หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายจรูญ พาเก่าน้อยโรงเรียนสระโพนทองประธานกรรมการ
2. นางไพรัตน์ สุวรรณคำโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
3. นางสาวณัฐนีย์ ไตรณรงค์โรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
4. นายนายสายฟ้า โคบาลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ แดนสีแก้วโรงเรียนบ้านหนองไรไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายชุมพล คำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกประธานกรรมการ
2. นายนางยุพา แสงสว่างโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนกรรมการ
3. นางจุไรลักษณ์ นารองโรงเรียนบ้านกุดเลาะกรรมการ
4. นางสาวพรชนก ชาติสุภาพโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นางชัชฎาพร ภาราโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ งามประเสริฐโรงเรียนบ้านหลุบคาประธานกรรมการ
2. นางภราดี หินเมืองเก่าโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา นามจันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางอรุณี แสนลีโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นางสาววารุณี โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายพงษ์พันธ์ เกตุพัดโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวฬสสุมาลี เชื้อนาคโรงเรียนฉิมพลีมากรรมการ
3. นางศรีสุวภา เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนากรรมการ
4. นางทัศนีย์ ปทุมมานนท์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางพิมล ฦาปรีชาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
6. นางดวงรัตน์ เลียบภูเขียวโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางละออง ประจันนวลโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
8. นางอ่อนตา มาลาเหลืองโรงเรียนบ้านเลิงทุ่มกรรมการ
9. นางบุณย์วาสนา บุณธนทรัพย์กุลโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
10. นางรังสิมา เชิดกรโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
11. นางดรุณี เพลิดภูเขียวโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
12. นายเทพารักษ์ ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
13. นางบังอร นครดีโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
14. นางพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายปกาศิต ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านคอนสารประธานกรรมการ
2. นางนภาพร แนววิลัยโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสมจิต ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ โชคหนุนโรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารกรรมการ
5. นางจินตนา แฝงรักษาโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
6. นางศิริพร วงศ์วานโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
7. นางดาริน ศรีสามารถโรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
8. นายสฤษดิ์ เลียมไธสงค์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางกัลญานีย์ สุริยนต์โรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
10. นางศรีบังอร สงวนนามโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
11. นางสาววิลาวัลย์ เจนอาวุธโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
12. นางอารมย์ กลิ่นบัวโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
13. นางศิริพร ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
14. นางศิริรัตน์ จิตแสงโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ บัวคำโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางวนิดา แก้วเรืองโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวสะอาด ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
6. นางริณนา จุมพลโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางอภิรักษ์ สมานมิตรโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
8. นายถาพร อ่อนแลโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางวิภาวี ชิดทิดโรงเรียนบ้านห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
10. นางนุจรี บุญเสนาโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
11. นางเยาวภา จำปางามโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
12. นางดาหวัน มาภิรมย์โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวรณี เลิศสรรสิริโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ คำปิคาโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
4. นางทัชชา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวรศาสตร์ ขุนโนนเขวาโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ กลิ่นสุตโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการ
3. นายวันชัย หล้าไทยโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางระเบียบ กล้าหาญโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สุทธิวรารัฐกานต์โรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทรายมูลโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยประธานกรรมการ
2. นายฐิติวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นายเด่นชัย ภูลมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางบัวบาน ไขชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางพรทิพย์ เหลยชัยโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธราพงษ์ เจริญขวัญโรงเรียนบ้านห้วยไหประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ลายลวดโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางฐานิฏฐ์กานต์ วิลาศรีโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมาโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายประพล ดิเรกโภคโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม อำเภอภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร ชนะพาลโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
3. นางเกศมณี คันธภูมิโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางปวีณา น้อยดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางวัชรินทร์ ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ สมบัติหลายโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าประธานกรรมการ
2. นางสุภาวรรณ สร้อยนาคโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน ตติยนันทพรโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
4. นางภัทรมน นุตาดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร ตุลสุขโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมงคล น้อยศรีโรงเรียนบ้านโนนหัวนาประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน คอบค้อโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ วงศ์นาแคโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีกรรมการ
4. นายสมสรรค์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นางวรวรรณ ปะตาทะยังโรงเรียนบ้านกุดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวัชระ อารีโรงเรียนบ้านหนองเรือประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สพภูเขียวโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นางสาวประทีป สิงห์สาโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวิไล เรืองเจริญโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ มุสันเทียะโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พิริยะศิลป์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายสันติ ดวงสาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายประหยัด สินแสงโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
5. นางวิชุดา ศรีกุดเลาะโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายนิมิตร ปะตาทะยังโรงเรียนบ้านหนองไรไก่ประธานกรรมการ
2. นางบุญเลย อิทธิกุลโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นายชลจิตต์ วิริยะธรรมโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายเบญจรงค์ เพชรล้ำโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางอภิญญา จำปาหวายโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายกฎุมพี กาสีชาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ บุญสุขาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นายสุชาติ สานติวิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวศิรินทรา ร่าเริงใจโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยันต์ ภูมิสมโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่าโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นายสุภิชัย หมู่โสภณโรงเรียนบ้านเรือกรรมการ
3. นางสิริวิมล เติมสุขโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา เพชรเมืองเก่าโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นางสาวเบญจพร แสนเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.สมพร เต็มแสงโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มประธานกรรมการ
2. นางนิตยา นารีรักษ์โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
3. นายเลิศชัย วงศ์จิตตะโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายชนะชัย แก้วศรีบุตรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
5. นายสุริยะ แสงสุทธิโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายนัธวุฒิ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองช้างเอกประธานกรรมการ
2. นางประคอง คำป้องโรงเรียนบ้านสีปลาดกรรมการ
3. นางณัฐจีรา ขวาไทยโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสุดาทิพย์ เสนามนตรีโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นายเทพรังสรรค์ ศรีกุดเลาะโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอรนุช เชื้อในเขาโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางศริญญา น้อยดีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายปรีชา ชาวเชียงตุงโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวสุจิต ภิญโญศักดิ์โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีระวัฒน์ ลีปาโรงเรียนบ้านสีปลาดประธานกรรมการ
