตนประทุม
3. นายบุญสวน  ทรงทาศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโยธี
2. เด็กชายคมกฤษ  ฝากเซียงซา
3. เด็กหญิงฉันทนา  ชัยราช
4. เด็กชายถิรวัฒน์  ตองทศ
5. เด็กชายธนพนธ์  จริงเพ็ง
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ดีทอง
7. เด็กชายนันทวัฒน์  แบ่งคอนสาร
8. เด็กชายพิชิตชัย  แก้วเอี่ยม
9. เด็กชายพีระพงษ์  พรมเจียม
10. เด็กหญิงรุงอรุณ  ปานเกิด
11. เด็กหญิงวรรณฤดี  โตนา
12. เด็กชายศราวุธ  โยธี
13. เด็กหญิงศศิธร  ลิ่งไธสง
14. เด็กชายศุภณัฐ  สุจริต
15. เด็กหญิงสุนิสา  โสเส
16. เด็กหญิงสุภานี  ชมมอญ
17. เด็กหญิงสุภาพร  เสมอโภค
18. เด็กหญิงสุมาลี  ชมมอญ
19. เด็กชายสุรศักดิ์  หาญกุดเลาะ
20. เด็กหญิงเสาวริน  อาชนะชัย
 
1. นายสงัด  สำราญรื่น
2. นายวัลลภ  เจริญสุข
3. นางปัญญา  สุระพร
4. นางสาธินี  วันชัย
5. นางรุ่งอรุณ  ฦๅกำลัง
6. นายบุญรัง  หมื่นสุรินทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  คุ้มหมู่
2. เด็กชายตระการ  ศรีมะนาว
3. เด็กชายทินกร  บุตรเขียว
4. เด็กชายธนกร  อุ่นจิตร
5. เด็กชายอนุลักษณ์  กุลสิงห์
 
1. นายเอนก  โชคบัณฑิต
2. นางกนิฎาธร  ภมรวงศ์ขันธ์
3. นางอรวรรณ  ศรีสมเกียรติ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. นายธนาดล  กำหัวเรือ
 
1. นายสุพจน์  สมทิพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงเกศินี  บุตรพรม
 
1. นางอภิรักษ์  สมานมิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กชายศุภกฤต  อาตขันธ์
 
1. นายสันติภาพ  ภิญโญทรัพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงนิราภร  ดีธรรมมา
 
1. นางเถาวัล  น้อยเวียง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายบันฤาศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายชวลิต  ชาลี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอลิษา  ศรีสุวอ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  กองกะมุด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กชายศตวรรษ  วงค์ลา
 
1. นางจันทร์สุดา  ดวงอุทา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. นางสาวสุพัตรา  ราชเจริญ
 
1. นางสายเงิน  หวังหมู่กลาง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นางวรรณวรางค์  งามสกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผาสุข
 
1. นางร่มแก้ว  คำจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  พิมพ์ภู
 
1. นางสาวดลนภา   มิถาลา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. นางสาวสุพัตรา  ราชเจริญ
 
1. นางชุติพร  จะชาลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1. เด็กชายศตวรรษ  วงค์ลา
 
1. นางจันทร์สุดา  ดวงอุทา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตสีเขียว
 
1. นางฉัตรา  ธนสีลังกูร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1. เด็กชายนัฐธินัย  ตู้ประเสริฐ
 
