หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมาภรณ์ พลพาโรงเรียนทุ่งวังประธานกรรมการ
2. นายธีรนันท์ อิสโรโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ คำนึงผลโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นายประพัฒน์ มั่งไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
5. นายวิเชียร เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นางสาวมนชรัตน์ นามประโคนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางปรียานันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางบรรจง สวนสมุทรโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญาประธานกรรมการ
2. นางดอกมะลิ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นายวรวุฒิ กกไธสงโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นางสุรัส ภู่วงษาโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางจินตนา เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางทองใส นาราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ชะบาโรงเรียนบ้านสตึกประธานกรรมการ
2. นางนิภาภร ปะนามะโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางเบ็ญจวรรณ จอดนอกโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายบุญสวน ไลไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นางบุรีรัตน์ มติกรกุลโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
7. นางสาวสายฝน พรมดีโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายณัฐพงษ์ มะลิงามโรงเรียนบ้านดงพลองประธานกรรมการ
2. นางมาจุฬีี มาลาโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พวงไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางนวลตรี พิมพ์ขาวโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
5. นางอาภาวรรณ หนูนาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นางสาวมันทนา ศิริหนองหว้าโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสายฝน พรมดีโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาภรณ์ เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นางดวงตา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางเนตรนภา วินไธสงโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวจันทิรา สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านสำราญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ปินะโตโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
2. นางจารุวรรณ บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นางอมรพันธุ์ ประวรรณเนย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางสาวศิริศร ประสานโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางศิรดา ปัญญาโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
6. นางอรพินท์ เหล่าพิเดชโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางนงนุช ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ เกิดสายโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
3. นางเกศิณี เขม้นดีโรงเรียนดอนตูมกรรมการ
4. นางชื่น จงปัตนาโรงเรียนหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นางอนงค์ พระสุทิพย์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางธัญนัฏฐ์ คร่ำกลางโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนภาทิพย์ อังกุละศรีโรงเรียนบ้านโคกเมืองประธานกรรมการ
2. นางประจวบ นพไธสงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นางสาวยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางชนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนกอกโคกวิทยากรรมการ
5. นางจรรยวรรณ์ ครองปัญญากวีโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
6. นางวรรณวิภา พวงโตโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
7. นางพจนพร ทิพเนตรโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางรจนา บญมีโรงเรียนพรสำราญกรรมการ
3. นางบุญน้อม ฝาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางุบุญเที่ยง อุ่นทานนท์โรงเรียนหนองการะโกกรรมการ
5. นางกุลธรี ตาดโคกสูงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ชิณโสมโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ ชัยสมัครโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
3. นางสาวพิศมัย นามอินทร์โรงเรียนซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางนิตติยา ปรึกไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางกฤติกา นนทืธีระโชติโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนันท์ ละอองทองโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ กัณหาโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางสาวเมธิญา จิมพละโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
6. นายปฏิวัติ ศรีมหาพรหมโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวันทนีย์ สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา ลับไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
3. นางสาวบุหลัน ก่อแก้วโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
4. นางสาวพณพร เกษตรเวทินโรงเรียนปลัดมุมกรรมการ
5. นางสมร สระทองหลางโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นายพัฒนรัฐ มะลิซ้อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุนี ปัญญาวานิชกุลโรงเรียนอนบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
2. นางลำดวน ชาวไธสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกรวรรณ ก้านจักรโรงเรียนปะคำสำโรงกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ ดาราย้อยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวจัตุพร วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ทัดไธสงโรงเรียนวัดสระจันทร์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ขุนพรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางรัชดา สีทาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ทองจันทร์โรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นางอุมากร ร้อยภาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสุปรียา หงษ์คำมีโรงเรียนบ้านหนองเชือกประธานกรรมการ
2. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
3. นางอัญชลี รินสบายโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการ
4. นางอุษณา พรมแสงโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
5. นางภรภัทร ภักดีแก้วโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ จำลองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นายประสบ เฉียดไธสงโรงเรียนบ้านแพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประทีป พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางอินทิรา เนืองภาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางทิฆัมพร ยุทธเสรีโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางเกสร แป้นทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายชิตพล ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวีรกุล อุ่นทานนท์โรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
2. นายเรืองไชย อุดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
3. นางรติรส มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
4. นางอารีย์ คะเซ็นแก้วโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ไชยสุริยวิรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