2. นางสาววิภากร โคตรมาโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางบพิธ ชัยดีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางอัษฎาพร แนวคำดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางกาญจนา ชินบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสังคม เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์ แนววิลัยโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ มาป้อมโรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวงกรรมการ
4. นางดรุณี บุญพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางสาวชินันพร นาสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ อบมาโรงเรียนบ้านหัวนานครประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ทองมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางเบญญาภรณ์ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางบรรจง ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางณัฐปรียา หลาบมาลาโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวานิช นนทคำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ประธานกรรมการ
2. นางเสววนีย์ ยศพิทักษ์โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
3. นายบูรณพงศ์ ผาดำโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายเกษมยุทธ์ พิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ กองจันทร์โรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมี นุตาดีโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สมรูปโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสุภาวดี นามวิจิตรโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางลลาวัลย์ โรมขุนทดโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นายนิกร พุทธสิมมาโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต ฦากำลังโรงเรียนบ้านโคกสง่าประธานกรรมการ
2. นางสาวจุลพัฒน์ตรา บุตเขียวโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองกรรมการ
3. นางสาวปิยะดา ชำนาญไพรโรงเรียนบ้านก่านกรรมการ
4. นายธวัชชัย สิทธิไพบูลย์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี หาญโสภาโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว ขวัญพลูโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิืทยากรรมการ
4. นายสนธยา คำอูโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก หลอมโพนทันโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายปรีชา น้อยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ พรมสืบโรงเรียนบ้านเลิงทุ่มกรรมการ
4. นายวรนันท์ เย็นสถิตย์โรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ จันจิตรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ขึ้นทันตาโรงเรียนบ้านเขวาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนะกาญจน์ นามูลเพ็งโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางอรุณีญ์ ภูลมโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางพนัดดา สุหญ้านางโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
5. นางปาริสา ผ่องพันธุ์งามโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมัย ข่าขันมะลีโรงเรียนหนองปลามันหนองไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาพักตร์ ยศพิทักษ์โรงเรียนบุปผารามกรรมการ
3. นางสาวระวิวรรณ กองกะมุดโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
4. นายพรมมา เดชครอบโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางปริญญาพร เอี้ยงทองโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายพนม จันทองทิพย์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิจิืตรา ต่อพันธ์โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นางวรรณวิไล พันโภคาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวสำราญ ชำนาญพลโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯกรรมการ
5. นางสาวรัมยะ งามประเสริฐโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา มุทาพรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา จำรัสแนวโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
3. นายกฤษฎา อำภาคำโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางชุติกาณฑ์ รัตนะโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ภิญโญศรีโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าประธานกรรมการ
2. นางเสริมไทย เข็มภูเขียวโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายมนตรี อรชรโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวน้ำเพชร ทับทิมโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ ลำนามนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ แคภูเขียวโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)ประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ต่อติดโรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสมาน เสริมนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สารแขวีระกุลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นายดุสิต บุญสนองโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายแมน ถันชนนางโรงเรียนบ้านดงใต้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาดา ดวงสวรรค์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสมชาย ขิมลาภโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
4. นายชัยนรินทร์ ภูต้องศรีโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน ทองงามโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทองมูลโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ ไปนานโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสังเวียน ทองงามโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทองมูลโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พลศรีโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายเลิศพงษ์ ไปนานโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจักรกฤษณ์ วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทองประธานกรรมการ
2. นางชัชญา อุเทนสุตโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการ
3. นายระหัส หาญดีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นายจรูญ ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางสาวแววดาว แก้วสว่างโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ เหล่าเสนาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อังคณิตย์โรงเรียนบ้านโนนดินจี่กรรมการ
3. นางบุญเสริม นวดโอโลโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางประดิษฐา เสาวคนธ์โรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นางประนอม สังฆจันทร์โรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพรทูล กูดซ้ายโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสุวิช คำชัยโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นางประภาศรี ดิเรกศรีโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
4. นายวัฒนา ฝั่งสระโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางธนพร คำป้องโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ ยอดสละโรงเรียนบ้านยางคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ พิณรัตน์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นายจุฬา ประจวบแท่นโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายโยธิน หาญปีโรงเรียนป่าว่านกรรมการ
5. นายสดวก กันล้อมโรงเรียนบ้านหนองคอนไทยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ วันทุมโรงเรียนไตรมิตรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายผล จำปาชนโรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
3. นางอัมรา เหมวงษ์โรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย เพียงวงศ์ษาโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายปรีชา วิญญาสุขโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายปรีชา เต็มแสงโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ฤทธิ์สามารถโรงเรียนบ้านหนองเบนประภากรกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ ฐานครโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
4. นายบุญเริง เลขนอกโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ขันทะสีมาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย พุธขุนทดโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายอุบล ตอพรหมโรงเรียนบ้านหนองคันกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ จุลนันท์โรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร ฤทธิชัยโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นางณัฐนันท์ แก้วมูลมุขโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประพันธ์ คงอุ่นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี มาลาโรงเรียนบึงมะนาววิทยากรรมการ
3. นางฉัตรดาว เลขนอกโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
4. นางสาวจีราภรณ์ น้อยดีโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ คุ้มห้างสูงโรงเรียนฉิมพลีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมาน เวียงปฏิโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา โกจารย์ศรีโรงเรียนบ้านหนองพอกกรรมการ
3. นางคำปุ่น แก้งคำโรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
4. นายเสงี่ยม พงษ์สระพังโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
5. นางมาลา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมควร ตากลมโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สอนโกษาโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายสมคิด กระทู้โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
