หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
2 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
3 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
4 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
5 นายอนันต์ ชัชชวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนัำกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
6 นายเสงี่ยม ทองละมุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
7 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
8 นายศักดิ์สว่าง สายโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
9 นายวิไล เบิบชัยภูมิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
10 นายสงคราม หิรัญเขว้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
11 นายวิเชียร เคนชมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
12 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
13 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
14 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
15 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
16 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
17 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
18 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
19 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
20 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
23 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
24 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการอำนวยการ
25 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
26 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
27 นายกฤตพัฒน์ พลคราม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
28 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
29 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
30 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมงานอาชีพ
34 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
35 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
36 นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์
37 นายประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์
38 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมดนตรี
39 นางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมดนตรี
40 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์
41 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์
42 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
43 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
44 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
45 นายวิรัตน์ วิทยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายดำรงค์ ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒน์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายมานะ ประจงจิตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นางอัมพร อัมรินทร์ทรารักษ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นายสุทธิพันธ์ ประวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางศิริรัตน์ หาญเวช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นางสุรีพร โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
64 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
65 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
66 นางสมมิตร ลาภารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
69 นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
70 นางสาวสาวิกา จักรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
71 นายธีระ ประดับค่าย ครูโรงเรียนบ้านโสกรัง สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
72 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
73 นางสาวปรียานุช หอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
74 นายปริญญา ฝาชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
75 นางสาวธิดารัตน์ สงวนศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
76 นายธีรพล นนทะดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงาน
77 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
78 นางสุภาวดี ประกอบนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
79 นางพันธุ์ทิพย์ คชลัย ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
80 นางพรพรรณ ผลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
81 นางศรัณยา ศรีเพียแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
82 นางอรดี แสงสุระ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
83 นางกีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
84 นางบานเย็น ฐานมั่น ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
85 นางสานิตย์ จูมนาฝาย ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
86 นางนงลักษณ์ สมบัติมี ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
87 นางรำไพ จินดามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
88 นายพัฒนพงษ์ วรรณพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
89 นายบุญยัง หวะสุวรรณ ช่างสี 4 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
90 นายทองสุข ฐานวิเศษ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
91 นางจุรีรัตน์ วรรพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
92 นางวรรณี เต็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
93 นายวิชัย ประทุมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
94 นางนงนุช ชาติศรี ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
95 นางสาวสุจริต ประสานเนตร ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
96 นางบุญถม ธรรมปาน ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
97 นายอภิชาติ พิมพ์กุล ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
98 นายทนงศักดิ์ ธงภักดิ์ พนักงานบริการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
99 นางณัฐนันท์ ธงภักดิ์ ลูกจ้าง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
100 นางนรัญ หอยสังข์ ลูกจ้าง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
101 นายปัญญา เต็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านนางเม้ง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านนางเม้ง
102 นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
103 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
104 นายสมสัย ฦๅชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
105 นายสุชาติ ตั้งใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
106 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
107 นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
108 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
109 นางศิโรรัตน์ พลมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
110 นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
111 นางนวพร รักขันแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
112 นางพรสวรรค์ กมลเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
