สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายพัสกร  ยืนยง
 
1. นางฉัชยา  สุทธิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงนาราศิริ   รุ่งประโคน
 
1. นางสาวรัชนิดา   เมียดประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงภักดิ์ชยาภรณ์  ผลาผล
 
1. นางอมรินทร์  แย้มประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนพมาศ   ยินดีรัมย์
 
1. นางธัญญลักษณ์  วงศ์ทิมารัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 1. เด็กหญิงพิณทิพา  ยอดพวง
 
1. นางสุรินทร์  สารศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน
 
1. นายเลิศศักดิ์  เมอะประโคน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลัก 1. เด็กหญิงศิริรักษา  มังประโคน
 
1. นางกาญจนา  สิทธิสาร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอโณทัย 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  หงษ์ทอง
 
1. นางสังวาล  หร่ายพิมาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงอรณี  แก้วสอน
 
1. นางกนกอร  คุณวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงแพรวประกาย  คำประโคน
 
1. นางปราณี  ยอดสุรินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปฎิมา  มีสมาน
 
1. นางวรนุช  นพตลุง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงกมนธิดา  ปานทอง
 
1. นางฐานุตรา  ดาราย้อย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กหญิงพิชญ์ศิกานต์  พวงประโคน
 
1. นายธนาวุฒิ  วงศ์เป็นพันธุ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63.33 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงภาริตา  โหมฮึก
 
1. นางสัมฤทธิ์  จงพ่วงกลาง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58.67 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปรากฏหาญ
 
1. นางอุณาวรรณ  ศิริพร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 57.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงพิมประกาย  บุญครอง
 
1. นางกรกานต์  พรหมบุตร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 50.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงโยษิตา   พะนิจรัมย์
 
1. นางสมรักษ์   แก้วบ้านเหล่า
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 48.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1. เด็กหญิงนันทิชา  สารภาพ
 
1. นางสาวสมพิศ  พวงไพบูลย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  แม้นประโคน
 
1. นางชะอุ่ม  จิตต์ใจรักษ์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายปิยวัฒน์  นิสัยรัมย์
 
1. นางสาวรำไพ  สาราจารย์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปองทิพย์  ชาวเขาดิน
 
1. นายอดุลย์  สุดประโคน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงศิริวีรยา   จำปาลาด
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริเม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  นาคประโคน
 
1. นางจามจุรี  เทียมศักดิ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาคริน
 
1. นางสาวปณิชา  เจริญรัมย์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ประประโคน
 
1. นายสุจินต์  ไพฑูรย์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันพม่า
 
1. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  โกยรัมย์
 
1. นางสาววรัณญา   ชาญประโคน
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายสุธรรม  สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวพรทิพย์  เบ็ญเจิด
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพรรณ   แย้มงาม
 
1. นายชัยณรงค์   จารุสิทธิกุล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริมา  สัทธะประโคน
 
1. นางสุมิตรา  บุตรศรีเมือง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  แสนวันดี
 
1. นางสาวพวงเพชร  กองทรัพย์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงสุพัตรา   สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวรุ้งลดา  ผินสู่
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงอรจิรา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสมนึก  ชุปไธสง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นใจดี
 
1. นางสุวารี  ดลเสมอ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงสวรินทร์  ผิวทอง
 
1. นางกนกพร  วารินทร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านเก็ม 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  ศรีหามาตย์
 
1. นายวุฒิไกร  เรือนไธสง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สวัสดิ์พูน
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงพัชพร   สมสิน
 
1. นางกฤตยภัทร์   บรรเทิงศักดิ์ศิริ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   วงศ์ทา
 
1. นายสงกรานต์  ปุยะติ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. นางสาวอัมรินทร์   นิยอนรัมย์
 
1. นางรัชดา  รักษากิจ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงตะวัน  อินทรกำแหง
 
1. นายอิสระ  เจริญต้น
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิการ
 
1. นางสาววรัญญา  บุญมี
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เปรียบสม
 
1. นายจักรินทร์  สุดชนะ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสิรินดา  ฉลอมประโคน
 
1. นางสุภาภรณ์  ศิริพงษ์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกรกมล  คงชนะ
 
1. นางรีนา  นุแรมรัมย์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุทธิเสน
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงณิชกานต์  นิโรจน์รัมย์
 
1. นางกนกนาถ  พวงทวีสุข
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นายธนพงษ์  คงเงิน
 
1. นายสุรศักดิ์  ผมพันธ์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงนิศากร   บุญล้อม
 
1. นางสาวปทิดา   ไม้หอม
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จะเรรัมย์
 
1. นางบุษราภรณ์  วิชัยรัมย์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงจินตนา  เที่ยวกลาง
 
1. นางเทวี  พงษ์เรืองหนู
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงเปรมศิริ  พื้นแสน
 
1. นางนงลักษณ์  อุ่นวงษ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อารีย์มิตร
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กหญิงวันนิดา  ศรีพันดอน
 
1. นางสาวภาสวรรณ  คลธา
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วประโคน
 
1. นายสิงห์ทอง  เสริมสุข
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุกานดา  ยุทธสุนทร
 
1. นางภัสพร  นัดครบุรี
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงกชกร  สำรวมจิต
 
1. นางสาวสุรีพร  เอี่ยมประโคน
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงอรไพลิน  สวยรูป
 
1. นางชนิสา  เลิศสกุล
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงสุภาวิดา   เกาะรัมย์
 
1. นางมณิตา  สุขสวัสดิ์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 1. เด็กหญิงธัญชนิต   สุขตัน
 
1. นางสลิลยา    ทองนำ
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเกาะ
 
1. นางสุมาลี  สวายพล
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงสุณิสา  จองสูงเนิน
 
1. นางสาวเจเนตร  สุรินทรานนท์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายดวงตะวัน   จันทร์โท
 
1. นางผ่อง   การสร้าง
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาลินี  สายบุตร
 
1. นางสาวปฎิมากร  ชาญประโคน
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงพัชราภา  แสนทวีสุข
 
1. นางปัญจะมาพร  อุ่นรัมย์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ซอนดอก
 
1. นางสาวงามจิตร  สมงาม
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
 
1. นางกนกพรรณ  โขลา
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงพีรยา  จำนิล
 
1. นายสมศรี   ดวงประสิทธิ์
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชนะศึก  ดมประโคน
 
1. นางนงนุช  ชาญประโคน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ประกอบดี
 
1. นางวิริญญา  สุมาลุย์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงศิริมล  สมิงรัมย์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  เสาวโค
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   หาญประโคน
 
1. นางรัชนี  เอ็นมาก
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงปารวี  จำปาทอง
 
1. นางสาวณัชชา  ประวิสุทธิ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เรืองชาญ
 
1. นายสวัสดิ์  สุขยอด
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปภาดา  มากะเต
 
1. นางสาวอันธิกา  ปัญญาสาร
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงนิชนันท์   แปลงดี
 
1. นางคำเพียร  วงษ์กนก
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ละอองดี
 
1. นางสาวณิชาภา  ชุมพลรักษ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงสุธิดา  โคกรัมย์
 
1. นายสุทิน  เจริญวัชราวีร์
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  สอนบุญชู
 
1. นางเจนจิรา  จะกลาง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรวีนิภา  ร่าเริงยิ่ง
 
1. นางมาลี  ครองชื่น
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงจันทรา   หลงพิมาย
 
1. นางพัฒนา   ภูเลื่อมใส
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงหงส์หยก  ตรากลาง
 
1. นางสุชญา  สัมมานิตย์
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงปาลินี  ศรีชุบทอง
 
1. นางสาววรัณญา   ชาญประโคน
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ใจยะยอง
 
1. นางพิมพ์ภัทร  ศิริเม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงโสรยา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางกรรณิการ์  แซวรัมย์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงเมธาวี  แก้วใหญ่
 
1. นางปรียาภรณ์  แปลงดี
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ยงทวี
 
1. นางสุกัญญา   ติณณ์ทอง
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิรัมย์
 
1. นางภัคคินี  โขรัมย์
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงพรฉวี  ลอยประโคน
 
1. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงโชษิตา  ขะจีฟ้า
 
1. นางสันทนีย์  หมั่นดี
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงกชกร   อุ่นพิมาย
 
1. นายคมเพชร   ช่วยพิมาย
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงเวียน
 
1. นายสุพรรณ  ทองศรี
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนพมาศ  คงเจริญ
 
1. นายธนพล  ช่อรัมย์
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงศุภกานต์  เย็นประโคน
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  บัวถา
 
1. นางเสาวนีย์  สำรวมจิต
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  เอมประโคน
 
1. นางวารุณี  บุตรัตนศิรินทร์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงอัฐศรี  ทิวคู่
 
1. นางอภิวัน  มาลีแก้ว
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยุงประโคน
 
1. นางระเบียบ  พรมบุตร
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กหญิงนริศรา  เชิดนาม
 
1. นางจิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาวมนัสวี  ศรีแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  ผมพันธ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสโรชา  เมินดี
 
1. นางสุภาภรณ์  ศิริพงษ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศรีไพร  เจริญรัมย์
 
1. นางภัสราภรณ์  บุญถม
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงพรรษกร  เจริญรัมย์
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายศุภชัย  แสนฉลาด
 
1. นางสาวธรรมิกา  คลีกร
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงสุชาฎา  อภัยนอก
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กหญิงสุภาวัลย์   มีสำโรง
 
1. นางกาญจนา   เสงี่ยมศักดิ์
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงอุทุมพร  สีวันคำ
 
1. นางสาวสุภัสสร  สีวันคำ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. นางสาวธิดารัตน์  นิเรียงรัมย์
 
1. นางรัชดา   รักษากิจ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงโฉมสุดา  มีโชค
 
1. นางกนกนาถ  พวงทวีสุข
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายธงไชย  เชื้อมาก
 
1. นางสุรีย์  จันทะคาม
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรงประโคน
 
1. นางสุรีพร  เอี่ยมประโคน
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงอรปรีญา   พะนิรัมย์
 
1. นางอุมาพร   บุญรอด
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงสุชาดา  พรหมทอง
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  สุขแก้ว
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอรจิรา  ดีราชรัมย์
 
1. นางภัสพร  นัดครบุรี
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงรัชชประภา  ชื่มชมยิ่ง
 
1. นางลดาวัลย์  คำมณี
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เหิมหัก
 
1. นางสาวพรพันธ์  โพธ์ิจักร
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กชายรณฤทธิ์  กาศรัมย์
 
1. นายสิงห์ทอง  เสริมสุข
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงภาสินี  โคสินธุ์
 
1. นางปณิจศา  ทรัพย์สุข
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงฐานิดา  นุยืนรัมย์
 
1. นางนงนุช  งามพิมลกุล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงกล้า
 
1. นายยุทธพล  สิงหบุตร
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.5 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กหญิงนัชชา   เชือจีน
 
1. นางตรีชฎากรณ์   เร่งเหิม
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงดลดา  โสนาพูน
 
1. นางสาวอรทัย  แป้นนรินทร์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงปาณิภา  โคประโคน
 
1. นางสาวฐานิดา  ยางงาม
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คุชิตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกือบรัมย์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ปุ่มประโคน
 
1. นางสาวกัญญนันทน์  อภิรมย์นภเกตน์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงภาศิตา  ชื่นประโคน
 
1. นางสาวปุญญาภา  เผ่าพันธุ์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกชกร  พอกประโคน
 
1. นางภัทราวัลลิ์  ก้องเสียง
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายอำพล  นุกาศรัมย์
 
1. นางธารทิพย์  มรกต
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงเมธาพร  โลประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์  เนตรประโคน
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กหญิงปาริสุทธิ์   ชึรัมย์
 
1. นางสาวพรพิรดา   พรพนม
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงณัชชา  วงษ์อามาตย์
 
1. นางจรรยาพร  สิงห์วงศ์
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายชนาสิน  ทองไธสง
 
1. นางวิชชุดา  พูนมา
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงอรดี  บุสารัมย์
 
1. นางสุภนิชรัตน์  ประวรรณรัมย์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1. เด็กหญิงชมจันทร์  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เชื้อนิด
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แกมรัมย์
 
1. นางพูนศรี  มะเรืองศรี
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงธงพร  สวัสดี
 
1. นางสาวศิริกุล  ศิริสวาท
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายทัตพงษ์  เรือนประโคน
 
1. นางสาวชไมพร  ภู่ห้อย
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายชาญชนะ  ใจหาญ
 
1. นางปรีดา  จันทะหา
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สระแพงน้อย
 
1. นางทิพาภรณ์  คงเพชร
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  ประจวบสุข
 
1. นางจิรกาล  ราตรี
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงสุพพัตรา  บุญเลิศ
 
1. นางกรรณิการ์  แซวรัมย์
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   แก้วผิวอาจ
 
1. นางสาวอัญธิการ์  สุขแก้ว
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กหญิงฐานิสา  เสริมแก้ว
 
1. นางเปรมสุชา  พิชญ์ก้าน
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แสวงสุข
 
1. นางภรณ์จิตร  นพตลุง
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  แก้มรัมย์
 
1. นางน้ำทิพย์  วริศโรจน์ชัย
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงวิชาวีร์   ทรัพย์มาก
 
1. นายรัชกฤต  แรงประโคน
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  การะรัมย์
 
1. นางพิมพ์พิศา  เรืองรัมย์
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายเด่นชัย  โมหจิตร
 
1. นางธารทิพย์  มรกต
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายธนกร  จาราช
 
1. นางกรรณิการ์  ลีประโคน
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนกล้า
 
1. นายสวิท  เบ้าเงิน
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายระพีพัฒน์   นินประโคน
 
1. นางสมพร   ปลอดประโคน
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พุทธิชาติ
 
1. นายทวีวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 1. เด็กชายพีระพันธ์  หาสุข
 
1. นายชัยณรงค์  จารุสิทธิกุล
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวัลยา  เขตรัมย์
 
1. นางสาวอริสา  ราชประโคน
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงทรรศยา  ขัดชมา
 
1. นางคำเพียร  วงษ์กนก
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายธนากร  ทีประโคน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นากาจิมา
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงเขมินทรา  ช่องงาม
 
1. นางวันทา  สุขโสม
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  น้ำเต้าทอง
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงวนัชพร  ฉิวรัมย์
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาววรัญญา  บุญมี
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสำโรง 1. นางสาวปานชีวา  บุราณสุข
 
1. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงรัตนา  คำสวาสดิ์
 
1. นางสุรีย์  จันทะคาม
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงณภากาญ   แสงประโคน
 
1. นางสาวพรทิพย์   คูสำโรง
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ประกายแก้ว
 
1. นางสุภณิดา  ศิลาชัย
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กชายเจษฎา  นิกูลรัมย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุขสำราญ
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เกรัมย์
 
1. นางกนกนาถ  พวงทวีสุข
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงอินทุกร  สีเนือน
 
1. นางแก้วใจ  มะณู
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงวรางศิริ  ไพรัมย์
 
1. นางสาวใกล้รุ่งรวี  จำปาหอม
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทรงประโคน
 
1. นางชนิสา  เลิศสกุล
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงอรวรา  เฉลิมพนธ์
 
1. นางวิภาวรรณ  กูนา
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ต้นศรี
 
1. นางสาวเพชรลดา  กิตติชาญชัย
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงเดือน   โคประโคน
 
1. นางแพรว  สุทธิ
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกิตติมา  นะวงรัมย์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายธิวา  พริ้งเพราะ
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยรอด
2. นางสาคร  ทองทิพย์
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงจุฑามณี   ชายชุ่มดี
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   บุญธรรม
3. เด็กหญิงวาสนา  ประชากูล
 
1. นางมายาวี  ไชยแสง
2. นางสาวณัชชา  เสียงประโคน
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   มาสะโกษา
2. เด็กหญิงบุษบา   ปานอำพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา   เจียนรัมย์
 
1. นางภัสราภรณ์   บุญถม
2. นางกิจวิรินทร์  สงวนนาม
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คงดี
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญศรีรัมย์
3. เด็กหญิงอรจิรา  ทองกระจาย
 
1. นางเทวี  พงษ์เรืองหนู
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   กงค์ประโคน
2. เด็กหญิงนิตยา   พิมพ์จันทร์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีรัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์   คูสำโรง
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แอบรัมย์
2. เด็กหญิงสโรชา  ไชยศรีรัมย์
3. เด็กหญิงอังคณา  เย็งประโคน
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นายนรังสรรค์  จันทร์สนาม
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สนิทประโคน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  โสมะมี
3. เด็กหญิงปิยะดา  สมีพันธ์
 
1. นางกฤตติกา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวปนัดดา  ปานะโปย
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายธนัญญา  สมุธิราช
2. เด็กหญิงภัทรียา  คำอ่อน
3. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  บุตรวิชา
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงจิราภา   ลาน้ำคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา   กิมสอ
 
1. นางดารณี  สวยรูป
2. นายประโยชน์  สวยรูป
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  เสชูู
2. เด็กหญิงนันทัชพร  เนตรประโคน
 
1. นางพรทิพย์  ธนูศิลป์
2. นางข้องจิต   บาลโสง
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงชาลิณี  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงสุกันยา  สุขเอก
 
1. นางวันทา  สุขโสม
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงนราธิป   พิประโคน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพลียสันเทียะ
 
1. นางชลนิชา  เลิศนพคุณวงศ์
2. นางสาวมยุรี  สุนประโคน
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาญประโคน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เยิงรัมย์
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงญาดาวดี   ติมอนรัมย์
2. เด็กหญิงศิศิรา   ซ่อนกลิ่น
 
1. นางฐิติยา   กลมวงศ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงศศิธร  ตรีพงษ์
2. เด็กชายสุขวิทย์  โกยรัมย์
 
1. นางนิภาภรณ์  พันลัดดา
2. นางสาวสุรีฉาย  เจริญรัมย์
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุขสนั่น
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ณพรรัมย์
 
1. นางปรีดา  จันทะหา
2. นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กองสนั่น
2. เด็กหญิงกุลธิณี  มีพร
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทะนุภา
2. นางสาวจุฑาภรณ์  แก้วเขียวงาม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กชายทินพล  ดาราย้อย
2. เด็กชายธนภัทร  จันทร์ครบ
 
1. นางสาวกาจบัณฑิต  จอมประโคน
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญฐิญา  ชาวสวน
2. เด็กหญิงจิรพัฒน์  จันทร์ขาว
 
1. นายสุพรรณ  ทองศรี
2. นางจิราภรณ์  ทรงประโคน
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงสาลิกา  โถประโคน
2. เด็กหญิงเนตรทราย  สวายประโคน
 
1. นายทวีวัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสุพรรณพร  เสงี่ยมศักดิ์
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ขุนสำราญ
2. เด็กหญิงสมิตา  สัตตารัมย์
 
1. นางสุจินจิตต์  บุญสุวรรณ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กหญิงฐิติพรรณ   แฟ้นประโคน
2. เด็กหญิงธนัชชา   ศรีทร
 
1. นางกาญจนา   เสงี่ยมศักดิ์
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเต็มดวง  วุฒิโชค
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
2. นางจันทนา  กลั่นประโคน
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงจาตุพร  สุทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์เผือก
 
1. นางสาววรัณญา   ชาญประโคน
2. นางสาวนฤมล  พันธ์แก่น
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายจีรเทพ  ธรรมเกตุ
2. เด็กชายวัฒนา  แฮะประโคน
 
1. นางลภัสรดา  แจ่มใส
2. นางวรรณนิภา  ฉิมพลีพันธุ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาสุก
2. เด็กชายปัญญา  สมเย็น
 
1. นางกฤษณา  นพรัตน์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  จันทร์ตา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลอยประโคน
 
1. นายศรายุทธ  นาคินชาติ
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงณัชยา  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุยารัมย์
 
1. นางกนกนาถ  พวงทวีสุข
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกฤติกา  พวัชทะ
2. เด็กชายนราธิป   ยิ่งรัมย์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางกรรณิการ์  แซวรัมย์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรดา    เชื้อบริบูรณ์
2. เด็กหญิงอลิญา   แสนกล้า
 
1. นายกฤษกร   มมประโคน
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงมานิตา   รอบแคว้น
2. เด็กหญิงสัตตบงกช   อาจทวีกูล
 
1. นางภัสราภรณ์   บุญถม
2. นางกิจวิรินทร์  สงวนนาม
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกิติชัย  กองรัมย์
2. เด็กหญิงเกตนิกา  เย็นประโคน
 
1. นางนงลักษณ์  อุ่นวงษ์
2. นางอรวรรณ  บุบผาทาเต
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 1. เด็กหญิงสามิดา  พรมนัด
2. เด็กหญิงอรพิมล  ทวีฉลาด
 
1. นางสาวชนิดา  แสงกล้า
2. นางรัชดาภรณ์  ประณีตรัตนานนท์
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกานติมา  เการัมย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  รัตนะดี
 
1. นางสุภณิดา  ศิลาชัย
2. นางจุฬาลักษณ์  นากาจิมา
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  เพียงตา
2. เด็กหญิงเสาวณีย์   อุ้มเพชร
 
1. นายปรีชา   สอดศรีจันทร์
2. นางทองคำ   เบิกประโคน
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงสุนารี   ศรีชมพู
2. เด็กหญิงโสรยา   หาญเชี่ยว
 
1. นางสาวปทิดา   ไม้หอม
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงปภาวี  พรหมมา
2. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา
 
1. นางกฤติพัฒน์กัญญา  ภูมิศูนย์
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงยุวรี  ราศีเฟือง
2. เด็กหญิงโชติรส  จันทนุภา
 
1. นางสุรีรัตน์  จันทีนอก
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  สมใจเรา
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  เถาว์ยา
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ทรงประโคน
2. นายปรมะ  ทอนศรี
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมัครสมาน
2. เด็กหญิงธนพร  ภูมี
 