4. นางสาวชลลดา วิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายมนตรี ฉัตรรักษาโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวีระจิตร วุ้นสีแซงโรงเรียนบ้านโสกมะตูมประธานกรรมการ
2. นางประภา วิฆเนศรังสรรค์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
3. นางปาริตา พูลสวัสดิ์โรงเรียนมารีย์แก้งคร้อกรรมการ
4. นางอรทัย ธงพุทธโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางเกษสุดา วังสระโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายนางนิ่มนวล ทุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา แก้งคำโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เสือสาวะถีโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสุมาลี อนงค์ศิลป์โรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ไววิชาโรงเรียนเนรมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสุรีวรรณ์ ประจันนวลโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางสุภารัตน์ ยงสืบชาติโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นายปัญญา มูลตรีพิลาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางเบญจพร เหลือสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายอมร จุลละนันท์โรงเรียนบ้านหนองโพนงามประธานกรรมการ
2. นางวัลภา ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการ
3. นางดวงนภา ชีพอุบัติโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นายสมพร ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
5. นางวงเดือน พรมจะมรโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายบุญสวน ทรงทาศรีโรงเรียนบ้านโนนสง่าประธานกรรมการ
2. นายประยูร มิ่งแก้วโรงเรียนบ้านสารจอดกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
4. นางอู่แก้ว ชาลีชัยโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางวนิดา เสลาหอมโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายปัญญา จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นางพรรณ๊ บูรณถาวรโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
3. นายนคร บุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ คัชเขียวโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นายไพบูลย์ สีหะนามโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิชัย สมคำศรีโรงเรียนบึงมะนาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ เอื้อประชาโรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการ
3. นางเกล็ดแก้ว ชัยภักดีโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
4. นายคำรื่น ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านป่าวานกรรมการ
5. นายเอื้ออังกูรณ์ อินทิแสนโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ แนวคำดีโรงเรียนบ้านหนองตากล้าประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เพชรล้ำโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายสยาม เสมอไวย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวมยุเรศ เภาบางโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นายวรวิทย์ คณาเขว้าโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวิรัช ปร๋อกระโทกโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ โสเมืองโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
3. นายสาคร ผิวคำโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นางหรรษา บัวสระโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเศรษฐศักดิ์ เฝ้าทรัพย์โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอารมย์ ลีลาศโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสุบิน แสงสว่างโรงเรียนหนองพีพ่วนกรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านหัวโสกกรรมการ
5. นายเอกลัษณ์ คำผองโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสงัด คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านภูดินหินกองประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายสันติ เหลืองดอกไม้โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
4. นายกฤษกร พิทักษ์ทาโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อศิริโรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ประธานกรรมการ
2. นางฎิกาพร ประเสริฐสารโรงเรียนบ้านกุดหัวช้างกรรมการ
3. นายพิชัย พรมเมตตาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายเสน่ห์ ทินราชโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางลำเพียร ประกอบดีโรงเรียนหัวนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสินธุ์ ด้วงบุ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางดำประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ตึงทองโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายจิตรกรณ์ คานปือโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการ
4. นางวันวิมล นาคศรีโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางจิตรลดา เสาศิริโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทองใบ ก่อศิลป์โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ผลานิสงค์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางพิศวาส ทูคำมีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายธีรบุญ ภาสกุลโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
5. นายกฤษกรณ์ ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิชัย เรือนมงคลโรงเรียนบ้านวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายกนก จันทร์เทพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นางสุพรรณ ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสุจินต์ โรมขุนทดโรงเรียนบ้านคลองบอนกรรมการ
5. นายวัชระ พระชัยโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายโยธิน เจริญสุขโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายจรูญ ยงดีโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
3. นายวิชิต ศรีสูงเนินโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นายโรจนศักดิ์ เชื้อไพบูรณ์โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นายสันติ ศรีธนะโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพิรัส จำรัสแนวโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางไกรสร โคตรโสภาโรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
3. นายไพจิตร น้อยดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางพรพรรณ หล้าเพชรโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์กรรมการ
5. นายบัวเรียน มาตย์วงศ์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล น้อยลาโรงเรียนบ้านโคกงามประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ สวัสดิ์รักษ์โรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
3. นายมานิตย์ ละครเขวาโรงเรียนบ้านถนนกลางกรรมการ
4. นางจินนารี เจียมภูเขียวโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางยุบิว คำพุดโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ปาลินทรโรงเรียนบ้านโคกนกทาประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ขวัญประเสริฐโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางขนิษฐา แสงฝ้ายโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ สมทิพย์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางจินตนา เครือประชาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญนภาลัย แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นางพวงทอง ชัยจักรโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นายอุเทน ตู้ประเสริฐโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางพัชรารัตน์ ป้อมสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ทองคนทาโรงเรียนบุปผารามประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ศรีสุภาโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ นิตยกุลเศรษฐ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
4. นายวิโรจน์ รัตนพงษ์โรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นายบำรุง คุณอนันต์โรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป มาลากองโรงเรียนหนองเมยสามัคคีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยณรงค์ ณ หนองคายโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ทันเขิมโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการ
4. นายวุฒิกร ทาแจ้งโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
5. นางสาวอำภา ปิงพะยอมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ โพธิ์ศรีวังชัยโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายชนะ ขวัญพลูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
3. นายนิวัติ เลิศสรรสิริโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นายเฉลิม เจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
5. นางคำปลิว สิงห์คำคูณโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุพล แควภูเขียวโรงเรียนศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ อาจหาญโรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ นิ่มนวลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางรุ่งสิริ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมัย ชัยอาวุธโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นายสินธพ เจริญแนวโรงเรียนบ้านโนนโจดกรรมการ
