งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 802
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร กลุ่มคูเมือง 2 1. เด็กหญิงธาราพร    สุพิมน
1. นายประชัน    มั่นสกุล
2 โรงเรียนบ้านสตึก กลุ่มสตึก 1 1. เด็กชายถิรวุฒิ    ชื่นรัมย์
1. นายอาณุรักษ์    สุปะทัง
3 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ กลุ่มคูเมือง 4 1. เด็กชายจุลจักร    หนูกิจ
1. นายพงศธร    นันโช
4 โรงเรียนบ้านสระกุด กลุ่มสตึก 6 1. เด็กหญิงสัจจานันท์    บุญเสริม
1. นางเบญพร    ลำใย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................