1. นางรีนา  นุแรมรัมย์
2. นายสมุห์ไท  นุแรมรัมย์
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ทิศรัมย์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อุทิศรัมย์
 
1. นางรัชดา   รักษากิจ
2. นางพัชรี  ลมขุนทด
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน
 
1. นางอารีย์  หรีกประโคน
 
216 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1. เด็กชายสุุริยา  ปะลุวันรัมย์
 
1. นางอรุณี  เปลี่ยนมา
 
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  เลิศสงคราม
 
1. นางสาวสุนารี  ศรีสมบัติ
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  บัวบาน
 
1. นางวาทิณี  ประเสริฐกุล
 
219 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สุธรรม
 
1. นายวีรศักดิ์  ภูผิวเดือน
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กชายทิวัตถ์  พงษ์เรืองหนู
 
1. นางปราณี  ยอดสุรินทร์
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกรัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อุส่ารัมย์
 
1. นางสาวจิตรา  ชาญประโคน
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อุทาหรณ์
 
1. นางสาวธนิตา  แก้วปริ่มปรัก
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงรุจิรา  นุสุวรรณรัมย์
 
1. นางสุดใจ  เฮนเดอร์สัน
 
224 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โพธิ์สาราช
 
1. นายปรีชา   วิเศษชาติ
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 1. เด็กหญิงวรรณิสา   ศิริพงศ์
 
1. นางสายทอง   พุทธลา
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงดากานดา   ทิศงาม
 
1. นางเพียงฤดี  รักษะประโคน
 
227 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวสุธร  ระบือนาม
 
1. นางสาวธันยนันท์  รักษ์เกียรติกุล
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คุยนา
 
1. นางสาวสุภัค  ทรงประโคน
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายวุฒิชัย  ฉัตรทัน
 
1. นางกัญชลิยา   ภู่พันธ์เจริญสุข
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายปวัณนภา  ภาสดา
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  สุขแก้ว
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อินทรแก้ว
 
1. นางจาริณี  เสาเกลียว
 
232 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ดังประสงค์
 
1. นางภาวินีย์  ปิติมานนท์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายสรยุทธ์   วะระบุญ
 
1. นางพรสวรรค์   คณาทรัพย์ทวีสุข
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 1. เด็กชายนิรันดร์  ฉลาดเจน
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  วงศ์จันทร์
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาญประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  อินทรชม
 
236 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีละ
 
1. นางละเอียด  พวงประโคน
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงศรัญญาพร  สมบุตร
 
1. นางสำรอง  ลามี
 
238 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุไนบัญ
 
1. นางสุวิมล  ไพฑูรย์
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1. เด็กชายณัฐนันทน์  หุ้นเอียด
 
1. นายวีระชาติ  ดลเสมอ
 
240 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กชายสุรพล   ปานพรมมา
 
1. นายกฤษภิ์ภค   ทวีชาติ
 
241 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงพรรณพิศุทธิ์  หฤทัยถาวร
 
1. นางพัชรินทร์  อะทะขันธ์
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โรจน์ประโคน
 
1. นายเรวัติ  โสประโคน
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงรัชนก  นานประโคน
 
1. นางแฉล้ม  เป้ากลาง
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงกานติ์ชนิต  คอมแพงจันทร์
 
1. นางจุฑามาศ  พิชนาหารี
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปรียานุช   สมเย็น
 
1. นางสาวศันศนีย์  เพชรเปี่ยมแสงงาม
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงปราณี  ปลอดประโคน
 
1. นางพรทิพย์  ปูนรัมย์
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอทิตยา  รสคง
 
1. นางภัคศุภางค์  ฮัทโทริ
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงนะภาพร  มาดขาว
 
1. นางสาวดวงใจ  แจ่มใส
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงสุธิมา   กำลังรัมย์
 
1. นายนพรัตน์   ดีโพธิ์กลาง
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางชนากานต์  ปานะโปย
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงวรดา   พันธ์โภคา
 
1. นางกิจวิรินทร์   สงวนนาม
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกณิกา  การัมย์
 
1. นายวีรศักดิ์  ศรีสุริยชัย
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านตะแบก 1. เด็กชายจักรตรี  พัดโพธิ์ศรี
 
1. นายรี  ทูลประโคน
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงอลิษา  ลีประโคน
 
1. นายปิยะพจน์  ประเสริฐกุล
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายลัทธพล  หนองคำแก้ว
 
1. นางสมบุญ   แก้วเนตร
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ลอยประโคน
 
1. นางสาวทิชากร  ทองระยับ
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. นางสาวผริตา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาประโคน
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   พะวิงรัมย์
 
1. นางสุธารัตน์   กองรัมย์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงชุดาภา  แปะประโคน
 
1. นายสุพจน์  ไวยารัตน์
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายภัทรพล  ขาววาม
 
1. นางสาวนันทนา  บุษบงค์
 
261 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นุชาญรัมย์
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พวงลัดดา
 
262 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายพรศักดิ์   เจริญศิริ
 
1. นางสาววัลย์ลี   สุขงาม
 
263 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงอรณิช  วงศ์ประยูร
 
1. นางกชพร  ฤาชา
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงนิชา  สุปัตติ
 
1. นางสุนทรีย์  กิจคณะ
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุนทรสิน
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปัตเตย์
 
266 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   สืบสวน
 
1. นางสาวสุพัตรา   นาพิมพ์
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ   อาจทวีกูล
 
1. นางสาวญาณิตา   กล้าเชี่ยว
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มูลสาร
 
1. นายบุญเสริม  แน่นหนา
 
269 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงนาริสา  นวลปักศรี
 
1. นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล
 
270 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดประโคน
 
1. นางสาวยุพา  สายวิเศษ
 
271 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กหญิงอินทิรา  สาคร
 
1. นายสัญญา  คงดี
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กะประโคน
 
1. นางมิ่งขวัญ   เสาโร
 
273 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายพีท  เรืองประโคน
 
1. นางฐิติรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
 
274 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาณพงษ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ   ไกรษร
3. เด็กหญิงเมศินี  อะพรรัมย์
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
2. นางสาวไพรรินทร์  สมหวัง
 
275 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 83.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงคัทธลียา  ศรีดาคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ศรีประโคน
3. เด็กหญิงศรัณยา  สว่างศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีญา
2. นางวราธร  ยึนประโคน
 
276 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชวัลกร  แสงฉาย
2. เด็กหญิงวริศรา  ปักกุนนัน
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  พึ่งวงษ์
 
1. นางสาวณัฑฐกาญจน์  ขันอาสา
2. นางอารีย์  หรีกประโคน
 
277 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภสร  งานประโคน
2. เด็กหญิงปนัดดา  วาริงกุด
3. เด็กชายพิชิตชัย  ดวงศรี
 
1. นายอุดร  จงกล
2. นายวิสูตร  แสนกล้า
 
278 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  เงางาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เปาะศิริ
3. เด็กชายสุพจน์  ยาวศิริ
 
1. นายสมศักดิ์   สะอาดรัมย์
2. นายสุรศักดิ์  กันนุลา
 
279 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์   การัมย์
2. เด็กหญิงธารา   ลอกประโคน
3. เด็กหญิงศันศนีย์   แปลงดี
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
 
280 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงดาวศุกร์  ก๊กรัมย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนโคตร
3. เด็กหญิงศรันยา  ชิลา
 
1. นายนิรุตน์  อะทะขันธ์
 
281 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.43 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  นาประโคน
2. เด็กหญิงนันทกานต์  มังประโคน
3. เด็กหญิงลลิตา  จามิกร
 
1. นางวราธร  ยึนประโคน
2. นางสุภาภรณ์  ศิริพงษ์
 
282 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 74.57 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงจิราภา  พอกประโคน
2. เด็กหญิงพรชิตา  อินทร์บุญ
3. เด็กหญิงวรรณิษา  สิทธิสังข์
 
1. นางญาณิศา  นาถาบำรุง
2. นางประสาน  นราศรี
 
283 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทุภา
3. เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  ยามดี
 
1. นายมนตรี  เบ้าคำ
2. นางสาวอรุณรัตน์  สุดสงค์
 
284 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาเป้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นยืน
2. เด็กหญิงวนิดา  ตาลไธสง
3. เด็กหญิงเทพนรินทร์  เชื้ออินถา
 
1. นายมานะ  คำผิว
 
285 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงงอนิศรา    รอดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชมน   กุยรัมย์
3. เด็กหญิงสาวิกา    โกกะรัมย์
 
1. นางสาวยุพา  จะแรบรัมย์
2. นางกนกพรรณ  ชัยภัย
 
286 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงนันทิดา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงแพรทอง  เหลืองประเสริฐ
 
1. นางสรัญญา  เคนคำภา
2. นางกมลวรรธน์  เพชรประโคน
 
287 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมงาม
2. เด็กชายจักริน  สีโคว์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  พิประโคน
 
1. นางกันยา  ปุยะติ
 
288 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทอง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุนอินทรสุข
3. เด็กหญิงสุดาพร  ศิริโท
 
1. นายกฤษณะ  แสงจิรัมย์
2. นายพิสิต  ศิริวัฒนเมธานนท์
 
289 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. นางสาวฑิมพิกา   ธรรมสาร
2. นางสาวณัฎชา   หนองเหล็ก
3. นางสาวเจนนิสา   คำทองทิพย์
 
1. นางสาวถนอม   เติมประโคน
2. นายดนุวัศ   นารี
 
290 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรรษา   อ่วมนุสนธ์
2. เด็กหญิงสินประวัติ   กันทะเสน
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์   ละประโคน
 
1. นางสมบุญ  แก้วเนตร
2. นางสาวศันศนีย์  เพชรเปี่ยมแสงงาม
 
291 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เอี่ยมศิริ
2. เด็กหญิงวศินี  คะนองดี
3. เด็กหญิงสุภานี   ทะยานรัมย์
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
2. นางสาวไพรรินทร์  สมหวัง
 
292 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   แสนกล้า
2. เด็กชายภาคภูมิ   บุญต่อ
3. เด็กหญิงลลิตา   บุญต่อ
 
1. นางสุธารัตน์   กองรัมย์
 
293 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสาธงทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วประโคน
3. เด็กหญิงนวพรรณ  ใจบุญ
 
1. นางสาวมนทิยา  ลีประโคน
 
294 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงสุธิตา  ชอบพร้อม
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตรวจมรรคา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ตรวจมรรคา
 
1. นางณัฐรัตน์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายนทีพัฒน์  กิตติพันธ์
2. เด็กชายพันธรัฐ  ทะเรรัมย์
 
1. นายโกศล  เพียวพงศ์
2. นางสาวเยาวนิตย์  คูณประโคน
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงศศิชา  สมาน
2. เด็กหญิงสุนิสา  จะมัง
 
1. นายสัญญา  อนันต์
2. นางทัศนีย์  หวายฤทธิ์
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายจุลจักร  ศรีราชัย
2. เด็กชายวิสุทธิ์  เสมอภาค
 
1. นายนิกรณ์  ภูมิประโคน
2. นายเกชา  ทรงประโคน
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กชายทินภัทร   ศรีราม
2. เด็กหญิงภิรานันท์   ประกายแก้ว
 
1. นางสาวนารี  เพชรเลิศ
2. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงจิดาภา  นามละว้า
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อินสุข
 
1. นางสาวมนทิยา  ลีประโคน
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1. เด็กหญิงบุญมี  เทียมศักดิ์
2. เด็กชายเทพรัตน์  วุ่นประโคน
 
1. นางธิติมา  โคตรชมภู
2. นายยศ  เครือศรี
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประทุมชัย
2. เด็กหญิงปิยนุช  นงค์ประโคน
 
1. นางนภา  แน่ประโคน
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แจ้งประโคน
2. เด็กชายนพดล   แซนด์เบอร์เง่น
 
1. นายนพรัตน์   ดีโพธิ์กลาง
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กชายชาคริต  แย้มประโคน
2. เด็กชายวิทยา  เกียรรัมย์
 
1. นายกฤษณะ  แสงจิรัมย์
2. นางสมบูรณ์  อ่อนไธสง
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายรัตนศักดิ์   คงพินิจ
2. เด็กชายเจนภพ   นาคงาม
 
1. นางสาวประทุมทอง   ไชยภา
2. นายราชศักดิ์  ดาประโคน
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงอรพรรณ   สุขใหญ่
2. เด็กชายเทพฤทธิ์   วงศ์กนก
 
1. นายจิรานุวัฒน์  ดรพล
2. นายพิพัฒน์  เสาะหายิ่ง
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายชยานันท์   นะโรรัมย์
2. เด็กหญิงบัว  มะริด
 
1. นางศศิวิมล  สร้อยสวรรค์
2. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  ชุมแสง
2. เด็กหญิงสุนิสา  จันทะบุตร
 
1. นายสมศักดิ์   สะอาดรัมย์
2. นายสุรศักดิ์  กันนุลา
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรีรัมย์
2. เด็กชายปธานิน  เพ็ชรประโคน
 
1. นายวิสูตร  แสนกล้า
2. นายอุดร  จงกล
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายธีรภัทร   ธรรมประโคน
2. เด็กชายปิยะ   เขียวประโคน
 
1. นางสาวประทุมทอง   ไชยภา
2. นางจตุพัฒร์   ทะนามศรี
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โกรัมย์
2. เด็กหญิงสุทารัตน์  ประจันบาล
 
1. นางณัฐรัตน์  ลิ่มนิจโพธิขำกุล
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ละอองดี
 
1. นางผกากรอง  ร้อยศรี
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธีระภัทร  โอ่งประโคน
 
1. นางอารีย์  หรีกประโคน
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คณะสิทธิ์
 
1. นางสาวสาลินี   วรรณคำ
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานสินี  เพราะประโคน
 
1. นายอภิศักดิ์   ชัยวิเศษ
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์ทอง
 
1. นางสุดใจ  เฮนเดอร์สัน
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายจิตรกร   ผลเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   แป้นนรินทร์
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ราชศิริพงษ์
 
1. นางนภา  แน่ประโคน
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงณัฐษญา   ภูมิโคกรักษ์
 
1. นายราชศักดิ์  ดาประโคน
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปนัดดา  คะนวนรัมย์
 
1. นางสุฬาภรณ์  โกศรี
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ผลบุญ
 
1. นางราตรี  แสงพระเวทย์
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อิ้วประโคน
 
1. นางเยาวรี  ปรังประโคน
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ชาลี
 
1. นางจันทรา  ยืนยง
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ลานวิชัย
 
1. นายศักดา  ฝ่ายพรม
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงนันทพร  พิมพา
 
1. นางนวลอนงค์  แขวกระทุ่ม
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน   คงกระโทก
 
1. นางสุพล   พรหมประดิษฐ์
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โง้ว
 
1. นายวีรศักดิ์  ภูผิวเดือน
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมินตรา  พัชนี
 
1. นายสุพจน์  ทองศรี
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงนภัทชา  เสริมชื่ิอ
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์คำจันทร์
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายอรรถพร  ทองจิ๋ว
 
1. นางจาริณี  เสาเกลียว
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  เกลี้ยงโท้
 
1. นายวรพจน์  ภุมรา
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวสาลินี  วรรณคำ
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นางเยาวลักษณ์  กระฐินหอม
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ละอองดี
 
1. นางผกากรอง  ร้อยศรี
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงสุพรรณี  หวังอยู่
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ปาริน
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายอัครพล  พะโรงรัมย์
 
1. นางสาวศันศนีย์  เพชรเปี่ยมแสงงาม
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กหญิงจันทรานนท์  ปลงใจ
 
1. นางสาวภัตรสุดา  ชมดง
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 1. เด็กหญิงวาสนา  มาลาศรี
 
1. นางนภา  แน่ประโคน
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงกชมน  พิเรศรัมย์
 
1. นางจันทรา  ยืนยง
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พิลาวุฒิ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 1. เด็กชายกิตติวินท์   บุญมา
 
1. นางสดศรี  เทินสะเกตุ
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายวุฒิชัย  เจียสารัมย์
 
1. นางสุธิมาศ   บัตเลอร์
 
342 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ขบวนกล้า
 
1. นางสาวจามจุรี  จำปา
 
343 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กชายบัณฑิต   พะเนินรัมย์
 
1. นายช่วง   ทะนวนรัมย์
 
344 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงปาณิศา  แสวงสุข
 
1. นายอนันท์  บุตรศรีเมือง
 
345 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กชายภานุพงศ์  จินดา
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
346 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายเสกสรร  จ่ายประโคน
 
1. นางสาวสุลักษณ์  สุขแก้ว
 
347 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงสิรีธร  เรืองรัมย์
 
1. นางนวลอนงค์  แขวกระทุ่ม
 
348 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรสา  เการัมย์
 
1. นายประเสริฐ  อาญาเมือง
 
349 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  เอ็นมาก
 
1. นางสาวนัทกาญจน์  วิลากุล
 
350 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนันทิตา  มาประจง
 
1. นายเกษมศานต์  ห่วงประโคน
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายสหชาติ   วงศรีเขา
 
1. นายสมศักดิ์   สะอาดรัมย์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงนิตยา   ยิ่งเชิดงาม
 
1. นางสาวถนอม   เติมประโคน
 
353 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กหญิงธัญลักษณฺ์  เสาเปรีย
 
1. นางสาวเกษสุดา  ปัตเตย์
 
354 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แถวประโคน
 
1. นางสาวจามจุรี  จำปา
 
355 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาวธนภรณ์  คำปลิว
 
1. นางสาวสมทรัพย์  เรืองไพศาล
 
356 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายกฤษกร  นิรอรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา   วงศ์ทิมารัตน์
 
357 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  วะโรรัมย์
 
1. นายวราวุธ  บุตรรัตน์
 
358 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงแสนแก้ว  พรหมหวล
 
1. นางญาณิศา  นาถาบำรุง
 
359 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นิสสาวรรณ
 
1. นางศศิวิมล  สร้อยสวรรค์
 
360 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศุกร์จิตรา  อุ่นศรี
 
1. นางวราธร  ยึนประโคน
 
361 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุมหิรัญ
 
1. นางสาวอุทุมพร  สายราม
 
362 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงมาลี  ตะวัน
 
1. นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล
 
363 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1. เด็กชายสุธี  นิเรียงรัมย์
 
1. นางสมใจ  มะลิต้น
 
364 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เรืองรัมย์
 
1. นางนวลอนงค์  แขวกระทุ่ม
 
365 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  สำราญ
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  พวงลัดดา
 
366 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กชายประภากร   ตองติดรัมย์
 
1. นางนันทนาภรณ์   รักสายฤทธิ์
 
367 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายวรวุฒิ    ทองยอน
 
1. นางสุธารัตน์   กองรัมย์
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงธัญญพร  อาชญาเมือง
 
1. นางสาวณิชพร  วิเศษสุด
 
369 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวงาม
 
1. นางสุนทรีย์  กิจคณะ
 
370 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมินทร์  รัตน์ประโคน
2. เด็กชายสมเกียรติ  ปรางวิริยะกุล
3. เด็กหญิงแพรวา  ปลอดประโคน
 
1. นางพรรณี  หวังสุขกลาง
2. นางอารี  สิทธิศักดิ์
 
371 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกรียงรัมย์
2. เด็กหญิงพรชนิตา  ฉลูรัมย์
3. เด็กหญิงวรัญญา  ขาวศรีนุกูล
 
1. นางวิไลวรรณ  แพพิพัฒน์
2. นายเริงศักดิ์  แพพิพัฒน์
 
372 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงปวีณา  ผลบุญ
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา   สายน้อย
3. เด็กหญิงอานันตยา  หฤทัยถาวร
 
1. นางสาวสุภาวดี  ห่วงประโคน
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงธีริศรา  เจนประโคน
2. เด็กชายนรากรณ์  สาสีเสาร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยืนต้น
 
1. นางวิภาวี  จรรยาวุฒิธรรม
2. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม
 
374 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายณภัทร  อยู่จงดี
2. เด็กชายสุภกฤษฎ์  พงศ์ศิรินพคุณ
3. เด็กหญิงอัยรดา  เทียมศักดิ์
 
1. นางดาราวรรณ  บาลโสง
 
375 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72.25 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แก้วจงกูล
2. เด็กชายปรัชญา  ฉลอมประโคน
3. เด็กหญิงรมณี  ปะสุข
 
1. นางประเทือง  อาญาเมือง
 
376 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กชายนันธพงษ์  ปิ่นประภาภรณ์
2. เด็กหญิงนิรมล  สนิทประโคน
3. เด็กหญิงอังคสิทธิ์  ศิริสำราญ
 
1. นางจันทร์จิรา  อนุรักษ์ชื่นชม
 
377 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหล็กศรี
2. เด็กชายชนุดม  พาชื่นใจ
3. เด็กชายภูบดินทร์  บุญธรรม
 
1. นายอนุชิต  เชาว์มะเริง
2. นางสุภาพร  เชาว์มะเริง
 
378 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.25 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  จำนงสุข
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สระนารัมย์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นางเพ็ญสุข  ศรีสุริยชัย
 
379 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.25 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงจันทมณี   อุรางรัมย์
2. เด็กหญิงอุมาพร   วงษ์ชลอย
3. เด็กหญิงเมศิกานต์  อุไรพันธ์
 
1. นางสุพัตรา  ต่างประโคน
2. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
380 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กหญิงปุณฑริกา   ทองปลิว
2. เด็กชายวีรพล    ชึรัมย์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ทะเวชรัมย์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์   ธานีพูน
2. นางสาวนุสรา   สวัสดิกิจจานนท์
 
381 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  ปักการะถัง
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ฝ่ายจันทร์
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  จำนิล
 