2. นางศรีนภา ศรีโสภาโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายวิเชียร บุญหวังโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ภูมิคงโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์ฯ)กรรมการ
4. นางพุทธวรรณ วิทยาประโคนโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางเพ็ญพร สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นายสุทิน จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายบุญสุข คำพมัยโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร ประสารโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
3. นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวบุญโรม ดอมไธสงโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางนทินี พรเสนาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นางสาวเพลินพิศ เชือนรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางฐิติรักษ์ โสภาอดุลย์ศิริโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
3. นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงษ์โรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
4. นางสาววรรณเพ็ญ แดงสีบัวโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ์ สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางแสงประกาย เรืองไพศาลโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวณัชญา จำปาศรีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพัตสรา พัจนาโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุริวงษ์ ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ปักเคชาติโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโตโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายบุญธรรม เยินรัมย์โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคีกรรมการ
5. นายประดิสรณ์ จันทร์หยวกโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)กรรมการ
6. นายฉัตรชัย เกษรชื่นโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
7. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอภินันท์ กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นายบุญยงค์ พงษ์สุระโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ศรีพุทธิรัตน์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
4. นายเฉลิมรัตน์ จันทร์คูเมืองโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายเสรี พรหมเสนโรงเรียนบ้านปอแดงกรรมการ
6. นายปราโมทย์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพรัตน์ ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ โพธิมาศโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายเจริญ เตาะไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายชวลิต บุญศิริโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นายวิชัย ชิณไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นายปัญญา ภู่ประเสริฐโรงเรียนคูบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิจักร ชมเชยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารประธานกรรมการ
2. นายบัญชา จันทร์พลงามโรงเรียนหนองแวงกรรมการ
3. นายวีรพงษ์ โอกาสดีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย สุบุญมีโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เดชเอี่ยมโรงเรียนหนองปลาแดกกรรมการ
3. นายสรรธาน ประทุมโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางโสภา นุ่นไธสงโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางรุจิรา กัณหาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นายวิจิตร จักรนารายณ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางนภัสสร เทียมไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นางอริษรา โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเทา วรรณจักร์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
2. นางผ่องพรรณ์ บุญโลมต์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
3. นางจุฬาพร คำพิมูลโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางสาวชุติกานต์ จันไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เจริญสุขโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นายบัวรัมย์ เลิศไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นายเมธาวิน พุทธินันเมธาโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชื้อ งันเกาะโรงเรียนบ้านแพประธานกรรมการ
2. นางปริญภรณ์ อุไรรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางศริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายธีรวัฒน์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สมอหอมโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสุวิมาลย์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ปุราชะกาโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
5. นางสาวนฤมล สวัสดิผลโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
6. นางละไม วรรณจักรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสาวเกษณี มณีทูลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุทันต์ จันภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญโภคโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางลำไพ เจิมขุนทดโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางมัตติกา ฤทธีโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางวราลักษณ์ ปรักษ์เจริญโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ เดชกล้าโรงเรียนวัดฤาษีสถิตประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ตรีวิเศษโรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
3. นางสุทธภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางสาวสุบรรณ โทดำมาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นายดิเรกฤทธิ์ เทพบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณี ชิณภาโรงเรียนบ้านละกอประธานกรรมการ
2. นายสมรัก ข่าขันมะณีโรงเรียนบ้านโนนมาลัยกรรมการ
3. นายสุกฤษฏิ์ สอนเพียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางละเอียด อำพันธ์โรงเรียนวัดหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย นามณ๊โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นางสมิตา อินทร์กองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอร่ามศรี จงปัตนาโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางเกษราวดี นดาสารโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
3. นายสัมพันธ์ รุ่งแจ้งโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญถม อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิมล แต้มสีครามโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
3. นางวิรดา สืบสิงห์โรงเรียนปะคำสำโรงกรรมการ
4. นางบุญธรรม แซ่ล้อโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางดาราวรรณ ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางบุญมี ทาไธสงโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
7. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเพ็ง ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงประธานกรรมการ
2. นางวรรณระพี พิทยานันท์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางจีราพร จันทร์โสดาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นางนงนุช เกไธสงโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางพิกุลทอง แฉล้มไธสงโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