113 นางภรภาดา ธีรศุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
114 นางอัญจนา สุพันดี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
115 นางอรวรรณ เดชบุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
116 นางวัลลิยา ณ ศร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
117 นางสาววีณานันท์ พลมณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
118 นางสุดาวรรณ ขาวปั้น ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
119 นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
120 นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
121 นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
122 นางสาวกรองกาญจน์ นรินทร์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
123 นางจีราพร ฉลาดชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
124 นางสำรวย เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
125 นางอุไร เกษตรเวทิน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
126 นางสรรักษ์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
127 นางสาววิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
128 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
129 นางกมลวรรณ หงษ์โพธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
130 นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
131 นางสาวลินดา ดวงชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
132 นางสาวกนกวรรณ ศิริพิพัฒสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
133 นางสาววาสินี ลัญจกร เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
134 นางวรรณา ไตรณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
135 นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ พนักงานราชการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
136 นายสุรศักดิ์ ศรีสุจันทร์ ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
137 นางสาวกมลพรรณ หนูหล้า ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
138 นางสาวธัญย์ชนก วงศ์แสง ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
139 นางสาวสุนิสา สว่างวงษ์ ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
140 นายโยธิน สุขใจ ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
141 นางสาวคคนานท์ฟ้า ประกอบมิตร ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
142 นางระเบียบ นาค่ำคูณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
143 นางประเทือง ดวงเงิน เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
144 นายเกรียงศักดิ์ เคนจัตุรัส พนักงานขับรถ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
145 นางศิริพร วงษ์แก้ว แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
146 นางวันเพ็ญ เย็นสบาย แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
147 นางสาลินี หิรัญวงศ์ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
148 นางรัชนีพร ญาติวังกุ่ม แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
149 นางดวงตา การุณ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
150 นงพัชรี ลัญจกร แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
151 นางแก้วตา ช่างบุ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
152 นางทองย้อม รอนไพรี แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
153 นางสุวรรณ เวียงทอง แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
154 นางสนิ หาญสมัคร แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
155 นางนภารัตน์ สถานเมือง แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
156 นางปราณี คุ้มหมู่ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
157 นางยุพา วงศ์สาระ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
158 นางสมหมาย สุ่มมาตย์ แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
159 นางรัชนีย์ ดวงเงิน แม่ครัว เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
160 นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
161 นายสามารถ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการปฏิคมและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
162 นายสมสัย ฦๅชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
163 นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
164 นายมานพ ชยันตรดิลก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
165 นายถิรวัฒน์ ศรีจำปา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
166 นายสมาน ลุนสำโรง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
167 นายมนัส สมณะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
168 นางกษมา ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
169 นางจิรพร ตาบประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
170 นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
171 นายธนะพันธุ์ รักอาชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
172 นางสมมาตร์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
173 นางศิวลักษณ์ สวงโท ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
174 นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
175 นายธันวา ฦาปัญญา นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
176 นายสุคนธ์ ศรีมะนาว นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
177 นายวิชัย ศรีพันธุ์ นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
178 นายกำพล วงษ์อักษร นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
179 นายคำตัน ชมนาวัง นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
180 นายพงศกร ภูบุญลาภ นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
181 นางทองยุ่น ดีใต้ แม่บ้าน เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
182 นางมิ่งขวัญ เปล่งวรรณ์ แม่บ้าน เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
183 นางสาวปาริชาติ ศรีวิชา แม่บ้าน เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
184 นางจูมทอง จำปามูล แม่บ้าน เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
185 นางวรรณี พาบุตรโต พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
186 นางภัทราพร โพธิ์ชัย พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
187 นางนวลอนงค์ จุลบท พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
188 นางเอื้อมพร หลวงเมือง พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
189 นางประทินศรี สมนอก พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
190 นางอรพิมพ์ วิเสริฐ พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
191 นางปริญญา บุญกุล พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
192 นางบังอร คำนาแซง พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
193 นางจารุณี ตุนอก พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
194 นางวัชรี แดงสกุล พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
195 นางสาวเพียงเพ็ญ สุขโฉม พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
196 นางทองสา กายพืช พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