1. นายสำราญ  พูนมา
2. นางสาวรัญชิดา  ปานะโปย
 
382 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กชายจักริน  วงศ์ก๋องคำ
2. เด็กหญิงจารุพา  คงดี
3. เด็กชายอภิรมย์  คงดี
 
1. นางสุพรรณ  เพชรเลิศ
 
383 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มุ่งบุญ
2. เด็กหญิงสุชาดา  พูนแสง
3. เด็กชายสุทธิดา  สุขสมาน
 
1. นายแข่ง  อัครพิศาลสกุล
2. นางสาวศิรินทรา   สายยศ
 
384 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   ด้วงชำนาญ
2. เด็กหญิงทวิวรรณ   แสงประโคน
3. เด็กหญิงอรพิมพ์    เกิดประโคน
 
1. นางสาวบุปผาชาติ   ฝากไธสง
2. นางเมธาพร   เจริญลาภ
 
385 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงณฐพร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ละอองดี
3. เด็กชายวีรภัทร  นิสังรัมย์
 
1. นายวิชิต  เกรัมย์
2. นางรังทอง  สมพริ้ง
 
386 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ยั่งยืน
2. เด็กชายรชต  สุดศรี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สนั่นนาม
 
1. นางเจษฎ์สุดา  หนูทอง
2. นางปริศนา  สุขใหญ่
 
387 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ถั่วประโคน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ชนะประโคน
3. เด็กหญิงสุจิรา  จะโรรัมย์
 
1. นางธนัญญา   รัตนประดับ
2. นางอัมพร  ภัณฑะประทีป
 
388 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รอบแคว้น
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  กมลรัมย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รอบแคว้น
 
1. นางสาวนันทกา  เสประโคน
2. นางสาวจรินธร  ไชโย
 
389 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงกัณฑิกา  เพ็ชรประโคน
2. เด็กหญิงปูชิตา  แซวประโคน
3. เด็กหญิงวรรณนิดา  เชิดสกุล
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไขรัมย์
2. นางสาวกัณญา  คิดประโคน
 
390 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายณเรศ  สวายประโคน
2. เด็กหญิงมาลิตา  อิดประโคน
3. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงประโคน
 
1. นางอิสราภรณ์  พวงประโคน
2. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีเจริญ
 
391 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงปาหนัน  พาพันธ์
2. เด็กหญิงพรรษา  เอียงไธสง
3. เด็กหญิงมยุรา   โสมะมี
 
1. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
2. นายดนัย   ชัยกิตติพร
 
392 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  วงค์จันทร์
2. เด็กชายชนาวรีย์  สุโขรัมย์
3. เด็กชายรัชพล  นุุชาญรัมย์
 
1. นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์
2. นางปริศนา  สุขใหญ่
 
393 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายกัมพล  แก้วมะเริง
2. เด็กหญิงวรางคณา  มั่งทอง
3. เด็กหญิงสุธิชา  ชุมสงฆ์
 
1. นางวชิรา  เสือรัมย์
2. นายทิวาห์  กลั่นประโคน
 
394 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงภิญญาดา  หาสุข
2. เด็กหญิงวิชุดา  ดัชถุยาวัช
3. เด็กหญิงอุไรพร  เกิดทั่ว
 
1. นางอทัยทิพย์  แน่นหนา
2. นายธีรพงษ์  ศรีสละ
 
395 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายกุลนาถ  โสดา
2. เด็กหญิงขวัญใจ  ชาวนา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุสารัมย์
 
1. นางเสาวภา  อู่ดี
2. นายบันลือศักดิ์  อู่ดี
 
396 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    ยืนยง
2. เด็กชายชัยวัฒน์   รสหอม
3. เด็กหญิงธัญสุดา   สุกใส
 
1. นางสาวธัญญรัตน์   ธานีพูน
2. นางสาวนุสรา   สวัสดิกิจจานนท์
 
397 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กหญิงธาริณี  ชะมาประโคน
2. เด็กหญิงรมณี  โสมะมี
3. เด็กหญิงสาทิดา  จารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  เปียดประโคน
2. นางธัญญารัตน์  ทูลประโคน
 
398 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายจิระโชติ    ธรรมโรเวส
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แสงทวีป
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ปิดตาฝ้าย
 
1. นายสักรินทร์  ทองศรี
2. นางประสาน  นราศรี
 
399 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงบุญญานุช  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  เพชรเลิศ
 
1. นางปิยะนุช  อุปแก้ว
 
400 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนัดติการ  งานประโคน
2. เด็กหญิงบุษกร  พรมการ
3. เด็กหญิงสุภา  จานรัมย์
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
2. นางสาวฤดีมาศ  เปรียบสม
 
401 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายพีรพล  เสาธงทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  บุญประคม
3. เด็กหญิงอารยา  เหมาะเป็นดี
 
1. นางสาวเอกปวีร์  หวังคะพันธ์
 
402 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กหญิงมัจฉา  ดอกป่าน
2. เด็กหญิงอังสุมา  เหื่อประโคน
3. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคประโคน
 
1. นางสาวนงเยาว์  เถื่อนอุบล
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นายกชน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรงาม
 
1. นางกัลยาณี  แสนโคตร
2. นางสาวสำรวย  ลิ่งไธสง
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงจิราวัลย์  เพ็ชรโต
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  แท่นดี
3. เด็กหญิงสมฤดี  ทีรอดรัมย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ห่วงประโคน
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กชายณภสินธ์  สิงโต
2. เด็กหญิงพรนัชชา  สืบมา
3. เด็กหญิงศศิธร  สร้อยดี
 
1. นายคมสันต์  พลพุทธา
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงตระการตา   อบมาพันธ์
2. เด็กหญิงศิวรักษ์   สงศรี
3. เด็กชายเมธาพงษ์    เพื่อนประโคน
 
1. นายปณิธาน   ชำนาญกอง
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  กุลดวงจันทร์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กันรัมย์
3. เด็กหญิงอรยา  เขาเครือ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พุ้ยมอม
2. นางสาวเรืองลดา  เสาะสืบงาม
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปะสุข
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ผมหอม
3. เด็กหญิงอุไรพร  ปานประโคน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประโคน
 
409 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทศร
2. เด็กหญิงประภาศิริ  เตือประโคน
3. เด็กหญิงสุรางคนา  วงศ์ทิมารัตน์
 
1. นางวาสนา  ทรงประโคน
2. นางสาวภาวินี  เมยประโคน
 
410 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายธนทัต  ชื่นประโคน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนพันธุ์
3. เด็กชายอนุเทพ  สระชัย
 
1. นางวินนา  ประคองบุญ
 
411 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงนุชวรา  งามเลิศ
2. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
3. เด็กหญิงอัจจมุนี  บุดสงกา
 
1. นายไกรสีห์  เจริญรัมย์
2. นางเพียรพิศ  ไกรลาศ
 
412 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.29 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ  เย็นประโคน
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์   วิเศษกสิกรรม
3. เด็กหญิงศวิตา  สวายประโคน
 
1. นายประภาส   ต้นเสมอไทย
2. นางศศิวรรณ   ต้นเสมอไทย
 
413 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.57 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงดมิศรา  เถาว์ยา
2. เด็กหญิงนภสร  กลายไพร
3. เด็กหญิงพันรสา  จงพูนศรี
 
1. นางประภารัตน์  ทศพนัสสัก
2. นายขจรยศ  สินศิริ
 
414 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจหมายดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หวังอยู่
3. เด็กหญิงเจนอักษร  เลิศศิลา
 
1. นายทรรศนะ  สายศร
2. นางสาววิภารัตน์  กกรัมย์
 
415 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.71 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงนริศรา  วงคีรี
2. เด็กหญิงสุวนา  จำปาเหล็ก
3. เด็กหญิงเนตรชนนี  ชูชีพ
 
1. นางสาวศุภาวิตา  จรรยา
 
416 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.29 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงณัฐชา  กาศรัมย์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิมินรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  น้ำเพ็ชร
 
1. นางสาวบังอร  สะเทินรัมย์
2. นายวิรัตน์  อุตขันธ์
 
417 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แทนคำ
2. เด็กชายดรัณภพ  ชาวดง
3. เด็กชายปรัชญา  โพธิ์ทอง
 
1. นายภูมิพัฒน์  ธนาภาวรดา
2. นางสาวพรทิภา  ทองกุล
 
418 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 67.29 ทองแดง 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กหญิงณิชารีย์   นามวงศ์
2. เด็กชายมงคล   สีปัญญา
3. เด็กชายสารยา   มาลัย
 
1. นางมนัสนันท์   จันทร์ประโคน
 
419 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงวีรยา  โนนทะจันทร์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  เงางาม
3. เด็กหญิงแพรวา   ก้านอินทร์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประโคน
 
420 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงบุษบา  ดาศรี
2. เด็กหญิงอริสา   อุ่นใจ
3. เด็กหญิงเสาวนีย์   ศรีสุข
 
1. นางสาวเรืองลดา   เสาะสืบงาม
2. นางสาวสุดารัตน์   พุ้ยมอม
 
421 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงรดามณี  เมียดประโคน
3. เด็กหญิงรัตนา  ดีชัยรัมย์
 
1. นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล
2. นางสาวสุกัญญา  ยอนรัมย์
 
422 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายชาญวิทย์  จันทร์สุข
2. เด็กชายภาคินัย  สุขใจ
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  ปาละโค
 
1. นางมิ่งขวัญ   เสาโร
2. นางสาวเปรมวดี  ทอนศรี
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงธนัชพร   การัมย์
2. เด็กหญิงธารทิพย์   สุทธิ
3. เด็กหญิงบุญยาพร   สุมหิรัญ
 
1. นางสุภาพร  แสงรัมย์
2. นางสาวนิลาวัลย์  กะสินรัมย์
 
424 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มีศรี
2. นายทิวากรณ์  สุขใหญ่
3. เด็กชายปุริม  ยงทวี
 
1. นางกัญญาพัชร์  วิชัยรัมย์
2. นางสถาพร  เปียนประโคน
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.14 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงกนกพร  หิงประโคน
2. เด็กหญิงปวรรณรัตน์   นาคประสพ
3. เด็กหญิงรัตนา   อุ่มประโคน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ศรีเจริญ
2. นางอิสราภรณ์  พวงประโคน
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.14 เงิน 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงพรญาณี  แป้นประโคน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญคุ้ม
3. เด็กหญิงสุมิตา  บุญมี
 
1. นางกัลยาณี  แสนโคตร
2. นางสาวสำรวย  ลิ่งไธสง
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.71 เงิน 7 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไพคำนาม
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุระศร
 
1. นางวราณี  สร้อยสวรรค์
2. นางสาวเอกปวีร์  หวังคะพันธ์
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงกุลสินี  ดียิ่ง
2. เด็กหญิงชัญญานุช  สุนประโคน
3. เด็กหญิงสโรชา  เงางาม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประโคน
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาววินัดดา  มิถุนาวงค์
2. นางสาวสุกัญญา  สูตรกระโทก
3. นางสาวอริสสรา  หนาดทอง
 
1. นายบรรจง  บุตรพราว
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงลลิตา  ชัยนอก
3. เด็กหญิงอทิตยา  กระมล
 
1. นางนรินทร์  ปุยะติ
2. นางพัชนี  กิตติพันธ์
 
431 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสังเคิล 1. เด็กหญิงทิพารมย์  สุขจิต
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  วิเจดีย์
3. เด็กชายเด็กชายกฤษ   จำปาทอง
 
1. นายจำนงค์  สระทอง
 
432 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีสิลา
2. เด็กชายนิรวิทย์  ยิ้มรัมย์
 
1. นางลัคนา  ตอบประโคน
2. นางสาวเบญญาดา  แสงเพชร
 
433 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.17 เงิน 4 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายธนกฤต  ดีล้อม
2. เด็กชายธนภัทร  คัชมา
3. เด็กหญิงนฤพร  สัตตารัมย์
 
1. นายวิชิต  เกรัมย์
2. นางรังทอง  สมพริ้ง
 
434 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงฉัตรชฎา  โกติรัมย์
2. เด็กหญิงธนพร  การรัมย์
3. เด็กหญิงปรียานุช  การรัมย์
 
1. นางโสภา  พะนิรัมย์
2. นายฉลวย  โกติรัมย์
 
435 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78.17 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงวนิดา  โด่งดัง
2. เด็กหญิงอารียา  สอาดเอี่ยม
3. เด็กหญิงอ้อม  จันทร์ประโคน
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
2. นางประเสริฐ  อารีราษฎร์
 
436 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72.83 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   เงางาม
2. เด็กชายฤทธิชัย  บัวน้อย
3. เด็กชายสัญญา   เพิ่มดี
 
1. นายสำราญ  พูนมา
2. นางสาวรัญชิดา  ปานะโปย
 
437 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายวิทยา    กุสะรัมย์
2. เด็กชายสรชัย   กุมรัมย์
3. เด็กชายอิทธิพล   ชุงรัมย์
 
1. นางสาวอรษา   แกมรัมย์
2. นางสาวเกศรินทร์  สุทธิ
 
438 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  กองแก้ว
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  จำนิล
3. เด็กชายพิสิษฐ์  วาลีประโคน
 
1. นายสำราญ  พูนมา
2. นางสาวรัญชิดา  ปานะโปย
 
439 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมใจเรา
2. เด็กชายวุฒิชัย  เกษมบุญ
3. เด็กหญิงเขมิกา  เจนประโคน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอนรัมย์
2. นางณิชาภา  ภัทรมณีนิล
 
440 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงจิตนา  ไชยศรีรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาลี
3. เด็กหญิงวิชิตา  สวนเพชร
 
1. นายสุรเศรษฐ์  ภิรมย์
2. นางสาวจิลลาภัทร  พิมสุคะ
 
441 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายสิทธชัย  บุตรงาม
2. เด็กชายอรรถพล  นาประโคน
3. เด็กชายเจษฎา  แจ่มประโคน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน
2. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประโคน
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชลลดา  คุ้มไพร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เวชชศาสตร์
3. เด็กชายพงศ์เพชร  ยอดเพ็ชร
 
1. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
2. นายดนัย   ชัยกิตติพร
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  แสงประโคน
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุญที
3. เด็กหญิงนฤมล  ทุยประโคน
 
1. นางพิชยา  แทนพลกรัง
2. นายประเสริฐ  แทนพลกรัง
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  หมูยา
2. เด็กหญิงพสุดา  สมชาติ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองณรงค์
 
1. นางสาววลี  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสถาพร  เปียนประโคน
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิรัมย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิลากุล
3. เด็กหญิงอนันทิตา  คงแสนคำ
 
1. นางปริศนา  สุขใหญ่
2. นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงปรินณา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สนศรี
3. เด็กชายอมรชัย  อู่ทอง
 
1. นางสาวธนาวดี  คำแก้ว
2. นางนันทิวัน  คำแก้ว
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายกฤษดา  จันดา
2. เด็กหญิงชญาดา  เทียงคาม
3. เด็กหญิงชุติมา  ผาติโรจน์
 
1. นายยุทธนา  ธรรมโกศล
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กหญิงณิชากร  นะเรศรัมย์
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ฉิวรัมย์
3. เด็กหญิงสุพิญญา  เสาร์สายออ
 
1. นางสาวกนกพร   ปัชชามูล
2. นางสาวธนัฏฐา   นิภารักษ์
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพิมพศา   บุญหว่าน
2. เด็กชายวีรภาพ   คงทิพย์
3. เด็กหญิงอนิรันดร์  เสียงประโคน
 
1. นายนัฐพงษ์  คงประโคน
2. นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงปัณฑิตา   สายยศ
2. เด็กหญิงรจนา  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงอภัสรา  กิตติอุดมมงคล
 
1. นางสมใจ  สีหาวะบุตร
2. นายดนัย   ชัยกิตติพร
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจันทิรา  กลอยประโคน
2. เด็กหญิงปณิดา  ทุยประโคน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุยประโคน
 
1. นางพิชยา  แทนพลกรัง
2. นายประเสริฐ  แทนพลกรัง
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ประโคน
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวยุพาพร  ทองปาน
2. นางสนิท  หมวดอินทร์
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายทองคำ  โสประโคน
2. เด็กหญิงพนิดา  แก้วอรสาร
3. เด็กหญิงเฟิร์น  จันทนโพธิ์
 
1. นางกัญญาพัชร์  วิชัยรัมย์
2. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติธรา  ทวนประโคน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ระบือนาม
3. เด็กหญิงรักษิณา  มีนอก
 
1. นางอรนภา  อนุสิทธิวงศ์
2. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีญา
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทีโพธิ์หาด
2. เด็กหญิงอนุรดี  ดวงกระจาย
3. เด็กหญิงเปมิกา  วิสูงเร
 
1. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
2. นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงซารีน่า   ชาติภูมิ
2. เด็กหญิงสาลินี  ยิ่งมี
3. เด็กหญิงอารียา  พิรมรัมย์
 
1. นางสาวสุมาลี  ลีประโคน
2. นางอารีรัตน์  ทุมทอง
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงนิรมล   ฝึกจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราภา   จริบรัมย์
3. เด็กหญิงศศิภา   ดาประโคน
 
1. นางเมธาพร   เจริญลาภ
2. นางสาวบุปผาชาติ   ฝากไธสง
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติมา  รักษา
2. เด็กชายพงศกร  ผินสู่
3. เด็กชายสหรัฐ  เพ็งพิศ
 
1. นายเสนอ  นึกมั่น
2. นางภัทรลดา  มะเรืองศรี
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงวาศินี  วะทะวงศ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  นุสรรัมย์
 
1. นางปริศนา  สุขใหญ่
2. นางสาวพรพิมล  โกยรัมย์
 
460 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิรัมย์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  เรืองรัมย์
 
1. นายสุรเศรษฐ์  ภิรมย์
2. นางสาวจิลลาภัทร  พิมสุคะ
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงพิยดา  คัณทักษ์
2. เด็กชายอรรถพล  ผลเจริญ
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
2. นายมงคล  เพประโคน
 
462 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปิยธิดา  กองรัมย์
2. เด็กหญิงยศวดี  มูลคำ
 
1. นางโสภา  พะนิรัมย์
2. นายชวลิต  ทองดีเลิศ
 
463 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายภูเบศวร์  เพ็งประโคน
2. เด็กชายวิลเลี่ยม  เอ็ดเวิร์ด
 
1. นางวาสนา  ทรงประโคน
2. นางอภิณห์พร  เลิศฐิตินันท์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอโณทัย 1. เด็กชายนพพล  พิริรัมย์
2. เด็กชายวาทศิลป์  สำราญตน
 
1. นางสังวาล  หร่ายพิมาย
2. นายสำราญ  อยู่นาน
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 1. เด็กชายราชสีมา  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ประทิพย์เนตร
 
1. นายวีรากร  วาหะรัมย์
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายพงศกร  แซ่เตียว
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พั่วคุณมี
 
1. นายเฉลิมพล  แก้วประโคน
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายปิยวัฒน์  คงราศรี
2. เด็กชายศิริโชติ  โสมะมี
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
2. นางสาวฤดีมาศ  เปรียบสม
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายปรัชญา   ยุงรัมย์
2. เด็กชายสิทธิโชค   จะแรบรัมย์
 
1. นางประจวบ  นิยมรัมย์
2. นางวิไลวรรณ  ชุมพลวงศ์
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ได้ทุกทาง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  อุตส่าห์รัมย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
2. นายทิวา  ครองยุติ
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ติดใจดี
2. เด็กชายธนายุทธ  คุณรัม์
 
1. นายเอนก  นิกรประเสริฐ
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภาธร  ภูมิสูง
2. เด็กชายรชตะ  ทองแสง
 
1. นายธนพล  ช่อรัมย์
2. นางเกตุแก้ว  ช่อรัมย์
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีรอง
2. เด็กชายรัชพล  ปุยะติ
 
1. นายเฉลิม  ยิ้มชื่น
2. นางแฉล้ม  เป้ากลาง
 
473 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เการัมย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เรียมทา
 
1. นายอัครพณธ์  คำเอี่ยม
 
474 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  ผ่านสำแดง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกายแก้ว
 
1. นายณรงค์  ศรีสอาด
2. นายปริญญา  มะเรืองศรี
 
475 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านพาชี 1. เด็กชายการิน  จูงงาม
2. เด็กชายพรชัย  เอี้ยงประโคน
 
1. นางจีรนันท์  แวดล้อม
 
476 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐเดช  ฮุยประโคน
2. เด็กชายอภิสร  นพตลุง
 
1. นายสุพจน์  ทองศรี
 
477 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ประจง
2. เด็กชายอลงกรณ์  มุ่งยอดกลาง
 
1. นายสมพักตร์  ทรัพย์สุข
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์   เล็กไม่น้อย
2. เด็กชายสุรพัศ   หาญสงคราม
 
1. นางณัฐพร   เข็มทอง
2. นายนพรัตน์   คำจันทร์วงค์
 
479 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายนิรภัฏ  พะวึงรัมย์
2. เด็กชายอำพล  ขจรภพ
 
1. นายพิรุณ  ศักดิ์คำดวง
 
480 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สายบุตร
2. เด็กชายพงศกร  ทองแม้น
 
1. นายวรพจน์  ภุมรา
2. นางกนกวรรณ  ศรีสุธรรม
 
481 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายขวัญชัย  เย็งประโคน
2. เด็กชายตะวัน  เวชสุวรรณ
 
1. นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล
2. นางชะอุ่ม  จิตต์ใจรักษ์
 
482 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายศักดา  ฤทธิรัมย์
2. เด็กชายอภิวุฒิ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายชัยวรรณ  แพงทรัพย์
 
483 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธรรมชาติ  ไชยอินทร์
2. เด็กชายธีรเมธ  เหมือนทรัพย์
 
