งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 809
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) กลุ่มนาโพธิ์ 1 1. นางสาวบุษกร    ตีกา
2. นางสาวจารุวรรณ    อัญปัญญา
3. นางสาวณัฐฐินันท์    พันหล่อมโส
4. นางสาวอำไพ    ปวงคำ
5. เด็กหญิงวริศรา    พิมสาร
6. เด็กหญิงพรพิมล    เสนาซุย
7. นางสาวอัมพร    จันทนนตรี
8. เด็กหญิงปิยะธิดา    พรมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงเมษยา    พลรักษา
10. เด็กหญิงอมรรัตน์    เนยไธสง
11. เด็กหญิงอรัญญา    สวนนคร
12. เด็กหญิงมณฑิตา    วรชัย
13. เด็กหญิงบัวตอง    ลับไธสง
14. เด็กหญิงสุนิสา    บุญพันธ์
15. เด็กหญิงภูริชญา    ศรีประดู่
16. เด็กหญิงอัญชลิตา    น้อยเวียง
17. เด็กหญิงหทัยภัทร    ลิไธสง
18. เด็กหญิงศิริลักณ์    บทไธสง
19. เด็กชายจิราเจต    เปรมไธสง
20. เด็กชายอดิศร    ศรีวิเศษ
21. เด็กชายณัฐพัฒน์    นุชไธสง
22. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองหลง
23. นายตะวัน    ราชสีภูมิ
24. นายฐาปนันท์    ทีอุทิศ
25. นายณัฐดนัย    เพชรสุข
26. เด็กชายปริญญา    บทไธสง
27. เด็กชายคุณาวุธ    นาคค่อนอก
28. เด็กชายรัตนพล    ศรียางนอก
29. เด็กชายปรัตถกร    เปรมไธสง
30. เด็กชายพุทธรัก    ปุผาโต
1. นายจรัส    พรดีมา
2. นางทองอ่อน    ชนะพาล
3. นางพิทยาพร    สุทธิประภา
4. นายสามารถ    นรินทร์รัมย์
5. นางอมร    จันทร์ตรี
6. นางอุมา    มั่นเหมาะ
7. นางไพวัลย์    พลสม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................