6. นางอรวรรณ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นายวสันต์ นุการรัมย์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสำลี อาจทวีกุลโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางฐิติยา เกียรติเจริญศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางระเบียบ สะสมโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
4. นางพรรณพร ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
5. นางสาวสุรางรัตน์ ขวัญทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชูจิต วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วประธานกรรมการ
2. นางศรีสุนันท์ เอกวารีย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวทองหัน กิจไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางเยาวภา รอดรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นางนงค์เยาว์ โพธิบัติโรงเรียนกระทุ่มเครือกรรมการ
6. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางสุวภัทร ทูลไธสงโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดาวรุ่ง วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางนภา สุยะโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
3. นางจีระพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางวนิดา ทองหล่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นางวศินี ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นางสำลี สืบเพ็งโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ แสนลีโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ท่อนทองโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางอัจฉราวรรณ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวสุรวงศ์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นายพานุ ถิ่นรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายประหยัด นามวงษาโรงเรียนบ้านนาลาวประธานกรรมการ
2. นางเรืองรอง แปวไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรกรรมการ
3. นางอนามัย บุญจันทร์โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัยกรรมการ
4. นายประจักษ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นายภาสกร บุลาลมโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นายบุญถม ต่างใจเย็นโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอำนวย พวงไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจิรายุส บุญมาพิลาโรงเรียนบ้านสวายตางวนกรรมการ
3. นางพิเสก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางนภาพร บุญทีโรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคีกรรมการ
5. นางจินตนา สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นายสงัด ชุ่มทองพิทักษ์โรงเรียนบ้านแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายมนัส เคลื่อนไธสงโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางลักษณา ยีรัมย์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางสาวเกวรินทร์ ศิลาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางเพ็ญภรณ์ ลิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นายธนาสันติ สายสุดโรงเรียนบ้านหนองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายลี สาไธสงโรงเรียนวัดหลักศิลาประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ อำพินธ์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา นพวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
4. นางสาวพรพนา เทศสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
5. นายสามารถ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
6. นายอภินันท์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ ประตาโรงเรียนวัดสิริมงคลประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ชาติประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสมพร คลองยุทธโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายชาญยุทธ์ งามสะพรั่งโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายประทีป ชาวโยธาโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นายสุขสันต์ โสภาพูลโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายอุทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนิชชาวัลย์ ครองสุขโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
3. นายสุเมธ อื้อเพชรพงษ์โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยกรรมการ
4. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางพลอยธมาส ทองแม้นโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
6. นายธนกร สังสีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มงคลชัยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ นิธุรัมย์โรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายปัญญา บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นางพิศสมัย นุตสินานันท์โรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ศรีสุรักษ์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตประธานกรรมการ
2. นายทวี ง้าวไข่น้ำโรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
3. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บุญรอดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอานัติ จริยากุลวงศ์โรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นางนารี ศรีปัญญาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
3. นายคำพันธ์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
5. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นายพรชัย บุญพิมพ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เลิศคุณาพรโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
4. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นายศรชัย ประทุมทองโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทองด้วง แสงกุลโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายวิชานนท์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายประไพพัตร สีจันทาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
4. นายวิศิษฏ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
5. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษฌ์ เสนีย์กิจเกษตรโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ ทุมดีโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ รักไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางประจวบ สิงห์ไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางพูนทรัพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านซาดศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สามสีโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ตั้งใจโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
4. นายสมลักษณ์ ทองด้วงโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรวัฒน์ ประมาโยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายฤาชัย ดากรุงโรงเรียนวัดสระจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนวรรณ วงศ์พิพัฒน์ศิลป์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางพิชญาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
4. นางปรารถนา วรรณวิจิตรโรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวนวัฒญา ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