1. นายรัชพล  นรวรรณ
2. นางนรินทร์  ปุยะติ
 
484 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขจิต
2. เด็กชายธนะรัชต์  นามมูลตรี
 
1. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
485 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายวรายุทธ  เถาว์ยา
2. เด็กชายเพชรเกษม  วัฒนานุกุล
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
486 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดธรรมถาวร 1. เด็กชายกิตติภณ   ติดใจดี
2. เด็กชายชาญชัย   พะวินรัมย์
 
1. นายศักดา  เชื้อสิงห์
2. นางสาววรนุช  จุปะมะนัย
 
487 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 1. เด็กชายพิสิทธิ์   เจือหนองคล้า
2. เด็กชายพิเชษฐ์   คำเรือง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์   ธรรมบุตร
2. นายศักดิ์นรินทร์   ธรรมบุตร
 
488 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ทินนา
2. เด็กชายชินวัตร  สุขสังวรณ์
 
1. นายมนพ  ปานทอง
2. นายรัตนวิชญ์  ประยงค์เพชร
 
489 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายกฤษกร  วิชัยรัมย์
2. เด็กชายธนกฤต  ชะลุนรัมย์
 
1. นายสัญญา  อนันต์
2. นางทัศนีย์  หวายฤทธิ์
 
490 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กชายกฤษฎา  จริตรัมย์
2. เด็กชายสัญหณัฐ  สมอ
 
1. นายวิเชียร  ศรีเที่ยง
 
491 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชานนท์  โกรธประโคน
2. เด็กชายธีรภัทร  ทรงประโคน
 
1. นายเกษมศานต์  ห่วงประโคน
 
492 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เกลี้ยงโท้
2. เด็กชายหัสดิน  มีทุกดวง
 
1. นายเกียรติพงษ์  ตุละวิภาค
2. นายไกร  หมั่นตลุง
 
493 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายตะวัน  มิมารัตน์
2. เด็กชายพิสิษฐ์พงษ์  สาละ
 
1. นางสาววิภา  รุ่งเรือง
2. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
494 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายชนารีย์  สัตย์รัมย์
2. เด็กชายชัชวาล  คงไทย
 
1. นายทิวา  ครองยุติ
2. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายชานนท์  เสาเปรีย
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือประโคน
 
1. นายประจักร์  เสือประโคน
 
496 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายจิรพนธ์    กงประโคน
2. เด็กชายไชยเชษฐ์    ไขนาม
 
1. นายสักรินทร์  ทองศรี
2. นางประสาน  นราศรี
 
497 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤตนัน  สายกลิ่น
2. เด็กชายอภิเสก  แอกประโคน
 
1. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายวิชญ์พล  ผลเกิด
2. เด็กชายสิทธิพร  จรรยาเลิศ
 
1. นายรัชพล  นรวรรณ
2. นางนรินทร์  ปุยะติ
 
499 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายกฤษฎา   ปรือปรัง
2. เด็กชายพงศธร  มณีศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน
2. นายนัฐพงษ์  คงประโคน
 
500 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ชะรุมรัมย์
2. เด็กชายนราธร  อรัญโสตร
 
1. นางพรธิดา  ชินชาด
2. นางสันต์ฤทัย  หงส์พันธุ์
 
501 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1. เด็กชายธนกุล   ยอดงาม
2. เด็กชายวัชระ   วงค์จันทร์
 
1. นางสาววรัญญา   ทองงาม
2. นางพัชราภรณ์   วันดี
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายศุภกร  รักษา
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไทยลือนาม
 
1. นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ
2. นางศิวพร  ทองพิมาย
 
503 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงวดี  ทรงราษี
2. เด็กชายอนพัช  เนาวบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมถาวร 1. เด็กชายติณณภพ   พิริรัมย์
2. เด็กชายบุตรดี   บุตรโสดากร
 
1. นายศักดา  เชื้อสิงห์
2. นางสาววรนุช  จุปะมะนัย
 
505 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดวงจิตร์
2. เด็กชายอนุวัตร  สุริเย
 
1. นายเอนก  นิกรประเสริฐ
 
506 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 1. เด็กชายทูล   สวรรณรัมย์
2. เด็กชายโด่งปฐวีกรณ์   สุนประโคน
 
1. นายศักดิ์นรินทร์   ธรรมบุตร
2. นายบรรจง   หงษ์คำมี
 
507 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายพีรพัฒน์   วงจันทร์
2. เด็กชายวีรชิต   เจริญศิริ
 
1. นายสมเวียน   น้ำเต้าทอง
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กชายปิติภัทร  วันรัมย์
2. เด็กชายมงคล  หนูเสริม
 
1. นายวิทยา  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางสาววรรณภา  ทำสุนา
 
509 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1. เด็กชายนฤนาท  อะช่วยรัมย์
2. เด็กชายสหภาพ  ไพริง
 
1. นายวรพจน์  สุรศร
2. นายสมคิด  มณีวงศ์
 
510 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กชายคามิน  ปลัดประโคน
2. เด็กชายเทพทัต  เคนแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ปัตเตย์
 
511 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายณัฐพล  ตะไชยา
2. เด็กชายอดิศร  เงินเก่า
 
1. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จูมณีย์
2. เด็กชายรัตน์นิพงษ์  กิรัมย์
 
1. นายทิวา  ครองยุติ
2. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
 
513 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายชินวัตร  เสาร์ประโคน
2. เด็กชายบัลลังก์  แย้มโชติ
 
1. นายประโยชน์   สวยรูป
2. นางรุ่งทิวา  ห่วงประโคน
 
514 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กชายอดิศร  เอี่ยมศิริ
2. เด็กชายอานนท์  เกียนประโคน
 
1. นายคมสัน  หลอมประโคน
2. นางกอบกุล  ปุรณะ
 
515 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายชนัท   กงประโคน
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์   เป็นไทย
 
1. นายสักรินทร์  ทองศรี
2. นางประสาน  นราศรี
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ขันใหญ่
2. เด็กชายทฤษฎี  ลีประโคน
 
1. นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ
2. นางศิวพร  ทองพิมาย
 
517 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 1. เด็กชายวิชาฤทธิ์  บุตรพลวง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมเอาะ
 
1. นายเกียรติพงษ์  ตุละวิภาค
2. นายไกร  หมั่นตลุง
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประวรรณ
2. เด็กชายปวรุตม์  ชัยสุวรรณ
 
1. นายสมชัย  หายประโคน
 
519 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายฐิติกร  จะรอนรัมย์
2. เด็กชายอายุวัต  สงัดรัมย์
 
1. นายประจักษ์  ดวงศรี
2. นายองอาจ  ทะยานรัมย์
 
520 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิพร  จรรยาเลิศ
2. เด็กชายสุชาครีย์  นนทการ
 
1. นายรัชพล  นรวรรณ
2. นางนรินทร์  ปุยะติ
 
521 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านตาราม 1. เด็กชายบุญส่ง  สุทธิ
2. เด็กชายพงศกร  กะชิรัมย์
 
1. นายสยาม  กุงไธสง
2. นายรังสรรค์  ชัยคงเหมา
 
522 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ยายิรัมย์
2. เด็กชายพินิจ  บุญจันทึก
 
1. นางรัชตา   ทันประเสริฐ
2. นายเอกพัฒน์   ชุมพลวงศ์
 
523 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ทองแป้น
2. เด็กชายสินธ์นที  มูลประดิษฐ์
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
2. นายประดิษฐ  แก้วสว่าง
 
524 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายรัชต  สนุกล้ำ
2. เด็กชายอำพล  ไชยพูล
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
525 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายจรูญทรัพย์  พุทธชาติ
2. เด็กชายวันชัย  ชูประโคน
 
1. นางศิวพร  ทองพิมาย
2. นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ
 
526 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายยอดมงคล  ชนะแสวง
2. เด็กชายสิงหา  ทะนงดี
 
1. นางสาววิภา  รุ่งเรือง
2. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
527 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้มรัมย์
2. เด็กชายสุรารักษ์  การรัมย์
 
1. นายทิวา  ครองยุติ
2. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
 
528 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายพรภวิษย์  กับรัมย์
2. เด็กชายวันชนะ  เรืองรัมย์
 
1. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
 
529 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญยงค์
2. เด็กชายศตวรรษ  กำรัมย์
 
1. นายสราวุฒิ  รอดทุกข์
 
530 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกิตติภณ  เนตรฉ่ำ
2. เด็กชายทิยากร  เนประโคน
 
1. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายปัญจพล  ภิรมย์นาค
2. เด็กชายยศพล  สมิดดี
 
1. นายทิวา  ครองยุติ
2. นางสาววันเพ็ญ  สยามประโคน
 
532 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายกรวิชญ์  มิมารัตน์
2. เด็กชายฤทธิโรจน์  ชนะแสวง
 
1. นางสาววิภา  รุ่งเรือง
2. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
533 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายศรพระราม  แสนทวีสุข
2. เด็กชายเสกสรร  จะเชิญรัมย์
 
1. นางศิวพร  ทองพิมาย
2. นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ
 
534 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายวีระพล  โกรัมย์
2. เด็กชายสุธี  เงินดี
 
1. นายประพัฒน์  เจริญรัมย์
 
535 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กชายมนัสวิน  ชนะประโคน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  สุภะพล
 
1. นางธัญญารัตน์  ทูลประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแพรวพรรณ  เปียดประโคน
 
536 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายชินดนัย  ไชยสุริยงค์
2. เด็กชายพลวัฒน์  รูปขำ
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
537 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายสุกัลย์  ป่าตุ่ม
 
1. นายพรรษา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2. นางสาวอารดา  บางทราย
 
538 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. นายธนวัฒน์  สัตตารัมย์
2. นายภานุพงศ์  อรุณรัมย์
 
1. นายสราวุฒิ  รอดทุกข์
 
539 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงปาณิตา  พฤกสี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุโส
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
2. นายอำนวย  สุขเป็ง
 
540 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายดนุสรณ์  นาคงาม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์แก้ว
 
1. นางปิ่นอุมา  ครองยุติ
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์  มีมงคล
2. เด็กหญิงณัฐวรา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญทัน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระแสร์
5. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  บุญส่ง
 
1. นางสารภี  เบ้าเงิน
2. นายสวิท  เบ้าเงิน
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   พะเนตรรัมย์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   กำลังรัมย์
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เงางาม
4. เด็กหญิงวิภาดา   ทูโคกกรวด
5. เด็กหญิงสรินญา   พะนิจรัมย์
 
1. นางชลลดา   พันธ์สวัสดิ์
2. นางคำแปง  ุคุณโน
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงช่อชบา  ท่าประโคน
2. เด็กหญิงนวลพยอม  อำไพ
3. เด็กหญิงประภัสสร  ทรงสีสด
4. เด็กหญิงพรกนก  จันทร์ประโคน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  แกนประโคน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรงประโคน
2. นางนิตยา  ชนะชัย
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพร  มุราศี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ราชประโคน
3. เด็กหญิงธิติพร  ยอดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล
5. เด็กหญิงสโรชา  ปานชาติ
 
1. นางไปรยา  ไชยอินทร์
2. นางจินตนา  สวงรัมย์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นะกุรัมย์
2. เด็กหญิงณิชากร  สุทินรัมย์
3. เด็กหญิงปุณยาภา  ก้อนรัมย์
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คัชมา
5. เด็กหญิงอภิสรา  สัตตารัมย์
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
2. นางศิริวรรณ  รามมะมะ
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 1. เด็กหญิงธนิตา  กึนออย
2. เด็กหญิงนฤมล  โนจันทร์
3. เด็กหญิงนันทนา  ถิ่นฐาน
4. เด็กหญิงอรปรียา  แกมรัมย์
5. เด็กหญิงอรสา  เผือกมะหิง
 
1. นางเบญจมาศ  พูลพุทธา
2. นางเบญจมาศ  เนาวิรัตน์
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ซาไซย์
2. เด็กหญิงกานต์มณี   มาประจง
3. เด็กหญิงสิดาภัทร   ศรีสุมาตย์
4. เด็กหญิงสุปรีย์  ศรีสุวงศ์
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทองขาว
 
1. นางสิริกาญจน์  กล้าหาญ
2. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กชายจิรายุ  แว่นประโคน
2. เด็กหญิงชุติมา  จริงประโคน
3. เด็กหญิงวิลมณ  ศรีสอน
4. เด็กชายวีรภัทร  อยู่พวง
5. เด็กหญิงเพชรลดา  เอี่ยมดี
 
1. นางวัฒนา  บุตรดีขันธ์
2. นางปรารถนา  ภามาตย์
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขน้อย
2. เด็กหญิงฐานิตา  ทะรารัมย์
3. เด็กหญิงธัญญพร  นามแก้ว
4. เด็กหญิงวิรดา  บูณพันธ์
5. เด็กหญิงเบ็นจนา  เจียวรัมย์
 
1. นางกรกานต์  พรหมบุตร
2. นางเพียงพิศ  ศิริปรุ
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านไทรโยง 1. เด็กหญิงกันติชา  ฉลูพันธ์
2. เด็กหญิงชลดา  กระแสโสม
3. เด็กหญิงวรรณภา  มากพันที
4. เด็กหญิงศศินิภา  มะลิงาม
5. เด็กหญิงอัมพร   เชื่อมรัมย์
 
1. นางสุดา  อุกประโคน
2. นายประชัน  บุญสุข
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญชพร  สายยศ
2. เด็กหญิงจิราภา  ชิงชัยชนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายยศ
4. เด็กหญิงสุติมา  ยืนยง
5. เด็กหญิงอนัญญา  หอมหวล
 
1. นางสาวนริศรา   ธิราชรัมย์
2. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สานันท์
2. เด็กหญิงทิพมะณี   คงเจริญ
3. เด็กหญิงพสุดา   ราชรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณิสา   จันทินมาธร
5. เด็กหญิงสุพรรษา   พะนิจรัมย์
 
1. นางชลลดา   พันธ์สวัสดิ์
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงณฐนนท์  ลีประโคน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมประโคน
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  หอมดวง
4. เด็กหญิงอรวี  แดงสี
5. เด็กหญิงอารตี  แสงกะนึก
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นายสุรชัย  บูรณ์เจริญ
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กชายกำธร  โยคี
2. เด็กชายชิษณพงศ์  นกแก้ว
3. เด็กชายทักษิณ  แสงก่ำ
4. เด็กชายปรเมศร์  ก่ำรัมย์
5. เด็กชายเศรษพงษ์  จริตรัมย์
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
2. นางสาวณัฐธยาน์  การกระสัง
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงกันติยา  ล้ำเหลือ
2. เด็กหญิงจิดาภา  เอ็มประโคน
3. เด็กหญิงจิตกัญญา  ชื่นรัมย์
4. เด็กหญิงธัญชนก  ทองประดับ
5. เด็กหญิงวศินี  สมนึกตน
 
1. นายชาญวัช  คำมณี
2. นางคำเภย  สมบัติ
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกรพินธ์  วันทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  สายบุตร
3. เด็กหญิงพิมพา  ยืนรัมย์
4. เด็กหญิงวิษา  ขันทะสา
5. เด็กหญิงอรวัลย์  แก้วยก
 
1. นางสารภี  เบ้าเงิน
2. นายสวิท  เบ้าเงิน
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผู้ดี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  แก้ววันที
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สิงห์ประโคน
4. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ประโคน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  นาคประโคน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรงประโคน
2. นางนิตยา  ชนะชัย
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วผนึก
2. เด็กหญิงชลดา  ชาวนา
3. เด็กหญิงชิดชนก  สระทอง
4. เด็กหญิงนัชชา  พริ้งเพราะ
5. เด็กหญิงมาลี  ปลีนารัมย์
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  ปณิธิสิริรุจน์
2. นายกรีฑาพล  แสนคำ
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณภัทร  ศรีโพนทอง
2. เด็กหญิงนิติญา  แยนเซ่น
3. เด็กหญิงวรรณษา  สาวันดี
4. เด็กหญิงสุภัชชา  ยาดี
5. เด็กหญิงอาทิมา  วงศ์กนก
 
1. นายจตุพล  กมลรัมย์
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธุการา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บูรณพันธ์
4. เด็กหญิงศิริพร  มีฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรนิภา  จริตรัมย์
 
1. นางกรกานต์  พรหมบุตร
2. นางเพียงพิศ  ศิริปรุ
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แหวนวงษ์
2. เด็กชายธเนศ  แสงทอน
3. เด็กหญิงวิชาดา  เตือประโคน
4. เด็กหญิงศศิประภา   เที่ยงเดช
5. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีมารักษ์
 
1. นางสิริกาญจน์  กล้าหาญ
2. นางจริยา  วิไธสง
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงฉันทิศา   หาสุข
2. เด็กหญิงบุญสิตา   สีสงคราม
3. เด็กหญิงรจนา   ปัญญาเอก
4. เด็กหญิงวาริน   จ้านกันหา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวสมหมาย   สุขชิด
2. นางเย็นจิตร  แพงวงศ์
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 1. เด็กชายธราดล  หมายประโคน
2. เด็กหญิงนัฐยา  ตำประโคน
3. เด็กชายรุ่งชูชัย  แย้มกระโทก
4. เด็กหญิงลักษมี  บุญเรือง
5. เด็กชายวิทวัฒน์  ชาญณรงค์
 
1. นายฉลาด  สลับเพชร
2. นายสุเชษฐ์  สุขนึก
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงกันตนา  นพเก้า
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  อุ้มรัมย์
3. เด็กหญิงปานชีวา  อังกรรัมย์
4. เด็กหญิงพัชรา  ดีพาชู
5. เด็กหญิงภัคจิรา  สุทธิ
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นางศิวพร  ทองพิมาย
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   เอี้ยงประโคน
2. เด็กหญิงธนพร  สุภิษะ
3. เด็กหญิงรักษณาลี  สวายประโคน
4. เด็กหญิงสุกัญญา   เอี้ยงประโคน
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตลาดเงิน
 
1. นางนงนุช  พูนผล
2. นางทัศนีย์  กิจคณะ
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หมวดทอง
2. เด็กหญิงจิราพัตร  แลดี
3. เด็กหญิงมัญชุภา  ผลมาก
4. เด็กหญิงสุธาดา  คำสอน
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  สัตตารัมย์
 
1. นางสุจินต์จิตต์  บุญสุวรรณ
2. นางมณโฑ  แก้วสอน
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เจนประโคน
2. เด็กหญิงชุติมา  เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงพิมมาดา  เสประโคน
5. เด็กหญิงสุพิศตรา  ชาวนา
 
1. นางเสาวภา  อู่ดี
2. นายยุทธนา  มันช่อ
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงณัฐพร  เกียรติรัมย์
2. เด็กหญิงนภสวรรณ  เจียสารัมย์
3. เด็กหญิงรักษิณา  ชะนูรัมย์
4. เด็กหญิงอรณิช  ยายิรัมย์
5. เด็กหญิงเกสร   ทุรารัมย์
 
1. นายณัฐพล  จงกลกลาง
2. นางสาวสุภาวดี   ยายิรัมย์
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงกัลย์นิกา   ทารักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   แสนบุญศิริ
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ   จันทสิทธิ์
4. เด็กหญิงปภัสรา   เทียมทอง
5. เด็กหญิงศุภรัตน์   สายผา
 
1. นายสามารถ   ทนสูงเนิน
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินละคร
2. เด็กหญิงดนุลดา  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทร์ประโคน
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถาะงามเอี่ยม
5. เด็กหญิงสุนันทนี  เพกประโคน
 
1. นางสาวชบาไพร  ตราชู
2. นางวิชชุอร  ดาศรี
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงชนากานต์  ฮาดทักษวงศ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ทัศนะ
3. เด็กชายพงพัฒน์   มิลรัมย์
4. เด็กหญิงศิริมา  นพตะลุง
5. เด็กหญิงเมธาพร  สินปรุ
 
1. นางละออง  หวังสง่า
2. นางสุนทรีย์  กิจคณะ
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงชนิดา  แจ้งประโคน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ประกายแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  สุนประโคน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วามไธสง
5. เด็กหญิงเกวลิน  น้อยมณี
 
1. นางสาวพนา  บุญแซม
2. นางสาวศศิวิมล  เสาร์ทอง
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงชาลินี  คำศรีระภาพ
2. เด็กหญิงญาราภรณ์  กางรัมย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประจันบาล
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันธ์เดช
5. เด็กหญิงเพ็ญพิศ  โกบรัมย์
 
1. นางบุญเรือน  กิรัมย์
2. นางนิลมุน  เกรัมย์
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองร้าน 1. เด็กหญิงฐิติชญา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงนันทิชา  วิเชียรดี
3. เด็กหญิงปนัดดา  เดียรประโคน
4. เด็กหญิงปวริศา  พริ้งเพราะ
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เดียรประโคน
 
1. นายประสิทธิ์  โอภาษี
2. นางสาววนัชพร  ทองระยับ
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เสาเปรีย
2. เด็กหญิงจิรภัทร   คำอ่อนศรี
3. เด็กหญิงชนากานต์   ชินณะภา
4. เด็กชายพงศกร   เนืองนันท์
5. เด็กหญิงศิรินภา   มีสำโรง
 
1. นางจันทกานต์   อยู่นางรอง
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีดาสมา
2. เด็กหญิงธนิกา  พงษ์พันธ์
3. เด็กชายพงศกร  พวงแก้ว
4. เด็กชายเดชาวัต  จันทร์ดา
5. เด็กหญิงเอื้อการย์  พวงแก้ว
 
1. นางอำภา  นพตลุง
2. นายสุทธิชัย  นพตลุง
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐพงสุเมธา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  คงดี
3. เด็กชายฤกษ์ดี  บุตรแสน
4. เด็กหญิงศุภมิตรา  เรืองรัมย์
5. เด็กหญิงอรณิชา  นันธิสา
 
