หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1 1 1
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 7 43 9
3 003 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 19 35 29
4 004 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1 3 2
5 005 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 10 17 14
6 009 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 34 68 46
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 38 83 58
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 19 50 34
9 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 39 84 61
10 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 29 86 55
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 12 32 17
12 015 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 11 20 18
13 016 โรงเรียนดงบังราษฎร์นุเคราะห์ 2 6 2
14 017 โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 3 7 5
15 019 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 5 11 8
16 026 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 6 18 7
17 033 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 0 0 0
18 035 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 2 4 3
19 036 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 41 106 71
20 037 โรงเรียนบ้านกุดตะเคียน 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 8 4
22 040 โรงเรียนบ้านกุดละลม 6 8 8
23 042 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 11 15 13
24 041 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 3 7 4
25 034 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 0 0 0
26 038 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 15 46 27
27 044 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 4 7 7
28 045 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 2 2 2
29 047 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 3 5 4
30 048 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 20 33 25
31 049 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 3 3 3
32 050 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 4 12 9
33 051 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 0 0 0
34 052 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 13 36 23
35 053 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 10 23 17
36 062 โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 9 15 14
37 064 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 3 10 6
38 063 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 15 25 20
39 061 โรงเรียนบ้านช่อระกา 21 43 34
40 066 โรงเรียนบ้านซับชมภู 8 17 11
41 067 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 2 11 3
42 068 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 8 10 10
43 069 โรงเรียนบ้านซับม่วง 8 19 11
44 070 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 2 3 2
45 071 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 3 3 3
46 074 โรงเรียนบ้านดอนหัน 2 4 2
47 073 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 5 14 10
48 076 โรงเรียนบ้านตาดโตน (คุรุประชาสามัคคี) 1 3 2
49 075 โรงเรียนบ้านต้อน 2 3 2
50 078 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 9 29 14
51 077 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 2 3 2
52 079 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 3 7 4
53 080 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0 0 0
54 081 โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 3 9 5
55 083 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 38 83 50
56 082 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 0 0 0
57 084 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 29 67 46
58 087 โรงเรียนบ้านนางเม้ง 3 5 3
59 086 โรงเรียนบ้านนางแดด 11 24 19
60 085 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 8 17 13
61 090 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 7 19 12
62 091 โรงเรียนบ้านนาฝาย 20 54 30
63 092 โรงเรียนบ้านนามน 3 8 6
64 093 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 7 13 13
65 094 โรงเรียนบ้านนารี 28 52 43
66 095 โรงเรียนบ้านนาวัง 5 18 7
67 096 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 7 6
68 098 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 2 2 2
69 099 โรงเรียนบ้านนาอุดม 7 33 15
70 100 โรงเรียนบ้านนาฮี 4 10 7
71 088 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 9 34 18
72 097 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 2 6 4
73 089 โรงเรียนบ้านนาโจด 11 27 20
74 128 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 15 37 21
75 129 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 12 36 22
76 130 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 2 4 2
77 131 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 1 1
78 136 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 3 6 3
79 137 โรงเรียนบ้านฝาย 3 14 4
80 138 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 31 80 47
81 140 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1 2 1
82 141 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 7 19 12
83 142 โรงเรียนบ้านยางหวาย 26 59 36
84 143 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 8 25 14
85 145 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 54 97 77
86 148 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 13 29 19
87 149 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 3 4 4
88 146 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 4 9 8
89 150 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 39 94 51
90 147 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 17 46 29
91 151 โรงเรียนบ้านลำชี 2 2 2
92 153 โรงเรียนบ้านวังกำแพง 1 1 1
93 154 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 2 9 5
94 155 โรงเรียนบ้านวังตะกู 7 13 10
95 156 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 9 67 21
96 157 โรงเรียนบ้านวังโพน 18 50 32
97 158 โรงเรียนบ้านสงแคน 2 4 2
98 159 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1 1 1
99 160 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 2 6 4
100 161 โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 1 3 2
101 162 โรงเรียนบ้านสำราญ 5 6 6
102 169 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 11 28 20
103 170 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง 2 2 2
104 172 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา) 5 7 6
105 174 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 14 45 22
106 176 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 7 24 7
107 177 โรงเรียนบ้านหนองฉิม 1 2 2
108 179 โรงเรียนบ้านหนองทอนโนนขุนทิพย์วิทยา 0 0 0
109 180 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 4 6 5
110 182 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 10 23 16
111 183 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 9 14 9
112 185 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 4 12 9
113 184 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 49 181 86
114 189 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 9 24 13
115 192 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 7 7 7
116 195 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 8 15 13
117 194 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 13 27 17
118 196 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 18 29 22
119 197 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 3 4 4
120 198 โรงเรียนบ้านหนองหอย 9 29 17
121 202 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 14 43 27
122 173 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 0 0 0
123 186 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 18 54 31
124 178 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 13 28 19
125 191 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 4 4
126 190 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 4 15 5
127 199 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 5 9 8
128 200 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 2 5 4
129 175 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 0 0 0
130 181 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 2 6 4
131 193 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 1 1 1
132 187 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 0 0 0
133 188 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0
134 201 โรงเรียนบ้านหนองไห 0 0 0
135 205 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 8 15 12
136 203 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 33 56 45
137 204 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 1 2 2
138 206 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 15 39 25