6. นายนพรัตน์ นกพรหมโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกระบวน จ่าไธสงโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายชัยกมล ฤทธิสารโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นางชญานิศ คูตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางณฐอร นวลนาคโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ อุ่นภูษาโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ประทุมทองโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
3. นายประยุทธ บุญมีโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายโอภาส โพธิขำโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองสุข รักษาภักดีโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานกรรมการ
3. นายวิทยนันท์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำลอง รักเป้าโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายอภิเดช คำจันทราชโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ภูสะเทียนโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
5. นายธนกร สังสีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทุมรินทร์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสังวาล อ้นไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
3. นายบุญธง ควิลรัมย์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นายประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายธีระวัฒน์ เฉลิมถิระโรจน์โรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
6. นายทะนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
8. นายธาดา เลือดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
9. นางประชั่น มั่นสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นายไชยณรงค์ สุเวทเวทินโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอัมพร โพธิชัยโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางโศจิรัตน์ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
6. นางดวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นายไชยณรงค์ สุเวทเวทินโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอัมพร โพธิชัยโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางโศจิรัตน์ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
6. นางดวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ชึรัมย์โรงเรียนบ้านตามาประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ วาจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
5. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
7. นางบัวรัมย์ เลิศไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
7. นางบัวรัมย์ เลิศไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
6. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
7. นางบัวรัมย์ เลิศไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา อานไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนท่าเรียบกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสิทธิ์ ตุ้มไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ศรีนิลก์โรงเรียนบ้านนองหว้ากรรมการ
6. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
7. นางบัวรัมย์ เลิศไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายประธาน แข่งขันโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
5. นางมณีวรรณ แก้วกัญญาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายประธาน แข่งขันโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
5. นางมณีวรรณ แก้วกัญญาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายประธาน แข่งขันโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
5. นางมณีวรรณ แก้วกัญญาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายประธาน แข่งขันโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
5. นางมณีวรรณ แก้วกัญญาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายจีรทีปต์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางธนัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ มงคลพงษ์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายจีรทีปต์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางธนัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ มงคลพงษ์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายจีรทีปต์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางธนัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ มงคลพงษ์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายจีรทีปต์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางธนัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ มงคลพงษ์โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พลทามูลโรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นายไชยณรงค์ สุเวทเวทินโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นายอัมพร โพธิชัยโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
4. นายทองปลิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางโศจิรันต์ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
6. นางดวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เจริญเกียติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายไกรสร เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นางอารี เบ้าไธสงโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกรองทอง ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายศักดา ดวงภมรโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
3. นางอุษณี มากพูนโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เจริญเกียติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอารี เบ้าไธสงโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นายไกรสร เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ เจริญเกียติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา อุ่นทานนท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นางอารี เบ้าไธสงโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นายไกรสร เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศุภะภาณุวงศ์โรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
3. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางอัญญารัตน์ ศรีศิลาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
6. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวทรรศนีย์ ปะเมโทโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ศุภะภาณุวงศ์โรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
3. นางกิ่งดาว บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางอัญญารัตน์ ศรีศิลาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
6. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงษ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
2. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายนัฐพงษ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางนิตยา สุงิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางปัญญาวี เวหาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
3. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายนิรุทธ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางปัญญาวี เวหาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