1. นายชนะ  แก้วศรีใส
2. นายไกรสีห์  เจริญรัมย์
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญวอน
2. เด็กชายชินวัตร  หาญเชี่ยว
3. เด็กหญิงปลาย  เพลินสุข
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดันมีแก้ว
5. เด็กชายศรุต  สิทธิมูล
 
1. นายหิรัญ  นพรัตน์
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายกุลพงษ์  เกาประโคน
2. เด็กหญิงดาราธิป  พูนสังข์
3. เด็กหญิงพรสุดา  เอ็มประโคน
4. เด็กหญิงสายชล  ครุฑรัมย์
5. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นางสุนิตตา  เอ็มประโคน
2. นางวาสนา  จันทร์สนาม
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จรอนรัมย์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  หลอดคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวนา
4. เด็กหญิงอทิตยา  พูนผล
5. เด็กหญิงเยาวพา  สาบุตร
 
1. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
2. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงกรกนก   ลึกดี
2. เด็กหญิงณิศวรา   เสาสูง
3. เด็กหญิงนิธินัน   กุงพาลี
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ออนมาก
5. เด็กหญิงปาริชาติ   กางรัมย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีดาดี
2. นางสาวเมธาพร  หมั่นตลุง
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านจอม 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยสุวรรณ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทาดางาม
3. เด็กหญิงชัญญานุช  การกระสัง
4. เด็กชายมนัส  คืนรัมย์
5. เด็กหญิงวรรณนิษา  จริตรัมย์
 
1. นางบุญเรือน  กิรัมย์
2. นางวิลาวัณย์  ชัยสุวรรณ์
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองร้าน 1. เด็กชายธนทรัพย์  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงบุญสิตา  สุโพธิ์
3. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์แก้ว
4. เด็กหญิงอธิชา  คุนินทกุล
5. เด็กชายอัจฉริยะ  โพธิ์แก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  โอภาษี
2. นายยิ่งยง  ดุจจานุทัศน์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตราพระสำโรง
2. เด็กหญิงญาดา  ช่างบุ
3. เด็กหญิงวิสาขา   คงนันทะ
4. เด็กหญิงสุวรรณี    ติมานพ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วิทย์ประโคน
 
1. นายศักดา  อุปชัย
2. นางสุพัตรา  วงศ์จิระกิจ
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เวชสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  พารื่นรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐริการ์  ทะยานรีมย์
4. เด็กหญิงภาคินี  โกยรัมย์
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  มั่นยืน
 
1. นางสาลินี  กุลวงษ์
2. นางสาวไพรรินทร์  สมหวัง
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ฉิมงาม
2. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ทันอินทรอาจ
3. เด็กชายณัฐธิดา  ศาลางาม
4. เด็กหญิงนวิญา  ดามะนาว
5. เด็กหญิงศิริภัสสร  มุ่งมี
 
1. นางพรธิดา  ชินชาด
2. นางเพ็ญศรี  บุญข่าย
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงถิรดา  อุมา
2. เด็กหญิงบุษกร  หมั่นประโคน
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมเอาะ
4. เด็กหญิงสิริกร  แปะประโคน
5. เด็กหญิงเนตรดาว  แดงสี
 
1. นางเจษฎา  กันยาเลิศ
2. นายทิตตนัย  สมานชัย
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกุณฉัตร  แก้วยศ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซวประโคน
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  บานชื่น
4. เด็กหญิงมินตรา  วงษ์ชาดา
5. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ชะรมรัมย์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ชาติดี
2. นายสุนทร  ไชยสาร
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงผ่องระพี   สายดวง
2. เด็กหญิงพิสินี  สังสันต์
3. เด็กชายวงศธร   เกิดประโคน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์   คามบุตร
5. เด็กหญิงเกสรา   อาญาเมือง
 
1. นางสาวพรพรรณ   สีดาดี
2. นางสาวเมธาพร  หมั่นตลุง
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ประดับดี
2. เด็กหญิงชลลัดดา  แฟมประโคน
3. เด็กหญิงชัญญา  จะรอดรัมย์
4. เด็กหญิงวัชรี  อุไรพันธ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  คงทรัพย์
 
1. นายณัฐพล   จงกลกลาง
2. นางสาวสุภาวดี   ยายิรัมย์
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คำตะเพชร
2. เด็กชายศรุต  เหมาะประโคน
3. เด็กหญิงสาวินี  ปู่ประโคน
4. เด็กหญิงเจนจิรา  สนิทประโคน
5. เด็กหญิงเพียงนภา  แต้มศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  ชาติดี
2. นายสุนทร  ไชยสาร
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้อประโคน
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เพชรประโคน
3. เด็กชายวิรัตน์  พรมประโคน
4. เด็กหญิงศันสนีย์  กิมนอก
5. เด็กชายอภิชัย  กกประโคน
 
1. นางเจษฎา  กันยาเลิศ
2. นายทิตตนัย  สมานชัย
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงทิพภารัตน์  นุยันรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาพลงาม
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  เยาว์พิพัฒน์
5. เด็กหญิงสโรชา  มุ่งมี
 
1. นายณวิชญ์  วงศ์สม
2. นางสาวเมธาวี  สมบูรณ์การณ์
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายธนิสร  ครองชื่น
2. เด็กชายธันวา  ผ่องพิเศษ
3. เด็กชายวศิน  ทรงสีสด
4. เด็กหญิงวันดี  เวสะมูลา
5. เด็กชายอภิรักษ์  กะรัมย์
 
1. นางสาวนิตยา  วันณุประธรรม
2. นางมนัสดา  สุพลัง
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพัชรี  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงวิภาวี  เรืองรัมย์
4. เด็กหญิงอารยา  รักษา
5. เด็กหญิงอาริษา  ดียิ่ง
 
1. นางสาวจุฬาณี  ทองพราว
2. นายนรังสรรค์  จันทร์สนาม
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุตะคาน
2. เด็กหญิงทักษพร  นะมิตรัมย์
3. เด็กหญิงปณิชา  ชาวนา
4. เด็กหญิงปภาดา  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงอารียา  ชะรุนรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  พงศ์พีระ
2. นางอนุสรณ์  หงส์วิชา
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนดล   เมืองซ้าย
2. เด็กชายบรรณวิฑิต   วิเลิศรัมย์
3. เด็กหญิงรสิตา  ผางาม
4. เด็กชายสมศักดิ์   แก้วประโคน
5. เด็กหญิงอรปรียา   ดันมีแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์   วงษ์ศรีญา
2. นางสมยศ  โพธิราช
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงดาริน  ทรงสีสด
2. เด็กชายนิรุทธิื์  แก้วกระมล
3. เด็กหญิงบุบผา  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เฮอร์เมส
5. เด็กชายโสภณ  ทองโยง
 
1. นายประสพโชค  แปลงดี
2. นางสาวนิตยา  วันณุประธรรม
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 61 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กชายกรกฤต  แอวประโคน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อุ่นอก
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  เชิดนาม
4. เด็กหญิงวรัญญา  ปัดทอง
5. เด็กชายเอกกวี  สีดาสมา
 
1. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
2. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ   ทาไสย
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   พระนนท์
3. เด็กหญิงธวัชชัย   วงจันทร์
4. เด็กหญิงบงกช   ทาไสย
5. เด็กหญิงมณธิดา    ผู้ดี
 
1. นางสาวนงลักษณ์   สาลิวงษ์
2. นางสาวสาวิณี   นันโท
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กชายกานต์รวี  ทองแจ่ม
2. เด็กชายกิตติวินท์  สาทิพจันทร์
3. เด็กชายคณิณ  โอวาทวงค์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  บุตรแสง
5. เด็กชายฉัตรชัย  นิลงาม
6. เด็กหญิงชุดา  โอวาทวงค์
7. เด็กหญิงณัฐธิชา  วิสุมา
8. เด็กชายธนวัฒน์  สีมาจารย์
9. เด็กชายนัฐพงษ์  สอนศรี
10. เด็กหญิงน้ำอ้อย  คุสิตา
11. เด็กชายปริญญา  บุตรแสง
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทองจุ่น
13. เด็กชายวิทษรุฒ  ทองทา
14. เด็กชายศุภกร  ประหมู่ประถัมย์
15. เด็กชายสยาม  บุญเทศ
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมสุวรรณ
17. เด็กหญิงสุชาวดี  เที่ยงธรรม
18. เด็กหญิงสุพรรษา  สร้างดี
 
1. นายนราศักดิ์  เอ็มประโคน
2. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
3. นางอำภา  นพตลุง
4. นายสุทธิชัย  นพตลุง
5. นางประเทือง  นามมุงคุณ
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กับรัมย์
2. เด็กหญิงคนึงนิจ  รอบแคว้น
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  กับรัมย์
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แดนรับรัมย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มพราย
6. เด็กหญิงดวงกมล  แจรบรัมย์
7. เด็กหญิงธาริณี  ทินปราณี
8. เด็กชายนิวัฒน์  กล้าหาญ
9. เด็กชายบุรินทร์  บัวชุม
10. เด็กหญิงพิชญาพร  เก่งรัมย์
11. เด็กชายพีรพัฒน์  คุณถวิล
12. เด็กหญิงฟ้าใส  อะโรคา
13. เด็กหญิงฟ้าใส  นรารัมย์
14. เด็กหญิงรัชนีกร  พะโรงรัมย์
15. เด็กชายวัชรพงษ์  เงาทอง
16. เด็กชายวันชัย  สามาลย์
17. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อรุณรัมย์
18. เด็กหญิงศุลีพร  การณรงค์
19. เด็กหญิงสุขุมาลย์  ลือชา
20. เด็กหญิงสุวิชาดา  อชิรวีรพงษ์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
2. นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์
3. นางนวพร  คำกมล
4. นางพวงเพชร  กาญจนการุณ
5. นางกุลกัลยา  มณีราชกิจ
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงณัชชา  ชาญชะโน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  เอติยัติ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มพราย
5. เด็กชายธนภัทร  นะเรรัมย์
6. เด็กหญิงธีรดา  ดาทอง
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลับรัมย์
8. เด็กชายนิวัฒน์  กล้าหาญ
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนันท์
10. เด็กชายพันกร  นิโรจน์รัมย์
11. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  คุณถวิล
13. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วิชัยรัมย์
14. เด็กชายวรากร  ช่วยรัมย์
15. เด็กชายวัชรพงษ์  เงาทอง
16. เด็กชายวันชัย  สามาลย์
17. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชินแก้ว
18. เด็กชายสัณห์พิชญ์  วงศ์ประยูร
19. เด็กชายอตินันท์  นรินทร์รัมย์
20. เด็กหญิงโสภา  คงสติ
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
2. นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์
3. นางพวงเพชร  กาญจนการุณ
4. นางสุณี  ตีเวียง
5. นางพรทิพย์  วรรณพงศ์สถิต
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายทัศพล  อยู่เย็น
 
1. นางนิ่มนวล   ดวงประสิทธิ์
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสุจิรา  ครุฑวิชิต
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงสุทชาดา  สายยศ
 
1. นางนิภาพร  เข็มมา
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญอุไร
 
1. นางอภิญญา  เจริญศิริ
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กชายกณวรรธน์  สุขน้อย
 
1. นางสาวพัชรากร  อุทิศรัมย์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  นะรินรัมย์
 
1. นางมณฑา  วิเชียรศรี
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญจันทัย
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เสาเปรีย
 
1. นางสาวธีราภรณ์  โสมศรีแก้ว
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทายประโคน
 
1. นางพวงแก้ว  รองประโคน
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิมล   วันเพราพริ้ง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กะการัมย์
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  เพชรชาติเชื้อ
 
1. นางอำภา  นพตลุง
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คุณาคม
 
1. นางอรุณี  เปลี่ยนมา
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 1. เด็กหญิงนิพาดา   สายบุตร
 
1. นายเจริญ   พินองรัมย์
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงรับขวัญ  ชื่นชมยิ่ง
 
1. นางสุชิน  สุขนึก
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กหญิงสุดาพร  สมแก้ว
 
1. นายหิรัญ  นพรัตน์
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  ครุดรัมย์
 
1. นายชิษณุพงศ์  อัมรารัมย์
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กชายภาคภูมิ   จิตรคาม
 
1. ส.ต.อ.เธียรศักดิ์   เชี่ยวรอบ
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสงล้ำ
 
1. นายชัยสิทธิ์  เหิมฉลาด
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายจิรายุส  เกื้อประโคน
 
1. นายบุญเชิญ  พาพะหม
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงพรรณิตา  สุขจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  ลักขษร
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บาลโสง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  โสมศรีแก้ว
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   บุตรรัตน์
 
1. นางนิ่มนวล   ดวงประสิทธิ์
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงปภาวี  คลื่นกลาง
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มีผิว
 
1. นางมณฑา  วิเชียรศรี
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมุทิตา  สารพันธ์
 
1. นายมานะ  พลวัน
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 1. เด็กหญิงวัฒนวดี  ทวีรัมย์
 
1. นางวิมลลักษณ์  ต้นทอง
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ฉอ้อนพรมราช
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ยะปะตัง
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงสุพิน  พะวอนรัมย์
 
1. นางสาวงามจิตร  สมงาม
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  การรัมย์
 
1. นางนันทา  จันทร์ประโคน
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงศรธิชา  เพิ่มประโคน
 
1. นางเจษฎา  กันยาเลิศ
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีทอง
 
1. นางสุชิน  สุขนึก
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสิรวิชญ์   แซ่เจา
 
1. นางพัฒนา   ภูเลื่อมใส
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงเนตรณรี  สีนาค
 
1. นางสาวสุดาพร  เรืองสุขสุด
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มุ่งดี
 
1. นายเลิศ  เพ็ชรเลิศ
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กชายนพดล  สุขประโคน
 
1. นางจิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงรสิตา  ล้อประโคน
 
1. นางบุญเพชร  ไชยนา
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐานิกา  ปานประโคน
 
1. นางเพ็ญสุข  ศรีสุริยชัย
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  มีพร
 
1. นางอรุณี  เปลี่ยนมา
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองเกลี้ยง
 
1. นายพิมล  สารพัฒน์
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กันรัมย์
 
1. นายจัตรุกูล  วิเชียรศรี
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กชายสุธิคัมพร   นามวิชัย
 
1. นางสาวสุพรรษา   ศรีภักดิ์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กหญิงปาณิศา  แปลงทัพ
 
1. นางจิตติรัตน์  นิธิโภคินกุล
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงอนุสรา  ชะรุมรัมย์
 
1. นางสาวพนารัตน์  ทรงประโคน
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายสงกรานต์  บุญประสิทธิ์
 
1. นายประยูร  ทวันเวช
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงสุดา  ทินปราณี
 
1. นายธีรคุณ  ถอนทอง
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอรญา  นาควิเชตร์
 
1. นางรุ่งทิพย์  ชาติดี
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายนพนันท์  เดชะปก
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวัฒน์  วงศ์มั่น
2. เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ
 
1. นางสาวกัลยา  นพตลุง
2. นางลำชี  ดุจจานุทัศน์
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   บุญเศษ
2. เด็กชายอลงกรณ์  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางวิมลรัตน์  วรรณะ
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายกิตติทัต  ใจทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เรืองงาม
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายธนกฤต  สีหาสร้อย
2. เด็กหญิงพัสตรา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวสุมาลี  ขันผง
2. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กชายนรินธร  นิกรรัมย์
2. เด็กหญิงอนันณัฐดา  ยังรัมย์
 
1. นางทิพาภรณ์  คงเพชร
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.67 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชาย   
2. เด็กชายจาตุภัทร   เย้ยรัมย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทศกาล
 
1. นางสุพัตรา  วงศ์จิระกิจ
2. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิริมงคล  ดาทอง
2. เด็กหญิงเกศสรินทร์  กำประโคน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล้าณรงค์
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กชายอติเทพ  ฉิมงาม
2. เด็กหญิงเอวิตรา  ศรีลาชัย
3. เด็กหญิงเอวิตรา  ศรีลาชัย
 
1. นางจิราภรณ์  คงพรหม
2. นางสาวพรรณกร  หาญประโคน
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงบุษกร  โทสวนจิต
2. เด็กชายศุภกิจ  พนมเครือ
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
2. นางมะลิวรรณ  ศิลาชัย
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  หาสา
2. เด็กชายสรรเพชญ  เศษประโคน
 
1. นางจุติพร  กาญจนพิมาย
2. นางสาวอารีวรรณ  ทองมาดำ
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงรรินธร  พานวงศ์
2. เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน
 
1. นายถาวร  จำลองนาค
2. นายเลิศศักดิ์  เมอะประโคน
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายกวิน  สมบัติ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ศรียะวงศ์
 
1. นางมาลีศิวเมศร์  สอนศิลป์พงศ์
2. นางสาวปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มินประมาณ
2. เด็กชายวีรภาพ  อาตารัมย์
 
1. นางมณโฑ  แก้วสอน
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กชายสันติภาพ  กองทุน
2. เด็กหญิงอรกมล  กอรัมย์
 
1. นางนลินี  ปิ่นอนุกูล
2. นางฐานุตรา  ดาราย้อย
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายพุทธิดา  ดวงศรี
2. เด็กชายศราวุธ  การรัมย์
 
1. นางวรรณี  กาญจนฤทธากรณ์
2. นางสุวรรณี  อินทร์ประโคน
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กชายคมกริบ  ชาญประโคน
2. เด็กหญิงศิริพร  หกขุนทด
 
1. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์   เจือจันทร์
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.67 ทอง 17 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แว่นวิเศษ
2. เด็กชายแทนเจตน์  ผมน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  ภูมิพยัคฆ์
2. นางนันทพร  เช่นรัมย์
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงพรนภา  ชิงชัยชนะ
2. เด็กชายสงกรานต์  นิสังรัมย์
 
1. นางเกษมศรี  ชำนาญงาม
2. นางสาววันเพ็ญ  ขจัดโรคา
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงฐิติอาภา  โกรธประโคน
2. เด็กชายอภิรักษ์  บาลโสง
 
1. นางธนัชชา  คิดรัมย์
2. นางลัดดาวัลย์  เรือนประโคน
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.33 ทอง 20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1. เด็กชายวิทยา   โสภา
2. เด็กหญิงอริศรา   วรพุฒ
 
1. นางจันทกานต์   อยู่นางรอง
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเศษ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ทองแป้น
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางภาวิดา  ตรีวิเศษ
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายกสิกร  กิรัมย์
2. เด็กหญิงนัยน์ปพร  เหลืองชัยศรี
 
1. นางสาวกัลยา  นพตลุง
2. นางลำชี  ดุจจานุทัศน์
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายทิศวิชัย  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงสาธิมา  มุติเมธ
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.32 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกาประโคน
2. เด็กชายราเมษ  ภาษี
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
2. นางอรวรรณ  บุบผาทาเต
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.32 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวิจิตรา   กรวยรัมย์
2. เด็กชายอติชาติ   ชุงรัมย์
 
1. นางวันทนา  จันทร์ส่องศรี
2. นายชัยพิสิทธิ์  หงษ์สมศรี
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายปิยะมาศ   ปักการะโน
2. เด็กชายภูวดล   เหือดไธสง
 
1. นางกรองแก้ว   ปัตเตย์
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กชายณัฐภัทร  หวังอยู่
2. เด็กหญิงอริสา  กรุรัมย์
 
1. นางนิธิกานต์  ต้นสี
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.65 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงมนธิรา  อ่ำขวัญ
2. เด็กชายอธินันท์  ยินประโคน
 
1. นายประยูร  ทวันเวช
2. นางวิจิตรา  ชอบธรรม
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.99 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงอาริสา  ขันอาสา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศุภชารี
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.66 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายดนุภัทร  พันสาย
2. เด็กหญิงศศินา  พละลาภ
 
1. นางสมพร  รัตนกาญจน์
2. นางสาววารุณี  เจนกิจ
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กชายชิดชนก  ศรีขาว
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ตันนอก
 
1. นางณัฐพร   ช่วงชัย
2. นายพิชาญ  คงเพชร
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพันธรัตน์
2. เด็กชายญานทัสสิน  วาตารัมย์
 
1. นางมณโฑ  แก้วสอน
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.66 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  วอนรัมย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ประโคน
 
1. นางนันทิตา  เวารัมย์
2. นางปลื้มจิตร์  สาริกา
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายธนทรัพย์   สำรวมจิต
2. เด็กหญิงเสาวนีย์   ดวงไสว
 
1. นางสาวธนิตร   พุทธานุกูล
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุกิน
2. เด็กชายสุรเดช  พวงแก้ว
 
1. นางอำภา  นพตลุง
2. นายสุวิทย์  นามมุงคุณ
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายศิลป์ศรุต  ตรากลาง
2. เด็กหญิงเบญจพร  ตรากลาง
 
1. นางมาลีศิวเมศร์  สอนศิลป์พงศ์
2. นางสาวปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  จะยันรัมย์
2. เด็กหญิงอารยา  เจียมทอง
 
1. นางวรีรัตน์  ประสารศรี
2. นางนารี  มนัสศิลา
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.66 ทอง 18 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงนันทพร  ไชยสุวรรณ
2. เด็กชายปรัชชัย  คุมาประโคน
 
1. นางลัดดาวัลย์  เรือนประโคน
2. นายอาชิต  เอี่ยมศิริ
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82.65 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แกมแก้ว
 
1. นางทิพาภรณ์  คงเพชร
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.32 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พลายประโคน
2. เด็กหญิงอารียา  สมบัติ
 
