หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 030 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 031 1.000 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 032 2.000 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
4 007 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
5 008 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 009 3.000 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 036 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 037 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 038 4.000 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 041 5.000 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[20]
11 046 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
12 047 6.000 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพรนภา อัศวาวุฒิ
2 นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรม
3 นางอนงค์ ปวะภูโต
4 นางลลิตา ผาใต้
5 นางวรรณา สมสนุก
6 นางปรารถนา บุตรอุดม
7 นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ
8 นางพัชรินทร์ แสงชาติ
9 นางประภัสสร ทัศนพงศ์
10 นางสาวภัทราพร สิงหันต์
11 นางสาวพนา วิริยะเจริญกิจ
12 นางดวงจันทร์ ฉายาวงศ์
13 นางสาวรัชดากร แว่นแคว้น
14 นางสุวรรณา พูมพิจ
15 นายโชคดี คำเพชรดี
16 นางสาวญาณิกา อ้อมมณฑา
17 นางราตรี อินไชยา
18 นางละเอียด แก้วทอง
19 นางชวนพิศ พลนาคู
20 นายอภิชาติ ชมภูทัศน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]