สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 42 5 1 6 48
2 บ้านหนองคู 32 8 1 1 41
3 ศรีแก้งคร้อ 31 2 2 1 35
4 ภูมิวิทยา 28 4 1 2 33
5 ชุมชนห้วยยาง 26 3 5 2 34
6 ชัยชุมพลวิทยา 23 3 3 1 29
7 บ้านเก่าวิทยานุกูล 23 2 1 0 26
8 บ้านวังม่วง 20 4 1 2 25
9 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 20 2 3 2 25
10 บ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) 19 5 1 2 25
11 บ้านนาวงเดือน 19 3 3 2 25
12 ชุมชนแท่นประจัน 18 6 0 1 24
13 บ้านหนองหล่มคลองเตย 17 3 5 5 25
14 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 17 2 0 0 19
15 ไตรมิตรพิทยา 16 5 2 2 23
16 บ้านคอนสาร 15 6 2 1 23
17 เนรมิตศึกษา 15 5 1 2 21
18 บ้านโจดโนนข่า 15 4 5 2 24
19 สามสวนวิทยา 15 2 3 5 20
20 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 15 2 0 1 17
21 บ้านโนนงิ้วงาม 15 1 0 2 16
22 บ้านนาแก 15 1 0 1 16
23 บ้านหนองไผ่ 14 3 2 1 19
24 บ้านหนองเม็ก 14 1 6 5 21
25 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 14 1 0 1 15
26 บ้านเมืองกลางวิทยา 13 1 0 0 14
27 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 12 3 0 4 15
28 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 12 3 0 1 15
29 บ้านภูดินหินกอง 12 2 1 1 15
30 บ้านหนองงูเหลือม 12 1 0 0 13
31 บ้านฉนวน( อ.ภูเขียว ) 11 3 1 1 15
32 บ้านหนองผักหลอด 11 2 3 3 16
33 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 11 2 3 0 16
34 บ้านปากช่องผาเบียด 11 2 2 4 15
35 เพชรราษฎร์บำรุง 11 2 0 0 13
36 บ้านม่วง 11 1 2 0 14
37 เกษตรศิลปวิทยา 11 1 0 0 12
38 บ้านดงบัง 10 4 1 1 15
39 อนุบาลบ้านทับทิม 10 2 0 1 12
40 บ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) 10 1 2 0 13
41 บ้านมอญ 10 1 1 1 12
42 คุรุราษฎร์วิทยา 10 1 1 1 12
43 บ้านน้ำพุหินลาด 10 0 0 0 10
44 บ้านหนองเรือ 9 4 2 2 15
45 บ้านแดงสว่าง 9 4 1 1 14
46 บ้านดงกลาง 9 4 1 1 14
47 บ้านทุ่งพระ 9 3 2 2 14
48 บ้านหนองกุงใหม่ 9 3 0 2 12
49 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 9 2 2 0 13
50 บ้านเซียมป่าหม้อ 9 2 1 0 12
51 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 9 1 2 1 12
52 บ้านโสกหว้าโนนหอม 9 1 0 0 10
53 บ้านดอนดู่ 9 0 1 0 10
54 บ้านห้วยแก้ว 9 0 0 0 9
55 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 8 3 1 1 12
56 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 8 3 0 0 11
57 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 8 2 0 1 10
58 สวนวิทยา 8 2 0 0 10
59 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 8 1 1 0 10
60 บ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ 8 1 0 0 9
61 บ้านหนองแซง 8 1 0 0 9
62 บ้านหนองปลา 8 0 0 1 8
63 บ้านซำมูลนาก 8 0 0 0 8
64 บ้านโคกกุง 7 3 1 3 11
65 มารีย์แก้งคร้อ 7 3 0 1 10
66 บ้านโนนหัวนา 7 2 3 2 12
67 บ้านนาเกาะ 7 2 3 0 12
68 บ้านฉนวน(อ.เกษตร) 7 1 1 1 9
69 บึงมะนาววิทยา 7 1 1 1 9
70 บ้านหนองไผ่ล้อม 7 1 1 0 9
71 บ้านสะเดาหนองไผ่ 7 1 0 0 8
72 บ้านโนนสง่า 7 1 0 0 8
73 บ้านหนองแสงวิทยา 7 0 0 0 7
74 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 6 2 1 1 9
75 บ้านนายม 6 1 2 0 9
76 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 6 1 1 1 8
77 อนุบาลบ้านจ่าสม2 6 1 0 1 7
78 บ้านดอนอุดม 6 0 1 1 7
79 บ้านหนองแวง (อำเภอแก้งคร้อ) 6 0 0 1 6
80 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 6 0 0 0 6