3. นายเสริม พรมบุตรโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายนิรุทธ์ เส็งนาโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ธรรม ธรรมธรโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิพัฒน์ สะอื้นรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ อังคะณีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
4. นางสสินันท์ สิริเจริญมิตรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
5. นางนันทนา กกไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
6. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายประมูล ศิริเวชโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสำเรียน จินดารองโรงเรียนบ้านปรือเกรียนกรรมการ
3. นางจีราภัทร์ คงมงคลโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอภิญญา เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางรัชฎากร เนื่องปัญหาโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้าโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางนริศรา มงคลดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพร พรหมบุตรโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนประธานกรรมการ
2. นางสาววรวิวรรณ ดำขำโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวิตรี ตระกูลสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางวรินทร์ นรินรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสิริธร พรเสมาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
6. Mr.Craig Clarkโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นายเรืองศิลป์ ชาวไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางราณี กิ่งไธสงโรงเรียนวัดหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางเอี่ยมศิริ ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางลัดดาพร ลาภไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
4. นางลออ กัณหาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาวนวลฉวี ชื่นไธสงโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา กองเกิดโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายประมูล ศิริเวชโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นาแคโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
3. นางอำไพ ณ ไกรวุฒิกุลโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
4. นางสำรวย คนกลางโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวปราณี มารังรัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายชำนาญ แฟมไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
7. นางสาวภัทรวดี ไกรแก้วโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต ชึรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พวงเดชานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สมเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
6. นางพลอยชนก ทุนไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอุดร สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนวัดไพรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญา พรหมฮาดโรงเรียนวัดโคกเมืองกรรมการ
3. นางสุวิมล เครือศรีโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางสาวปทิตตา บุตรวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ธิธรรมมาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวชุลีพร เรืองศรีโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางปิยมาศ พวงไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
3. นางสาวมาลัยทอง ตอรัมย์โรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
4. นางอรอนงค์ สร้อยคำโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
5. นางเกษศินี ทุมนานอกโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปวีณา ประวรรณรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศิวภรณ์ คำอาษาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
3. นายจงรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ นางรัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ชัยโตโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นางกรณิศา เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา สันโสโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี จงใจงามโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางฟองแก้ว อารีเอื้อโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางเสาวภา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
7. นางสาววารุณี นิลงามโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ แซ่บ่วงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
9. นางธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. MissJierong Zhangโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. MissXia Zhuโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณีต ชึรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. MissJierong Zhangโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. MissXia Zhuโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณีต ชึรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์พงศ์ หมวกไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. MissJierong Zhangโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. MissXia Zhuโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณีต ชึรัมย์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี จงใจงามโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางฟองแก้ว เจริญศิริโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางเสาวภา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
7. นางสาววารุณี นิลงามโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ แซ่ม่วงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
9. นางธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี จงใจงามโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางฟองแก้ว เจริญศิริโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
4. นางเสาวภา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ฉวีวงศ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
7. นางสาววารุณี นิลงามโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
8. นางวัชราภรณ์ แซ่ม่วงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
9. นางธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิพัฒน์ แสนเจ๊กโรงเรียนบ้านแคนประธานกรรมการ
2. นายประทีป ศรีสุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายพิชัย บุตรงามโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
4. นางพจมาน มนัสศิลาโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
5. นางสาวมะลิดา แพงยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา สีหาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
7. นายวันชัย ศรีสุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทองใบ ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรประธานกรรมการ
2. นายธัชพล ขุมทองโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสุนทร จงเพียรโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นายทรงศิลป์ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นายรัชวุฒิ แหวนวิเศษโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
7. นายสมภาร กุลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจานกรรมการ
