รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายพัสกร  ยืนยง
 
1. นางฉัชยา  สุทธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิสัยรัมย์
 
1. นางสาวรำไพ  สาราจารย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. นางสาวอัมรินทร์   นิยอนรัมย์
 
1. นางรัชดา  รักษากิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงสุภาวิดา   เกาะรัมย์
 
1. นางมณิตา  สุขสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนบุญชู
 
1. นางเจนจิรา  จะกลาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กหญิงนริศรา  เชิดนาม
 
1. นางจิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงภาสินี  โคสินธุ์
 
1. นางปณิจศา  ทรัพย์สุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายชาญชนะ  ใจหาญ
 
1. นางปรีดา  จันทะหา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  น้ำเต้าทอง
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกิตติมา  นะวงรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายธิวา  พริ้งเพราะ
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยรอด
2. นางสาคร  ทองทิพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจิราภา   ลาน้ำคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   กิมสอ
 
1. นางดารณี  สวยรูป
2. นายประโยชน์  สวยรูป
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลอยประโคน
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
 
1. นางอารีย์  หรีกประโคน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาญประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  อินทรชม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายลัทธพล  หนองคำแก้ว
 
1. นางสมบุญ   แก้วเนตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาณพงษ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ   ไกรษร
3. เด็กหญิงเมศินี  อะพรรัมย์
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
2. นางสาวไพรรินทร์  สมหวัง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภสร  งานประโคน
2. เด็กหญิงปนัดดา  วาริงกุด
3. เด็กชายพิชิตชัย  ดวงศรี
 
1. นายอุดร  จงกล
2. นายวิสูตร  แสนกล้า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทุภา
3. เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  ยามดี
 
1. นายมนตรี  เบ้าคำ
2. นางสาวอรุณรัตน์  สุดสงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. นางสาวฑิมพิกา   ธรรมสาร
2. นางสาวณัฎชา   หนองเหล็ก
3. นางสาวเจนนิสา   คำทองทิพย์
 
1. นางสาวถนอม   เติมประโคน
2. นายดนุวัศ   นารี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายนทีพัฒน์  กิตติพันธ์
2. เด็กชายพันธรัฐ  ทะเรรัมย์
 
1. นายโกศล  เพียวพงศ์
2. นางสาวเยาวนิตย์  คูณประโคน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงอรพรรณ   สุขใหญ่
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   วงศ์กนก
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ละอองดี
 
1. นางผกากรอง  ร้อยศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  วรรณคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายสหชาติ   วงศรีเขา
 
1. นายสมศักดิ์   สะอาดรัมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมินทร์  รัตน์ประโคน
2. เด็กชายสมเกียรติ  ปรางวิริยะกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  ปลอดประโคน
 
1. นางพรรณี  หวังสุขกลาง
2. นางอารี  สิทธิศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายณเรศ  สวายประโคน
2. เด็กหญิงมาลิตา  อิดประโคน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงประโคน
 
1. นางอิสราภรณ์  พวงประโคน
2. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทศร
2. เด็กหญิงประภาศิริ  เตือประโคน
3. เด็กหญิงสุรางคนา  วงศ์ทิมารัตน์
 
1. นางวาสนา  ทรงประโคน
2. นางสาวภาวินี  เมยประโคน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงรดามณี  เมียดประโคน
3. เด็กหญิงรัตนา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล
2. นางสาวสุกัญญา  ยอนรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงลลิตา  ชัยนอก
3. เด็กหญิงอทิตยา  กระมล
 
1. นางนรินทร์  ปุยะติ
2. นางพัชนี  กิตติพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายวิทยา    กุสะรัมย์
2. เด็กชายสรชัย   กุมรัมย์
3. เด็กชายอิทธิพล   ชุงรัมย์
 
1. นางสาวอรษา   แกมรัมย์
2. นางสาวเกศรินทร์  สุทธิ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชลลดา  คุ้มไพร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เวชชศาสตร์
3. เด็กชายพงศ์เพชร  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
2. นายดนัย   ชัยกิตติพร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   สายยศ
2. เด็กหญิงรจนา  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงอภัสรา  กิตติอุดมมงคล
 
1. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
2. นายดนัย   ชัยกิตติพร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิรัมย์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เรืองรัมย์
 
1. นายสุรเศรษฐ์  ภิรมย์
2. นางสาวจิลลาภัทร  พิมสุคะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงพิยดา  คัณทักษ์
2. เด็กชายอรรถพล  ผลเจริญ
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
2. นายมงคล  เพประโคน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอโณทัย 1. เด็กชายนพพล  พิริรัมย์
2. เด็กชายวาทศิลป์  สำราญตน
 
1. นางสังวาล  หร่ายพิมาย
2. นายสำราญ  อยู่นาน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขจิต
2. เด็กชายธนะรัชต์  นามมูลตรี
 
1. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงวดี  ทรงราษี
2. เด็กชายอนพัช  เนาวบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ยายิรัมย์
2. เด็กชายพินิจ  บุญจันทึก
 
1. นางรัชตา   ทันประเสริฐ
2. นายเอกพัฒน์   ชุมพลวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายปัญจพล  ภิรมย์นาค
2. เด็กชายยศพล  สมิดดี
 
1. นายทิวา  ครองยุติ
2. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  มีมงคล
2. เด็กหญิงณัฐวรา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญทัน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระแสร์
5. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  บุญส่ง
 
1. นางสารภี  เบ้าเงิน
2. นายสวิท  เบ้าเงิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญชพร  สายยศ
2. เด็กหญิงจิราภา  ชิงชัยชนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายยศ
4. เด็กหญิงสุติมา  ยืนยง
5. เด็กหญิงอนัญญา  หอมหวล
 