1. นางสาวละอองศรี   ทองศรี
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายรวินันท์  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรคำจันทร์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางสาวยุพาพร  ทองปาน
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวรรณศิณี    บุญครอง
2. เด็กชายวีรภัทร   สิงห์โท
 
1. นางวันทนา  จันทร์ส่องศรี
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  โสเพียร
2. เด็กชายเดชา  นิยมเหมาะ
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี  สุขสวัสดิ์
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงมลฑาทิพย์  วันเจริญ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  พนมเครือ
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
2. นางจันทนา  กลั่นประโคน
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายกฤษกร  เทวารัมย์
2. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวจินตนา  จันทร์สอน
2. นางสาวสุมาลี  ลีประโคน
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.32 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายฐาปกรณ์   ฮวดศรี
2. เด็กหญิงสุขฤทัย  รวมวงค์
 
1. นางสาวกรองแก้ว   ปัตเตย์
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.99 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ประเสริฐสุข
2. เด็กชายวีรพล  จิตรเอก
 
1. นางสมจิต  คะเชนชาติ
2. นางสาวสายใจ  เทียมศักดิ์
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชลดา  แก้ววันที
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปะโนรัมย์
 
1. นางเจษฎา  เครือศรี
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กหญิงชลหทัย    ชึรัมย์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์   แชะรัมย์
 
1. นางสาวธันญมลย์    พะรินรัมย์
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.99 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงอลิชา  ชาววัง
2. เด็กชายเจษฎา  หลอดชา
 
1. นางสาวพิสมัย  กุมภาพงษ์
2. นายประกอบ  ปานทอง
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.99 ทอง 11 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กชายจิตตเทพ  เภชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนาภา  อาจสังข์
 
1. นางสิทธิพร  อามาตร
2. นางสาวนิตยา   ไชยพิมพ์
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำสนิท
2. เด็กชายอรรถพงษ์  ประโลมรัมย์
 
1. นางละออง  หวังสง่า
2. นางสุนทรีย์  กิจคณะ
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กชายจีรภัทร  การเพียร
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  นากระโทก
 
1. นางสาวจิณณพัต  ราชประโคน
2. นางนารักษ์  มินตัน
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.98 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงชาลินี  ฮุ่งหวล
2. เด็กชายอิสรา  สมสง่า
 
1. นางมณโฑ  แก้วสอน
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดีใจ
2. เด็กชายปรีชา  โพตาแสง
 
1. นางสาวธนวรรณ  กิติกรเศรษฐ์
2. นางสาวธนาภรณ์  สมัครสมาน
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงมนฑาทิพย์    เพิ่มพูน
2. เด็กชายรัฐพงศ์   พรหมเอาะ
 
1. นายสมศักดิ์  สุทธิ
2. นายสุระพิน  หิงประโคน
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.32 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายธนทรัพย์  ทาเงิน
2. เด็กหญิงพัสวี  คุชิตา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ภูมิประโคน
2. นางสาวสุรีรัตน์  พิประโคน
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.32 เงิน 18 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงชลฐิตาภรณ์  ไชยคินี
2. เด็กชายพีมภวัต  กลิ่นตัน
 
1. นางสาวณิชพร  วิเศษสุด
2. นางทิพวัล  โสระมรรค
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มากะเต
2. เด็กชายอดิศร  โพธิ์แก้ว
 
1. นางศศิธร  เย็นประโคน
2. นายธงชัย  แก้วประโคน
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายตะวัน  จะรอนรัมย์
2. เด็กหญิงอัญชลี  นะเรศรัมย์
 
1. นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์
2. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บำรุงแคว้น
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชินรัมย์
4. เด็กหญิงปิยะดี  ใบสนธิ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  สายชุมดี
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ละนิโส
7. เด็กหญิงมานิดา  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  ชัยสุวรรณ
9. เด็กหญิงสิดาพร  จอมรัมย์
10. เด็กหญิงอรจิรา  ผามะณี
 
1. นายถนอม  บุญทัน
2. นางวรรณา  บุญทัน
3. นางทิพาภรณ์  คงเพชร
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญา  เฆฆกำพล
2. เด็กหญิงธนัชญญา  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงปภาวี  พวงพันธ์
4. เด็กหญิงพรรณิกา  พินิจรัมย์
5. เด็กหญิงรสิกา  พะวอนรัมย์
6. เด็กหญิงวรรณา  สืบสาม
7. เด็กหญิงวิภาดา  พะวรรัมย์
8. เด็กหญิงศิริพร  นัทธิรัมย์
9. เด็กหญิงอุไรวรรณ  กงนะ
10. เด็กหญิงเมธาวลัย  พัดรัมย์
 
1. นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก
2. นางชนธิชา  แพงอก
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงฐิติญา  นุกิจรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   สมบังใด
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  นะรายรัมย์
4. เด็กหญิงนนทะณัฐดา  นิพรรัมย์
5. เด็กหญิงน้ำฝน    นาภูมิ
6. เด็กหญิงบุษยมาศ  นุกาดรัมย์
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ติมอนรัมย์
8. เด็กหญิงภานุมาส   นุกาดรัมย์
9. เด็กหญิงละอองดาว   นิพรรัมย์
10. เด็กหญิงสุฤทัย   ศรีหาวงษ์
 
1. นางครองทรัพย์  เจริญรัมย์
2. นางอนงค์ภัทร์  เจริญรัมย์
3. นางสาวชุติมา  ชวนชื่น
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กลิ่นแย้ม
2. เด็กหญิงวรพิชชา  พุทธคี
3. เด็กหญิงวิภาวี  บุญสม
4. เด็กหญิงวิมลพร   บุญสม
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงศ์ดาว
6. เด็กหญิงสริตา  แสนบุดดา
7. เด็กหญิงสันธิลา  โตนวุธ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมกุล
9. เด็กหญิงอรวี  ดีพันธ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ชัยพรม
 
1. นางกฤษณา   บัวภา
2. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77.8 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  โนประโคน
2. เด็กหญิงกันทิมา  เกนขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐพร  คงประโคน
4. เด็กหญิงธิดาพร  พุ่มพวง
5. เด็กหญิงธีรตา  บุระ
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนะประโคน
7. เด็กหญิงปวีณา  เทือนประโคน
8. เด็กหญิงมะลิวรรณ  เคนพล
9. เด็กหญิงสุทธิอร  ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงอภิชญา  โกรธประโคน
 
1. นายอาชิต  เอี่ยมศิริ
2. นายประเสริฐ  เกื้อประโคน
3. นางลัดดาวัลย์  เรือนประโคน
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 75.8 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกชกร  เฉลาประโคน
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  พึ่งพินิจ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สหุนัน
4. เด็กหญิงธันยธร  หูประโคน
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงภูริชญา  รายพิมาย
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์เจ้า
8. เด็กหญิงศุภกานต์  หนูประโคน
9. เด็กหญิงอรนิภา  ดุจจานุทัศน์
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองจำรัส
 
1. นางลำชี  ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวกัลยา  นพตลุง
3. นายมานะ  พลวัน
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เทศทัน
2. เด็กชายฐิติพงศ์  เจียวรัมย์
3. เด็กชายทศพล   เจริญรัมย์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  หาญนึก
5. เด็กชายนัฐพล  เจียวรัมย์
6. เด็กชายพัทธนันท์  คมศักดิ์สินธุ์
7. เด็กหญิงศศิภา  งามกล้า
8. เด็กหญิงศุชานัน  เจียมรัมย์
9. เด็กหญิงสุชินี  คะเชนรัมย์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวหลาด
 
1. นางสาวสุภาพันธ์  ปิตานัง
2. นางมะลิจัน  ศรีสุข
3. นางโฉมฉาย   รุ่งศิริวงศ์
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 72.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกชุม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชัยประโคน
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  เนประโคน
3. เด็กหญิงณัชนันท์  ทองคำ
4. เด็กหญิงณัฐฐาวดี  เอมสันต์
5. เด็กหญิงนฤมล  สมนึกตน
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สายชุมดี
7. เด็กหญิงสิริกร  ดินกระโทก
8. เด็กหญิงอนุธิดา  หอมหึก
9. เด็กหญิงอริษา  เสาธงทอง
10. เด็กหญิงอรไพลิน  จงใจงาม
 
1. นางเบญจมาศ  ตรีสันติกุล
2. นางประทุม  หลอมประโคน
3. นางฉวีวรรณ  เพ็งดี
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพียงตา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  การสุวรรณ
3. เด็กหญิงนพรัตน์  หาญชนะ
4. เด็กหญิงนิตยา   สีเน
5. เด็กหญิงประวีณา  นาคศรี
6. เด็กหญิงปวันรัตน์   ไชยสง
7. เด็กหญิงพรกนก  บุญดา
8. เด็กหญิงวรรณนิภา  วนไธสง
9. เด็กหญิงวิลาวัณย์  โขนสันเทียะ
10. เด็กหญิงสกาวใจ   มิ่งจันทึก
 
1. นายวันชัย  เปานาเรียง
2. นางสาวนฤมล  ศรีบัวลา
3. นางกาสิน  ประสงใด
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 68.4 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 1. เด็กหญิงกันยา  พะนิรัมย์
2. เด็กชายชากฤษณ์  สมัครสมาน
3. เด็กหญิงชโรรส  การงานดี
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญเกิด
5. เด็กชายทัดพงษ์  จ่าพิมาย
6. เด็กหญิงพัชรมัย  ทะนวนรัมย์
7. เด็กหญิงพิชมัยภรณ์  แก้วจันทร์
8. เด็กหญิงศิรประภา  อุสาหดี
9. เด็กหญิงสุวิมล  เหิมดี
10. เด็กหญิงอภิญญา  ทะนวนรัมย์
 
1. นายประเสร็ฐ  บุญกล้า
2. นางสังวาร  จาระณะ
3. นางสาวอังคณา  สมบูรณ์
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 65.15 ทองแดง 11 โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงนริสรา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงปิยดา  วงศ์เลิศ
3. เด็กหญิงสริมล  มีพันธ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  เครือเนียม
5. เด็กหญิงอรวรรณ  แป้นประโคน
6. เด็กหญิงอรอนงค์  แป้นประโคน
7. เด็กหญิงอลิชา  วาสุธี
8. เด็กหญิงอังคนาง  อาสาภักดิ์
9. เด็กหญิงอินทิรา  ล้อมนาค
10. เด็กหญิงแพรวา  แปลงดี
 
1. นายเอนก  อินทร์ประโคน
2. นายวัฒนา  ยูงรัมย์
3. นายสมเกียรติ  ซิวประโคน
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านละลูน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันติวงศ์
3. เด็กหญิงนฤมล  งาตา
4. เด็กหญิงปนิดา  ทองคำ
5. เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิกระจ่าง
6. เด็กหญิงลลิตา  พวงขจร
7. เด็กหญิงสุกัญญา  แมนเมือง
8. เด็กหญิงสุชาดา  บุญโย
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญลี
10. เด็กหญิงอาลิญา  ขันติวงศ์
 
1. นายสุระ  ดุมนิล
2. นางปรีดา  ดุมนิล
3. นายธำรงศักดิ์  คงทน
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เก็จรัมย์
2. เด็กหญิงจิณณพัต  หามาลา
3. เด็กหญิงณาณาธร  ศิลปวิเศษ
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุขจันทร์
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทาวัน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉัตรทัน
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เข็มทอง
8. เด็กหญิงพัชรี  วิวรรณรัมย์
9. เด็กหญิงมธิตา  เกือกรัมย์
10. เด็กหญิงวริศรา  ก่ำรัมย์
 
1. นางสาวจริยา  มงคลชาติ
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 60.6 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงณิชารีย์  สีเสน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  นะชินรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพิกา  โสเพียร
5. เด็กหญิงศิวพร  หอมหวล
6. เด็กหญิงสวรินทร์  เรืองชาญ
7. เด็กหญิงสิริลักษณ์  หล่อประโคน
8. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  รสชุ่ม
9. เด็กหญิงอรพินท์  สวนเพชร
10. เด็กหญิงอังศ์วรา  กลิ่นขจร
 
1. นายกิตติภพ  ชัยกิตติเกษม
2. นายสุเทพ  ตาดี
3. นายบุญเมือง  พูลทรัพย์
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงควร
2. เด็กหญิงชลธิชา  จูงาม
3. เด็กหญิงชลาไพร  สุพร
4. เด็กหญิงนิตยา  บุญหยวก
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เทือกทอง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เติมประโคน
7. เด็กหญิงสุพัตรา  คงเกิด
8. เด็กหญิงอารยา  พาชื่นใจ
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริประโคน
10. เด็กหญิงแอนนี่  โสมะมี
 
1. นางสาวศศิวิมล  เสาร์ทอง
2. นางสาวสุมาตรา  บรรจถรณ์
3. นางสาวณัฐกฤตา  ปักษา
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สุขเกิด
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  นิลประโคน
3. เด็กหญิงธิดาพร  เพิ่มประโคน
4. เด็กหญิงนวรัตน์  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงพรรณวิกา  สายจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุระประโคน
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชา  จุ้ยประโคน
8. เด็กหญิงวรนุช  ทับประโคน
9. เด็กหญิงสันฑ์สมร  เอ็มประโคน
10. เด็กหญิงสุธิพร  แย้มประโคน
 
1. นางเจษฎา  กันยาเลิศ
2. นางวาสนา  บุญนาน
3. นางกรรณิการ์  ลีประโคน
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 53.36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านโคกเบง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   กลมยา
2. เด็กหญิงปิยพร   เทพวาที
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   บุดดี
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แอกประโคน
5. เด็กหญิงวรรณกานต์   กาลัยมะเณย์
6. เด็กหญิงวรารัตน์  แก้วฮองคำ
7. เด็กหญิงวิทิตา    วาสะรัมย์
8. เด็กหญิงสิริมา   บุญท่วม
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    จันเหมือน
10. เด็กหญิงอินทิรา   เพชรเลิศ
 
1. นายพิพัฒน์  พิพิธสุขอำนวย
2. นางวราสินี  ต้นประเสริฐ
3. พระครูสุวรรณธรรมประทีป  ศรีประดู่
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 30.75 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์ประโคน
2. เด็กชายจาตุรงค์  คนกลาง
3. เด็กหญิงณัฐมน  หิงประโคน
4. เด็กชายธีรภัทร  พลสงคราม
5. เด็กหญิงบงกช  ปิยะรัตน์
6. เด็กชายปฏิภาณ  ท่าทอง
7. เด็กหญิงพัชราภา  ผิวสว่าง
8. เด็กหญิงสกาวใจ  เมืองแพน
9. เด็กหญิงสิริวิมล  หัดประโคน
10. เด็กหญิงอรไพลิน  แรมจบก
 
1. นายสำราญ  สิงห์ประโคน
2. นายวีรวัฒน์  จารุวงษ์เสถียร
3. นายเลิศศักดิ์  เมอะประโคน
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงญารินทร์  นีระพัด
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  จงพินิจ
3. เด็กหญิงพีรณี  โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงรสิกา  เศษสุวรรณ
5. เด็กหญิงวารุณี  โกฎหอม
6. เด็กหญิงศิรินญา  เนื้อไม้หอม
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดวงมาลา
8. เด็กหญิงสุฌาวดี  ลอยสนั่น
9. เด็กหญิงอัญญาดา  แหวนเพชร
10. เด็กหญิงโสภิดา  ยิ่งกล้า
 
1. นายนิพนธ์  คำบุตดา
 
730 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 1. เด็กหญิงชนาภา  คำยอด
2. เด็กหญิงชาลิณี  สมเย็น
3. เด็กหญิงญาณิษา  จันทร์โคตร
4. เด็กหญิงณัฐธิภา  วาระสิทธิ์
5. เด็กหญิงนิธาวัลย์  ทองเกลียว
6. เด็กหญิงพรธิรา  การเพียร
7. เด็กหญิงลินลดา  สมประโคน
8. เด็กหญิงวรรณธนา  ทรงประโคน
9. เด็กหญิงวรรณภา  อุปดี
10. เด็กหญิงวรรณลดา  โอดเวหน
11. เด็กหญิงวิภาวี  อังกูรโสภณ
12. เด็กหญิงสาริกา  อินทร์สำราญ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยินดีเหมาะ
14. เด็กหญิงสุพรรณี  ประถมศรี
15. เด็กหญิงอินทุอร  ยังวารี
 
1. นายอลงกรณ์  คำยอด
2. นางสาววิไลลักษณ์  สีประโคน
3. นายสุธีร์  ศรียาชีพ
4. นางสาวฐปารัศมิ์  คำยอด
 
731 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงจรรยพร   รัตนะดี
2. เด็กหญิงชรินทา   ซ้อนกลิ่น
3. เด็กหญิงชลธิชา   ซ่อนกลิ่น
4. เด็กหญิงณัฐนรี    ทีรัมย์
5. เด็กหญิงนงนภัส   สายยศ
6. เด็กหญิงนภัสรา   คันชั่งทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   บุญรอด
8. เด็กหญิงรุจิเลขา   บุญครอง
9. เด็กหญิงวรัญญา   จำปาทอง
10. เด็กหญิงวันวิสาข์   น้ำคำ
11. เด็กหญิงวิไล   น้ำคำ
12. เด็กหญิงศกุนา    บุญครอง
13. เด็กหญิงศศิธร   คงสุข
14. เด็กหญิงสิรินทรา   รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงอัญนิกา   น้ำคำ
 
1. นางศิริกาญจน์  ธนันท์โชติชยกุล
2. นางสาวพินิจ  สายยศ
 
732 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิตมาส  นิจัมพันโท
3. เด็กหญิงจิราพร  ละอองดี
4. เด็กหญิงชนิดา  ชารัมย์
5. เด็กหญิงณฐิณี  บุญมานนท์
6. เด็กหญิงณฤศษา  ศักดิ์ศรีกลม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ตอพล
9. เด็กหญิงณิชารีย์  การกระสัง
10. เด็กหญิงผานิดา  สมสวย
11. เด็กหญิงพิมพกานต์  สมหมาย
12. เด็กหญิงรุจิรา  เลิศยะโส
13. เด็กหญิงวนาลี  เจือจันทน์
14. เด็กหญิงอุทัยศิริ  ดาราย้อย
15. เด็กหญิงเนื้อทอง  ระดมสุข
 
1. นางมธุรส  ไชยสุริยา
2. นางสมพร   ประทิ่นนพคุณ
3. นางปภัสสร  แสงเพชร
 
733 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิดา  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ชัยประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัชชา  กระมล
4. เด็กหญิงณิชนันท์  มุ่งกิจ
5. เด็กหญิงปรียานุช  ตุนชัยภูมิ
6. เด็กหญิงพนารัตน์  สารศรี
7. เด็กหญิงพนิดา  พวงพุ่ม
8. เด็กหญิงพัชดา  ทองประดับ
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กันยางค์
10. เด็กหญิงภัทราพร  เกือบรัมย์
11. เด็กหญิงลดารัตน์  อาจทวีกุล
12. เด็กหญิงวิชชุดา  จันเทศ
13. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แปลงดี
14. เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี
15. เด็กหญิงเมทิตา  ชันประโคน
 
1. นายนิวัติ  สวดประโคน
2. นางสมพร  มีสมาน
3. นางสาวจุรีพร  เพ็งประโคน
4. นายดิลก  หรีกประโคน
 
734 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วุฒิฃีย
2. เด็กหญิงกิติยา  ศรีพรมทอง
3. เด็กหญิงจีราภรณ์  เจียดประโคน
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีดาว
5. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมจิตร
6. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงพรทิพย์  เจือจันทร์
8. เด็กหญิงภควดี  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงรัตมณี  พิมพ์รัตน์
10. เด็กหญิงวิภาวิณี  แจ่มใส
11. เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์รัตน์
12. เด็กหญิงสุวิสา  เจือจันทร์
13. เด็กหญิงอมาวสี  สุขสีกี
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เจือจันทร์
15. เด็กหญิงแพรไหม  ไชยเลิศ
 
1. นายปภังกร  ตะวันหะ
2. นางจินตนา  ศรีโพนทอง
3. นางนิตยา  สมทอง
4. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
735 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  กมล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพกประโคน
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  สุขตระกูล
4. เด็กหญิงพลอยสวย  กิริรัมย์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอมประโคน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิมพ์ศิริ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  เย็นประโคน
8. เด็กชายสิงหนาท  ซิวประโคน
9. เด็กหญิงสุชาดา  นิชินรัมย์
10. เด็กหญิงสุภาสินีย์  ดลราศรี
11. เด็กหญิงอรรณิชา  จอมประโคน
12. เด็กหญิงอัชชา  โตดประโคน
13. เด็กหญิงอารยา  กางรัมย์
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จงงาม
15. เด็กหญิงโสภิตา  พรหมศรี
 
1. นายวิท  สุขสำราญ
2. นางสาวปนัดดา  เจะแหละหมัน
3. นายผล  อุ่นวงษ์
4. นางสถาพร  เปียนประโคน
 
736 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทรงศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วารีบุตร
3. เด็กหญิงชลธาร  ประจันบาล
4. เด็กหญิงชลินดา  อุตขันธ์
5. เด็กหญิงณัฐกมล  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงณัฐนรี  อุตขันธ์
7. เด็กหญิงปัทมาวดี  เสนศิลา
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญอุด
9. เด็กหญิงพิระดา  แก้วยก
10. เด็กหญิงศิดาพร  กองสนั่น
11. เด็กหญิงสิรภัทร  จันทร์สิงห์
12. เด็กหญิงหิรัญญา  ดอกซ้อน
13. เด็กหญิงอนันตยา  ยอดเครือ
14. เด็กหญิงอนันนัดดา  ยอดเครือ
15. เด็กหญิงอังคณา  เสนศิลา
 