8. นายทรงศิลป์ นพไธสงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ภาษีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายวันชัย ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
4. นายสมคิด รุจีระศิริกุลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางจงจิต ปรัชญพฤทธิ์โรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
6. นายประจักษ์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
7. นายวัฒนชัย ชูณรงค์โรงเรียนบ้านเบาน้อยกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจานกรรมการ
9. นายสุพจน์ แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
10. นายประหยัด นามวงษาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
11. นายบุญธรรม พงศ์ชนะโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ จอดนอกโรงเรียนบ้านโศกกะฐินประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุชิลาโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นายอัมพร ผลไธสงโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ชุนรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ วงษ์ปรเมษฐ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
3. นายบพิตร ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายสุจินดา คำประเวศโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววรางคณา ดาโสมโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญมี อาจหาญโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
4. นางบุญเพิ่ม ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางศิริวรรณ โสแก้วโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นางนริศรา ไกรเพชรโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
7. นางสุนี จันทร์ดารัตน์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวดี แสงดาราโรงเรียนบ้านดงยายเภาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ ทรัพย์ธนาศิริโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางงามเนตร นวลไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ แสงเนตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุนทราภรณ์ สุขสบายโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิกรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
4. นางสิรินภรณ์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ วะเรือนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ตอบไธสงโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
7. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสุนทราภรณ์ สุขสบายโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ นิกรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
4. นางสิรินภรณ์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ วะเรือนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ ตอบไธสงโรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ)กรรมการ
7. นางพิมลพรรณ ดีมากโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายดำรง ราชจันทร์โรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัยกรรมการ
3. นางสาวจตุพร วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสุพรม คงดีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายวัฒนชัย ชูณรงค์โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุพรม คงดีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทราโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายวัฒนชัย ชูณรงค์โรงเรียนบ้านเบาน้อยกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดวงษ์วารีประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพิทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นายสำรอง โกตถาโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นายประจวบ เจริญศรีโรงเรียนบ้านตามากรรมการ
5. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชิตษณุ จีระออนโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นางสุธาสินิ กลิ่นจิ๋วโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
5. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจักรพันธ์ คุณเพ็งโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมกรพงศ์ ภูนพผาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ พนาจันทร์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายเมธี เที่ยงคำโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุวิจักร์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
6. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวชิราวุธ บุญอำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นายปนะมาณ อุ่นพิมายโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ สายสกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายพยับ ไชยสงโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายคมกฤช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ แฉล้มไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นายเกษม ปักการะนังโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางสาวนิติยา ทัดไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
4. นายสุริยา มณีวรรณโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงค์คราญ เวทไธสงโรงเรียนบ้านโจดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายนัตพงษ์ มุ่งดีโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นายนิติลักษณ์ เกลียววงศ์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ ทานคำโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นายเจษฎา ศรีละบุตรโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นางศิริพร พลพุฒินันท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ อรุณโณโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นายเอนก ชาวไธสงโรงเรียนบ้านหนองเกาะกรรมการ
3. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนิยม ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
6. นางสาวพิรญาณ์ นาคาธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพทูล ศรีนาเรียงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญทาทองโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายหวล ศรีคุณโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นายกสิณ งามสนิทโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายสุขสันต์ ขำคมเขตต์โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้างกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ บาลีโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวพาณี อวนศรีโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นายจักรพงษ์ พรมมากโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ อ่างทองโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นายจุฑาเทพ จิตคติโรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
4. นางถนิมมาศ เครือแวงมนต์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายยศพงษ์ มั่งกูลโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ตอรบรัมย์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
4. นายพนัส สุขหนองบึงโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ฉะอ้อนศรีโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
