งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ รร.ตงสิริอนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง
ระหว่าง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 800
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสตึก กลุ่มสตึก 1 1. เด็กชายณัฐชานนท์    คุณแสน
1. นายอาณุรักษ์    สุปะทัง
2 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ กลุ่มคูเมือง 4 1. เด็กหญิงนิพาดา    แก่นท้าว
1. นายพงศธร    นันโช
3 โรงเรียนบ้านสระกุด กลุ่มสตึก 6 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    เจริญศิริ
1. นางเบญจพร    ลำใย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................