1. นางสาวนริศรา   ธิราชรัมย์
2. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงกันตนา  นพเก้า
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อุ้มรัมย์
3. เด็กหญิงปานชีวา  อังกรรัมย์
4. เด็กหญิงพัชรา  ดีพาชู
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุทธิ
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นางศิวพร  ทองพิมาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงชาลินี  คำศรีระภาพ
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  กางรัมย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประจันบาล
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันธ์เดช
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  โกบรัมย์
 
1. นางบุญเรือน  กิรัมย์
2. นางนิลมุน  เกรัมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จรอนรัมย์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  หลอดคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวนา
4. เด็กหญิงอทิตยา  พูนผล
5. เด็กหญิงเยาวพา  สาบุตร
 
1. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
2. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงผ่องระพี   สายดวง
2. เด็กหญิงพิสินี  สังสันต์
3. เด็กชายวงศธร   เกิดประโคน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์   คามบุตร
5. เด็กหญิงเกสรา   อาญาเมือง
 
1. นางสาวพรพรรณ   สีดาดี
2. นางสาวเมธาพร  หมั่นตลุง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงทิพภารัตน์  นุยันรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาพลงาม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  เยาว์พิพัฒน์
5. เด็กหญิงสโรชา  มุ่งมี
 
1. นายณวิชญ์  วงศ์สม
2. นางสาวเมธาวี  สมบูรณ์การณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุตะคาน
2. เด็กหญิงทักษพร  นะมิตรัมย์
3. เด็กหญิงปณิชา  ชาวนา
4. เด็กหญิงปภาดา  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงอารียา  ชะรุนรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  พงศ์พีระ
2. นางอนุสรณ์  หงส์วิชา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กชายกานต์รวี  ทองแจ่ม
2. เด็กชายกิตติวินท์  สาทิพจันทร์
3. เด็กชายคณิณ  โอวาทวงค์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  บุตรแสง
5. เด็กชายฉัตรชัย  นิลงาม
6. เด็กหญิงชุดา  โอวาทวงค์
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  วิสุมา
8. เด็กชายธนวัฒน์  สีมาจารย์
9. เด็กชายนัฐพงษ์  สอนศรี
10. เด็กหญิงน้ำอ้อย  คุสิตา
11. เด็กชายปริญญา  บุตรแสง
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทองจุ่น
13. เด็กชายวิทษรุฒ  ทองทา
14. เด็กชายศุภกร  ประหมู่ประถัมย์
15. เด็กชายสยาม  บุญเทศ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมสุวรรณ
17. เด็กหญิงสุชาวดี  เที่ยงธรรม
18. เด็กหญิงสุพรรษา  สร้างดี
 
1. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
2. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
3. นางอำภา  นพตลุง
4. นายสุทธิชัย  นพตลุง
5. นางประเทือง  นามมุงคุณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาญชะโน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เอติยัติ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มพราย
5. เด็กชายธนภัทร  นะเรรัมย์
6. เด็กหญิงธีรดา  ดาทอง
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลับรัมย์
8. เด็กชายนิวัฒน์  กล้าหาญ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนันท์
10. เด็กชายพันกร  นิโรจน์รัมย์
11. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  คุณถวิล
13. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วิชัยรัมย์
14. เด็กชายวรากร  ช่วยรัมย์
15. เด็กชายวัชรพงษ์  เงาทอง
16. เด็กชายวันชัย  สามาลย์
17. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชินแก้ว
18. เด็กชายสัณห์พิชญ์  วงศ์ประยูร
19. เด็กชายอตินันท์  นรินทร์รัมย์
20. เด็กหญิงโสภา  คงสติ
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
2. นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์
3. นางพวงเพชร  กาญจนการุณ
4. นางสุณี  ตีเวียง
5. นางพรทิพย์  วรรณพงศ์สถิต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายทัศพล  อยู่เย็น
 
1. นางนิ่มนวล   ดวงประสิทธิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บาลโสง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  โสมศรีแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กันรัมย์
 
1. นายจัตรุกูล  วิเชียรศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวัฒน์  วงศ์มั่น
2. เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ
 
1. นางสาวกัลยา  นพตลุง
2. นางลำชี  ดุจจานุทัศน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเศษ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ทองแป้น
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางภาวิดา  ตรีวิเศษ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายรวินันท์  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรคำจันทร์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางสาวยุพาพร  ทองปาน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงแคว้น
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชินรัมย์
4. เด็กหญิงปิยะดี  ใบสนธิ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สายชุมดี
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ละนิโส
7. เด็กหญิงมานิดา  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชัยสุวรรณ
9. เด็กหญิงสิดาพร  จอมรัมย์
10. เด็กหญิงอรจิรา  ผามะณี
 
1. นายถนอม  บุญทัน
2. นางวรรณา  บุญทัน
3. นางทิพาภรณ์  คงเพชร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงชนาภา  คำยอด
2. เด็กหญิงชาลิณี  สมเย็น
3. เด็กหญิงญาณิษา  จันทร์โคตร
4. เด็กหญิงณัฐธิภา  วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองเกลียว
6. เด็กหญิงพรธิรา  การเพียร
7. เด็กหญิงลินลดา  สมประโคน
8. เด็กหญิงวรรณธนา  ทรงประโคน
9. เด็กหญิงวรรณภา  อุปดี
10. เด็กหญิงวรรณลดา  โอดเวหน
11. เด็กหญิงวิภาวี  อังกูรโสภณ
12. เด็กหญิงสาริกา  อินทร์สำราญ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยินดีเหมาะ
14. เด็กหญิงสุพรรณี  ประถมศรี
15. เด็กหญิงอินทุอร  ยังวารี
 