1. นายไกรศักดิ์  ลิ้มศิริ
 
737 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เชิดฉาย
2. เด็กหญิงจุรีพร  นันทิษา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เอ็มประโคน
4. เด็กหญิงดาราวดี  แย้มประโคน
5. เด็กชายธีรวัต   ข่าขันมะลี
6. เด็กหญิงนัฎฑริกา  แดงสี
7. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ผลสุข
8. เด็กหญิงพิจิตรา  จันทา
9. เด็กชายพีรพัฒน์  พนมเครือ
10. เด็กหญิงรัตฐิยา  อัมรารัมย์
11. เด็กหญิงรัตติกานต์  จุ้ยประโคน
12. เด็กหญิงสุธิดา  ด่านกระโทก
13. เด็กหญิงอนุธิดา  วาลี
14. เด็กหญิงเฟื่องลัดดา  ทรงยินดี
15. เด็กหญิงแก้วกานดา  พนมเครือ
 
1. นางสุนิสา  เศวตศิลป์
2. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
3. นางจันทนา  กลั่นประโคน
4. นางสาวมณฑิรา  แผ้วพลสง
 
738 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงกรวิภา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงทานตะวัน  เสริมชื่อ
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  หมวกดี
4. เด็กชายธเนศ  บุญมี
5. เด็กหญิงพรสินี  เพกประโคน
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  บุญมี
7. เด็กหญิงวราภรณ์  หมอกดี
8. เด็กชายวศิน  ได้ทุกทาง
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  ดวงแล
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสิงห์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  การัมย์
12. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สาละ
13. เด็กหญิงอรัญญา  พัลวัน
14. เด็กหญิงอำไพ  เอ็นมาก
15. เด็กหญิงเมธาพร  เงางาม
 
1. นายวิทูร  สุขสำราญ
2. นางสาวปนัดดา  เจะแหละหมัน
3. นางสาววิภา  รุ่งเรือง
4. นางสาวนุชจรีย์  มีพันธ์
 
739 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งเพชร
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เติดประโคน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทรงประโคน
2. นางเจษฎา  เครือศรี
 
740 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1. เด็กหญิงกิตติพร  แจ่มใส
2. เด็กชายณัฐกานต์  ใสสด
 
1. นายตระการ  เพ็งประโคน
 
741 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายศราวุธ   ไชสง
2. เด็กหญิงศิรัญญา   สงศรี
 
1. นายชุติพงษ์   วงษ์อินทร์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย   จงเกษี
 
742 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงปิยรมณ์  สุริยา
2. เด็กหญิงพนิดา  เป็นผาสุข
 
1. นางประเสริฐ  อารีราษฎร์
2. นางสาววนิดา  ตรงใจ
 
743 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนาภัทร  สวยประโคน
2. เด็กหญิงศิริณญา  สวัสดี
 
1. นายไกรสิทธิ  ชฎาทอง
 
744 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สีเสนมาก
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อนันตรสุข
2. นายไกรสร  อุ่นจิตร
 
745 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สายบุตร
2. เด็กหญิงนันทิชา  แจ่มใส
 
1. นางนันทิวัน  คำแก้ว
2. นางสาวธนาวดี  คำแก้ว
 
746 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชนาดุล  ปาสาทัง
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีสุข
 
1. นางกุหลาบ  จันทคณานุรักษ์
 
747 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกรัง 1. เด็กชายธนากรณ์  การเพียร
2. เด็กชายอติเทพ  จักสาน
 
1. นายสุวิต  ประวันตา
2. นายสาธิต  ศรีประโคน
 
748 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 1. เด็กหญิงจีรนันท์    อุสาห์ดี
2. เด็กหญิงศศิประภา   อุสาดี
 
1. นายธนาณัติ   บุญเจียม
 
749 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภราดร  เรืองไพศาล
2. เด็กชายสุธินันท์  สวัสดี
 
1. นายสำเริง  ชัยปลัด
2. นายวีรวิทย์  ดุจจานุทัศน์
 
750 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กหญิงพิชรา  โรจน์ประโคน
2. เด็กหญิงศวิตา  บุญช่วย
 
1. นายรัชกฤต  แรงประโคน
2. นางวิชชุดา  พูนมา
 
751 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กรอบรัมย์
 
1. นายสยาม  กุงไธสง
2. นายรังสรรค์  ชัยคงเหมา
 
752 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 1. เด็กหญิงจริยามาศ  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงเสาวภา  สวัสดิกิจจานนท์
 
1. นางสาวเผินนภา  กรองทอง
2. นางบังอร  หวังชอบ
 
753 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อุดทา
2. เด็กชายนภากร  จี่พิมาย
 
1. นายบุญส่ง  แสนดี
 
754 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงบุษยา  บุญมา
2. เด็กชายวรนาถ   จะเรรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วอำไพ
 
755 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นึกชนะ
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  ข่าขันมะลี
 
1. นางสุนิสา  เศวตศิลป์
2. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
756 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสนคำ
2. เด็กหญิงอรกนก  บุญมี
 
1. นายอนันต์  ราชประโคน
2. นายสุทธิเกียรติ  นกพรม
 
757 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กชายจิรายุ  ปาประโคน
2. เด็กชายธนกฤต  เวียนประโคน
 
1. นายระพี  ปุยะติ
2. นายตรีชิต  สุรศร
 
758 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยากร  พรหมประเสริฐ
2. เด็กหญิงดวงกมล  หาญสกุลไชย
 
1. นายนพดล  เครือยา
2. นางจารุวรรณ  ตระกูลรัมย์
 
759 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงณิชา  สายยศ
2. เด็กหญิงวารี  นันธฺิษา
 
1. นายศรชัย  เปี่ยนประโคน
2. นายจักรินทร์  สุดชนะ
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สายดวง
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   ไก่แก้ว
 
1. นางสาวมนัสวัณณ์   กระจ่างทอง
2. นายประทีป   ภิรมย์นาค
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงยลรดา   นามยันต์
2. เด็กชายสุรวุทธ์   พึ่งดอน
 
1. นายชุติพงษ์   วงษ์อินทร์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีฉลวย   จงเกษี
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ลงอ่อน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วะหะรัมย์
 
1. นางสุนิสา  เศวตศิลป์
2. นางจันทนา  กลั่นประโคน
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงจารวี  คลายโศก
2. เด็กหญิงจารุภา  โคประโคน
 
1. นายกิตติ์ไกรวิชญ์  ผิวเกลี้ยง
2. นางสาวภรณ์ชนก  ฟับประโคน
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงปัฐสรณ์  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงอมมรัตน์  คะเชนรัมย์
 
1. นายวิมล  พิมุ
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญสุข
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เครื่องรัมย์
 
1. นายมนพ  ปานทอง
2. นายรัตนวิชญ์  ประยงค์เพชร
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กชายศุภกร  โพนรัมย์
2. เด็กหญิงสุวนัน  คงเจริญ
 
1. นายรณชัย  จงประโคน
2. นายอัครเดช  ศรีเอี่ยม
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายธนากร  ยืนยง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โหรีรัมย์
 
1. นายภานุวัฒน์  ทัดเทียม
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงจันทวาส   จันทะบุตร
2. เด็กชายสัญชัย    พินงรัมย์
 
1. นางสาววลัยพันธ์   สุขประเสริฐ
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงศรารัตน์  สุทำมา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่กัง
 
1. นายบุญรัตน์  จงพินิจ
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายรณชัย  ทองใบ
2. เด็กชายศักรินทร์  ชาคำไสย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อนันตรสุข
2. นายไกรสร  อุ่นจิตร
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงปานชีวา  สำรวมจิต
2. เด็กหญิงพิมล  ไวยาประโคน
 
1. นายเทิดเกียรติ  พรหมเอาะ
2. นายนภดล  เฮ่ประโคน
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดนางรอง
2. เด็กชายศิวกร  หมื่นขันธ์
 
1. นายวัชรชัย  ก้องกาญจโนภาส
2. นายวีรวัฒน์  จารุวงษ์เสถียร
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กชายกฤษณา  แพทย์กลาง
2. เด็กชายเอกรัตน์  แก้วบัวดี
 
1. นายจีรศักดิ์  อาสนสุวรรณ
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขันทอง
2. เด็กหญิงอมรา  แซ่กลาง
 
1. นายสุรสิทธิ์  จิตหนักแน่น
2. นายปริพันธ์  สมภาค
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงการเกศ  วนเกิด
2. เด็กหญิงสิดาพร  ยิ่งชูชื่น
 
1. นายธิวา  สุขสำโรง
 
776 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านตาอี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คุยประโคน
2. เด็กหญิงอรอุมา  ปุดประโคน
 
1. นางประจิต  เกษร
2. นางสาวนงเยาว์  เถื่อนอุบล
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปันหอม
2. เด็กหญิงวิภาวดี  น่าชม
 
1. นายมานพ  ลีประโคน
2. นางภัชรินทร์  ปิยะกิจ
 
778 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายเอกฤทธิ์  คำภาหล้า
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
779 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธาดา  เพ็งประโคน
 
1. นางวัชรี  หรีกประโคน
 
780 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กชายธีระวัฒน์  เอดสิงห์
 
1. นายบุญสม  วงศ์ประโคน
 
781 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ราศรีเฟื่อง
 
1. นางณัชพร  กองสนั่น
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทรธิญาภรณ์   โนนศรีจันทร์
 
1. นางจตุพร  เพ็งประโคน
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กหญิงอนันตญา  ชัยสีดา
 
1. นางสาวชญาณิศา  ทรงประโคน
 
784 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพาชี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์   หลวงนา
 
1. นางอรชร  เกลียวทอง
 
785 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงอุมากร  เก็งรัมย์
 
1. นางยุพา  ศรีสกุล
 
786 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงจรรยพร   สายเล็ก
 
1. นางคำเพียร  วงษ์กนก
 
787 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กชายสิทธิกร  กรองทอง
 
1. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
 
788 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กชายนัฐภูมิ  คำนาค
 
1. นายโผนชัย  ปุยะติ
 
789 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หาญประโคน
 
1. นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงวนิดา  สีมา
 
1. นายสวัสดิ์  สุขยอด
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ประโคน
 
1. นายจรัล  ทองด้วง
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงเพชรชรา  อินทรชาติ
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  โปรดประโคน
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร
 
1. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวงแหวน  ยามประโคน
 
1. นางวัชรี  หรีกประโคน
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  รุกขสนธิ์
 
1. นายแข่ง  อัครพิศาลสกุล
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงอาภาภรณ์  แก้วทอง
 
1. นายบุญสม  วงศ์ประโคน
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงภาวิณี  สนสี
 
1. นายโผนชัย  ปุยะติ
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายพิชยะ  คลังประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนันทิชา  มีประโคน
 
1. นายกิตติภพ  ธีรวรกาญจน์
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กหญิงพรรณปพร  กสิกรรม
 
1. นางสาวชญาณิศา  ทรงประโคน
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  เลิศสกุล
 
1. นางดุสิต  เรืองศิลป์
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายชัยชนะ  พะน้ำเที่ยง
 
1. นางยุพา  ศรีสกุล
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาตรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ไกรศรีวรรธนะ
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านระกา 1. เด็กหญิงชลนิชา  เทียนศรี
 
1. นางสุพรรณี  สุดเสนาะ
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พนุมรัมย์
 
1. นายชุมพร  ไชยรัมย์
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   นาประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พึ่งประโคน
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงบุษบา  ประเมินชัย
 
1. นายสหัสชัย  อุไรรักษ์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงนฤมล  นวนประโคน
 
1. นายกิตติภพ  ธีรวรกาญจน์
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุนันทา  แก้วยศ
 
1. นายทนง  จันทนุภา
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายพีรภาพ   ทรงประโคน
 
1. นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายเรวัตร  บังทอง
 
1. นายธีรชัย  มีชื่อ
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายอธิคุณ  เกษงาม
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยากร  นอนคนึง
 
1. นางวัชรี  หรีกประโคน
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงอมันดา   นิรัมย์
 
1. นางสาวศจี   เปล่งเมือง
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายพรชัย  จูนางรอง
 
1. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังเกตกิจ
 
1. นายโผนชัย  ปุยะติ
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สงสระ
 
1. นางณัชพร  กองสนั่น
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงธีรดา  รอบสุข
 
1. นางนงนุช  พูนผล
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หมั้นยืน
 
1. นายสหัสชัย  อุไรรักษ์
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงพันธกานต์  หลงสอน
 
1. นางสาวเกศินี  มณีศรี
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ล้อมนาค
 
1. นางคำเพียร  วงษ์กนก
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1. เด็กชายชนะศึก  เสนีโสด
 
1. นางวณิชยา  สีหามาตย์
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงนิชา  จำปาอ่อน
 
1. นายเลิศศักดิ์  เมอะประโคน
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงพัชรพร   อดุลย์สุข
 
1. นางชะออม    คีรีวัชรินทร์
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนภัส  ชัยพูน
 
1. นางดวงพร   สุขสกุลเบญจมาศ
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงเปรมวดี   แก้วเมืองกลาง
 
1. นางรัชนิดา   เมียดประโคน
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายรพีภัทร  ศิริพงษ์
 
1. นางวรวรรณ  คงทันดี
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายศุภชาติ  ดวงมาลา
 
1. นายสวัสดิ์  สุขโสม
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กหญิงกชกร  สายดวง
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผูกดี
 
1. นางสาวงามจิตร  สมงาม
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายเจตพล  สมศรี
 
1. นายสุพัฒน์  แสงเสดาะ
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นใจดี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงนุชวรา  อุ่นศรี
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วิวาสุข
 
1. นายบุญสม  วงศ์ประโคน
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงโชติกา  ชำนาญทาง
 
1. นายรณชัย  ชาญประโคน
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บูรณะ
 
1. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ติดใจดี
 
1. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินผดุงถาวร
 
1. นางจรรยา  คงเสนา
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุนทรัตน์
 
1. นายวรินทร์ธร  วัฒนบุญพิศุทธิ์
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศิริภา   บอกประโคน
 
1. นางมยุรา   แสนลี
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิชญาดา  นูประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สังเกตกิจ
 
1. นายโผนชัย  ปุยะติ
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงศรนภัส  โกฏิละออง
 
1. นายวีระศักดิ์  วรอนุ
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชองรัมย์
 
1. นายกิตติภพ  ธีรวรกาญจน์
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เรือนประโคน
 
1. นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงธีรดา  นวลปักศรี
 
1. นางสาวสุลักษณ์  สุขแก้ว
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  เสมารัมย์
 
1. นายคมกฤช  สายสวาท
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กหญิงจิริยา  บุตตัสสะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ไกรศรีวรรธนะ
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เตียนประโคน
 
1. นายผ่องเพชร  ตอบประโคน
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงมิณตรา   เขียวอ่อน
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ทะนวนรัมย์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 1. เด็กหญิงรัชนี  แต่งงามรัมย์
 
1. นายสุเมธ  ชมกลาง
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายธนชัย  ละประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เดือนใส
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายสุพจน์  มูลเซอร์
 
1. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศักดิ์
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  พูนมั่น
 
1. นายสหัสชัย  อุไรรักษ์
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงอรุณี  คุ้มโศก
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ศรีเมือง
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงพุธธิตา   เชิญรัมย์
 
1. นางมยุรา   แสนลี
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายณฐกร  มิสา
 
1. นายศุภชัย  เสาะหายิ่ง
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงยศวดี  แก้วยงกฎ
 
1. นายวัชรชัย  ก้องกาญจโนภาส
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กชายภากร  นาคประสพ
 
1. นางฐิภาภรณ์  เรืองประโคน
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงนนทิชา  ปฐมรพีพงศ์
 
1. นายปรีชา  คลองงาม
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า   ทะนารัมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   คันชั่งทอง
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทะลารัมย์
 
1. นายสุภัทรชัย   ศรีประโคน
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กชายชัยณรงค์  นิมินรัมย์
 
1. นางสาวศิวพร  วงศ์ศิริศักดิ์
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กชายสหรัถ  นองประโคน
 
1. นายสุรชัย  สร้อยสวรรค์
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายอภิชัย  กกประโคน
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงเบญจพร  ผลเจริญ
 
1. นายปรีชา  คลองงาม
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายวรกันต์   เขื่อนทอง
 
1. นายสุภัทรชัย   ศรีประโคน
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงดวงวิตา  คงยอด
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายพิทักษ์  ทัศนะ
 
1. นายศุภชัย  เสาะหายิ่ง
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายวิภาค  โกติรัมย์
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงวารินทร์  สมหวัง
 
1. นายศักดิ์ดา  เพ็งประโคน
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์   อุ่มพิมาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์   คันชั่งทอง
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติพร  หาประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายพันธ์มณี  คำขาว
 
1. นายจรัล  ทองด้วง
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุนประโคน
 
1. นายดำรงณ์  สัมพันธ์
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาวสุพรรษา  สมหวัง
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แซวประโคน
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พะวอนรัมย์
 
1. นายปรีชา  คลองงาม
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เทวารัมย์
 
1. นายไชยโย  เจริญรัมย์
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสวัสดิ์
 
1. นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริต  ธงทอง
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงรักษิณา  กางรัมย์
 
1. นายดำรงณ์  สัมพันธ์
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชนประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายนิธิ   บุดดีคง
 
1. นางจีรา   วงษ์อินทร์จันทร์
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กชายภูมินทร์  ประสินเดิม
 
1. นายทวี  ตะนะสอน
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประสงค์ดี
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามจุรี  เหมือนพร้อม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นิลบัวลา
 
1. นางไฉน  อ่อนน้ำคำ
2. นายชาลี  อ่อนน้ำคำ
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำสีวงษา
2. เด็กหญิงสุจรรยา    พิรานรัมย์
 
1. นางจารุณี    มารศรี
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายณัชธนพร  จริงประโคน
2. เด็กหญิงพรรณิภา  กสิกรรม
 
1. นางสาวชญาณิศา  ทรงประโคนช์
2. นางสาวจิตตราภา  จี่พิมาย
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  คงชนะ
2. เด็กหญิงอริสา  ปรากฏมาก
 
1. นางพรพิมล  สุ่มมาตร
2. นางสาววรรณา  นุสิทธิ์รัมย์
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติพร  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงรัญชิตา   บัวชื่น
 
1. นางสาวกันต์ติมากานต์   อัมพรธิติกุล
2. นายธีระเดช   ใจสนธิ
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สวินชัย
2. เด็กชายทิวัฒน์  หาโคตร
 
1. นางเจนจิรา  วายประโคน
2. นางสาวเย็นฤดี  แอกประโคน
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงจรินยา   แสนกล้า
2. เด็กหญิงสุภัทรดา  การรัมย์
 
1. นางจิรัฐชา   คงนันทะ
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงมยุรี  เหล่าศรี
2. เด็กหญิงเอลา   เคทลีน แสตนลีย์
 
1. นางนุชภางค์  วีระวัฒน์
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงธญานี  เกลียวเพียร
2. เด็กหญิงนภาพร  อินพิทัก
 
1. นายวิรัตน์  อาญาเมือง
2. นางพาณิภัค  ดอนเหนือ
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาวันดี
2. เด็กหญิงพัชรา  สมัครเขตการณ์
 
1. นางบังอร  จัตุกูล
2. นางกัญจนี  พ่อค้า
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนันทิรา  จิตรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ดิษยเกษม
 
1. นางสมบูรณ์  อ่อนไธสง
2. นายสราวุธ  ดียิ่ง
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพราวพิลาศ  สิงห์ประโคน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  โวงประโคน
 
1. นางสาวนันทิกา  ชิดปลัด
2. นางสาววาสนา  ศิลาจันทร์
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สาลี
2. เด็กหญิงสิริวิลาส  โจนประโคน
 
1. นางสาวจินห์จุฑา  ตากองแก้ว
2. นางสาวจีระวดี  ชำนาญสิงห์
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงธีวรา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สนิทประโคน
 
1. นางกนกพรรณ  โขลา
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงพรรณิชา  สาธา
2. เด็กหญิงแตงโม  ทองหุ้ม
 
1. นางวรรณฤดี  สระหอม
2. นางเกตุแก้ว  ช่อรัมย์
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองคุ้ม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มัจฉาเกื้อ
 
1. นางอมรินทร์  แย้มประโคน
2. นางอาภร  พึ่งงาม
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงนิศรา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปวริศรา  เกรัมย์
 
1. นางละมุล  คงดี
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงนิราภร  สมบูรณ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  พลใหม่
 
1. นางเนาวรัตน์  สร้อยสุวรรณ
2. นางปราณี  พุ่มยี่สุ่น
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  หริ่งกิจ
2. เด็กหญิงศิรดา   จันทสิน
 
1. นางราตรี  หมัดโนต
2. นางจริยา  วิไธสง
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วาทิรอยรัมย์
2. เด็กชายปริญญา  ยอดเพ็ชร
 
1. นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์
2. นางสาวนริศรา  ธิราชรัมย์
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  ดวงเลิศ
 
1. นางสาวงามจิตร  สมงาม
2. นางภัทราพร  มาลา
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   หอมขจร
2. เด็กหญิงเมธินี    รักษ์มณี
 
1. นางจารุณี   มารศรี
2. นางสำอางค์  อะทอยรัมย์
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอรพรรณ   สุขประโคน
2. เด็กหญิงเกศราภร  เลียวประโคน
 
1. นางจิรัฐชา  คงนันทะ
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิตติมา  กาคำ
2. เด็กหญิงอารีย์  เรืองทอง
 
1. นางไฉน  อ่อนน้ำคำ
2. นางดุสิต  เรืองศิลป์
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนำ้ฝน  แซ่ลี้
2. เด็กชายปวัตน์ชัย  จันทร์ดา
 