197 นางสาวจุุฑามาศ ชัยกำเนิด พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
198 นางสาวอิงอร จำบัวขาว พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
199 นางสาวปีใหม่ เทสะตรี พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
200 นางสาวกาญจนา ภูมิประสาท พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
201 นางสาวนันทพร ห้อยไธสง พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
202 นางสาววรัทยา เชื้อคีรี พี่เลี้ยงเด็ก เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
203 นายสมหมาย คะณาเนปะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
204 นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
205 นางฉัตรมณี แสงชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
206 นางสาวณัฐสุดา กุลรักษา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
207 นางสาวมารศรี ผ่องพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
208 นางจำเนียน ฦาชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
209 นางสาวจำปี บุญพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
210 นางศรีประภา หิรัญชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
211 นายคณิต ธัญญะภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
212 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
213 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
214 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
215 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
216 นางสาววนิดา พลมณี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
217 นางศิริวรรณ จันทร์สมคอย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการอำนวยการ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
218 นางอรรธยา ทวีวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
219 นางวิชนีย์ ฉลาดการ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
220 นางเพ็ญศิริ ภชฌงค์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
221 นางราตรี โคบำรุง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
222 นางวาสนา ศิโรตมานนท์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
223 นางสงวนศรี พรโสภิณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
224 นางสมบรูณ์ ลุนทา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
225 นางวราภรณ์ วงษ์จักษุ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
226 นางอุทัยวรรณ ลิมาวัฒนชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
227 นางสุขุม เจริญผล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
228 นางสุนทรี วงษ์ษา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
229 นางสุชาดา อ้นสันเทียะ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
230 นางแสงจันทร์ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
231 นางวรรณา ภาษี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
232 นางเยี่ยมลักษณ์ อาจมิตร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
233 นงบุปผา บุญคำภา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
234 นางทัศนีย์ เคนชมภู ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
235 นางราตรี โคบำรุง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
236 นางเยาวลักษณ์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
237 นางรพีพร รวิวรรณ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
238 นางทองสี ชาวประทุม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
239 นางศิราณี มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
240 นางนภัสวรรณ ชำนาญกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
241 นางนงเยาว์ เมืองศรีนุ่น ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
242 นางนิรบล มีนาเสียว ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
243 นางศิริมา พิมพ์เมืองเก่า ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
244 นางสาวปิยนันท์ หาญสมัคร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
245 นางจุฑามาศ เลิศสุคนธ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
246 นางรัตนา พรหมสุรักษ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
247 นางบุปผา หงษ์ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
248 นางสุทิศา ตอสกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
249 นาสาวมัลลิกา วิเชียรดี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
250 นางอรทัย แก้วหย่อง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
251 นางประเนียด วงษ์ไพร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
252 นางสุวัฒนา เพ็ชรล้ำ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
253 นางสาวจำนงจิตร วงศ์พรหม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
254 นางณัฎฐิกา ศารทูลทัต ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
255 นางสุวรรณี เตียงชัยภูมิ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
256 นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
257 นางพิสัย แสงสุข ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
258 นางสาวประภาพร จันชีลอง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
259 นางสาวยุพาวรรณ คิดฉลาด ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
260 นางสายทอง ภัทรโสภาชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
261 นางอมรรัตน์ หาญวิชาชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
262 นางเยาวเนตร มาซานนท์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
263 นางชูขวัญ เพ็งชัยภูมิ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
264 นางประภัสสร ดิเรกศรี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
265 นางเอมอร พัจนสุนทร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
266 นางทิพวัลย์ มีทอง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
267 นางสาวสุวภา คงบุ่งคล้า ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
268 นางวัชรินทร์ นวกาลัญญู ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
269 นางปาริชาติ มิทธิศร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
270 นางประภาพรรณ สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
271 นางชุติมา จินสมบัติ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
272 นางสาวอรธิวา ธงชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
273 นางสาวรจนา จุลบุตร เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
274 นางวรรณิศา สมบัติมี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
275 นางสาวอัมพร อั้นนอก เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
276 นางสาววราลี นาคคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
277 นางสาวนุชฏา วงษ์เจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
278 นางสาวเสาวลักษณ์ ทวีคำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
279 นางนงเยาว์ อาสารณะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
280 นางสาวนริศรา จงใจลาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
