สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชัยภูมิ 14 6 3 23 30 3 0 0 33
2 สุนทรวัฒนา 10 5 4 19 23 1 0 2 24
3 บ้านหนองปล้อง 10 4 4 18 28 10 4 4 42
4 สาคริชวิทยา 8 3 1 12 13 0 0 0 13
5 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 8 2 4 14 24 3 2 0 29
6 ฉิมพลีวิทยา 6 6 1 13 17 3 4 4 24
7 บ้านโหล่นสามัคคี 5 4 1 10 14 5 2 0 21
8 ชุมชนบ้านหนองแวง 5 1 3 9 13 8 3 2 24
9 บ้านหนองไฮโคกสง่า 4 3 3 10 19 6 2 3 27
10 บ้านโคกกรวดหนองพวง 4 2 4 10 17 5 3 4 25
11 โนนสำราญวิทยา 4 1 1 6 11 2 0 1 13
12 อนุบาลบ้านเด็กดี 2 4 1 0 5 7 0 0 0 7
13 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 1 0 5 6 0 0 1 6
14 บ้านห้วยบงเหนือ 3 4 0 7 7 0 0 0 7
15 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 3 3 5 11 15 6 1 3 22
16 บ้านลาดชุมพล 3 3 3 9 25 12 3 4 40
17 บ้านยางหวาย 3 3 3 9 19 4 1 2 24
18 บ้านแก้งยาว 3 3 1 7 16 3 2 4 21
19 หนองนาแซงวิทยา 3 3 0 6 13 7 6 5 26
20 อนุบาลศักดิ์ปทุม 3 1 2 6 14 4 2 3 20
21 โนนน้อยแผ่นดินทอง 3 1 2 6 11 4 2 3 17
22 บ้านหนองอ้อ 3 1 1 5 7 3 3 1 13
23 บ้านช่อระกา 3 1 0 4 9 6 2 1 17
24 บ้านนารี 3 0 5 8 16 6 1 1 23
25 บ้านห้วยกุ่ม 2 7 4 13 22 4 2 1 28
26 บ้านห้วยกนทา 2 3 3 8 13 6 2 2 21
27 บ้านท่าหินโงม 2 3 2 7 14 12 6 6 32
28 บ้านชีลองใต้ 2 3 0 5 13 1 1 0 15
29 อนุบาลบ้านเขว้า 2 2 2 6 11 0 2 2 13
30 บ้านนาฝาย 2 2 2 6 9 4 2 5 15
31 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 2 2 2 6 8 4 1 2 13
32 บ้านห้วยหัน 2 2 1 5 9 2 0 1 11
33 บ้านโนนศรีสง่า 2 2 0 4 8 1 1 0 10
34 บ้านโนนเปลือย 2 2 0 4 4 3 0 0 7
35 บ้านนางแดด 2 1 2 5 6 1 1 0 8
36 บ้านวังปลาฝา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
37 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 2 1 0 3 8 3 0 1 11
38 บ้านห้วยน้ำคำ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
39 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 2 0 3 5 8 7 0 2 15
40 บ้านปรางค์มะค่า 2 0 1 3 8 4 0 0 12
41 อนุบาลเรืองชาญ 2 0 1 3 8 1 0 0 9
42 บ้านนางแดดเหนือ 2 0 1 3 5 1 1 1 7
43 บ้านดอนหันวิทยา 2 0 0 2 2 2 1 0 5
44 ชุมพลสวรรค์วิทยา 2 0 0 2 2 2 0 2 4
45 บ้านกุดชุมแสง 1 6 3 10 14 5 7 5 26
46 บ้านลาดใหญ่ 1 5 2 8 18 11 3 5 32
47 แหลมทองผดุงวิทย์ 1 4 2 7 14 8 4 3 26
48 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1 2 2 5 16 6 6 3 28
49 บ้านโนนสะอาด 1 2 2 5 8 3 0 1 11
50 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1 1 3 5 8 0 1 0 9
51 บ้านหัวนาคำ 1 1 2 4 10 6 6 3 22
52 ไทยรัฐวิทยา 19 1 1 2 4 5 5 1 1 11
53 ท่าแกวิทยากร 1 1 2 4 4 0 0 0 4
54 บ้านหนองสะแก 1 1 1 3 6 1 0 0 7
55 บ้านซับชมภู 1 1 1 3 6 0 0 0 6
56 บ้านวังตะกู 1 1 1 3 5 2 0 0 7
57 บ้านวังโพน 1 1 1 3 4 2 1 0 7
58 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1 1 0 2 9 4 1 0 14
59 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 1 1 0 2 4 1 1 0 6
60 บ้านโสกรัง 1 1 0 2 3 0 0 1 3
61 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1 1 0 2 2 6 1 1 9
62 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 2 2 3 1 7
63 บ้านท่าข่อย 1 1 0 2 2 0 1 0 3
64 บ้านกุดไผ่ 1 0 4 5 7 1 0 1 8
65 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1 0 3 4 11 6 4 0 21
66 สหราษฎร์นุเคราะห์ 1 0 2 3 6 1 1 2 8
67 บ้านโนนศรีทอง 1 0 1 2 6 5 0 2 11
68 บ้านค่ายหางเรียง 1 0 1 2 5 1 0 0 6
69 เทศบาล 4 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 0 0 1 6 2 3 4 11
71 บ้านหินลาด 1 0 0 1 6 1 0 0 7
72 บ้านหนองไฮเหนือ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
73 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 4 2 1 1 7
74 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
75 บ้านโสกมูลนาค 1 0 0 1 3 1 1 0 5
76 บ้านนาเสียวหนองชาติ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านวังกุ่ม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านสัมพันธ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านเขว้าศึกษา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
80 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 โสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 0 6 4 10 15 6 2 4 23