1. นางวิลัย  เรืองเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอลิษา  ศรีสุวอ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  กองกะมุด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  ปราสาร
2. เด็กหญิงกนกพร  เพชรล้ำ
3. เด็กชายคมสัน  คำตื้อ
4. เด็กชายจรัลชัย  เรืองเจริญ
5. เด็กหญิงจุฬามณีเนตร  ตู้บุดดา
6. เด็กชายชลระทิตย์  ศรีหาอินทร์
7. เด็กชายฐปกร  ต่อศักดิ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันต่า
9. เด็กชายทรงสิทธิ์  ขันมัง
10. เด็กหญิงทิพยา  เหิมสารจอด
11. เด็กชายธนวัฒน์  ปานจำรูญ
12. เด็กชายธันวา  รอดประทับ
13. เด็กหญิงธิติญา  หินวิเศษ
14. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิผล
15. เด็กหญิงนันทนภัสฆ์  เติมวุฒิ
16. เด็กหญิงน้ำเปรียว  ดวงศรี
17. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันทวงศ์
18. เด็กหญิงปรียาภัทร  ดวงวงษา
19. เด็กหญิงปาลิตา  ใจอุ่น
20. เด็กชายภูรีพัฒน์  เมฆชะอุ้ม
21. เด็กหญิงรมิตา  ใจอุ่น
22. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์
23. เด็กชายวรวิทย์  ขันมัง
24. เด็กชายวรวุฒิ  สาวิกัน
25. เด็กชายศรัณยู  โพธิ์ชัย
26. เด็กหญิงศศิกานต์  เลิศคอนสาร
27. เด็กหญิงศศิธร  บุญญานุสนธิ์
28. เด็กชายศักดา  ญาตินิยม
29. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แก้วใส
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  สรสิทธิ์
31. เด็กชายศิวกร  สังฆะสอน
32. เด็กหญิงศิวาภรณ์  ภูมิคอนสาร
33. เด็กชายศุภชัย  เจริญสุข
34. เด็กหญิงสวรรยา  ชาติชำนาญ
35. เด็กชายสิทธิชัย  ด้วยสง่า
36. เด็กชายสิริวัฒน์  โตลำมะ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  บำราชเข็ญ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แย้มอดุลย์
39. เด็กหญิงเจษฎาพร  เจริญวงศ์
40. เด็กชายเดชดนัย  บรรจง
 
1. นางประภัสสร  ฤทธิชัย
2. นางสังวาลย์  ชาติชำนาญ
3. นางวรินท์ชญา  ชาติชำนาญ
4. นายอรัญ  แก้งทอง
5. นายแหลม   คล้ายใจตรง
6. นายนันทพล  ปราบพาล
7. นายสมพงศ์  สุวารี
8. นางอมรรัตน์  สวัสดิรักษ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. เด็กชายธีระพงษ์  คำโยค
3. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ฬา
4. เด็กชายพีระพงษ์  บุราณ
5. เด็กหญิงศุภสุตา  เผยศิริ
6. เด็กชายสุทธิพร  ฮุงภูเขียว
7. เด็กหญิงสุพัตรา  นุชภิเรนทร์
8. เด็กชายสุรชัช  ภิญโญยาง
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางอัจฉรา  ดำรงเชื้อ
3. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกลินทร์  ดีหามแห
2. เด็กหญิงชุติพร  หมวดเมืองกลาง
3. เด็กชายทักษิณ  วังสระ
4. เด็กชายธวัชชัย  เค้าเขียว
5. เด็กชายภราดร  วงษ์ซอง
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวียนสระ
7. เด็กหญิงศศิธร  สวัสดิ์เดช
8. เด็กหญิงสุนิสา  วังสระ
9. เด็กชายหิรัญณ์  อ่อนสุวรรณ
10. เด็กหญิงอรนภา  ไกรสกุล
 
1. นางเจริญรัตน์  สุคนธสาคร
2. นางบัณฑิตา  เศวตศักดิ์
3. นางวิภาพร  วิชัยระหัด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา   หาคูณ
2. เด็กหญิงชลธิชา    บุญหล้า
3. เด็กหญิงชาคลียา   กิรัมย์
4. เด็กหญิงญาดา    เนื่องชุมพล
5. เด็กหญิงณัฐชา    แก้วเมืองกลาง
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    คำแสน
 
1. นางอรชุลี   สัณหจันทร์
2. นางอนงค์นาถ    กองโคตร
3. นางอารมย์   กลิ่นบัว
4. นางยุพาพิน   แสงจันทร์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกมลภัทร  สีทน
2. เด็กหญิงธารีรัตน์  ฤทธิ์ประทีป
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  นบธรรม
4. เด็กหญิงรุจิกานต์  อุดมบัว
5. เด็กหญิงสุนิสา  หนันสีสุข
6. เด็กหญิงอภัสชา  ฦาชา
7. เด็กหญิงอภิสรา  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางนงลักษณ์  สมรูป
3. นางพรทิพย์  เหลยชัย
4. นางพิมลวรรณ  จันดี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงญานิกา  หล้าทุม
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฮุงภูเขียว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ท้าวพรม
4. เด็กหญิงธาดารัตน์  เขาเขียว
5. เด็กหญิงธิติมา  วงค์ฬา
6. เด็กหญิงน้อมจิตร   โตมาซา
7. เด็กหญิงปณิดา  ดลประสิทธิ์
8. เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุระ
 
