สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 40 7 5 3 52
2 บ้านหัวฝาย 34 8 8 4 50
3 อนุบาลพุทไธสง 31 14 6 3 51
4 บ้านสตึก 30 5 6 3 41
5 อนุบาลคูเมือง 25 8 2 0 35
6 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 22 5 3 4 30
7 อนุบาลแคนดง 22 4 3 0 29
8 บ้านหนองนกเกรียน 20 7 2 3 29
9 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 19 5 1 5 25
10 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 18 4 5 2 27
11 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 18 0 2 2 20
12 บ้านคูบัว 17 5 2 4 24
13 วัดบ้านปะเคียบ 16 7 0 4 23
14 บ้านหนองแวง 16 4 2 0 22
15 วัดหงษ์ 15 9 4 2 28
16 บ้านโคกกุง 15 7 0 4 22
17 บ้านสระกุด 15 3 2 1 20
18 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 15 3 0 5 18
19 บ้านเมืองแก 15 2 4 7 21
20 วัดฤาษีสถิต 15 2 2 4 19
21 อมรสิริสามัคคี 15 2 1 2 18
22 วัดสุคันธารมย์ 14 6 3 2 23
23 ชุมชนบ้านหายโศก 14 6 1 6 21
24 บ้านท่าม่วง 13 7 3 2 23
25 บ้านหินเหล็กไฟ 13 4 2 4 19
26 บ้านทองหลาง 13 4 1 5 18
27 บ้านหนองเชือก 13 3 0 3 16
28 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 13 2 1 2 16
29 บ้านซาดหัวหนองแคน 13 2 1 1 16
30 บ้านดอน 12 3 0 2 15
31 บ้านนาลาว 12 1 0 0 13
32 บ้านกระสัง 12 0 2 3 14
33 วัดสิริมงคล 11 5 2 3 18
34 บ้านดงพลอง 11 3 2 0 16
35 บ้านหนองติ้ว 11 3 1 5 15
36 บ้านตามา 11 0 0 3 11
37 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 10 6 2 2 18
38 บ้านหนองการะโก 10 3 3 1 16
39 บ้านหนองครก 10 3 1 4 14
40 บ้านสาวเอ้ 10 2 2 1 14
41 บ้านหนองใหญ่ 10 2 2 1 14
42 บ้านโศกนาคท่าม่วง 10 1 1 1 12
43 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 10 1 0 4 11
44 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 0 1 0 11
45 บ้านแคน 9 4 5 3 18
46 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 9 3 1 1 13
47 ชุมชนบ้านนาแพง 9 2 0 2 11
48 บ้านข่อย 9 0 0 1 9
49 บ้านกระทุ่ม 9 0 0 0 9
50 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 8 3 1 3 12
51 วัดบ้านเบาน้อย 8 3 1 1 12
52 บ้านยางทะเล 8 2 2 4 12
53 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 8 2 2 0 12
54 วัดท่าเยี่ยม 8 2 0 2 10
55 บ้านหนองม่วง 8 1 0 0 9
56 บ้านพรสำราญ 7 6 0 7 13
57 ชุมชนบ้านหนองขมาร 7 6 0 4 13
58 บ้านหนองหญ้าคา 7 4 1 4 12
59 บ้านวังปลัด 7 4 0 0 11
60 บ้านโคกเมือง 7 3 1 0 11
61 วัดสระบัว 7 2 2 3 11
62 บ้านโนนยาง 7 2 1 2 10
63 วัดบ้านพลับ 7 2 1 1 10
64 บ้านเขว้า 7 0 2 4 9
65 บ้าน กม.ศูนย์ 7 0 0 2 7
66 บ้านขามพิมาย 6 5 0 1 11
67 บ้านเพียแก้ว 6 4 2 3 12
68 บ้านโนนเจริญ 6 3 2 0 11
69 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 6 3 1 3 10
70 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 6 3 0 3 9
71 วัดท่าเรียบ 6 2 3 1 11
72 บ้านจิก 6 2 2 5 10
73 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 2 2 0 10
74 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 1 1 1 8
75 บ้านโนนธาตุ 6 1 1 0 8
76 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 6 1 0 0 7
77 บ้านหนองรัก 6 0 0 0 6
78 บ้านตะแบงสามัคคี 5 6 1 1 12
79 บ้านปรือเกียน 5 5 0 1 10
80 บ้านตาหล่ำ 5 4 0 1 9
81 บ้านทุ่งวัง 5 3 2 3 10
82 วัดโพธิ์ 5 3 0 1 8
83 วัดสระจันทร์ 5 2 3 1 10
84 บ้านหนองบัว 5 2 3 1 10
85 บ้านปลัดมุม 5 2 1 0 8
86 บ้านร่อนทอง 5 2 0 1 7
87 บ้านหนองสรวง 5 2 0 0 7
88 บ้านหนองไทร 5 1 1 0 7
89 บ้านโสกแต้ 5 1 0 1 6
90 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 5 1 0 0 6
91 บ้านหนองกระทุ่ม 5 1 0 0 6
92 วัดหลักศิลา 5 0 0 1 5