1. นายอลงกรณ์  คำยอด
2. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
3. นายสุธีร์  ศรียาชีพ
4. นางสาวฐปารัศมิ์  คำยอด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงจุรีพร  นันทิษา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอ็มประโคน
4. เด็กหญิงดาราวดี  แย้มประโคน
5. เด็กชายธีรวัต   ข่าขันมะลี
6. เด็กหญิงนัฎฑริกา  แดงสี
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ผลสุข
8. เด็กหญิงพิจิตรา  จันทา
9. เด็กชายพีรพัฒน์  พนมเครือ
10. เด็กหญิงรัตฐิยา  อัมรารัมย์
11. เด็กหญิงรัตติกานต์  จุ้ยประโคน
12. เด็กหญิงสุธิดา  ด่านกระโทก
13. เด็กหญิงอนุธิดา  วาลี
14. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  ทรงยินดี
15. เด็กหญิงแก้วกานดา  พนมเครือ
 
1. นางสุนิสา  เศวตศิลป์
2. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
3. นางจันทนา  กลั่นประโคน
4. นางสาวมณฑิรา  แผ้วพลสง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เติดประโคน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรงประโคน
2. นางเจษฎา  เครือศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงณิชา  สายยศ
2. เด็กหญิงวารี  นันธฺิษา
 
1. นายศรชัย  เปี่ยนประโคน
2. นายจักรินทร์  สุดชนะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายเอกฤทธิ์  คำภาหล้า
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงเพชรชรา  อินทรชาติ
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   นาประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายอธิคุณ  เกษงาม
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นใจดี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายธนชัย  ละประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงเบญจพร  ผลเจริญ
 
1. นายปรีชา  คลองงาม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาวสุพรรษา  สมหวัง
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เหมือนพร้อม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นิลบัวลา
 
1. นางไฉน  อ่อนน้ำคำ
2. นายชาลี  อ่อนน้ำคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาทิรอยรัมย์
2. เด็กชายปริญญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์
2. นางสาวนริศรา  ธิราชรัมย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสนธิยา  ยุ่งประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  แดงชาติ
2. นายชาคร  นัดครบุรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  การเพียร
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  อะโรคา
3. เด็กชายสุทัศน์  หลอมนาค
 
1. นายธีร์ธวัช  ลอยประโคน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  พรหมบุตร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สินสายรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สายน้อย
2. เด็กชายประสิทธิชัย  รัมกวี
3. เด็กชายสุตติสาร  ดวงศรี
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ภูปากน้ำ
 
1. นายปรีชา  ศรีมิตรานนท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวีรปริยา   กุมรัมย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   นุกูลกิจ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงสนธยา  ตากไธสง
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายภูมิ  กาละสีรัมย์
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงศิรินทร  หาญชัย
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หาญทะเล
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองนัด
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มคล้าย
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สกุลมา
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธิดา  แขกรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นุรักรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
 
1. นางสาวนิตยา  วันณุประธรรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงลำเภา  ยุงประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ประประโคน
3. เด็กชายธนัตถ์  มากะเต
4. เด็กหญิงนฤมล  คำโฮง
5. เด็กหญิงนันทิตา  เพาะพูน
6. เด็กชายปราโมทย์  ทีประโคน
7. เด็กหญิงสาธิตา  ทรงประโคน
8. เด็กชายอธิป  กิรัมย์
9. เด็กหญิงอนันตญา  สีประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
2. นายอุดร  จงกล
3. นางภัคศุภางค์  ฮัทโทริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ประประโคน
3. เด็กชายธนัตถ์  มากะเต
4. เด็กหญิงนฤมล  คำโฮง
5. เด็กชายบุญยกร  ชาติประสพ
6. เด็กชายปราโมทย์  ทีประโคน
7. เด็กหญิงพรนัชชา  เศษวงษา
8. เด็กชายพูลศักดิ์  ล้อประโคน
9. เด็กชายวชิรวิชญ์  มีประโคน
10. เด็กชายวัชรากร  สาระปัญญา
11. เด็กหญิงสาธิตา  ทรงประโคน
12. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีประโคน
13. เด็กหญิงอนันตญา  สีประโคน
14. เด็กชายอนุทัศน์  ภูประโคน
15. เด็กชายอัครเดช  มากะเต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
2. นายอุดร  จงกล
3. นางปัญจรี  ประไกรวัน
4. นางสุภรณ์  พรรณพิสุทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุดประโคน
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กึนรัมย์
3. เด็กชายชยันต์  เครือผือ
4. เด็กหญิงชาลินี  ชาญประโคน
5. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์จำรัส
6. เด็กชายปวริศ  โกนรัมย์
7. เด็กชายปิติเวช  เกษมกุลดิลก
8. เด็กชายพรหมมินทร์  สีสวย
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสนธิ์
10. เด็กชายยงยศ  ยิ่งมีมา
11. เด็กหญิงรัตมณี   ปะวันนา
12. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุราณสุข
13. เด็กชายวัชรพงษ์  ปุดประโคน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
15. เด็กหญิงสมปฤดี  จันทนุช
16. เด็กหญิงสุชานาถ  เทียนประโคน
17. เด็กหญิงอมราวดี  เกิดลาภ
18. เด็กชายอานัณย์  พิมซันน์
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม
20. เด็กหญิงโสภาวรรณ  ปีกา
 
1. นายวรวุฒิ  เมอะประโคน
2. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
3. นายเกรียงศักดิ์  เครือผือ
4. นายกิตติพันธ์  อาจประโคน
5. นายประกอบ  ปานทอง
6. นางสาวพิสมัย  กุมภาพงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. นายจิระพล  เสริมผล
2. นายตนุวร  ผู้วิเศษ
3. นายนพดล  รุ่งเรือง
4. นายนรินทร์  บริกุล
5. นายสิทธิศักดิ์  สุขหนุน
6. นายเกียรติกร  กุญชร
 