3. นายปรีชา ชนะภูโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นายสมาน เพชรหล้าโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นายสะอ้าน มิตรชื่นโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายถวิล สร้างนาโรงเรียนบ้านนกเขาทองประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ชาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายดวงดี ภาราโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ มิ่งคะโณโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นางเพ็ญศิริ แผ่นทองโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมทรง ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านนาหัวแรดประธานกรรมการ
2. นายไสว ป้องปานโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ฦากำลังโรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางไสว เหลืองดอกไม้โรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นางอุฬาริน อาจวิชิตโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายประชัน เจริญสุขโรงเรียนบ้านกุดโคลนประธานกรรมการ
2. นายสงัด สำราญรื่นโรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายโสมาส เบ้าสินโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายธนพล ศรีชัยเชิดโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางธณัณณัฐ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายปรีดา แต่งเมืองโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิืทยาประธานกรรมการ
2. นายประธาน รอดแก้วโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์ดา มาชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ภิญโญยงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเชียรศักดิ์ พงษ์ปิติธนโชคโรงเรียนบ้านดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา ขวัญกลางโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ นวลจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางกิติยาพร วรรณพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ ขวัญถาวรโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทน ฐานะโรงเรียนบ้านฉนวนประธานกรรมการ
2. นายอุดร หินเมืองเก่าโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสรายุทธ นิลผายโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายเจริญผล สันพันธ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
5. นางเกศินี จินะรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหล่อมคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิสันต์ คำสีหาโรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ หล้าเพชรโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยหลี อันวิชาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายประทวน ผลสำราญจิตโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
5. นายสมพงษ์ อนุศรีโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลาด อาจสนามโรงเรียนบ้านโนนเขวาประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ ภัสดาโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ อาจจองทองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นายอำนาจ พลเดชาโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางณัฐิยา มาสิงห์โรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายอุปถัมภ์ วิชาหาโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายอุทัยวัฒน์ จำเริญบุญโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นายจรัญ จำปางามโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
4. นายสมคิด หมู่อำพันธ์โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายสาหัส ผักบัวเงินโรงเรียนบ้านกุดโคลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายพร้อมพล แดงประพันธ์โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ คิดการโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายบุญถม กุดกังวลโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เอกวงษ์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวเขมพร พงษ์อุดทาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ทองนาคโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ คามวุฒิโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสุภัทรา สุรนันท์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รัตนประทุมโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองกรรมการ
5. นายเด่นชวาล บุญเกื้อโรงเรียนเนรมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมสันต์ ฦาชาโรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าประธานกรรมการ
2. นางรจนา แสงสุทธาโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ วรามิตรโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นายอรุณ อนุวุฒิโรงเรียนบ้านดอนจำปากรรมการ
5. นางกัลยรัตน์ อ่อนทะโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาววิลาสินี ชำนาญกุลโรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนรินพัทธ ท่างามโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายทักษิณ ภิญโญศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
4. นายสุมิตรสุริยน ชำนาญโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการ
5. นายวิญญู หงอกภิลัยโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ เจริญธรรมโรงเรียนบ้านหนองแฝกประธานกรรมการ
2. นางปณิดา ภูสีดวงโรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุงกรรมการ
3. นางจรีรัตน์ แนวถาวรโรงเรียนบ้านหนองบัวพรมกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ มิ่งคะโนโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
5. นางแพรพรมลักษณ์ อาสาสู้โรงเรียนบ้านดอนหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ กำไรรวยโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวประธานกรรมการ
2. นางยุพาพิน แสงจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัฐิกานต์ คำเรืองศรีโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นายนิติพงษ์ อาจหาญโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ศรทองโรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัยไกรลาศ แก้วศิริโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง นรเศรษฐโสภณโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ สินทระโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
5. นางสาวอาริสา ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุไร ศรีเจ๊กโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ คุณประทุมโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สมบัติโพธิ์โรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
4. นางสาวสุวารี คงมั่นโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นางเบญจพร ท้าวน้อยโรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ ใสดีโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ สัตถาพรโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางสมเด็จ จุลนันท์โรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นางรัตนา เสนเข้มโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางอภิลักขณี อนันเต่าโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิชิต โคตรมาโรงเรียนบ้านห้างสูงประธานกรรมการ
2. นายตุลา จันทร์รุ่งศรีโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
3. นางอ่อนพิศ เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นายสุวิทย์ เสาวคนธ์โรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นางพรรธิภา โพธิ์จักร์โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์พงษ์ ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางดาวนภา ศรีซุยโรงเรียนบ้านเขวากรรมการ
3. นางวารุนันท์ รินลาโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางสำเภาทอง หลอดอาสาโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
5. นางฉัตรา ธนสีลังกูรโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี แก้วกำมาโรงเรียนบ้านนาวงเดือนประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ เส่งมูลโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายนัฐพล พิลาทองโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อกรรมการ
4. นายเชาวลิต ชาลีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางละมุน ไมตรีแพนโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสงวน เยี้ยมผาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุชานันท์ ภิญโญภาพโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นายสมหมาย กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางวนิดา สิทธิไพบูลย์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางต้นข้าว อันวิชาโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมจันทร์ พรบุญโรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ บัวแดงโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายธงไท จินดาจำนงค์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสุดาวรรณ แดงนกขุ้มโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์โรงเรียนบ้านกุดหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางเพิ่มจิต โคตรมาโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นางสำเภา ราศรีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางฉมามาศ เรืองเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางศุภวรรณ สิงห์ยบุศย์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอรัญ แก้งทองโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสาวจงจิตร เพชรล้ำโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ สุคนธสาครโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ อรรคพิณโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางรัชนีย์ เล็กอรินทร์โรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุระณี สีพิมพ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่าประธานกรรมการ