1. นางสุดาวรรณ  แดงนกขุ้ม
2. นางเพิ่มพูล  ชาปัญญา
3. นางวัฒนา  ฦาชา
4. นางปัทมาวดี  ลาภประสบ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน
2. เด็กหญิงคัชริน  ชาติเพียร
3. เด็กหญิงจารุสาน  อำภาคำ
4. เด็กชายจินตหรา  ขามก้อน
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนจอหอ
6. เด็กหญิงฐาปนี  ภิญโญศรี
7. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์ปัด
8. เด็กชายธนพล  เจริญสันต์
9. เด็กชายธีรพงษ์  ยิ่งเรงเริง
10. เด็กชายธีรพงษ์  เชื้อหนองไฮ
11. เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน
12. เด็กชายวีระพล  มุทาพร
13. เด็กหญิงศันสนีย์  วงษ์ดี
14. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเชิด
15. เด็กหญิงอารยา  บุญอุด
16. เด็กชายไกรวิชญ์  ล้านภูเขียว
 
1. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
2. นางกัลยรัตน์  อ่อนทะ
3. นางขวัญชนก  หลอมโพนทัน
4. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
5. นางบุญประคอง  คำภาเขียว
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนองสระ
2. เด็กหญิงจีราพร  พันธ์ยาง
3. เด็กชายธนพล  แสนสระ
4. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดสอน
5. เด็กชายนิติพงษ์  คงโนนกอก
6. เด็กชายประกาศิต  จันทพันธ์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ซ้ายสุข
8. เด็กชายวชิระ  คงโนนกอก
9. เด็กหญิงวรารักษ์  แท่นทอง
10. เด็กหญิงสาธินี  แก้วนิล
11. เด็กหญิงสินใจ  คงโนนกอก
12. เด็กหญิงสุธิดา  สัจจะสังข์
13. เด็กชายสุริยฉัตร  นามโพธิ์
14. เด็กหญิงอรทัย  สายแก้ว
15. เด็กชายอัศนัย  พรมมาศ
16. เด็กหญิงอารียา  แสงเดือน
 
1. นางศุภวรรณ  สิงห์ยะบุศย์
2. นายธีระพงษ์  ธรรมเกตุ
3. นางนิสาชล  วงษ์วิทยานันท์
4. นายเสมอ  ชินรัตน์
5. นางสาวพัสส์ธนันท์  แน่นอุดร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจันจิรา  กองโพธิ์
2. เด็กชายดนัย  เภาขุนทด
3. เด็กชายปฏิภาณ  กิจกระจ่าง
4. เด็กชายพสิษฐ์  สีสอน
5. เด็กชายวัชระพล  ฤทธิ์กำลัง
 
1. นายบัวเรียน  มาตย์วงษ์
2. นายชัยนรินทร์  สู้ศึก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 1. เด็กชายพิเชษฐ์   เบียขุนทด
2. เด็กชายศิรวิทย์   บุญมี
 
1. นายวสันต์  พรมพันธ์ใจ
2. นายมานพ   เจริญเกียรติ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงญาดาพัฒน์  สีหวงษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา   วงษ์ปัญญา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงศศิประภา  ศิริขันธ์
 
1. นางจุฑาลักษณ์   หล้าเพชร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนฤมล  เหิมสารจอด
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สีดาแจ่ม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กชายรพิรัตน์  แวงดงบัง
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  แดงประพันธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายจิรายุ  สุขขี
 
1. นางนุจรินทร์  วิไลวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สำราญ
 
1. นายสุรวัช  พูลเพิ่ม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงนันทิยา  อาจกมล
 
1. นางร่มแก้ว  คำจันทร์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอัญชลี  ไชยคำภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ภูมิคอนสาร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
 
1. MissGladys  Fe A dolente
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชินแสน
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีโท
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจีระพงษ์  สิงห์โคตร
2. เด็กชายวิทยา  แสนบัณฑิต
3. เด็กหญิงสุนันท์  พิบูลย์สังข์
4. เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญยาง
5. เด็กหญิงอัจฉริยภรณ์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นางกาญจนา  เคนพนาน
2. นางอัจฉรา  ดำรงเชื้อ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ดอยชัยภูมิ
 
1. นางสิริกัญญา  ศรีโฉม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวนจรูญ
 