1. นายสุทธิพงศ์  ทันแก้ว
2. นายสาทิพย์  อ่ำประเวทย์
3. นายธารินทร์  พรรณวรรณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นายวีรชาติ  ช่วยพิมาย
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงจินตพร   หมื่นศรีพรม
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยราช
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นายสุพัฒน์  หรีกประโคน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายเตชธรรม  เอี่ยมจิตร
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำหอม
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายเจษฎา  ยอดญาติไทย
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงดรุณี  มีพร
 
1. นายประมวล  สินสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายธนากร  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรัชนีกร  จิตจำนง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนรัตน์  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายอาณัฐ  สีสัน
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์วัต
 
1. นางสาวรัตชดา  บุตรสุด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  นุกิจ
 
1. นางลภัสรดา  แจ่มใส
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กิ่งแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  จันทสิงห์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมภักดี
 
1. นางเทียบขวัญ  ดวงจิตร
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุดรปรีชา
 
1. นายธนวรรธน์  จันทคณานุรักษ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กชายกฤตนัย  ลิ้มประโคน
2. เด็กชายกฤษณะ  นะรานรัมย์
3. เด็กหญิงกอบแก้ว  ติดใจดี
4. เด็กหญิงจิราพัฒน์  ติดใจดี
5. เด็กชายชญานนท์  นิโรรัมย์
6. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คิดกล้า
8. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ติดใจดี
9. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร
10. เด็กหญิงนันธิกา  ดาทอง
11. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย์
12. เด็กหญิงปฐมพร  โสรักนิต
13. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  บัวถา
14. เด็กหญิงพัชริดา  คิดกล้า
15. เด็กหญิงพัชรี  ติดใจดี
16. เด็กหญิงพัชรีพร  ติดใจดี
17. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทุภา
18. เด็กหญิงภัทรประภา  จงสู้
19. เด็กหญิงภันทิลา  เสียงวังเวง
20. เด็กหญิงมลิวัลย์  ก่อแก้ว
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะโสรัตน์
22. เด็กหญิงวาสนา  สายบุตร
23. เด็กชายวีรวัต  โสรักนิต
24. เด็กหญิงศศิธร  พวงยี่โถ
25. เด็กชายศักดิ์ศรี  โสรักนิต
26. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายบุตร
27. เด็กชายสาธร  พะวารัมย์
28. เด็กหญิงสุจิพา  ติดใจดี
29. เด็กหญิงสุฐิดา  หงษ์ขาวน้อย
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  มีโชค
31. เด็กหญิงสุภาพร  เลาะหะนะ
32. เด็กหญิงอธิชา  โพชราแสง
33. เด็กหญิงอนงค์พร  ชูแก้ว
34. เด็กชายอนุศร  สายน้อย
35. เด็กชายอภินันท์  โหรีรัมย์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  คิดกล้า
37. เด็กหญิงอรสา  นิโยนรัมย์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  หวังอยู่
39. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทิพย์เนตร
 
1. นายพิคเนตร  นัดกล้า
2. นายประมวล  สุขสำราญ
3. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
4. นายจิตกร  กะการดี
5. นายทรงพล  โนวิรัมย์
6. นางเพิ่มพูน  กลีบม่วง
7. นางเสาวนีย์  สำรวมจิต
8. นางติรกา  ศรีวังราช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกันติยา  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ดา
3. เด็กหญิงกิติมา  ผลดี
4. เด็กหญิงคัมภีรา  เชื้อมาก
5. เด็กหญิงจันจิรา  บำรุงไร่
6. เด็กหญิงจิติมา  ทรงแสงจันทร์
7. เด็กหญิงจินตนา  ทองโยง
8. เด็กหญิงชนาภัทร  โยธาประโคน
9. เด็กหญิงญาดา  วิสาพล
10. เด็กหญิงณัฐพร  เกษมบุญ
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  จงกล
12. เด็กหญิงธนกร  งามวิลัย
13. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ครองชื่น
15. เด็กหญิงพรทิพา  ดาราย้อย
16. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องพิมาย
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายแก้ว
18. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ีมั่งคั่ง
19. เด็กหญิงวนิดา  ทรงสีสด
20. เด็กหญิงวิภาวี  โยธาประโคน
21. เด็กหญิงศศิประภา  พุ่มสาลี
22. เด็กหญิงสกาวใจ  สีสวัสดิ์
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงสีสด
24. เด็กหญิงอรพินท์  เสมอภาค
25. เด็กหญิงอังวรา  งามวิลัย
26. เด็กหญิงเจตสุภา  จุฬา
 
1. นายปฏิวัติ  ทรัพย์สิน
2. นายนางสาวอติกานต์  ภรภัทรวาท
3. นางสาวจรรยา  สมเย็น
4. นางสาวบุษยา  เพ็งประโคน
5. นางสิริกานดา  ปักเคยะกา
6. นางทวินันท์  โยธิกา
7. นางไพรินทร์  สร้างดี
8. นายปรมะ  ทอนศรี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จากรัมย์
2. เด็กชายธนาวรรษ  สวัสดี
3. เด็กชายนิวัตร  พัฒสิงห์
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรัมย์
6. เด็กชายวรงค์  เทพพิทักษ์
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
8. เด็กชายสุขสันต์  รอดเพชร
9. เด็กหญิงสุณิสา  พ่อศรียา
10. เด็กชายเจษฎา  ลิ้นทอง
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ยั่วยวนดี
2. เด็กหญิงกัลยกร  พงษ์สุระ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  กำโภชา
4. เด็กชายธัฐชนิต  อินทรกำแหง
5. เด็กหญิงนภาภัทร  สีแก้ว
6. เด็กชายภูริวัฒน์  เจริญรัมย์
7. เด็กหญิงมนัญชยา  เจริญรัมย์
8. เด็กชายศตวรรษ  อินเผือก
9. เด็กหญิงอนุสา  นิยมคุณ
10. เด็กชายเจษฎา  เจียมรัมย์
 
1. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางสาวศุภนิจ  ห้องแซง
3. นางมะลิจัน  ศรีสุข
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา   กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แพงประโคน
5. เด็กหญิงรัตติยากร   เกาประโคน
6. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ตาประโคน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงชฎาพร  เครือเนียม
2. เด็กหญิงนภัส  ทองด้วง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  โหนา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เกษาโร
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดสี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ใหญ่
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงบุญญาธินี  ลีประโคน
4. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เจียวรัมย์
5. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพันธ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงประโคน
8. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
9. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
11. เด็กหญิงสุวนันท์  พูดชอบ
12. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทร์กาบ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   ทับประโคน
4. เด็กหญิงฉัตรฑมณ  อินโอ้
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  เอ็มประโคน
6. เด็กหญิงลภัสลดา  แม้นรัมย์
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จากรัมย์
2. เด็กหญิงญาดา  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โจมรัมย์
5. เด็กหญิงรุจิรา  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรัมย์
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
8. เด็กหญิงสุณิสา  พ่อศรียา
9. เด็กหญิงอลิสา  อินทรกำแหง
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
4. นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์
5. นางสมบัติ  ยอนรัมย์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา  แป้นประโคน
2. เด็กชายกำธร  ดวงกระจาย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วสิมมา
4. เด็กชายชัยมงคล  ใจหาญ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  สายดวง
6. เด็กชายธนัตค์  จันทร์พูน
7. เด็กชายธีรภัทร  นิติรัมย์
8. เด็กหญิงปวีณอร  รัมย์ประโคน
9. เด็กหญิงปัณฑิกา  สายแก้ว
10. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
11. เด็กชายรัชชานนท์  โยธาประโคน
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หลอมนาค
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองโยง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรงประโคน
15. เด็กหญิงไอริน  ปกประโคน
 
1. นางอุษามณี  จันเติบ
2. นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด
3. นายบงกช  วิลากุล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายกฤติน  บุตรโสม
2. เด็กชายพันธวัช  ดวงศรี
3. เด็กชายพันธวิช  ดวงศรี
4. เด็กชายวรากร  ปุญญา
5. เด็กชายเตชธรรม  เอื่ยมจิตร
 
1. นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ์
2. นางจินตนา  ศรีโพนทอง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรพร  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  กุุมรัมย์
 
1. นายธารินทร์  พรรณวรรณ
2. นางอมรรัตน์  โสมะมี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัครดา  สายราม
 
1. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พลทม
 
1. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   เหล่ากุดบอด
 
1. นางสาวราตรี   อาทวัง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมะเอาะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายเจษฎา   ถะเกิงสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   พรหมประดิษฐ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เอ็มประโคน
 
1. นางสมหวัง  สุนินทบูรณ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงหรรษา  ทรงศรี
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ปาริน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงดวงพร    เรืองไพศาล
 
1. นางสุธิศา  สมหวังได้
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกรส  เฮ่ประโคน
 
1. นางสาวโชติกา  เครือเนียม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายบุตร
 
1. นางสาวนวภรณ์  ชนะประโคน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พงษ์วัน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิทยานันท์
3. เด็กชายธีรภัทร  เทวารัมย์
4. เด็กหญิงภาวิณี  ช่างฟอก
5. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
2. นางสาวสุกัลยา  ศรีดาชาติ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเอกวัฒน์  วิวรรณรัมย์
 
1. นายนราธิป  จันทร์สิงห์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ภาคเดียว
 
1. นางสาวพนิตนันท์  วงศ์อุดมเลิศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   กุสะรัมย์
2. เด็กหญิงดรุณี   โพธิสัย
 
1. นางสาวนิลาวัลย์   กะสินรัมย์
2. นางสาววราพร   จะรอนรัมย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงฐิตาพร   สระทองหน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อาจหาญ
 
1. นางสุธิมาศ   บัตเลอร์
2. นางกัญญาวรรณ์  พงษ์สาครสวัส
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายนฤบดี  ปรุงชื่น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เริ่มปลูก
3. เด็กชายศักรินทร์  คุ้มไข่น้ำ
4. เด็กหญิงสุนิษา  โสมะมี
5. เด็กชายอติพล  เอี่ยมประโคน
6. เด็กหญิงเนตรนภา  มีชูยศ
 
1. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
2. นายสมชาย  ปะนัดเต
3. นายจำลอง  อุพลรัมย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สมัครคดี
2. เด็กชายธีรภัทร  พงษ์ชอุ่ม
3. เด็กชายนพรัตน์  บำรุงชีพ
4. เด็กชายสรศักดิ์   โคประโคน
5. เด็กชายอติวิชญ์  ประสงค์สุข
6. เด็กชายอภิชาติ  คำนึง
 
1. นายแสน  กังประโคน
2. นายสุธี  ประกอบดี
3. นางแฉล้ม  เป้ากลาง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายทิยานนท์  ทวันเวทย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วงศ์กนก
3. เด็กชายภัคคินัย  อยู่ศิริ
4. เด็กชายภานุมาศ  ชื่นเฉลา
5. เด็กชายวสันต์  พันธุ์ทิพย์
6. เด็กชายศุภชัย  เผ่ามา
7. เด็กชายสุนทร  ชะมาประโคน
8. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขภะพล
 