93 จุฬางกูรวิทยา 5 0 0 0 5
94 บ้านหนองกับ 4 4 0 0 8
95 วัดบัวทอง 4 3 5 5 12
96 วัดสมณาวาส 4 3 1 1 8
97 บ้านหนองเรือ 4 2 2 1 8
98 บ้านท่าเรือ 4 2 1 1 7
99 บ้านบุ่งเบา 4 2 0 2 6
100 วัดอิสาณ 4 1 1 1 6
101 บ้านดงย่อ 4 1 0 0 5
102 บ้านหนองปุน 4 0 2 2 6
103 บ้านหนองบัวแดง 4 0 1 2 5
104 บ้านขาม 4 0 1 1 5
105 บ้านหนองปลาแดก 4 0 0 3 4
106 วัดบ้านโนนมาลัย 4 0 0 1 4
107 บ้านยางนกคู่ 4 0 0 1 4
108 บ้านหนองสองห้อง 4 0 0 0 4
109 วัดราษฎร์สามัคคี 3 5 0 0 8
110 บ้านหนองตาด 3 3 1 2 7
111 วัดเทพรังษี 3 3 1 1 7
112 บ้านโคกสิงห์ 3 3 0 2 6
113 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 3 0 1 6
114 บ้านแพ 3 2 0 0 5
115 บ้านโนนกลาง 3 1 1 2 5
116 บ้านหนองดุม 3 1 1 1 5
117 ชุมชนบ้านสะแก 3 1 1 0 5
118 บ้านหนองขวาง 3 1 0 3 4
119 วัดวรดิษฐ์ 3 1 0 3 4
120 บ้านหนองแคน 3 1 0 1 4
121 บ้านโศกกะฐิน 3 1 0 0 4
122 บ้านกอกดอนพยอม 3 1 0 0 4
123 บ้านคูณสระแก้ว 3 0 2 2 5
124 บ้านโนนไฮ 3 0 1 0 4
125 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 1 3
126 บ้านดงเค็ง 3 0 0 0 3
127 บ้านหนองหว้า 3 0 0 0 3
128 บ้านหญ้าคา 2 2 2 0 6
129 บ้านหัวช้าง 2 2 1 2 5
130 บ้านตูม 2 2 1 2 5
131 วัดศรีสุนทร 2 2 1 0 5
132 บ้านละกอ 2 2 0 1 4
133 บ้านดอนตูม 2 2 0 1 4
134 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 1 1 1 4
135 บ้านสระบัว 2 1 1 0 4
136 บ้านโนนค้อ 2 1 0 1 3
137 วัดเทพประดิษฐ์ 2 1 0 0 3
138 บ้านโคกสุพรรณ 2 1 0 0 3
139 วัดสระทอง 2 1 0 0 3
140 เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 2 1 0 0 3
142 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 2 1 0 0 3
143 วัดเทพรังสรรค์ 2 1 0 0 3
144 บ้านปะคำสำโรง 2 0 1 0 3
145 วัดบ้านสวายตางวน 2 0 0 2 2
146 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 1 2
147 บ้านคูขาด 2 0 0 0 2
148 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
149 วัดทรงสุวรรณ 2 0 0 0 2
150 วัดชัยสมพร 2 0 0 0 2
151 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 1 3 0 1 4
152 บ้านโนนเพกา 1 3 0 1 4
153 บ้านสำโรงพิมาน 1 2 2 0 5
154 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 2 1 1 4
155 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 2 0 1 3
156 บ้านโคกก่อง 1 2 0 0 3
157 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 2 0 0 3
158 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 1 1 0 3
159 บ้านขี้เหล็ก 1 1 0 1 2
160 วัดวงษ์วารี 1 1 0 1 2
161 วัดไพรงาม 1 1 0 1 2
162 บ้านกอกโคกวิทยา 1 1 0 0 2
163 บ้านตาโหงก 1 1 0 0 2
164 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองนางดำ 1 1 0 0 2
166 บ้านหนองหัวควาย 1 1 0 0 2
167 วัดสุวรรณาราม 1 1 0 0 2
168 สามัคคีเทพอำนวย 1 0 1 0 2
169 บ้านคูบอน 1 0 0 1 1
170 กระทุ่มจานสามัคคี 1 0 0 1 1
171 บ้านป่าหนาม 1 0 0 1 1
172 บ้านสระบัว2 1 0 0 1 1
173 บ้านโนนยานาง 1 0 0 1 1
174 บ้านดงยายเภา 1 0 0 0 1
175 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
176 อนุบาลทศพร 1 0 0 0 1
177 บ้านสระกอไทร 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองขุนพรม 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 0 0 0 1
180 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
181 บ้านงิ้ว 0 3 1 4 4
182 บ้านโจด 0 2 2 1 4
183 วัดบุปผาราม 0 2 0 0 2
184 บ้านสระปะคำถาวร 0 1 1 0 2
185 วัดโพธิ์ชัย 0 1 0 2 1
186 วัดธาตุ 0 0 2 2 2
187 วัดพลสุวรรณ 0 0 1 2 1
188 บ้านจะหลวย 0 0 1 0 1
189 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 2 0
190 บ้านปะคำดง 0 0 0 1 0
191 บ้านปอแดง 0 0 0 1 0
รวม 1,207 393 179 268 2,047