281 นางสาวจินตนา ใจจุละ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
282 นางสาวสุพรรษา ป้องขันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการปฏิคนและประสานงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
283 นายประดิษฐ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
284 ว่าที่ ร.ต.ชูศักดิ์ อ้นสันเทีย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
285 นายสมพงษ์ ชำนาญกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
286 นายอธิวัฒน์ ชาดง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
287 นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุล ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
288 นายจักรพันธ์ คำจันทร์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
289 นายธีระ แมนสถิตย์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
290 นายวิชา นิลวัฒน์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
291 นายศุภฤกษ์ ดวงประทุม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
292 นายสุรศักดิ์ อุ่นกุดเชือก นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
293 นายประมินทร์ ทันรังกา นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
294 นายพิมพา ปิ่นจัตุรัส นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
295 นายแดง พงษ์สุภาพ นักการภารโรง เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
296 นายกฤษติวุฒิ พิลาอร เจ้าหน้าที่สำนักงาน เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
297 นายสุรศาสตร์ พรมชัย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการจัดสถานที่ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
298 นายวิเชียร เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
299 นายพจนาจ หงษ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
300 นางพรทิพย์ ภัทราภิรักษ์ ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
301 นางนวลกนก สวงโท ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
302 นางสุรีรัตน์ กอบธรรม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
303 นางสุธิดา อุ่นศรี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
304 นางมัญญา อาจกล้า ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
305 นางสาวลักษณาวดี ขุนวิช่วย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
306 นางฑิชา วรแสง ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
307 นางสาวปิยมาภรณ์ นาสาทร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
308 นางปรีชากร จุลอักษร ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
309 นายทวน ภู่ดด ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
310 นางจันทร์เกษม ต่อศรี ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
311 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
312 นางสาวรัตติกาล บุสนาม ครูโรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ จุดแข่งขันโรงเรียนสุนทรวัฒนา
313 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
314 นางจรรยา อาจกมล ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
315 นางจำเนียร ตั้งเพียร ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
316 นางศิริลักษณ์ พันธ์กิ่ง ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
317 นางปริศนา สุทธิกานต์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
318 นางศิริพร บุญญานุสนธิ์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
319 นายพงศกร หวังกลุ่มกลาง ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
320 นายภานุพงศ์ ตาบประดับ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
321 นายวิยนต์ แฝงทรัพย์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
322 นางศรีพัชรลักษณ์ นิติศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
323 นางสาวิตตรี ด่านวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
324 นางปรีญาพร เพ็ชรประดิษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
325 นายสุวิทย์ สมัตถะ นักการภารโรง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
326 นายคมสันต์ บุญวิจิตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
327 นางบุปผา ประทุมมาลย์ ครูโรงเรียนเมืองนอยราษฎร์สงเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
328 นายปรีชา อุตสาคู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
329 นางสาวนันทนา กันชัย ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
330 นางสาวสุคนธ์ ใบลี ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
331 นางสุภาพ พงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
332 นางประคอง สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
333 นางคำพอง ลำพองชาติ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
334 นางบุญศิริ ประสานเนตร ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
335 นางพิชญาภา ภูมิชัยชนะ ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
336 นายวันโชค ชัยวิวัฒนมงคล ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
337 นายโอภาส พองชัยภูมิ ช่างปูน ชั้น 4 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
338 นายรัศมทัติ ชูสกุล ครูโรงเรียนโพนทองพิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนโพนทองพิทยา
339 นายทินรัตน์ ชัยวิวัฒมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
340 นายสุธี จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
341 นายวีรชน ยอดท่าหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
342 นายสมนึก สมบัติมี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
343 นายเฑียรไชย คำหาญพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
344 นายบุญส่ง ศรีจันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
345 นายนิพนธ์ เหลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
346 นางจารุมาศ เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
347 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
348 นางนิตยา นาส้มกบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
349 นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
350 นางมาริสา มอไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
351 ดร.สุรศักดิ์ พันธ์สง่า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
352 นางสุดสวาท จันทรมหา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
353 นางสุจินดา จันทรมหา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
354 นางสมคิด ศรีวงษ์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
355 นางอุทุมพร จันทรอด ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
356 นางอุทัยศรี นาอุดม ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
357 นางนารี ตอสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
358 จ.ส.ต.ไตรรงค์ สุวรรณกาล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
359 นางศรีดารา วาลมนตรี ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
360 นางหนูเล็ก รักอาชา ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