1. นายประเสริฐ  เกื้อประโคน
2. นายอาชิต  เอี่ยมศิริ
3. นาย นายสาโรจน์  สายชุมดี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  ทองไธสง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พรงูเหลือม
3. เด็กชายดานุภร  อุทัยวัฒน์
4. เด็กหญิงนิภาพร  ตามสีรัมย์
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เกิดงาม
6. เด็กหญิงบุญยาพร  คุณนาม
7. เด็กชายพงศธร  ศิริชนม์
8. เด็กหญิงวิไลพรรณ  จันทร์กลม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียบประโคน
10. เด็กหญิงอรยา  บัวสิทธิ์
 
1. นายประเทือง  ตุ้มวารีย์
2. นางรสสุคนธ์   ตุ้มวารีย์
3. นายสมศักดิ์   สะอาดรัมย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร้าน 1. เด็กหญิงกุลนิภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายคันธรัตน์  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงจันทมณี  เดียรประโคน
4. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทบุรี
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  วีระไทย
6. เด็กชายปรัญชัย  พอกประโคน
7. เด็กหญิงพรฉวี  โพธิ์แก้ว
8. เด็กหญิงพิยดา  เศียรประโคน
9. เด็กหญิงมณฑิตา  สถานสุข
10. เด็กหญิงหฤทัย  โพธิ์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  โอภาษี
2. นายยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์
3. นางสาววนัชพร  ทองระยับ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุขแก้ว
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ด่านกระโทก
3. เด็กหญิงนิตยา  วาไทย
4. นางสาววรีพร  เอื้อเฟื้อ
5. เด็กหญิงอริสา  รัตนบุตร
 
1. นางรสสุคนธ์  ตุ้มวารีย์
2. นายสมศักดิ์  สะอาดรัมย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบงกช  สมสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชาวน์ธนาโรจน์
3. เด็กหญิงศุจินธรา  ศรีชา
 
1. นางพรทิพย์  ธนูศิลป์
2. นางวัชรี  หรีกประโคน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. นางสาวพรรพิมล  พยายาม
2. นายวรานัยต์  ไชยเขตต์
3. นางสาวสุวรรณา  ประเสริฐศรี
 
1. นายสาทิพย์  อ่ำประเวทย์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  เยียวรัมย์
2. เด็กหญิงปราณี  ปลอดประโคน
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  คอแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ปูนรัมย์
2. นางปราณี  ยอดสุรินทร์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงวรรณนภา  อินธิสา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ดำดิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจดี
 
1. นางจรินทิพย์  เปานาเรียง
2. นางสุพัตรา  บัตรประโคน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โทสันเทียะ
 
1. นายโสวัฒน์    แสนลี
2. นางสาวอำไพ   กนก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายภูวนาท  ลอยประโคน
2. เด็กชายอนพัช  หรี่ประโคน
 
1. นางยุพาพิน  ขวัญมา
2. นางวรรณรัตน์  เจียมรัมย์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พิลาวุฒิ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุปดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
2. นายอลงกรณ์  คำยอด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงนัฏฐณิชา  วงศ์ชาลี
2. เด็กชายสมศักดิ์  โพธิ์งาม
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเปรื่อง
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เชื่อมาก
 
1. นายรังสิต  ทูลประโคน
2. นางสาวศิริกุล  ศิริสวาท
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา   วงศ์ทิมารัตน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงอรกานต์  สิมมะวงศ์
 
1. นางสาวธีรยา  บูรณะ
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายนนทกร  นวนประโคน
 
1. นายสุพจน์  ศิลปโชค
 
159 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  นะวะซิมมา
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
160 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงธีราพร  สมศรีโย
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พนุมรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายธีรเกียรติ  อ่อนยิ่ง
 
1. นายสุพจน์  ศิลปโชค
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายธวัชชัย  นวนประโคน
 
1. นายสุพจน์  ศิลปโชค
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายสาธิต  เยาวนารถ
 
1. นายสมโภชณ์  ไชยยันโต
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายสมมาตร  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายสุทธิพร  การกระสัง
 
1. นายมานพ  นิพรรัมย์
2. นางสาววิไล   เภารัมย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงจารุภา  อันทรินทร์
2. เด็กหญิงสถิดาภรณ์  อะเพื่อนรัมย์
 
1. นายชัยฤทธิ์  งกประโคน
2. นางสาวอนุสรา  เกลียวทอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายชาญชัย   เชิดฉาย
2. เด็กชายธนพล   จารัตน์
 
1. นางสาวรฐสร  แสนดัง
2. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
 
168 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กชายจักรชัย   ดีหา
2. เด็กชายตนุภัทร   แหลมแจ่ม
 
1. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
2. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
 
169 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายธนกร   แห้วประโคน
2. เด็กชายนัทธพงศ์   เพ็งประโคน
 
1. นางสาวรฐสร  แสนดัง
2. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
 
170 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายธนพล   เชียรประโคน
2. เด็กชายอนุภัทร    ฟับประโคน
 
1. นางสาวรฐสร  แสนดัง
2. นางสาวกัญญนันทน์  อภิรมย์นภเกตน์
 
171 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายหัสดิน   สมานชิต
2. เด็กชายอธิมาตร   พรมมา
 
1. นางสาวรฐสร  แสนดัง
2. นางสาวบรรจง  คูณประโคน
 
172 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายศรนรินทร์  อินสำราญ
2. เด็กชายเสกสันต์  อินสำราญ
 