2. นางชุติมา เวทศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นางเบญจา วงศ์ตะวันโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา จันทองโรงเรียนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายประมล โคตรทองโรงเรียนบ้านขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา ฐานวิสัยโรงเรียนบ้านหนองไฮกรรมการ
3. นางภัควิภา โทพาพงษ์โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร สุนทะโรจน์โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
5. นายอุดร รังชัยโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย แตงกระโทกโรงเรียนบ้านหนองรวกประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ รัศมีวงศ์โรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นางปราณี กุลดิลกโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางฐิตินันท์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
5. นางอรชุลี สัณหจันทร์โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล สะอาดโฉมโรงเรียนบ้านวังหินประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา ค้าเจริญโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นางสาวมารศรี ข่าขันมาลีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางอโนชา ชานนท์เมืองโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตา ระโหฐานโรงเรียนฉิมพลีมาประธานกรรมการ
2. นางธารธารา ก้อนเงินโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นางลำไย เครือภักดีโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินกรรมการ
4. นางจตุพร กงเพชรโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ตาปราบโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายอัครพล เรียกจำรัสโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ ธรรมกุลโรงเรียนบ้านสารจอดกรรมการ
3. นายศุภกรณ์ พันวันโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายบุญยาริชฐ์ ทองจันชวัลกุลโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเชาวรักษ์ ดวงกลางโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ จันทรสุทโธโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ วานมนตรีโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นายธวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นายกฤษฎา ขวัญถาวรโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางวิลาวรรณ อัทธ์แมนโรงเรียนบ้านหนองสามขาประธานกรรมการ
2. นางจิรัสยา ยศพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนชาดกรรมการ
3. นางยุบล ชูสกุลโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสุนทรียา ถึงลาภโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี บัวโคกรังโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอุดมสิน คันธภูมิโรงเรียนบ้านกลางประธานกรรมการ
2. นางจุฑาลักษณ์ หล้าเพชรโรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชนัญธิดา ปานวิเศษโรงเรียนหนองเม็กกรรมการ
4. นางคนึงนิจ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นางสิริกัญญา ศรีโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ นุจิรายะโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางโชคดี จันทรสาโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ รักษ์มณีโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ ชอบค้าโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร มุทาพรโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ชัยบุตรโรงเรียนมารีย์แก้งคร้อกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ เงินใยโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางจิรารัตน์ ทุทุมมาโรงเรียนบ้านท่าศาลากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา โทษะโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายคำปาน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตลุกหินประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ลีปานโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
3. นางพนิตานันท์ วิเศษแก้วโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นางธัญญาลักษณ์ ทองมีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางมัลลิกา ขันตีโรงเรียนบึงมะนาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ มาฆะเซ็นต์โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัสรา สานเจริญโรงเรียนบ้านธาตุกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ รอนยุทธโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางกิจจา ชีวยะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ทัศน์ละไมโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง บุญสมศรีโรงเรียนโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นางชื่นชีวัน คำเรืองศรีโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางแก้วกานต์ คำสอนโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ โชคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านฝายพญานาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายบรรพจน์ กาญจนสีมาโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ลบบำรุงโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวนภัสรีย์ รัตนพลพัฒน์โรงเรียนบ้านสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางธัญธรรณ นนทะนำโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี ศรีโทโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ เฮงสกุลโรงเรียนบ้านนาดีประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ก้อนทรวงโรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบกรรมการ
3. นางสาวทักษกร บัวเสริฐโรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
4. นายณัฐชนน ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นางจิรุบล ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร นารองโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(ประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญฤทัย นุชภิเรนทร์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นางพัชรี เทียนใช้ดีโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายรุ่งวิทย์ อนันเต่าโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นางพนิดา ศรีบรรเทาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย โพธิ์จักร์โรงเรียนบ้านโคกไพรวันประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เหล่าประเสริฐสุขโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัชวรรณ คาตาโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญสินี ลาสาโรงเรียนหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นายวิชิต สูงภิไลย์โรงเรียนบ้านหนองโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายวิเวก ศีลมั่นโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม อภิวันท์สิริวัฒน์โรงเรียนภูดินหินกองกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางแสงอรุณ อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวภัฏทรีญา พรหมเฮียงโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวิเวก ศีลมั่นโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แรม อภิวันท์สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านภูดินหินกองกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางแสงอรุณ อาบสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวภัฏทรีญา พรหมเฮียงโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิโรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายนพดล วันศุกร์โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางกาญจนา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
4. นางสุกัญญา จาตุรานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชรโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามประธานกรรมการ
2. นางกานต์พิชชา งามชัดโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุบล บัวคำโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
4. นางพนิดา เครือผักปังโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
5. นางนิลุบล ขิมลาภโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายสุนันท์ มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลาประธานกรรมการ
2. นางวิกาญดา ฟริสต์โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านสารจอดกรรมการ
4. นายบุญเดช น้อยศรีโรงเรียนบ้านโคกนกทากรรมการ
5. นางวราพร โคผดุงโรงเรียนหัวนานครกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสำราญ เสือสาวะถีโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายสมเดช แจ้งคำโรงเรียนโนนเห็ดไคลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทพงษ์ศักดิ์ ผานาคโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายสุภาพ วาลย์มนตรีโรงเรียนบ้านน้ำอุ่นกรรมการ
5. นายวีระ พ้นสมุทรโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายกมล บุพตาโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช บุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายสินสมุทร จูมศรีโรงเรียนบ้านโนนสง่ากรรมการ
4. นายปรีชา กออำไพโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ ละมูลตรีโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชยานุพันธ์ จุนขุนทดโรงเรียนเนรมิตศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ รูปชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุทธาธิวงษ์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นายเจริญผล ศรนะลาโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
5. นายนัฐพันธ์ แควภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ ตาปราบโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางจุรีพร มิถาลาโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
4. นายสมเกียรติ มวลชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