361 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
362 นางจิรสุดา ชูสกุล พนักงานราชการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
363 นายพินิจ กงชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
364 นางสาวจินตนา ปาเป้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
365 นางสาวณัฐวิภา ทันรังกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
366 นางสาวพิชญาวดี บำรุงหงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
367 นาสาวเวณุกา สูงชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
368 นางบุญโฮม ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
369 นายธรรมนูญ ศรีนัครินทร์ ครูโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
370 นายสารัตน์ ชุสกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านลาดใหญ่
371 นายวิทศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
372 นางรัศมี ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
373 นางพรรัตน์ เมี้ยนกลาง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
374 นางบุญนำ ทองนพเก้า ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
375 นางสุรัตน์ ถิ่นชีลอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
376 นางประวิทย์ วันเมืองเก่า ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
377 สิบเอกพิบูล การหัตถ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
378 นางรองรัตน์ ประสานวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
379 นางลัดดา ไตรเสนีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
380 นางสาวพัชรี นาคเจือทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
381 นางกุหลาบ ทองกร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
382 นางดวงกมล กิตินันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
383 นางอมรรัตน์ แซ่เตีย ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
384 นางนุชนาถ โชคบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
385 นางสมพาน วัฒนกุลไพศาล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
386 นางเยาวรัตน์ สิงหาราโท ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
387 นางดวงกมลวณัฐ พิมพ์สราญ พนักงานราชการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
388 นางคะนึงนิตย์ เขตสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
389 นางสาวณัฏฐพัชร์ ธรรมปานลาภเกิด ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
390 นางสาวเอมอร นาคคำ ครูอัตราจ้าง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
391 นางธนิดา ผาสุก แม่บ้าน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
392 นางเตือนใจ รบศึก แม่บ้าน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
393 นายสาหัส ประณามตรังค์ นักการภารโรง เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
394 นางกมลวรรณ มั่นสติ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
395 นายอุทร ผลกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
396 นางยวง บำรุงบุรี ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
397 นางชลิลดา ทิพย์วรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
398 นางจิระพร ชนะหาญ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
399 นางเสาวนีย์ ม่วงเพชร ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
400 นางศิริลักษณ์ วงศ์ษา ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
401 นางสุจิตรา ปัญญแก้ว ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
402 นายประสาน พาชนะ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
403 นางประกอบกุล มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
404 นายสมบัติ เงาชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
405 นางเสาวลักษณ์ เจือกุดขมิ้น ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
406 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
407 นางพยอม มณีวรรณ ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
408 นางอิงอร ยวงทอง ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
409 นางรัตตัญญู โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
410 นางสาวพันธ์ธิวา เชื้อกุล ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
411 นายสุรศักดิ์ ปฏิบัติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
412 นายสุธานินทร์ ม่วงเพชร นักการภารโรง โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
413 นายมังกร พันธุ์กิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านช่อระกา
414 นายดำรง ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
415 นางเสาวนีย์ พูดเพราะ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
416 นางอัจฉรา อัจฉริยะภากรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
417 นางวีระภร ดวงมณี ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
418 นางวีราภรณ์ สิทธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
419 นางศิรินธร เติมชีพ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
420 นางแสงอรุณ ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
421 นายสุชิน ประสานพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
422 นายวิทย์ธวรรช ธงภักดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
423 นางชัชดาภรณ์ ปรางคืชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
424 นางนอตยา ดวงเงิน ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
425 นายพรศักดิ์ รักษ์กระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
426 นางสุมนา สุวรรณกลาง ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
427 นางปราณี ลือมงคล ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
428 นางบุษกร สันถวชาติ ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
429 นางไพรวัลย์ ไชยชาติ ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
430 นางรัชนี ซ้ายยศ ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
431 นายพิชัย วงศ์ษา ครูโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1
432 นายอร่าม ศรีสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
433 นางมณีนพรัตน์ พรหมนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
434 นางรัชนี ศรีสุนทร ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
435 นางสาวทัศพร เดชภูแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
436 นางจริยา สวงนอก ครูโรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการดำเนินงาน ณ จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านผือวิทยายน
437 นางประำไพ ขันชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
438 นางเพ็ญผกา ทองใบใหญ่ ครู โรงเรียนบ้านกุดไผ่ เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
439 นางจรรยา พรหมสุคนธ์ ครู โรงเรียนบ้านตาดโตน (ประชาสามัคคี) เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
440 นางศรีสุดา เจนชัย ครู โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
441 นางกนกวรรณ อยู่ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