6. นางสาวภัทรารัตน์ สองวงษ์แก้วโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายรักชาติ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสุภัสชรี สีดาโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีมหาพรมโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายรักชาติ ไชยบำรุงโรงเรียนบ้านหญ้าคาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสุภัสชรี สีดาโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศรีมหาพรมโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางปทิตตา จรลำโคนโรงเรียนบ้านหนองดุมประธานกรรมการ
2. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ เค้าคำโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
4. นางทัศนี ชนะหาญโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ เจริญสุขโรงเรียนเทศบาลตำบานาโพธิ์กรรมการ
6. นายประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนวัดราษฎร์สามััคคีกรรมการ
7. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางยุพิน แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
3. นายวิทยากร ดิษฐาเนตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวินัย เขม้นดีโรงเรียนบ้านดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ลาดนาเลาโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นายถนอม บุญโพธิ์โรงเรียนบ้านคูบอนกรรมการ
4. นายสมภพ จันทะอุตส่าห์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายชััชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางอัจฉราภา ประทุมเมศโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ช่างงานโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสำเริง จันทร์ภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจรี ไหวดีโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นางสาวรุ้งตะวัน ขุนสงครามโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
4. นางคำพัน บุตรไธสงโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
5. นางมะลิ ตุใยรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางผกามาศ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดอิสาณประธานกรรมการ
2. นางปราณีย์ เอื้อนมีโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางรัชนี วาระรัมย์โรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
4. นางบรรลุ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ วงศ์ณรัตน์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายศิริพงษ์ สีมสีดาโรงเรียนบ้านกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุริกรโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางวาสนา ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางศศิร์อร เดชาปภากรโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามััคคี)กรรมการ
6. นางสาวคณัสนันท์ คงทรัพย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางเกศรามาศ ชะลุนรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นายเกรียงสิงห์ มิไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นายสุพิน งามสุขโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
6. นายจำนง สุขโนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนประธานกรรมการ
2. นางสุภาฤดี ธาสถานโรงเรียนอนุบาลสตึกกรรมการ
3. นางสุนทรี เหล่าภักดีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี รักสมบัติโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
5. นางศุภลักข์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุ่นเรือน สุจจะชาลีโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางอทิตยา อุปจันโทโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นายวัชระ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายสุรชัย สีหามาตย์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาววิลาวัณย์ เนื่องโนราชย์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
6. นางบุญเพ็ง อังคะโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญเพิ่ม ผลาพงศ์โรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางขันทอง มั่งไธสงโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
4. นางอุไร ดงวังโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ตอบไธสงโรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามััคคี)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน บุญอิ้งโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นายอุเทน สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นางสุรัตน์ โพธิขำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตกรรมการ
6. นางศรีสุวรรณ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจารุลินทร์ แปลงไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรประธานกรรมการ
2. นางอรชร แจ่มใสโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางเบญจพร ติณนรเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางจินตนา สารชาติโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นางสุฌาณี แผลงประพันธ์โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ปาระจูมโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา พิทยานันท์โรงเรียนอนุบาลสตึกประธานกรรมการ
2. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
3. นางเอี่ยมจิต พวงไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางเย็นตา เอี่ยมหรุ่นโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางเล็ก สุรวิทย์โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สมภักดีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภานุมาศ เสาร์สิงห์โรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอากาศ คำพิลาโรงเรียนวัดสระบัวประธานกรรมการ
2. นางปทุมมา นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางนิตยา เสกชัยโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชุ่มเสนาโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางรัมณีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านดงย่อประธานกรรมการ
2. นางทัตติยา จำปาศรีโรงเรียนวัดบ้านพลับกรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางกุหลาบ ชวินฉัตรพรโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเนตรา มูลดวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงประธานกรรมการ
2. นางบุญญานี หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสุทินพร เกลี้ยงไธสงโรงเรียนวัดวงษ์วารีกรรมการ
4. นางเบญจพร ลำใยโรงเรียนบ้านสะกุดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอัจฉรา ฤทธิรณโรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีสารคามโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นางกมลรัตน์ สาวิสัยโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สาไธสงโรงเรียนบ้านซาดศึกษากรรมการ
5. นางซิวเกียง รอดโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
6. นายทศพร สาลิงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นางประภาพร เทพไพฑูรย์โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นางวรรณิภา พาโคกทมโรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางมาลัย เป็นนวลโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
4. นางสันธนา เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภรา เพ็งปอพานโรงเรียนบ้านโนนไฮกรรมการ
6. นางภิรญา จิตรโคตรโรงเรียนอนุบาลทศพรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวริศรา มนูขจรโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