5. นายคมกฤษ บุตรศรีโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายตรีพินิจ พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านฉนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสรินทร์ จิตกางโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นางศรีประไพ แลโสภาโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นายพัฒนพงศ์ มุ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายนพรัตน์ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุชานุช ศุภานิชอนันต์โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา เสิกภูเขียวโรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการ
3. นางราตรี ทักโม้โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายพิษณุรักษณ์ คำยงโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ขวางนกขุ้มโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีระ ชาติชำนาญโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมลพร ลบบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางวรรณี วิชัยระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสุปราณี จำบุญโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
5. นางสุคนธรันต์ ทัพแสงโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาญ คำป้องโรงเรียนไตรมิตรพิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอม พวงพันธ์โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางฐิติพร วงศ์วิสิฐตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
4. นางธาริณี ดอนเตาเหล็กโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการ
5. นางมยุรา โคตรมาโรงเรียนชุมชนบ้านหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายจำนง ศรีสามารถโรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พงษ์จำนงค์โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุนันทา ชมนาวังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางอริศรา โยศรีคุณโรงเรียนสระโพนทองกรรมการ
5. นางเพ็ชรมณี โชติสุภาพโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ ม่วงเพชรโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยประธานกรรมการ
2. นางนิดดา ปัชชาเขียวโรงเรียนบ้านหว้าทองกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ปัญญาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
4. นางธัญญาภรณ์ โชคบัณฑิตโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
5. นางพรรณิภา พันธ์เนตรโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนัทธมน บุญประกอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เลิงนิสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2กรรมการ
3. นางจิรุบล ศึกษากิจบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเต็มสิริ อินทรชื่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวรรณพล เหมือนพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2กรรมการ
3. นางสาวบุษยา คำโนนกอกโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเต็มสิริ อินทรชื่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวรรณพล เหมือนพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2กรรมการ
3. นางสาวบุษยา คำโนนกอกโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
4. นางสาวสมกมล ปราณประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายคเณศ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นายสุภาพ ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
4. นายกมล เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลางโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พูลผลโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นายอารีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คุณเคนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายคเณศ ชัยจักรโรงเรียนหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นายสุภาพ ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
4. นายกมล เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลางโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พูลผลโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นายอารีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คุณเคนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายคเณศ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นายสุภาพ ลีลาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
4. นายกมล เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลางโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พูลผลโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นายอารีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คุณเคนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อนประธานกรรมการ
2. นายคเณศ ชัยจักรโรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาดกรรมการ
3. นายสุภาพ ชัยจักรโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
4. นายกมล เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
5. นายสนิท ราศรีโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ชัยชนะกลางโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พูลผลโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นายอารีย์ ปัดไธสงโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
4. นายอาทิตย์ คุณเคนโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เสาศิริโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายนิยมศิลป์ มณีกันตาโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
3. นายทองปน ถามูลเรศโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
4. นายทวีสิทธิ์ ภูมิคอนสารโรงเรียนบ้านหินรอยเมยกรรมการ
5. นายบุญมา ดุลย์โะสงโรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ ต่อพลโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ รวมสิทธิ์โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)กรรมการ
3. นายโกษา กมลรัตน์โรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ ตรงประสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไหกรรมการ
5. นางจิตตสมัย หล้าจันทราโรงเรียนศาลาสามััคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอัฐพงษ์ สุทธิโพธิ์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธี ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวันชัย แทนกองโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นายสมมาตร ค้ำยางโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุภัค เพชรสุวรรณรังษีโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ งามสกุลโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุกิตติ์ หาญทะนาโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยากรรมการ
3. นายบุญรมย์ สมศรีแสงโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางปิยะมาศ กองเย็นโรงเรียนบ้านดอนอุดมกรรมการ
5. นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์โรงเรียนเนรมิตศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรเศรษฐ์ ชีวยะพันธ์โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างประธานกรรมการ
2. นางพัชรา น้อยลาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางพวงพยอม เจียมภูเขียวโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการ
4. นางจารุนันท์ เต็มพงษ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นางยุวธิดา โชคบัณฑิตโรงเรียนชุัยชุมพลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุวิชชา เสี้ยมแหลมโรงเรียนบ้านเรือประธานกรรมการ
2. นายนิยม ป้อมสุวรรณโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นายวีระ วราพรมโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวทรรศนย์ กำไรเงินโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นายมานิตย์ ไพรสิงห์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ สีพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง จันทริยวงศ์โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายปภพ พลอาวุธโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
4. นายวัชรพล หมื่นสุรินทร์โรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธนากร ศรีวิพัฒน์โรงเรียนบ้านตาดรินทองประธานกรรมการ
2. นายอนุไทย มาตรวิเศษโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
4. นางอัจฉรา เรืองสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
5. นายธนากร ศรีโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัต อาบสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบประธานกรรมการ
2. นายธีระชน ขวัญศักดิ์โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการ
4. นายไชยสิทธิ์ ศรีปริพัทธนกุลโรงเรียนห้วยยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส วงษ์โทโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมชนแท่นประจันประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง วรชินาโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เจริญคุณโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอมกรรมการ
4. นายเอนก ชาติพหลโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายวิทวัฒน์ คลังระหัดโรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิวโรงเรียนออป19 (สวนป่าคอนสาร)ประธานกรรมการ
2. นางภาคินี วงษ์โทโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นายอาคม ชานนท์เมืองโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
4. นายสุธี เล็กอรินทร์โรงเรียนชัยชุมพลวิทยากรรมการ
5. นายสุธีย์ จันทร์มะโฮงโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายต้น นครดีโรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ประธานกรรมการ
2. นายประนมวรรณ์ วังราชโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นายบัณฑิต ธรรมกุลโรงเรียนศาลาสามััคคีกรรมการ