1. นางเบญจวรรณ  คิดการ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บลศรี
2. เด็กหญิงอังคาร  เทียมจิตร
 
1. นางสายฝน  ลบบำรุง
2. นายเริงชัย  ขวัญพูล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม 1. เด็กหญิงกรกนก  นาสูงเนิน
2. เด็กหญิงลลิตา  รังษา
 
1. นายกฤษฎา   ฉลาดพันธ์
2. นางสาวแก้วตา  เหล่าภักดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภานุวัฒน์
2. เด็กหญิงทักษพร  พรมมาบุญ
3. เด็กชายธรรมรงค์  ก่อกำลัง
4. เด็กหญิงมธุรดา  จิตแก้ว
5. เด็กหญิงวิภาพร  สุรไพรสน
6. เด็กหญิงอรปรียา  เจริญโภค
 
1. นายสามารถ  แสงอรุณ
2. นายฉัตรชัย  จันทร์สว่าง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด 1. เด็กชายจักรภัทร์  นิยมคุณ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ดาวช่วย
3. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยอินทร์
4. เด็กชายธนากร  เกษนอก
5. เด็กชายสหรัฐ  นามพงษ์
6. เด็กชายโชคทวี  สุทธิรักษ์
 
1. นายปฐมพงศ์  ละมุลตรี
2. นายคเนศ  ชัยจักร
3. นางสาวแววดาว  แก้วสว่าง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์รักษ์
2. นายนันทวัฒน์  เพชรภักดี
3. นายพนม  กรอบทองสุข
4. นายสมยศ  จรัสเขต
5. นายสุขสันต์  เชื้อประสาท
6. เด็กชายสุขสันต์  พุศรี
7. นายสุรเดช  ลูกชัยภูมิ
8. เด็กชายเทพพิทักษ์  แจ่มใส
 
1. นายอนันต์  นาคดิลก
2. นายมนตรี  เสาศิริ
3. นายชัยรัตน์  แสนโคตร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลดา  พัน์เกต
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวยชาลี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีอุดม
4. สามเณรปรียา  สิบรัมย์
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เอี่ยมน้อย
6. เด็กหญิงภัทราพร  ปัดเทสัง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  สุทธิ
8. เด็กหญิงศิรินภา  ถือศักดิ์
9. เด็กชายอนุสรณ์  สำราญ
10. เด็กหญิงอรัญญา  พิพิธกุล
 
1. นายพัฒนพงศ์  มุ่งจันทึก
2. นางราตรี  ทักโม้
3. นางธนาภา  มุ่งจันทึก
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน(อ.เกษตร) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิริยะกุลดิลก
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธุรารักษ์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เฮ้ากอก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุราณ
5. เด็กหญิงนริสรา  สิทธิวงศ์
6. เด็กหญิงมนิดา  คงโนนกอก
7. เด็กชายวรสรณ์  ศิลาพิมพ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  สุกใส
9. เด็กชายอิทธิ  ทองพิมพ์
10. เด็กหญิงเสาวรส  คงโนนกอก
 
1. นางจุรีพร  มิถาลา
2. นางวาสนา  ทองคนทา
3. นางบรรเทิง  แซวกระโทก
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศรีจันทร์
2. เด็กชายกฤกร  ทิวาสุข
3. เด็กชายปรัชญา  อุปชา
4. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่ภู่
5. นายหอมสวรรค์  บุตรวงศ์
 
1. นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวจตุพร  นิ่มสนิท
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  จรัสกาย
2. เด็กหญิงทานตะวัน  พรหมเมตตา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จารุสาร
 
1. นางทัศนีย์  ขวัญเกษม
2. นางชุติมา  ฦๅชา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีเนหะ
2. เด็กหญิงปวีณา  สูงภิไลย์
3. เด็กหญิงพิสมัย  ศิริ
 
1. นางริณนา  จุมพลภัทร์
2. นางอาภากร  กิติคุณ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลสะอาด
2. เด็กหญิงอภิญญา  คำแพง
3. เด็กหญิงอริศรา  พยัคฆนิง
 
1. นางสุนันทา  ชมนาวัง
2. นางจุรี  ฤทธิ์กำลัง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงชลดา  สูงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภาวิณี  รอดประชา
3. เด็กหญิงอรพิณ  เจนไร่
 