1. นางเพ็ญวลัยภรณ์  นาธานซอน
2. นายวัชรินทร์  แถวทิม
 
173 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายณัฐนันท์  ก่อนรัมย์
2. เด็กชายอิศรา  กางรัมย์
 
1. นายมานพ  นิพรรัมย์
2. นางสาววิไล   เภารัมย์
 
174 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เกร็งซื่อ
2. เด็กชายวีระพล  เสียดกลาง
 
1. นายทรงชัย   ชิมชาติ
2. นายวราวุธ  บุตรรัตน์
 
175 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์   อุ่นวิเศษ
2. เด็กชายสิรวัชร   ดาประโคน
 
1. นางสาวอนันตพร   ศรีชมภู
2. นายเอกลักษณ์  จรประโคน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิเรืองรัมย์
2. เด็กชายอรรถวัติ  คุ้มสุข
3. เด็กชายอานนท์  แก้วอ่อน
 
1. นายเสนอ  กันรัมย์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายจีรพงศ์  เงินดี
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  เก็จรัมย์
3. เด็กชายอุทิศ  กาดรัมย์
 
1. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายทัตพงษ์  ลามณี
2. เด็กชายนิธิกร  โข่มรคา
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพชรเลิศ
 
1. นายรุ่งโรจน์  ศรีสุริยชัย
2. นายสมศักดิ์  หงษ์งาม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายจักริน  มณีทูลย์
2. เด็กชายมงคล  สายบุตร
3. เด็กชายสรนันท์  พรมจันทร์
 
1. นายวิโรจน์  สุมาลุย์
2. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายนันทกร  แจ่มใส
2. เด็กชายพงศธร  แฉล้มกลาง
3. เด็กชายพงศธร  โยประทุม
 
1. นายนิกรณ์  ภูมิประโคน
2. นางสุวิมล  เจริญศิริ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายจักรกฤษ    ศิริปลั่ง
2. เด็กชายธนภัทร   จำปาทอง
3. เด็กชายมานพ   รสหอม
 
1. นายบุญเชิด    รัตนดี
2. นางดวงใจ   ยืนยง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกร็งซื่อ
2. เด็กหญิงกฤติมา  เกร็งซื่อ
3. เด็กหญิงชนิตา  คำอ่อน
4. เด็กหญิงปวริศา  กอบประโคน
5. เด็กหญิงสุจิรา  วัลย์เปรียงเถาว์
6. เด็กชายอนุภัทร  พอกทรัพย์
 
1. นางวลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา
2. นางชุดา  เฮ่ประโคน
3. นางบุหลัน  วรอนุ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงขวัญใจ  สีชมพู
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  โจรสา
3. เด็กหญิงปริญญาทิพย์  ใจสุ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  เดียรประโคน
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  เศียรประโคน
6. เด็กหญิงสุชาฎา  อภัยนอก
 
1. นางพรรณี  นึกมั่น
2. นางจาริณี  เสาเกลียว
3. นางกัญญา  กางรัมย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกุลวดี  ผลจันทร์งาม
2. เด็กชายธนภัทร  ชมสา
3. เด็กหญิงพรรษา  อุสาย
 
1. นางทัศพร  โอภาษี
2. นางสาวศิรินทรา   สายยศ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1. เด็กหญิงญาณาธิป  โคตประโคน
2. เด็กหญิงอรวีร์  แฟ้นประโคน
3. เด็กหญิงิพรธิดา  ผิวจันทร์สด
 
1. นายพันดิษฐ์  ชนะชัย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุติมา  หงวนประโคน
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  กาประโคน
3. เด็กหญิงอภิญญา  กรวมภัยวงศ์
 
1. นางวราธร  ยึนประโคน
2. นางธรรพ์ณธร  เสาวโร
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  นุแรมรัมย์
2. เด็กชายพงศกร  มีสุด
3. เด็กชายวุฒินันท์  กางรัมย์
 
1. นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์
2. นางณัชนันทน์  โรจน์พิพัฒน
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายนคร  นครรัมย์
2. เด็กหญิงปริยา  ทยานรัมย์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็ชรเลิศ
 
1. นางณัฐกานต์  นักบุญ
2. นางสาวทักษิณา  ฤทธิ์ไธสง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แย้มงาม
2. เด็กหญิงวรดา  เฮาประโคน
3. เด็กหญิงวริษา  สวัสดี
 
1. นางชนิดา  ศรีละ
2. นางยุพิน  มีจำนงค์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นาคประโคน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  แข็งพิลา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  อินทรประชา
 
1. นางอุษา  มารคทรัพย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ฝึกจันทร์
2. เด็กหญิงธิดาพร   นาคประโคน
3. เด็กหญิงศรัญญา   จุฬารมย์
 
1. นางสาวลัดดา   เกื้อทาน
2. นางสาวอนันตพร   ศรีชมภู
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงนิวาริน   ธะนูสา
2. เด็กหญิงสุธิตา   กันนุลา
3. เด็กหญิงอมลธีรา   เข็มรัมย์
 
1. นางสาวบุปผาชาติ   ฝากไธสง
2. นางชื่นกมล   ช่วงจันทึก
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงชนิกาพร   ด้วงชำนาญ
2. เด็กหญิงณัฐเนตร   ด่วนถา
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    สมบูรณ์การณ์
 
1. นางลัดดา   เกื้อทาน
2. นางสาวอนันตพร   ศรีชมภู
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงกชกร   อุดมาศูนย์
2. เด็กชายดนัย   เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงอรณิชชา   กึนรัมย์
 
1. นายชัยพิสิทธิ์   หงษ์สมศรี
2. นางสันทนีย์   หมั่นดี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทะนวนรัมย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยงทวี
3. เด็กชายสุทัศน์  ทุเรศรัมย์
 
1. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
2. นายจักรินทร์  สุดชนะ
 
196 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ดวงมาลา
 
1. นางเตือนใจ  วังภูงา
 
197 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  เฮงประโคน
2. เด็กหญิงนรัญญา  รัตนดี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  สมานรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา  เหมาะหมาย
2. นางสาวศรัญญา  รัตนกาญจน์
 
198 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  รากผักแว่น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  สุระป้อง
3. เด็กหญิงสุนันทา  สุดที
 
1. นางบุญศรี   ชมพูนันทกานต์
2. นายวัฒนพงศ์  ชมพูนันทกานต์
 
199 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายธนวัฒน์   กาละสิรัมย์
 
1. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายศุภวิชญ์   แซ่เจีย
 
1. นางสาวคชาภรณ์  จะแรบรัมย์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายศุภกิจ  สิงโต
 
1. นางเต็มดวง  ดวงมณี
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายวีระยุทธ  พรมเอาะ
 
1. นางสงวนศรี  นรัฐกิจ
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วิชัยรัมย์
 
1. นายประกิจ  เกาประโคน
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กชายมนต์ชัย  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนา  ขำชัยภูมิ
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1. เด็กหญิงแพรเพชร  บุญโต
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พูนกล้า
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กชายธีรโชติ  ศิละชัย
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงทับทิม   จงประโคน
2. เด็กชายธนภัทร   พุดธิสา
3. เด็กหญิงรจเรจ   คำนอก
 
1. นางเมธาพร   เจริญลาภ
2. นางกานต์ธีรา   จงกูล
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงคริษฐา  ภูแก้ว
2. เด็กชายภูธเนศ  ลำมะนา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมภักดี
 
1. นางนารี  ศรสุด
2. นายอลงกรณ์  คำยอด
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กระแสเทพ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พูนประโคน
 
1. นางสาวภาสวรรณ  คลธา
2. นางสาวเกษสุดา  ปัตเตย์
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  หมายทอง
2. เด็กชายปรินทร์  พิมพ์อักษร
 
1. นางอัครเวทย์  เพชรทองช่วย
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปิยพร  พิศพล
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาณี  โสประโคน
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายบารมี  ใหญ่รัมย์
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวชุติมา  ชวนชื่น
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงรินลินี   ศรีวิลัย
 
1. นางอนงค์ภัทร์  เจริญรัมย์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายอนันตเขต  อุ่นใจดี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สรรพกร
2. เด็กหญิงจันทิมา   จะริบรัมย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   เจริญรัมย์
4. เด็กชายรังสรรค์   อะโรคา
5. เด็กหญิงสุกานดา   เชอรัมย์
6. เด็กหญิงสุชาดา   จะเรรัมย์
7. เด็กชายสุริยา  สอนสำแดง
 
1. นางประจวบ  นิยมรัมย์
2. นางพรทิพย์  วรรณทวีเกียรติ
3. นางวทันยา  ศรีธรรม
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นายศรพิชิต  สลางสิงห์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์   ทวีคูณ
 
1. นางเมธาพร   เจริญลาภ
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุดา   ขยันดี
 
1. นางอัทญา  สายราม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชัยศรีรัมย์
 
1. นายพจน์  เสือรัมย์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นแย้ม
 
1. นายคำมูล  ชำรัมย์
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  นิยมกล้า
 
1. นางดวงมณี  นครวงศ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   นะรินรัมย์
 
1. นายประกอบ  นิยมรัมย์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวิชาพร  รอบแคว้น
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริสำราญ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงวาสนา  สุทธิ
 
1. นายขจรยศ  สินศิริ
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาราม 1. เด็กหญิงกันกมล  จานรัมย์
2. เด็กชายระวิพล  ภูมิวิจิตร
3. เด็กชายอภินันท์  ไกรรัมย์
 
1. นางวริฐา  บมกลาง
2. นางสาวกนกวรรณ  ชนะทะเล
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีประโคน
3. เด็กหญิงอรุณี  พิมพ์ทวด
 
1. นางบุญเรือน  กิรัมย์
2. นางสาวประทุมวรรณ  นิพันรัมย์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กหญิงจริชยา  เป็นนวล
2. เด็กชายเรวัตร  เลียวประโคน
3. เด็กหญิงเสาวกร  เลิศสกุล
 
1. นายฉลองชัย  ดวงจิตร
2. นางสาวสุภาวดี  หนูประโคน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายวรายุส  การกระสัง
2. เด็กชายอดิศร  รังกระโทก
3. เด็กชายเดชาธร  การเพียร
 
1. นางสุวารี  ดลเสมอ
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เส็ง
2. เด็กหญิงปวัลญา  สร้อยสนเทศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก่นอินทร์
 
1. นางนุตยา  สุนทรานุรักษ์
2. นางสมจินตนา  ศรีมิตรานนท์
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กหญิงณัชยา  คุชิตา
2. เด็กชายเสถียรกิจ  มะโนชาติ
 
1. นาง ยุวดี  ชัยงาม
2. นางเจียมจิตร  พิรัมย์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กชายธรรมธร  มะลิซ้อน
2. เด็กชายธีรภัทร  ศิละชัย
 
1. นางกญจนา  โพธิขำ
2. นางจิรัชยา  ศักดิ์สูง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีพาเฮือง
2. เด็กชายบันลือฤทธิ์  จำปาเกตุ
3. เด็กชายรัตติกร  กะเสมรัมย์
 
1. นางสาวสันทนี  ศรีสุวงค์
2. นางสาวธานทิพย์  สุยารัมย์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนิน 1. เด็กชายจิรภัทร  หรบรรณ์
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ผิวคำ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  โกสีย์
 
1. นางกันต์กวี  เสรีก่อแก้ว