4. นางหทัยกานต์ หอระสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ผ่องจรุงโรงเรียนฉิมพลีมากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวัชชิระ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดประธานกรรมการ
2. นายสุนทร นิยรัตน์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการ
3. นายธนากร อ่างชินโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
4. นายบรรเทา เต็มพงษ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ขวัญยืนโรงเรียนฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ งามศักดิ์โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าประธานกรรมการ
2. นายบุญร่วม ผาจ้ำโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
3. นายสวางค์ พิมพาคุณโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสุทธิลักษณ์ ตรีเศียรโรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิงห์ชูโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการ
3. นางสมจิตร แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางบัวสอน ประกอบดีโรงเรียนหัวนานครกรรมการ
5. นางจิระประภา สุทธิ์ทวีโรงเรียนบ้านเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายธนัท เวียงเหล็กโรงเรียนบ้านคอนสารประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เจริญวัยโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายนพดล สมพงษ์โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางกอบนันทิกาญจน์ ขวัญพลูโรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้างกรรมการ
5. นายประเสริฐศักดิ์ พรมจันทึกโรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำคัญ วิชัยระหัดโรงเรียนบ้านโจดพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คลังชำนาญโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายสีโทน บุ่งนาแซงโรงเรียนหนองสามขากรรมการ
4. นายวัชรกร ชำนาญโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่กรรมการ
5. นายก่อเกียรติ นาลาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสินธ์ สัตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองคูประธานกรรมการ
2. นายแสวง ทวีเงินโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นายอดุลย์ บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านป่าว่านกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ขวัญพงษ์โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายกิติพงษ์ ลอยครบุรีโรงเรียนภูดินหินกองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ เกิดมงคลโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางรัตนพร รักษ์วิชาโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการ
3. นางอัศเจรีย์ อินทร์วิมานโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิณกรรมการ
4. นางสุดสาคร ตลับนิลโรงเรียนเทศบาลฝายดินสอกรรมการ
5. นางวาสนา โคจำนงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายละมร สิงห์ชัยภูมิโรงเรียนบ้านซำมูลนากประธานกรรมการ
2. นางพินิจ พิลาบุตรโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
3. นางพันทิภา ผลสนองโรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางฉัตรทวี ยางขามป้อมโรงเรียนทุ่งพระกรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ์ เส่งมูลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคำนวณ มาฆะเซ็นต์โรงเรียนบ้านดอนเค็งประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ สำราญพิศโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นายสุเมธา ผิวชาวโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
4. นายสุบรรณ์ ศรีอุดรโรงเรียนออป19 (สวนป่าคอนสาร)กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย กันล้อมโรงเรียนบ้านโนนสาทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไชยะ สำอางเนตรโรงเรียนสาลิกาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ จอกสำนักโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ เศษวิกาโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
4. นางเนตรชนก สุขเอนกนันท์โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ คชสารโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสมสมัย พื้นผาโรงเรียนบ้านแดงสว่างกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ปักเขตานังโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
4. นางสาวประไพพรรณ กาขันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นางปริญญา บาลีโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นาตรีชนโรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางบุษกร จอกสำนักโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการ
3. นางสมสิน ม่วงนิกรโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
4. นายฤทธิรุทธิ์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
5. นายภควัต เรียกจำรัสโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกภิญโญ คำศรีโรงเรียนบ้านโปร่งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ชาวบัวใหญ่โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางทองคูณ ทองนาคโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางธนาภา มุ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางจุฑามาศ ฦาชาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สุขสนิทโรงเรียนบ้านหนองปอแดงประธานกรรมการ
2. นางมยุเรศ ชาวบัวใหญ่โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางศิริจันทร์ ศีลมั่นโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการ
4. นางทิวารัตน์ บัวสาลีโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อยกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ สุชาสันติโรงเรียนบ้านดงใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจันทิวา งวดชัยโรงเรียนบ้านสระแต้ประธานกรรมการ
2. นางอรสา เพชรล้ำโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์กรรมการ
3. นางรพีพรรณ ปัญญาโรงเรียนบ้านจมื่นกรรมการ
4. นางสาคร ไชยมิ่งโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
5. นางณัฐฐินันท์ นาคคำโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ศิลประกอบโรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวาทศิลป์ หลงแกโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี คลังภูเขียวโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แนวโอโลโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ อธิวาโสโรงเรียนบ้าหนองกุงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อโรงเรียนบ้านหินรอยเมยประธานกรรมการ
2. นางสินธร ถนอมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ทำประโยชน์โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่ากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ภิญโญทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์กรรมการ
5. นางสมประสงค์ เขียวนกขุ้มโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาพร เหล่าคนค้าโรงเรียนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางจุรี ช่างปรุงโรงเรียนบ้านหลุบคากรรมการ
3. นางสาวบุษบา มุ่งวิชาโรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางกนกชนก อ่อนแพงโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
5. นางธีราลักษณ์ จินดาจำนงค์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสมอ ชินรัตน์โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลประธานกรรมการ
2. นายธนพงษ์ เจริญไวโรงเรียนออป19 (สวนป่าคอนสาร)กรรมการ
3. นางดุษฎี ผิวแดงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
4. นางจินตนา จินดามาตย์โรงเรียนบ้านมอญกรรมการ
5. นางวรรณี ทวีบุตรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายแหลม คล้ายใจตรงโรงเรียนชุมชนห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อธวาโสโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่กรรมการ
3. นางสาวชยสภรณ์ นินนานนท์โรงเรียนบ้านหนองคูกรรมการ
4. นางอัมพร อานุภาพแสนยากรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจงกล ไกรวันโรงเรียนบ้านซำมูลนากกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายบุญมี เดิมกระยอมโรงเรียนบ้านหว้าทองประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี เค้าฉิมโรงเรียนบ้านตลุกหินกรรมการ
3. นางสุภาพร อยู่สุขโรงเรียนชุมชนแท่นประจันกรรมการ
4. นายเสมอ หิรัญคำโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
5. นางประไพ วงษ์นราโรงเรียนตลาดอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกัญญ์นณัฏฐ์ นภูเขียวศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ นามโคตรโรงเรียนสามสวนวิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ เต็มแสงโรงเรียนบ้านหนองตากล้ากรรมการ
4. นางสาวนิตยาพร สุขีโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายชานนท์ ต่ออำนาจโรงเรียนบ้านคลองบอนประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโนกรรมการ
3. นางเมธิญา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหัวโสกกรรมการ
4. นางมัณฑริกา ประดิษฐ์แท่นโรงเรียนบ้านหนองแฝกกรรมการ
5. นางสุกัญญา บุญเกื้อโรงเรียนภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายวันลบ พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ นามวิจิตรโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยากรรมการ
3. นางรัตนากร พลธรรมโรงเรียนศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี แสนเภาโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
5. นายชัชรากร ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ลุ่มร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อาจนาวังโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