1. นางวราภรณ์  บัวพงษ์
2. นางปาริชาติ  เมืองพันธ์
 
139 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายสหภาพ  จันทรสูตร
 
1. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
 
140 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายนาวิน  ผลภิญโญ
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
141 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ขวาไทย
 
1. นายประหยัด  พิลาทอง
 
142 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  มงคลกุล
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
143 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาสามัคคี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สีขว้าง
 
1. นางจิตตสมัย  หล้าจันทรา
 
144 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายกิตติมศักดิ์  หอระสิทธิ์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กชายอัษฎางค์  พรดอนก่อ
 
1. นายบุญมา  ดุลย์ไธสง
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เริงรื่น
2. เด็กชายคมกริช  เยาว์สูงเนิน
3. เด็กหญิงคัชริน  ชาติเพียร
4. เด็กชายจารุกร  โล้มสวาท
5. เด็กหญิงจารุสาน  อำภาคำ
6. เด็กหญิงจินตหรา  ขามก้อน
7. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคนจอหอ
8. เด็กหญิงชญาดา  ประจำเมือง
9. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุ่ยจิ้ม
10. เด็กหญิงฐาปนี  ภิญโญศรี
11. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์ปัด
12. เด็กชายธนพล  เจริญสันต์
13. เด็กชายธีรพงษ์  ยิ่งเรงเริง
14. เด็กชายธีรพงษ์  เชื้อหนองไฮ
15. เด็กหญิงนรินทรา  ผามะณี
16. เด็กหญิงนุสรา  พลสวัสดิ์
17. เด็กชายปรีดา  ศรีหาวัตร
18. เด็กหญิงปรียารัตน์  คุ้มเงิน
19. เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแพง
20. เด็กชายพลพล  คุณละ
21. เด็กหญิงพัชรีพร  คอยขุนทด
22. เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์
23. เด็กชายวีระพล  มุทาพร
24. เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
25. เด็กหญิงศันสนีย์  วงษ์ดี
26. เด็กชายสันติ  ร่มสวาท
27. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญเชิด
28. เด็กหญิงอารยา  บุญอุด
29. เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน
30. เด็กชายไกรวิชญ์  ล้านภูเขียว
 
1. นายสุวิทย์  ภิญโญยง
2. นางสาวรจรินทร์  คัชเขียว
3. นางสาวสุจิต  ภิญโญศักดิ์
4. นางสุชานันท์  ภิญโญภาพ
5. นางสาวมยุเรศ  เภาบาง
6. นางกนกชนก  อ่อนแพง
7. นายสุวรรณ  ภูมิคอนสาร
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กหญิงกรรนิกา  นิลบรรพต
2. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
3. เด็กชายจิรกิตติ์  หัสโรค์
4. เด็กหญิงจิร์ชญา  ภูสีสม
5. เด็กหญิงจุารัตน์  ป้านภูมิ
6. เด็กชายณัฐดนัย  พลเดชา
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  ลาสา
8. เด็กหญิงณัฐพร  นกยูงทอง
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นิลบรรพต
10. เด็กชายทินกร  กระตุดเงิน
11. เด็กหญิงนงค์นภัส  เดชสม
12. เด็กชายนฤดล  เมตตา
13. เด็กหญิงพัชราภา  ผาเงิน
14. เด็กชายพีรพัฒน์  โคตรรักษา
15. เด็กชายภราดร  สิงขรเขียว
16. เด็กชายยุทธนา  กุดแสน
17. เด็กชายวสันต์  อุปมง
18. เด็กหญิงวีร์สุดา  คุณทะวงษ์
19. เด็กหญิงศิริกัญญา  นิลบรรพต
20. เด็กหญิงสมฤทัย  ถอนภูเขียว
21. เด็กชายสหรัฐ  พลดงนอก
22. เด็กหญิงสุภาดา  สิงขรเขียว
23. เด็กชายสุเมธ  ทองโยง
24. เด็กหญิงอนงค์นาถ   มูลแวง
25. เด็กหญิงอนัญญา  สมจิตร
26. เด็กหญิงอนัญญา  เฟื่องฟู
27. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
28. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนประทุม
29. เด็กหญิงอภิศรา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
30. เด็กหญิงเอมอร   ป้อมสุวรรณ
 
1. นายอารีย์   ปัดไธสง
2. นายกิตติมศักดิ์  หอระสิทธิ์
3. นายจุฬา  ประจวบแท่น
4. นายไสว  ป้องปาน
5. นางสาวสุวารี  คงมั่น
6. นางบงกชกร  ปัดไธสง
7. นางจิราภรณ์  ฤทธิ์แสง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   นามวิจิตร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  นันทะทอง
 