81 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 6 0 0 0 6
82 บ้านหนองปอแดง 6 0 0 0 6
83 บ้านสารจอดเก่า 6 0 0 0 6
84 บ้านสารจอด 5 3 1 0 9
85 ศาลาสามัคคี 5 2 1 0 8
86 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) 5 2 1 0 8
87 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 5 2 1 0 8
88 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 5 2 0 0 7
89 บ้านป่าว่าน 5 1 2 0 8
90 บ้านหนองศาลาป่าชาด 5 1 1 0 7
91 บ้านธาตุ 5 0 2 1 7
92 บ้านหนองแกหนองโน 5 0 2 0 7
93 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 5 0 2 0 7
94 บ้านโจดพิทยาคาร 5 0 2 0 7
95 บ้านโคกสง่า 5 0 1 1 6
96 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 5 0 1 0 6
97 บ้านตาดรินทอง 5 0 0 0 5
98 บ้านข่าเชียงพิน 5 0 0 0 5
99 อนุบาลสิทธิวงศ์ 5 0 0 0 5
100 บ้านหินลาด 5 0 0 0 5
101 บ้านหนองบัว (อ.บ้านแท่น) 5 0 0 0 5
102 บ้านเขวา 4 4 0 0 8
103 บ้านขามป้อม 4 3 2 0 9
104 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 4 2 2 0 8
105 บ้านนาดี 4 2 0 0 6
106 บ้านโนนสาทร 4 1 1 0 6
107 ฉิมพลีมา 4 1 0 0 5
108 บ้านนาหัวแรด 4 1 0 0 5
109 สระโพนทอง 4 0 1 0 5
110 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 4 0 1 0 5
111 บ้านหลุบคา 4 0 1 0 5
112 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 4 0 1 0 5
113 บ้านโนนเพิ่ม 4 0 1 0 5
114 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 4 0 0 1 4
115 บ้านหนองรวก 4 0 0 0 4
116 บ้านห้วยทรายทอง 4 0 0 0 4
117 บ้านดอนหัน 4 0 0 0 4
118 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 0 0 0 4
119 บ้านห้างสูง 4 0 0 0 4
120 โนนเสลาประสาทวิทย์ 3 3 1 1 7
121 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 3 1 2 0 6
122 บ้านท่าเริงรมย์ 3 1 2 0 6
123 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 3 1 1 0 5
124 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 3 1 1 0 5
125 บ้านน้ำอุ่น 3 1 0 0 4
126 บ้านหนองแฝก 3 1 0 0 4
127 บ้านดอนจำปา 3 1 0 0 4
128 บ้านโนนสะอาด(อ.บ้านแท่น) 3 1 0 0 4
129 บ้านโสกมะตูม 3 1 0 0 4
130 บ้านโนนทอง 3 0 1 0 4
131 บ้านโนนโจด 3 0 1 0 4
132 บ้านหนองกุง 3 0 0 0 3
133 บ้านดอนไก่เถื่อน 3 0 0 0 3
134 บ้านโคกสูง-วังศิลา 3 0 0 0 3
135 บ้านวังหิน 3 0 0 0 3
136 หัวนานคร 2 3 1 2 6
137 บ้านห้วยยางดำ 2 3 0 0 5
138 บ้านเรือ 2 3 0 0 5
139 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 2 2 1 0 5
140 บ้านดงใต้ 2 2 0 0 4
141 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา 2 2 0 0 4
142 บ้านหนองเชียงรอด 2 1 2 0 5
143 บ้านนาบัว 2 1 1 2 4
144 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 2 1 1 1 4
145 บ้านหนองไฮ 2 1 1 0 4
146 โนนศิลาเหล่าเกษตร 2 1 1 0 4
147 บ้านหนองพอก 2 1 1 0 4
148 บ้านโคกไพรวัน 2 1 1 0 4
149 บ้านโนนดินจี่ 2 1 0 0 3
150 เทศบาลแก้งคร้อ 2 1 0 0 3
151 อินทรศึกษา 2 1 0 0 3
152 บ้านหนองขาม(อ.ภูเขียว) 2 1 0 0 3
153 บ้านหนองตากล้า 2 1 0 0 3
154 บ้านโคกงาม 2 1 0 0 3
155 บ้านมูลกระบือ 2 0 1 1 3
156 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 1 0 3
157 บ้านกุดโคลน 2 0 1 0 3
158 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 0 1 0 3
159 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 2 0 1 0 3
160 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 2 0 0 1 2
161 บ้านโนนเห็ดไคล 2 0 0 0 2
162 บ้านพีพวย 2 0 0 0 2
163 บ้านทิกแล้ง 2 0 0 0 2