84 บ้านบ่อทอง 0 2 2 4 7 3 0 1 10
85 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 0 2 1 3 8 2 1 1 11
86 นาเสียวศึกษาคาร 0 2 1 3 4 0 1 1 5
87 บ้านคลองจันลา 0 2 0 2 11 4 0 0 15
88 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 0 2 0 2 5 3 2 1 10
89 แจ้งตราดคลองไทร 0 2 0 2 4 3 2 1 9
90 บ้านนาเจริญ 0 2 0 2 4 2 1 1 7
91 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 2 0 2 4 1 2 1 7
92 บ้านหนองแหนดอนกู่ 0 2 0 2 3 0 1 0 4
93 บ้านนางเม้ง 0 2 0 2 3 0 0 0 3
94 บ้านพัฒนาสามัคคี 0 1 3 4 13 4 6 1 23
95 บ้านหินกอง 0 1 1 2 9 0 1 0 10
96 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 0 1 1 2 8 0 4 1 12
97 บ้านโนนโพธิ์ 0 1 1 2 6 2 0 0 8
98 หินเหิบซับภูทอง 0 1 1 2 6 1 1 0 8
99 บ้านลาดผักหนาม 0 1 1 2 5 7 0 1 12
100 ห้วยต้อนวิทยา 0 1 1 2 5 3 0 0 8
101 บ้านม่วงเงาะ 0 1 1 2 5 2 0 0 7
102 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 1 2 4 2 0 0 6
103 อนุบาลหนองบัวแดง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
104 บ้านชีลองกลาง 0 1 0 1 8 0 1 0 9
105 บ้านกุดหูลิง 0 1 0 1 6 4 1 0 11
106 บ้านราษฎร์ดำเนิน 0 1 0 1 6 1 0 0 7
107 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 4 1 4 0 9
108 บ้านสำราญ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
109 สหประชาสรร 0 1 0 1 3 1 0 3 4
110 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
111 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 1 0 1 2 2 0 1 4
112 ไทรงามผดุงวิทย์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
113 บ้านเจาเหนือ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
114 บ้านฝาย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนผักหวาน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
116 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
117 บ้านปากห้วยเดื่อ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านนาระยะพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
119 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านห้วยหว้า 0 0 2 2 9 6 2 2 17
121 บ้านคอนสวรรค์ 0 0 2 2 6 3 3 0 12
122 ชุมชนบ้านโสก 0 0 2 2 4 1 2 1 7
123 หนองบัวบานเย็นวิทยา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
124 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 8 6 3 1 17
125 บ้านลาดไทรงาม 0 0 1 1 8 3 0 1 11
126 บ้านหนองลุมพุก 0 0 1 1 5 3 0 1 8
127 บ้านเจาทอง 0 0 1 1 5 2 0 1 7
128 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 5 2 0 0 7
129 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 5 1 2 2 8
130 บ้านซับม่วง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
131 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
132 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 0 0 1 1 4 6 1 0 11
133 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 บ้านห้วยหนองจันทิ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
135 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านซับปลากั้ง 0 0 1 1 0 1 0 1 1
137 บ้านเล่าวิทยาคาร 0 0 0 0 6 6 3 0 15
138 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 6 3 0 0 9
139 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 0 0 0 0 5 2 1 0 8
140 บ้านห้วยหมากแดง 0 0 0 0 5 1 0 1 6
141 บ้านนาโจด 0 0 0 0 5 0 0 1 5
142 บ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 4 4 1 0 9
143 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 4 1 1 0 6
144 บ้านกุดละลม 0 0 0 0 4 1 0 1 5
145 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 4 0 0 1 4
146 บ้านเสี้ยวน้อย 0 0 0 0 3 4 2 4 9
147 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
148 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 0 0 0 3 2 0 2 5
149 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
150 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
151 วัดพุทโธวาท 0 0 0 0 3 0 1 1 4
152 บ้านหลุบโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านห้วยตะแคง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