2. นางวราภรณ์ บุญแผนโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางเอื้องฟ้า ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางยุพิน ของเลิศโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์กรรมการ
5. นางกนกกาญจน์ โอชารสโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางสุรีทรัพย์ บุญโยดมโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
7. นางประพิน ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางทองสี ภูบาลชื่นโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
2. นางสาวอารดา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายบุญไล ศรีบางโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
4. นางมโนรี ภูทองแหลมโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
5. นางวันดี ผดาศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
6. นางสาวดวงแก้ว เรไรรัมย์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ดีสุทธิ์โรงเรียนหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุปผา ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกประธานกรรมการ
2. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพัชรศักดิ์ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ดีสุทธิ์โรงเรียนหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางสมหมาย อุ่นไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสมร ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางละไม คำพิลาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิมล โสดาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวลักษณาวดี วันโนมัยโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
4. นายทวี หลาวนอกโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี ทบลมโรงเรียนวัดสิริมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สุดชนะโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางนวลฉวี พรดอนโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางหอมจันทร์ ทองสุขโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรรณี ทบลมโรงเรียนวัดสิริมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สุดชนะโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางนวลฉวี พรดอนโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางหอมจันทร์ ทองสุขโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรทัย พลสวัสดิ์วานิชย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ โปร่งไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุนันท์ บุญทีโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรทัย พลสวัสดิ์วานิชย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ โปร่งไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุนันท์ บุญทีโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรทัย พลสวัสดิ์วานิชย์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางกชพรรณ โปร่งไธสงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายสุนันท์ บุญทีโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ภัทรกนกโรงเรียนวัดสุวรรณารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ ธีระวิทยากุลโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ชนะหาญโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางราตรี เดือนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
4. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ชุบไธสงโรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ บุดทะสีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายสุพุฒ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสรินา สืบสำราญโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
5. นางนัยนา จัดไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
6. นายเทพธานี กัณหาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นางสินไพบูลย์ ชาติประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชวนชม ไชยอำนาจโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางคนามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
2. นายสินไพบูลย์ ชาติประเสริฐโรงเรียนวัดโนนมาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชวนชม ไชยอำนาจโรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
5. นางคนามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นายสินไพบูลย์ ชาติประเสริฐโรงเรียนวัดโนนมาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชวนชม ไชยอำนาจโรงเรียนวัดบ้านประเคียบกรรมการ
5. นางคนามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา ลิ่มไธสงโรงเรียนหนองไผ่เบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นางสินไพบูลย์ ชาติประเสริฐโรงเรียนวัดโนนมาลัยกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นางสาวชวนชม ไชยอำนาจโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
5. นางคนามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา แก้วไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายภูธร ดีมากโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา แก้วไธสงโรงเรียนอนบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายภูธร ดีมากโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา แก้วไธสงโรงเรียนอนบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายภูธร ดีมากโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา แก้วไธสงโรงเรียนอนบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายภูธร ดีมากโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสุนิสา มาลาล้ำโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
4. นางเกษณี สีผายโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนันทา พยัคฆ์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญานัช สร้อยสดโรงเรียนวัดบ้านสำราญราฏร์กรรมการ
3. นางมยุรี รอดทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนันทา พยัคฆ์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญนัช สร้อยสดโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์กรรมการ
3. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ภูมาศโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์)กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สีสิ่วโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาวเจินจิรา เจนไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ภูมาศโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สีสิ่วโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เจนไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคมกริช ดีโยธาโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นางนิภาภรณ์ ภูมาศโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ สีสิ่วโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เจนไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรประธานกรรมการ
2. นางธนานันท์ ไชยชนะโรงเรียนอนบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)กรรมการ
3. นายเจิด ภูมิกระจ่างโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ภูวลานนท์โรงเรียนวัดอิสาณประธานกรรมการ
2. นางกิติยากรณ์ เบ็ญจทรัพย์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางสิริวิภา กัณหาโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]