4. นางพรพิมล โสภาโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเกษม ลุ่มร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อาจนาวังโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
4. นางพรพิมล โสภาโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเกษม ลุ่มร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อาจนาวังโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
4. นางพรพิมล โสภาโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเกษม ลุ่มร้อยโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อาจนาวังโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางบุษกร คำป้องโรงเรียนบ้านดอนเค็งกรรมการ
4. นางพรพิมล โสภาโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนาโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลประกอบโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางสาวสุพัฒนา แผ่นทองโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลประกอบโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางสุพัฒนา แผ่นทองโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลประกอบโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางสุพัฒนา แผ่นทองโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ จิตรเกาะโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลประกอบโรงเรียนบ้านท่าคร้อกรรมการ
3. นางศิริวรรณ แนวประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนหัวนากรรมการ
4. นางสุพัฒนา แผ่นทองโรงเรียนบ้านหนองผักหลอดกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสังวร ผานาคโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางบุญมี โพธินามโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสังวร ผานาคโรงเรียนบ้านมูลกระบือกรรมการ
3. นางบุญมี โพธินามโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
5. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสังวร ผานาคโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางบุญมี โพธินามโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
5. นายเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นางสังวร ผานาคโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางบุญมี โพธินามโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
5. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายจรูญ แข็งแอโรงเรียนบ้านมูลกระบือประธานกรรมการ
2. นายสังวร ผานาคโรงเรียนไตรมิตรพิทยากรรมการ
3. นางบุญมี โพธินามโรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นางรุ่งอรุณ เลิศพันธุ์โรงเรียนบ้านสารจอดเก่ากรรมการ
5. นางเจษฎาพร พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านนาวงเดือนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอินทร์ตอง แสงสุทธิโรงเรียนบ้านโนนสาทรประธานกรรมการ
2. นางสังเวียน ผ่องสามสวนโรงเรียนบ้านโจดโนนข่ากรรมการ
3. นางฉลอง แผ่นเงินโรงเรียนบ้านโคกงามกรรมการ
4. นางฐิติมาพร ผาดำโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยากรรมการ
5. นางศิริพร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพรชัย ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านหนองพีพ่วนประธานกรรมการ
2. นางไพพรรัตน์ พงษ์ปิติธนโชคโรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ เมืองพันธ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยกรรมการ
4. นางรวีวรรณ ไตรนพโรงเรียนศาลาสามััคคีกรรมการ
5. นางนิภาวรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไกรศักดิ์ พิมลโรงเรียนบ้านดงพองประธานกรรมการ
2. นายโอฬาร ศึกษากิจโรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงค์เคราะห์)กรรมการ
3. นางมะลิวรรณ อนุวุฒิโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ พาชัยภูมิโรงเรียนบ้านหลุบค่ายกรรมการ
5. นายเวชยันต์ แนววิลัยโรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพัน คงฉนวนโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสมัย มะลัยขวัญโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ เฮงสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นางจุฬา ไหลหาโคตรโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาดกรรมการ
5. นายธีระพงษ์ ธรรมเกตุโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายดิเรก อภิชาติรัตนชัยโรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสายเพชร ยะรินทร์โรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางนิตยา แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางสมคิด บุพตาโรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางบุญเรียง เดิมกะยอมโรงเรียนบ้านเรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ ขวาไทยโรงเรียนบ้านหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นายสมานจิต เที่ยงตรงโรงเรียนบ้านเมืองคงกรรมการ
3. นางหยาดฟ้า เสนคะโรงเรียนบ้านหนองแต้กรรมการ
4. นางสุดา ศรีพิทักษ์โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียดกรรมการ
5. นางจิตต์มณี โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายร่วม ค้าเจริญโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ลือหาญโรงเรียนบ้านสวนอ้อยกรรมการ
4. นางอุดมพร ชาติเสนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางสาธินี วันชัยโรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์โรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอโรงเรียนบ้านหลุบค่ายกรรมการ
3. นางพิมพ์พิมล ฦาแรงโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวอารยา แก้วพรมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางสาวสิริเสาวภา ชมนาวังโรงเรียนหนองเมยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญแน่ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโจดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาทิพย์ พลอนันต์เดชโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์กรรมการ
3. นางธิติพร ศรีจันดาโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บกรรมการ
4. นางดาหวัน ศาลาสุขโรงเรียนบ้านฉนวนกรรมการ
5. นางสาวนรินท์พัทธ ท่างามโรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ศักดิ์ ชัยเกิดโรงเรียนบ้านหนองแฝกประธานกรรมการ
2. นางบุญเติม กวนคอนสารโรงเรียนบ้านคอนสารกรรมการ
3. นางศุภสมัย เขียวดีโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มกรรมการ
4. นางสาวนริศรา จุลละนันท์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวศุภาวีร์ ค้อชากุลโรงเรียนบ้านดงเมยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ต่อพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางอำภา เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ สาระมณีโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
5. นางกิติมา สมวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประนอม ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ต่อพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางอำภา เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ สาระมณีโรงเรียนบ้านสระแต้กรรมการ
5. นางกิติมา สมวงษาโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประกาศิต พิศวงปราการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา สุระพรโรงเรียนบ้านทุ่งพระกรรมการ
3. นางสุภาพร มีอิสระโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
4. นางสุภาพ อ่องจำปาโรงเรียนบ้านโนนสลวยกรรมการ
5. นางสาวนงนุช อุตสาห์โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมเปลี่ยน ชัยดีโรงเรียนบ้านมอญประธานกรรมการ
2. นางจอมใจ ปะกังเวโรงเรียนบ้านโสกมะตูมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เกษจันทร์โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ แสนสระโรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
5. นางณัตตยา ถนอมเงินโรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิเวศน์ อินทร์วิมานโรงเรียนบ้านข่าเชียงพินประธานกรรมการ
2. นางจีริสุดา คล้ายทวนโรงเรียนบ้านโจดกลางกรรมการ
3. นางอนงค์ คงโนนกอกโรงเรียนเมืองกลางวิทยากรรมการ
4. นางหนูเนียบ อินทร์รินทร์โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)กรรมการ
5. นางพัชชินี หมอกชัยโรงเรียนศรีแก้งคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสยาม คลังภูเขียวโรงเรียนสามสวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนบ้านโนนเขวากรรมการ
3. นางสุธาสินี จุลวงษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
4. นางสุดาทิพย์ ยอดสละโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
5. นางสาวศุภาพิชชญ์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโนนเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรพจน์ กัญญาสุดโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางฉลวยศรี สมบัติหลายโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซกรรมการ
3. นางบุญฑริกา แซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์กรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ เขาทองโรงเรียนบ้านหนองเซียงซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทอง เต็มหลวงโรงเรียนบ้านนาเกาะประธานกรรมการ
2. นางประภารัตน์ บรรเลงโรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่กรรมการ
3. นางดลยา ทวีเงินโรงเรียนบ้านบัวพักเกวียนกรรมการ
4. นางธัญธนัตถ์ศรณ์ ประมูลศิลป์โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายราวิน สุริยันต์โรงเรียนบ้านถนนกลางประธานกรรมการ
2. นางสมนึก จันทรภาโรงเรียนบ้านโนนงิ้วงามกรรมการ
3. นางนพรัตน์ แดนวงศ์โรงเรียนชุมชนห้วยยางกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ ประพงษ์โรงเรียนบ้านหนองปอแดงกรรมการ
5. นางสาวนันทพร มรกตโรงเรียนบ้านทิกแล้งกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]