154 บ้านซับพระไวย์ 0 0 0 0 2 4 1 1 7
155 บ้านห้วยผักหนาม 0 0 0 0 2 2 4 1 8
156 โพนทองพิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
157 คุรุประชานุกูล 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 0 0 0 0 2 1 0 2 3
160 บ้านลาดเหนือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 หนองตาไก้วิทยากร 0 0 0 0 2 0 2 0 4
162 บ้านกุดเวียน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
163 บ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
164 บ้านกุดฉนวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านลำชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านสงแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองโนน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านห้วยม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านโพธิ์ใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองบัวขาว 0 0 0 0 1 3 1 1 5
171 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
172 บ้านหว้าเฒ่า 0 0 0 0 1 3 0 1 4
173 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 0 0 0 0 1 2 2 2 5
174 บ้านนาวัง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
175 บ้านท่าวังย่างควาย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
176 บ้านโนนถาวร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
177 บ้านโนนเหม่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
178 หนองสระสำราญราษฎร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 บ้านชีลองเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านผือวิทยายน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านนาฮี 0 0 0 0 1 1 0 2 2
183 บ้านคลองเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
184 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
185 ดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านต้อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านห้วยร่วม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
191 บ้านซับรวงไทร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
194 กุดเวียนวิทย์ผดุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านขี้เหล็กใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านวังกำแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านสะพุงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านสามแยกดงสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองแห้วพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านห้วยข่าเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโนนกอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 สระไข่น้ำขุนีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 อนุบาลหลวงภักดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 โนนหว้านไพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 โนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
209 ศรีสว่างสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
210 บ้านนาอินทร์แต่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
211 บ้านลาดใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านหนองฉิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านโนนขี้ตุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านโปร่งโก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 ห้วยไร่วิทยานุกูล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 0 0 0 0 0 3 0 3
219 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
220 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
221 บ้านขวาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 บ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
223 บ้านภูนกเขียน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านห้วยไผ่ใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านนามน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 บ้านหนองไฮใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านโนนตูม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 บ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 197 179 153 529 1,148 430 200 174 1,778