1. นางสาวสุภัค  เพชรสุวรรณรังษี
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงจิตรตราพร  เจริญวัย
2. เด็กหญิงปารวี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายสนอง  พิมพ์สิงห์
2. นายประสิทธิ์  บุญโยธา
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มาศนอก
2. เด็กหญิงบุญยานุช  อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงรัชนก  ตรีสันเทียะ
 
1. นางยุวธิดา  โชคบัณฑิต
2. นายธีรวัฒน์  บุญค้ำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรยา  บุญเส็ง
2. นางสาวเสาวนีย์  ชาลีโย
 
1. นางสาวเครื่องทอง  ขวัญกุล
2. นายกฤษดา  ศรีสมเกียรติ
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 1. เด็กชายจิรภาส  คงโนนกอก
2. เด็กชายชาตินิรันดร์  นามวงษา
 
1. นายปราโมทย์  ขวัญยืน
2. นางภาคีนี  วงษ์โท
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรนุช  กินโนนกอก
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  โสหัส
 
1. นายอนุไทย  มาตรวิเศษ
2. นางสุภาพร  เชื่อมขุนทด
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. นายพันศธุ์ธร  กองแก้ว
2. เด็กชายเฟื่องวิทย์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายธวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
2. นายวัชรินทร์  ศรีสวัสดิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนเฉวียง
2. เด็กหญิงศิรินภา  วิชาวงศ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เจริญคุณ
2. นายวิโรจน์  โทราช
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายภัดดี  น้อยสร้อย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดสา
 
1. นายจักรินทร์  พรมเดื่อ
2. นายวีระชน  เตโพธิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ขุนบุญ
2. เด็กชายเดชาวัต  ชุ่มนาเสียว
 
1. นายบุญร่วม  ผาจ้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทุมพร  หงษ์แปลง
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 1. นายศุภณัฐ  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายอรรถพล  ศรีมูล
 
1. นายธีระชน  ขวัญศักดิ์
2. นายจรูญ  ยงดี
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายวิรุฬห์  หลาทอง
2. เด็กชายสิปปนนท์  ทองมีศรี
 
1. นายสวางค์  พิมพาคุณ
2. นางธัญญาลักษณ์  ทองมีศรี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขียวโสภา
2. เด็กชายธนภูมิ  สัจจสังข์
3. เด็กหญิงสุดาพร  กงชัยภูมิ
 
1. นายชัชวาลย์  คำดี
2. นายสุวิทย์  สุวรรณิกา
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายทศพล  ยามชัยภูมิ
2. เด็กชายธีระวุฒิ  เรืองเจริญ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ตลับนิล
 
1. นายไกรลาศ  ประสงค์ศิลป์
2. นายปกาศิต   ปลั่งกลาง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุตรเขียว
2. เด็กชายพรชัย  พลนอก
3. เด็กชายเจษฎา  ชาภักดี
 
1. นายวีระชน  เตโพธิ์
2. นายจักรินทร์  พรมเดื่อ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายพงศกร  อาจสามารถ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ผาเพชร
3. เด็กชายไกรวุฒิ  หาญแท้
 
1. นายวีระชน  เตโพธิ์
2. นายจักรินทร์  พรมเดื่อ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโพนทอง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มลาด
2. เด็กหญิงณิชนันท์  พลซ้าย
3. เด็กหญิงพรวิภา  คงโนนกอก
 
1. นางสงวนศรี  หิรัญคำ
2. นางยุภาพร  ธรรมมา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อนุวัยยา
2. เด็กชายวีรพงศ์  ชลชี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สงวนศักดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  แสนลี
2. นางอรุณี  แสนลี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  สุรินทะราช
2. เด็กหญิงชลธิชา  อรัญสาร
3. เด็กหญิงณัฐพิมล  จิตพิไล
4. เด็กหญิงธีรนันท์  ตันเวียง
5. เด็กหญิงธีราพร  ไกรอ่ำ
6. เด็กหญิงอรทัย  ขวัญแก้ว
 
1. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
2. นางจุฬารัตน์  เขาทอง
3. นางสาวอุษา  เพชรล้ำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธีระพงษ์  กันหาเขียว
2. เด็กหญิงพรพรรณษา  มุ่งวิชา
3. เด็กหญิงพรพิศ  บุญไชย
4. เด็กหญิงวรรณภา  ผิวขม
5. เด็กหญิงสิรินทรา  พันธุ์สามารถ
6. เด็กหญิงอิศริยา  สมภูมิ
 
1. นายเกริกฤทธิ์  เส่งมูล
2. นางวิภาพร  มาม่วง
3. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ง้าวนาเสียว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สำราญพิศ
3. เด็กชายพงศ์สิริ  งอกนาวัง
 
1. นางจิรวรรณ  สำราญพิศ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงด.ญ.ชัชริดา  นาสุริวงค์
2. เด็กหญิงด.ญ.รัตน์มณี  ชนะพงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีหาจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงดาราวดี  ศรีษะ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำจำปา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เพ็งสอน
 
1. นางสมสมัย  พื้นผา
2. นางวาสนา  ปลื้มใจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงกรวี  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนฤพล   ศรีตรัง
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พรมวิชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ชอบมี
3. เด็กหญิงศิวิตา  มิ่งโอโล
 
1. นายสะอ้าน  มิตรชื่น
2. นางเพลินจิต  ไววิชา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  รัศมีจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  ออมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  มาลากอง
 
1. นางสาววิไลวรรรณ  เจริญวงษ์
2. นางเพลินจิต  ไววิชา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กชายฤชา  ระแหง
2. เด็กชายอภิชัจ  น้อยก้อม
3. เด็กชายเสกสรรค์  อาจวงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายขวัญชัย  อังคณิต
2. เด็กหญิงศศิธร  ป้องทัพไทย
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สิงหา
 
1. นายสมชาย  อธฺิวาโส
2. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อาจกล้า
2. เด็กหญิงธีริศรา  ประทุมแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรวดี  โนนลือชา
 
1. นายอดิศักดิ์  เผยศิริ
2. นายธนากร  ศรีวิพัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีมายา
2. เด็กหญิงชนาพรรณ  เหมือนแซง
3. เด็กชายอาทิตย์  มูลช่วย
 
1. นางลัดดาวัลย์  อธฺิวาโส
2. นางนันทพร  เปรมประโยชน์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญมาก
2. เด็กหญิงอาพัชฌา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงโนนกอก
 
1. นางสาวพรรณทิวา   หนูหล้า
2. นางอุบล  บัวคำ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กหญิงฐิติมา  เสนหนองชาติ
2. นางสาวทิพวรรณ  หัสดง
3. เด็กหญิงวรรณิภา  สังข์มะลิ
 
1. นายละมร  สิงห์ชัยภูมิ
2. นางจงกล  ไกรวัน
 
180 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   ศรีเมืองกลาง
 
1. นางนาลอน    สอาด
 
181 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายกิตติทัต  สอนใส
2. เด็กชายยศชาญชัย  ดวงวิญญาน
3. เด็กชายอาสา  มาสังข์
 
1. นางสาวนิตยาพร  สุขี
2. นางเทพนารี  คงอุ่น
 
182 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ฤทธิ์วงศ์
2. เด็กหญิงนภัทรสร  วาพิทักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา   เฮ้ากอก
 
1. นางนิรินาจ  โพธิ์ไฮ
2. นางวิภาพร   วิชัยระหัด
 
183 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วศิริ
 
1. นางประไพร  วงศ์นรา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีโนนเขวา
 
1. นางนงเยาว์  ขันทะสีมา
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายสัตยา  สอนเงิน
 
1. นางสาวสุรดา  อาจนาวัง
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ประยูรชาญ
 
1. นางธีลาลักษณ์  จินดาจำนงค์
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายปรีชา  มงคลนำ
 
1. นางชัชฎาพร  ภารา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กหญิงอภิญญา  เผ่าฟู
 
1. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
 
1. นางวารจี  มอญกุดเลาะ
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงชญานิน  กรัดเนียม
 
1. นางวีณา  จะชาลี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วกำมา
 
1. นางเจษฎาพร  พิทักษ์กุล
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
 
1. นางนงลักษณ์  ขวัญวงษ์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ที่ดินดำ
 
1. นางประนอม  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสมบัติ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นากร
3. เด็กหญิงสุพัตรา  โทเมือง
 