164 บ้านนาสีดา 2 0 0 0 2
165 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 0 0 0 2
166 บ้านนกเขาทอง 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองไรไก่ 2 0 0 0 2
168 บ้านหัวโสก 2 0 0 0 2
169 บุปผาราม 2 0 0 0 2
170 บ้านดอนเค็ง 2 0 0 0 2
171 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 2 0 0 0 2
172 บ้านหนองสามขา 2 0 0 0 2
173 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 2 0 0 0 2
174 บ้านเมืองคง 2 0 0 0 2
175 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
176 บ้านโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
177 หนองเมยสามัคคี 2 0 0 0 2
178 บ้านดงขีสะเดาหวาน 1 2 1 0 4
179 บ้านโจดกลาง 1 1 1 2 3
180 บ้านฝายพญานาค 1 1 1 1 3
181 บ้านน้ำพุปางวัว 1 1 1 0 3
182 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 1 1 0 3
183 บ้านหนองคอนไทย 1 1 1 0 3
184 บ้านหนองพีพ่วน 1 1 1 0 3
185 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 1 1 1 0 3
186 บ้านหินลาดพัฒนา 1 1 0 0 2
187 บ้านโนนเขวา 1 1 0 0 2
188 บ้านท่ามะไฟหวาน 1 1 0 0 2
189 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 1 0 0 2
190 บ้านหนองสังข์ 1 1 0 0 2
191 บ้านน้ำทิพย์ 1 1 0 0 2
192 บ้านเหล่ากาดย่า 1 1 0 0 2
193 อนุบาลณัฐพันธุ์๑ 1 1 0 0 2
194 บ้านถนนกลาง 1 0 1 0 2
195 บ้านท่าคร้อ 1 0 0 0 1
196 บ้านดงพอง 1 0 0 0 1
197 บ้านหนองปลามันหนองไร่ 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองดินดำ(อ.บ้านแท่น) 1 0 0 0 1
199 บ้านกวางโจนโนนทอง 1 0 0 0 1
200 บ้านเลิงทุ่ม 1 0 0 0 1
201 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองคัน 1 0 0 0 1
203 บ้านหนองคูวิทยาคม 1 0 0 0 1
204 บ้านหนองช้างเอก 1 0 0 0 1
205 บ้านหว้าทอง 1 0 0 0 1
206 บ้านหินรอยเมย 1 0 0 0 1
207 บ้านห้วยพลวง 1 0 0 0 1
208 บ้านโนนข่า 1 0 0 0 1
209 บ้านโนนชาด 1 0 0 0 1
210 หว้านไพรสามัคคี 1 0 0 0 1
211 อนุบาลวันชัยกูล 1 0 0 0 1
212 เพชรราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
213 บ้านท่าศาลา 0 2 1 0 3
214 บ้านกุดแคน 0 2 0 0 2
215 บ้านห้วยไห 0 2 0 0 2
216 บ้านโนนสาวเอ้ 0 2 0 0 2
217 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 1 2 0 3
218 ม่วงราษฎร์สามัคคี 0 1 1 1 2
219 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 1 1 0 2
220 ชุมชนบ้านหัน 0 1 1 0 2
221 บ้านกุดหมากเห็บ 0 1 1 0 2
222 บ้านนาล้อม 0 1 1 0 2
223 บ้านหนองสองห้อง 0 1 0 1 1
224 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 1 0 0 1
225 บ้านหนองโพนงาม 0 1 0 0 1
226 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 1 0 0 1
227 บ้านคลองบอน 0 1 0 0 1
228 บ้านดอนเตาเหล็ก 0 1 0 0 1
229 บ้านท่าทางเกวียน 0 1 0 0 1
230 บ้านระหัด 0 1 0 0 1
231 บ้านหลุบค่าย 0 1 0 0 1
232 บ้านหัวหนอง 0 1 0 0 1
233 พุฒิชัย 0 0 1 1 1
234 บ้านโนนงาม 0 0 1 0 1
235 บ้านโปร่ง 0 0 1 0 1
236 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 0 0 1 0 1
237 บ้านกุดหัวช้าง 0 0 1 0 1
238 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 1 0 1
239 สาลิกาวิทยา 0 0 1 0 1
240 โคกม่วงศึกษา 0 0 1 0 1
241 บ้านสีปลาด 0 0 0 1 0
242 บ้านตลุกหิน 0 0 0 1 0
243 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองขาม(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0
245 บ้านแก้งตาดไซ 0 0 0 0 0
246 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,326 280 170 113 1,889