139 207 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 3 3 3
140 227 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 7 11 10
141 229 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
142 228 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 33 65 49
143 230 โรงเรียนบ้านหินกอง 10 14 12
144 231 โรงเรียนบ้านหินลาด 7 15 11
145 208 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 23 80 40
146 209 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 34 71 52
147 210 โรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า 1 1 1
148 211 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 9 6
149 212 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 5 7 6
150 214 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 8 38 14
151 213 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 0 0 0
152 215 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 9 19 16
153 217 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 3 3
154 219 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 2 4 3
155 218 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 5 13 9
156 220 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 3 9 5
157 221 โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 3 6 3
158 222 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 7 13 10
159 224 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1 31 1
160 225 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 23 54 35
161 223 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1 1 2
162 226 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 14 88 31
163 216 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 5 10 8
164 046 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 3 5 4
165 058 โรงเรียนบ้านเจาทอง 9 17 14
166 059 โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 4 7 7
167 152 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 16 37 27
168 163 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 13 26 22
169 164 โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ 0 0 0
170 043 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 27 49 39
171 060 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0 0 0
172 054 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 34 76 56
173 055 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 21 38 28
174 056 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 10 25 15
175 057 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 9 25 18
176 065 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 0 0 0
177 101 โรงเรียนบ้านโนนกอก 1 1 1
178 102 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 1 3 1
179 103 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 0 0 0
180 106 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 1 1
181 108 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1 2 1
182 107 โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
183 110 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 3 6 5
184 112 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 14 7
185 113 โรงเรียนบ้านโนนพระคำ 0 0 0
186 114 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 2 4 2
187 117 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 11 18 16
188 118 โรงเรียนบ้านโนนลาน 8 26 13
189 119 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 13 17 14
190 121 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 10 25 14
191 120 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 0 0 0
192 122 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 6 18 9
193 124 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 25 16
194 123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 6 9 8
195 125 โรงเรียนบ้านโนนหมาว้อ 0 0 0
196 126 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล (คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 1 3 2
197 111 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 7 14 8
198 127 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 7 18 10
199 105 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
200 104 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 10 25 14
201 109 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 3 1
202 115 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 8 19 16
203 116 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 10 20 17
204 135 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 3 2
205 134 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1 1 1
206 133 โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 0 0 0
207 132 โรงเรียนบ้านโป่งคองใต้ 0 0 0
208 139 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 2 2 2
209 165 โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 5 9 6
210 166 โรงเรียนบ้านโสกรัง 6 14 11
211 167 โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0 0 0
212 232 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 34 102 59
213 144 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 4 11 8
214 235 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 7 22 7
215 237 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 2 7 2
216 238 โรงเรียนยางบ่ารัฐประชามิตร 0 0 0
217 239 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 16 7
218 240 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 6 25 11
219 241 โรงเรียนวัดพุทโธวาท 5 5 5
220 243 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 3 6 5
221 244 โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 1 1 1
222 245 โรงเรียนสหประชาสรร 7 12 11
223 246 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 14 25 18
224 247 โรงเรียนสาคริชวิทยา 13 48 21
225 248 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 8 19 13
226 249 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 36 92 58
227 251 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 4 15 8
228 252 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 37 74 55
229 253 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 5 7 6
230 255 โรงเรียนหนองปลาโดผดุงราษฎร์ 0 0 0
231 256 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 3 9 6
232 257 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 31 65 39
233 254 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 7 20 13
234 260 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 10 25 18
235 258 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 8 18 13
236 259 โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 2 7 4
237 262 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 38 136 70
238 264 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 12 31 19
239 263 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 17 30 22
240 266 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 0 0 0
241 265 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 7 7 7
242 268 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 23 36 27
243 271 โรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี 1 1 1
244 020 โรงเรียนเทศบาล 1 1 2 1
245 021 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 7 12 11
246 022 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
247 023 โรงเรียนเทศบาล 4 3 4 4
248 236 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 5 12 6
249 008 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 12 28 16
250 261 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 31 59 41
251 006 โรงเรียนโคกสูงราษฎร์สามัคคี 0 0 0
252 007 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 18 33 21
253 028 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 21 47 32
254 030 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 14 43 21
255 031 โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 3 3 3
256 032 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1 3 2
257 027 โรงเรียนโนนเขวาประสิทธิ์ศิลป์ 1 1 1
258 029 โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 1 2 0
259 233 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 10 24 14
260 234 โรงเรียนโพนทองพิทยา 6 12 9
261 250 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 2 2
262 018 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 1 1
263 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 18 30 21
264 025 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 4 5 5
265 269 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 10 19 16
266 267 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 9 41 19
รวม 2291 5491 3494
8985

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]