442 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางการแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
443 นายวิชัย เพ็ชรเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
444 นางรัตนากร มณีวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดชุมพล เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
445 นางอรอนงค์ อู่ทอง ครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
446 นางสาวปิยนันท์ หาญสมัคร ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
447 นางวราภรณ์ คำหงษา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
448 นางธัญญรัศม์ คำขวา ครู โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
449 นางรัชนี ศรีสุนทร ครู โรงเรียนบ้านผือวิทยายน เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
450 นางนวลกนก สวงโท ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
451 นายธีระยง ปิยะปรีชายุทธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
452 นายไพจิตร วาลย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
453 นายวิษณุ เกลี้ยงไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
454 นายพรชัย มีทอง ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
455 นายประพันธ์ อ่อนละม้าย ครู โรงเรียนบ้านช่อระกา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
456 นายบุญเกิด กระฉอดนอก ครู โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
457 นางสาวปรียาภัทร์ เปรมแสง ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
458 นางสาวจิรภา โชคเหมาะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหัน เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
459 นางสาวอรทัย ถึรัตถา ครู โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
460 นางสาวนาตฤดี เย็นศิริ ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
461 นายจรูญ ทะชา ครู โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
462 นางรจนา ทองสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
463 นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
464 นางวาสนา วัฒนโสภิต ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
465 นางสาววัทนาพร ตังอำนวย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
466 นางศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
467 นางสุภาพร มีอุตส่าห์ ครู โรงเรียนบ้านแก้งยาว เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
468 นายสุนทร ตวงวิไล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
469 นายณรงค์ สวงโท ครู โรงเรียนบ้านกุดหูลิง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
470 นายเกษม ชาติหนองทอน ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
471 นายประเสริฐ ขำหินตั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
472 นางอรทัย คนขยัน ครู โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
473 นายจักรเพชร พงศ์โพนทอง ครู โรงเรียนโนนสำราญวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
474 นายบุญธรรม จินดามาตย์ ครู โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
475 นางสุธาลินี พลอยครบุรี ครู โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
476 นายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)
477 นายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)
478 นายนิพนธ์ เหลาเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)
479 นายสมเพชร ยศมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)
480 นางประภัสสร สิตวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (ดนตรี)
481 นางสาวสุภาวดี ธรรมโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
482 นางนภาพร พรมแดง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
483 นางธัญวลัย ตันมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
484 นางปิยนุช ไชยมงคล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
485 นางธิดารัตน์ คิดฉลาด ครู โรงเรียนสุนทรวัฒนา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
486 นายกฤษฎา ตันวิไล ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
487 นางนงลักษณ์ ยอดท่าหว้า ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฎศิลป์)
488 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
489 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
490 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
491 นางรัชนี ซ้ายยศ ครู โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
492 นางอนงค์ คลังสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
493 นายประยุทธ สุ่ยหล้า พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนารี เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
494 นายเรืองศิริศักดิ์ โสบ้านบัว ครู โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
495 นางสาวชุติกาญจน์ สมิตชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชีลองกลาง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
496 นายอภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ/เรียนร่วม)
497 นางสาวชุติกาญจน์ สมัตชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชีลองกลาง เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ/เรียนร่วม)
498 นายประเมิน บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
499 นางอุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
500 นางสุดา แก้ววิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
501 นายวัสพล รินไธสง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
502 นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
503 นางศิโรรัตน์ พลมณี ครู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
504 นายบุญเทียน จินดามัง ครู โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
505 นางจุฑาภรณ์ แก้วไตรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
506 นายสุเวส คะมาวิวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
507 นายอนันต์ ชัชชวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
508 นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
509 นายพิพาก กุลหินตั้ง ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
510 นายสุนทร กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
511 นางดวงพร ไตรเสนีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
512 นางจันทร์หอม เบ้าลี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
513 นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
514 นางนวลพักตร์ เคนจัตุรัส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
515 นางสาวธัญญ์นรี อาวะรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
516 นายสุพรม พรหมโสภา เจ้าหน้าที่ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล กรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
517 นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
518 นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
519 นายประเสริฐ ปุมพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา เป็นกรรมการกลางดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]