1. นางดาหวัน  มาภิรมย์
2. นางสมนึก  จันทรภา
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชชัยภูมิ
2. เด็กหญิงบุญยาพร   มะลาด
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  มูลปลา
 
1. นางศิริรัตน์  เสือสาวะถี
2. นางบุญเสริม  นวดโอโล
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 1. เด็กชายวิเชียร  เลนนาแซง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาจะหมื่น
 
1. นางเบญญาพร  แฝงฤทธิ์
2. นางรัติรจน์  วงศ์นาแค
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 1. เด็กชายวรากร  เวียงชัยภูมิ
2. เด็กชายศิวกร  รำราญรื่น
 
1. นายพัน  คงฉนวน
2. นางนิศรา  คำภาสุข
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เพ็งไพที
2. เด็กชายดนุสรณ์  พรหมมาบุญ
 
1. นางมัลลิกา  แก้งคำ
2. นายสุชาติ   จันทรพรหมรินทร์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายยศพล  คำเสนา
 
1. นายนพดล  วันศุกร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กชายอนุชา  มอไธสงค์
 
1. นางพัชชินี  หมอกชัย
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 1. เด็กหญิงศุภจิรา  ลิมี
 
1. นางสาวสุวารี  คงมั่น
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหาวัตร
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 1. เด็กชายวันชัย  ดวงโสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาวิตรี  หิรัญคำ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดังชัยภูมิ
2. เด็กหญิงดาราวลี  เบ้าโนนทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  งามกระบวน
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิจันทร์โว
5. เด็กหญิงอภิชญา  ไพศาลธรรม
6. เด็กหญิงอรปรียา  ธรรมศิริ
 
1. นางสุภาพร  มีอิสระ
2. นางอัมพร  เรืองคำพัฒนื
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  วรุณศรี
 
1. นางธนพร  คำป้อง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  หมื่นยุทธ
 
1. นางหรรษา  บัวสระ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1. เด็กหญิงอภัสรา  ต่อวาส
 
1. นางสุดา  มิ่งคะโณ
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เชื้อนาข่า
 
1. นางสมนึก  จันทรภา
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนสาร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  เคหาห้วย
 
1. นางธีลาลักษณ์  จินดาจำนงค์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 1. เด็กชายสุขสันต์  หาพา
 
1. นางธนพร  คำป้อง
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจริยาพร  บุตรศรี
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปารบับ
3. เด็กชายพลกฤต  ทองแสง
 
1. นางสุดาทิพย์   ยอดสละ
2. นางประภารัตน์  บรรเลง
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จูมศิลา
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  ดวงสุพรรณ
3. เด็กชายสุรพงศ์  คำดี
 
1. นางณภาภัช  กางการ
2. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายณัฐพล  แสงสวัสดิ์
2. เด็กชายวีระภัทร  ฉลองแดน
3. เด็กชายเจตตารินทร์  สมอาจ
 
1. นายวีระพงษ์  คำพรม
2. นายชวลิต  ฐานวิเศษ
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสาทร 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  สีหนองเป็ด
2. เด็กชายสุภกิ่ณฑ์  กิ่งสีเสียด
3. เด็กชายเมษากร  ขวาแซ้น
 
1. นางจันทร์ฉาย  กันล้อม
2. นางอินทร์ตอง  แสงสุทธิ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีดา 1. เด็กชายชัยชนะ  แน่นอุดร
2. เด็กชายรชานนท์  สุราภา
3. เด็กชายวีรภัทร  นามศรีอุ่น
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนสระ
2. นายวีระพงษ์  คำพรม
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1. เด็กชายณัฐภูมิ   หมู่ภิญญา
2. เด็กชายศุภกร  ศรีคุ้มวงษ์เวช
3. เด็กชายอัจฉริยะ  หาญสุริยะ
 
1. นางจุฬารัตน์  เขาทอง
2. นางสาวพิภาภักดิ์  เหมือนพันธ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 1. เด็กชายแสงสุรีย์  แก้วทุย
2. เด็กชายโชคชัย  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวทรรศนีย์  กำไรเงิน
2. นางสุดา  ศรีพิทักษ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายณัฐพล  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมบุตร
3. เด็กหญิงอริสรา  นากร
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วมูลมุข
2. นางสุกัญญา  บำรุงกูล
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  งามสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายพายุ  จันทร์สองคอน
 
1. นายสุรศักดิ์  จอกสำนัก
2. นางบุษกร  จอกสำนัก