1. นางวัชรี  หรีกประโคน
2. นายเรืองวุฒิ  บุญช้อย
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   จันทร์โส
2. เด็กชายอภิเดช  โลเกตุ
 
1. นางสาววลีรัตน์   เลิศศรี
2. นายภิรมย์  แสงพระเวทย์
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ลัทธิวาจา
2. เด็กหญิงศุลีพร  นินไทย
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  จิรัมย์
2. นายธีร์ธวัช  ลอยประโคน
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงลีลาวดี  หาญยิ่ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กาญจนสินไพบูลย์
 
1. นางสมบัติ  ก่ำรัมย์
2. นางสุรภา  แซ่โล้ว
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงวาสนา  ณรัมย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผลประทีปสุริยา
 
1. นางละมุล  คงดี
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เครือนาค
2. เด็กชายสืบสกุล  เสนีโสด
 
1. นางสาวปาลิชาติ  ลาสระคู
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 1. เด็กหญิงยานิสา  เพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา   พะนิรัมย์
 
1. นางสาวเผินนภา  กรองทอง
2. นางสถาพร   พิมพ์นนท์
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทาประโคน
2. เด็กชายสุพิเชษฐ์  ทาประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงธนพร  นาเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โสประโคน
 
1. นางสาวภาวิณี  แซ่คู
2. นางนิตยา  ชนะชัย
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงนุชจรี  ประจัญบาล
2. เด็กหญิงวันทนา  กิรัมย์
 
1. นายจรัล  ทองด้วง
2. นายบุญมี  แผ้วพลสง
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โจมรัมย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุลาลินน์
 
1. นางภัคทีมา  ผลแดง
2. นางจรรยา   ศิริศรี
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มีงามดี
2. เด็กหญิงอารียา  วงศา
 
1. นายณรงค์  ศรีสอาด
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงสวรส  โคตุมา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ภางาม
 
1. นางสาวสิริพร  ภูมิประโคน
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงพัฐสุดา  แดงสี
2. เด็กหญิงอุริสยา  รารัตน์
 
1. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม
2. นายสุพัฒน์  แสงเสดาะ
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสนธิยา  ยุ่งประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  แดงชาติ
2. นายชาคร  นัดครบุรี
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ก่อแก้ว
2. เด็กชายเอกภพ  หอมขจร
 
1. นางเฉลียวรัตน์  ทิสารัมย์
2. นางสาวศรินทร์  กาญจนพิมาย
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงจิตกัญญา  ศรีคูณ
2. เด็กหญิงประภาพร  พรมมี
 
1. นางสาวปาลิชาติ  ลาสระคู
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติพร  หาประโคน
2. เด็กชายนภสินธ์ุ   แยกยอง
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงอัญธิกา  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงเกศิณี  จิตรหาญ
 
1. นางสาววลีรัตน์  เลิศศรี
2. นายพรศักดิ์  ลอยประโคน
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายทยุต  นิลหุต
2. เด็กชายเดชานนท์  สุทารัมย์
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   จันทเลิศ
2. เด็กชายณัฐพล   เครือวัลย์
 
1. นางจิรัฐชา   คงนันทะ
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พระทอง
2. เด็กหญิงนรีกานต์  โกงรัมย์
 
1. นางสาวจิลลาภัทร  พิมสุคะ
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชาญชัย  นุแรมรัมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บังทอง
 
1. นายธีรชัย  มีชื่อ
2. นายชำนาญ  ทานผดุง
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ทรงยินดี
2. เด็กหญิงปุณยาพร  สังขะโห
 
1. นายจรัล  ทองด้วง
2. นายยุทธพงษ์  แดงสี
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขจิต
 
1. นายศักดิ์ดา  เพ็งประโคน
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  การเพียร
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายจักรพันธ์  มั่นยืน
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรเมธ  ศรีธรรมราช
 
1. นางสาวอุษณี  กล้าณรงค์
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 1. เด็กชายสหัสวรรษ  กิตติดำรงเจริญ
 
1. นายสุเมธ  ชมกลาง
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายกรวิชญ์  เก็งรัมย์
 
1. นายสุรวัฒน์  เดชชัยพิทักษ์
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงสายฝน  เอ็มประโคน
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายอนุชิต  ดียิ่ง
 
1. นายไชยโย  เจริญรัมย์
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวสวน
 
1. นายกิตติภพ  ธีรวรกาญจน์
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงอรณี  ทองแพรว
 
1. นายประมวล  สินสวัสดิ์
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงศินันทนา  เดียรประโคน
 
1. นายศรพิชิต  สลางสิงห์
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  นาคประโคน
 
1. นายสามารถ  ติณณ์ทอง
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายสัญญาลักษณ์  พจน์รัมย์
 
1. นายธีรชัย  มีชื่อ
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 1. เด็กชายอัครพงษ์  ภูมิประโคน
 
1. นางฐิภาภรณ์  เรืองประโคน
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เวชศาสตร์
 
1. นายสหัสชัย  อุไรรักษ์
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ราชเพียแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  อะโรคา
3. เด็กชายสุทัศน์  หลอมนาค
 
1. นายธีร์ธวัช  ลอยประโคน
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  พรหมบุตร
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงนีรัมพร  มะลิ
2. เด็กชายวิฑูรย์  รักษา
3. เด็กหญิงสุชาดา  พรมรักษา
 
1. นายสุพรรณ  ราชประโคน
2. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงปาริตา   คันชั่งทอง
2. เด็กหญิงยาร์สมินท์โซเฟีย   ทันการ์ด
3. เด็กชายรชต   สุขสวรรณ์
 
1. นางสาววริศรา   จันทสุภา
2. นางจารุณี  มารศรี
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่แต้
3. เด็กหญิงพรรภษา  แก้วยก
 
1. นางสาวงามจิตร  สมงาม
2. นางภัทราพร  มาลา
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา   ตะโกนา
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทะเรืืองรัมย์
3. เด็กหญิงพัฒน์พิมล   พนุมรัมย์
 
1. นางกัญญา   ชูเชิดดอก
2. นางสาวศันสนีย์  จะริบรัมย์
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงหทัยชลณี  แพงพุย
2. เด็กหญิงเจริญญา  ศรีประโคน
3. เด็กหญิงไปรยา  แกประโคน
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณสิทธิ์
2. นางจตุพร  เพ็งประโคน
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายทินภัทร   ดาประโคน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   มีทรัพย์
3. เด็กชายเพชรายุทธ   แวดล้อม
 
1. นางสาววราพรรณ   จิตรรัมย์
2. นางอัญชลี   ณรงค์เบญญาสุทธ์
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายจุฑาธิป  ทองด้วง
2. เด็กชายทินภัทร  ตรงใจ
3. เด็กชายอิทธิพร  หนูหมั้น
 
1. นายรณชัย  ชาญประโคน
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านละลูน 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญร่วม
2. เด็กชายรณชัย  ประมาโส
3. เด็กชายศศิวิมล  บุญร่วม
 
1. นางสาวสวนีย์  โสดาจันทร์
2. นางสาวจิรวรรณ  อินคงงาม
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐกุล  พีรอรนันท์
2. เด็กชายสันติ  งามงอน
3. เด็กหญิงแจสมิน  รุ่งเรือง
 
1. นางดุสิต  เรืองศิลป์
2. นางสุนีย์  สุวรรณหงษ์
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายกษิภัทร  พรมสี
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ด้วงประโคน
3. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์ช่วย
 
1. นางสาวกรณัฏฐ์  อินทยุง
2. นางสาวนิภาพร  แฟ้นประโคน
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สังเวียนดี
2. เด็กหญิงปณิศรา  ภูมิสูง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  คงเจริญ
 
1. นางพวงแก้ว  รองประโคน
2. นายยุทธศักดิ์  แสงฉาย
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายธนวันต์  โสกงโสด
2. เด็กชายนิติพงษ์  ก่อแก้ว
3. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช
 
1. นายผ่องเพชร  ตอบประโคน
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจิระเมธ  ต๊ะอาจ
2. เด็กชายจิรเดช  สิริมา
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  วิเทียนรัมย์
 
1. นางวัชรี  หนึ่งใจ
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1. เด็กชายชนินทร  สร้อยจิตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุมรัมย์
3. เด็กชายธีรวิทย์  แสงอินทร์
 
1. นางอมรินทร์  แย้มประโคน
2. นางดรุณี  เทียนศิริวงศากุล
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม
2. เด็กชายสิโรฒม์  เสาร์ประโคน
3. เด็กชายอติชาติ  ภัสดา
 
1. นางดวงจันทร์  ลาภไธสง
2. นางทัศนา  ขำชัยภูมิ
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นิโยนรัมย์
2. เด็กชายวัชระ  โกด้วง
3. เด็กชายวัชรินทร์  กะรัมย์
 
1. นายทรงชัย  วิจันทมุข
2. นางจินตนา  ธรรมเดชากุล
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  สินสายรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  สาคร
2. เด็กชายธีรชัย  ประประโคน
3. เด็กชายภัทธดน  การเพียร
 
1. นายธีร์ธวัช  ลอยประโคน
2. นายวิทยา  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พิมพ์ผนวช
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายสมพาน  ดัดถุยาวัตร
 
1. นายสุพรรณ  ราชประโคน
2. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายจักรทิพย์  ทองด้วง
2. เด็กชายธวัฒน์  ประกายแก้ว
3. เด็กชายพัชรพล  ฉลวยแสง
 
1. นายรณชัย  ชาญประโคน
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฎฐา  พาสุพรรณ
2. เด็กหญิงมัญชรี  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวทัญญา  แป้นประโคน
 
1. นายทวีสิทธิ์  ทวันเวช
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นครศรี
2. เด็กชายธนากร  กัณหาโยธิ
3. เด็กชายภาณุเดช  ศรีวุฒิทรัพย์
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  เรืองรัมย์
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายธนาธร  แสนสุข
2. เด็กชายภวัต  อินทร์สำราญ
3. เด็กชายศุภกิตดิ์  บุตรแวว
 
1. นายจำลอง  ยอดไธสง
2. นายวิโรจน์  สุมาลุย์
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงญดา  วิเชียรรัมย์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ทะเลิงรัมย์
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พนุมรัมย์
 
1. นางกัญญา  ชูเชิดดอก
2. นางศศิธร  อาญาเมือง
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 1. เด็กหญิงนัฐพร   เพประโคน
2. เด็กหญิงนิธิพร   ชวนงูเหลือม
3. เด็กหญิงสุทธิดา   แพงเมา
 
1. นายศักดิ์นรินทร์   ธรรมบุตร
2. นางมาลีวรรณ   หงษ์คำมี
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 1. เด็กหญิงกานติมา  นาดอนดู่
2. เด็กหญิงสุธิดา  ห่อทอง
3. เด็กหญิงอาริยา  คำขม
 
1. นางสมพร  วงศ์ประโคน
2. นางสาวอำนวย  สุขจิตร
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนยาว 1. เด็กหญิงชนาพร  ดุจจานุทัศน์
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขสำราญ
3. เด็กชายสิงหภัสสร์  สุขจันทร์
 
1. นายสมชัย  หารประโคน
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เร่งเหิม
2. เด็กหญิงนวรัตน์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงลิเดียร์  แพดเจทท์
 
1. นางสาวเกศินี  มณีศรี
2. นางสาวกรรณิกา  พลทม
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กุนลำโกน
2. เด็กหญิงศศิณี  กาดรัมย์
3. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ใจกล้า
 
1. นางดรุณี  เทียนศิริวงศากุล
2. นางอมรินทร์  แย้มประโคน
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วงศ์ศิริศักดิ์
2. เด็กชายนพรัตน์   เสียงประโคน
3. เด็กชายปรเมศ  วันทา
 
1. นางกันยา  ปุยะติ
2. นายนัฐพงษ์  คงประโคน
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงนุจรี  มณีคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงรัษฎาพร  เจริญ
 
1. นายสมโภชน์  ไชยันโต
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านละลูน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงสกุณา  คุณวงศ์
3. เด็กหญิงสุภักษร  เติมงาม
 
1. นางสาวสวนีย์  โสดาจันทร์
2. นางสาวจิรวรรณ  อินคงงาม
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สายน้อย
2. เด็กชายประสิทธิชัย  รัมกวี
3. เด็กชายสุตติสาร  ดวงศรี
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เย็งประโคน
2. เด็กชายณัฐพล  ดัดถุยาวัตร
3. เด็กชายอภิเดช  เพชรจำรัส
 
1. นายสุพรรณ  ราชประโคน
2. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายศุภชัย  พารื่นรัมย์
2. เด็กชายสยามพล  โสดก
3. เด็กชายอัทธชัย  อุทัยรัมย์
 
1. นางกัญญา  ชูเชิดดอก
2. นางสาวศันสนีย์  จะริบรัมย์
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาแก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   ประสินเดิม
2. เด็กชายเจษฎาพร   ปะจันทะสี
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยาประโีคน
 
1. นายทวี  ตะนะสอน
2. จ.ส.อ.คมสันต์  ไทวะกิรติ
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หาญประโคน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ศักดิ์ประโคน
3. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงประโคน
 
1. นางวารี  กาสิทธิ์
2. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายฐิติพันธ์  การกระสัง
2. เด็กชายวีระพล  สายแก้ว
3. เด็กชายสมโภชน์  กะรัมย์
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กชายนิติศักดิ์  นนทะคำจันทร์
2. เด็กชายวีรพล  สมวงศ์
3. เด็กชายอธิคม  จันทีนอก
 
1. นายทนง  จันทนุภา
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายชลมารค  บุญสุข
2. เด็กชายธนชาต  ศรีสวย
3. เด็กชายยุธนา  ร่าเริงยิ่ง
 
1. นายพิเชษฐ์  กมลบูรณ์
 
995 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ภูปากน้ำ
 
1. นายปรีชา  ศรีมิตรานนท์
 
996 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายศรายุทธ  กางรัมย์
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
997 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กชายพสธร  วาพัดไทย
 
1. นายสุเทพ  สารพัฒน์
 
998 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทะลอยรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  มีประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
 
1000 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงวีรปริยา   กุมรัมย์
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   นุกูลกิจ
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. นายศิโรดม  เฉลาประโคน
 
1. นายทนง  จันทนุภา
 
1002 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1003 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  สุมหิรัญ
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
1004 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เจริญรัมย์
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
 
1005 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงสนธยา  ตากไธสง
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายณัฐนันท์    กึนออย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   นุกูลกิจ
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายภูมิ  กาละสีรัมย์
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
1008 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิยดา  โสประโคน
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1009 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายศุภกร   รอบแคว้น
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงศิรินทร  หาญชัย
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
1011 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กชายสมชาติ  หมายงาม
 
1. นายบุญเสริม  แน่นหนา
 
1012 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงอาทิติยา    บุญเจียม
 
1. นายศักดิ์ชัย   ศิริสำราญ
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หาญทะเล
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1014 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายบัญชาการ  รุ่งเรือง
 
1. นายเลื่อน  สุยารัมย์
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  มาคะรมย์
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองนัด
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   แกมรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชัย   ศิริสำราญ
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิภาวี   นิ่มคล้าย
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  อะยางรัมย์
 
1. นางสุธาดา  สัตบุษย์
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สกุลมา
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพงศภัค  สุดพังยาง
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
1022 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายทิวากร  นิพรรัมย์
 
1. นางสุธาดา  สัตบุษย์
 
1023 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กชายวีรพล  ซึรัมย์
 
1. นางไพลิน  ไพรัมย์
 
1024 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธิดา  แขกรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
 
1025 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ผดุงแดน
 
1. นายชาคริส  เทมะธนานนท์
 
1026 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  จ่าแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
1027 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กชายณัฐชัย  แปลงดี
 
1. นายณรงค์  เจริญชัย
 
1028 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศุทธินี   เจริญรัมย์
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
 
1030 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นุรักรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนร  ศรีสุข
 
1. นายสมนึก  อินทะเล
 
1032 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
 
1. นางสาวนิตยา  วันณุประธรรม
 
1033 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสนธิ์
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
1034 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายสาธิต  เยาวนารถ
 
1. นายสมโภชน์  ไชยยันโต
 
1035 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   วัชระวาณิชย์
 
1. นายกิตตินันท์  ฟับประโคน
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายทินภัทร  ปุ่นประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1038 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกาลัญญู  ปูประโคน
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
1039 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1040 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงพิสุทธิ์  จันทะขาน
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
1041 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภาดา  ชัยปลัด
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงเกศกนก  ชุมพลวงศ์
 
1. นางวรัญญา  วรรธนะโกเมศ
 
1043 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงลำเภา  ยุงประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
1044 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ประประโคน
3. เด็กชายธนัตถ์  มากะเต
4. เด็กหญิงนฤมล  คำโฮง
5. เด็กหญิงนันทิตา  เพาะพูน
6. เด็กชายปราโมทย์  ทีประโคน
7. เด็กหญิงสาธิตา  ทรงประโคน
8. เด็กชายอธิป  กิรัมย์
9. เด็กหญิงอนันตญา  สีประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
2. นายอุดร  จงกล
3. นางภัคศุภางค์  ฮัทโทริ
 
1045 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ประประโคน
3. เด็กชายธนัตถ์  มากะเต
4. เด็กหญิงนฤมล  คำโฮง
5. เด็กชายบุญยกร  ชาติประสพ
6. เด็กชายปราโมทย์  ทีประโคน
7. เด็กหญิงพรนัชชา  เศษวงษา
8. เด็กชายพูลศักดิ์  ล้อประโคน
9. เด็กชายวชิรวิชญ์  มีประโคน
10. เด็กชายวัชรากร  สาระปัญญา
11. เด็กหญิงสาธิตา  ทรงประโคน
12. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีประโคน
13. เด็กหญิงอนันตญา  สีประโคน
14. เด็กชายอนุทัศน์  ภูประโคน
15. เด็กชายอัครเดช  มากะเต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
2. นายอุดร  จงกล
3. นางปัญจรี  ประไกรวัน
4. นางสุภรณ์  พรรณพิสุทธิ์
 
1046 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปุดประโคน
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กึนรัมย์
3. เด็กชายชยันต์  เครือผือ
4. เด็กหญิงชาลินี  ชาญประโคน
5. เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์จำรัส
6. เด็กชายปวริศ  โกนรัมย์
7. เด็กชายปิติเวช  เกษมกุลดิลก
8. เด็กชายพรหมมินทร์  สีสวย
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสนธิ์
10. เด็กชายยงยศ  ยิ่งมีมา
11. เด็กหญิงรัตมณี   ปะวันนา
12. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุราณสุข
13. เด็กชายวัชรพงษ์  ปุดประโคน
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
15. เด็กหญิงสมปฤดี  จันทนุช
16. เด็กหญิงสุชานาถ  เทียนประโคน
17. เด็กหญิงอมราวดี  เกิดลาภ
18. เด็กชายอานัณย์  พิมซันน์
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม
20. เด็กหญิงโสภาวรรณ  ปีกา
 
1. นายวรวุฒิ  เมอะประโคน
2. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
3. นายเกรียงศักดิ์  เครือผือ
4. นายกิตติพันธ์  อาจประโคน
5. นายประกอบ  ปานทอง
6. นางสาวพิสมัย  กุมภาพงษ์
 
1047 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  ตั้งสกุล
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  กับรัมย์
4. เด็กหญิงชลิญญา  ใบเงิน
5. เด็กหญิงณัชชา  ชาญชะโน
6. เด็กหญิงณัฐวดี  เอติยัติ
7. เด็กหญิงธีรดา  ดาทอง
8. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนันท์
9. เด็กหญิงพรรณภา  เจียวรัมย์
10. เด็กชายพันกร  นิโรจน์รัมย์
11. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
12. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วิชัยรัมย์
13. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
14. เด็กชายวรากร  ช่วยรัมย์
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชินแก้ว
16. เด็กหญิงศตพร  จะยันรัมย์
17. เด็กชายสัณห์พิชญ์  วงศ์ประยูร
18. เด็กชายอตินันท์  นรินทร์รัมย์
19. เด็กหญิงอาทิตยา  นุรักรัมย์
20. เด็กหญิงโศภา  คงสติ
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
2. นางสาวฉันทนา  คีรีวัชรินทร์
3. นางนวพร  คำกมล
4. นางจิตตาภา  รัตนบุตร
5. นายนิสิต  ประเสริฐศรี
6. นายเบียน  นรินทร์รัมย์
 
1048 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริชู
2. เด็กหญิงกนกพร  โสระจันทร์
3. เด็กหญิงกฤตพร  กรอบทอง
4. เด็กหญิงกันฤทัย  สาวสวน
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รสหอม
6. เด็กชายกิตติ  ศรีจันทร์ประทิว
7. เด็กหญิงคีตภัทร  รสหอม
8. เด็กหญิงณัฐฐากรณ์  พิรารัมย์
9. เด็กหญิงทิพาพร  อะพรรัมย์
10. เด็กหญิงนครินทร์  วิเศษรัมย์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  พินิจรัมย์
12. เด็กหญิงปุณฑริกา  ทองปลิว
13. เด็กชายพชร  บุญโสม
14. เด็กหญิงรัญชิดา  พลโพธิ์
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ฉิวรัมย์
16. เด็กหญิงวรรณษา  สายสุด
17. เด็กหญิงวริศรา  สุขร่วม
18. เด็กชายวสันต์  โนวิรัมย์
19. เด็กหญิงสิริมนต์  บุญน้อย
20. เด็กหญิงเกศราพร  กลมกล่อม
 
1. นางไพลิน  ไพรัมย์
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. นายจิระพล  เสริมผล
2. นายตนุวร  ผู้วิเศษ
3. นายนพดล  รุ่งเรือง
4. นายนรินทร์  บริกุล
5. นายสิทธิศักดิ์  สุขหนุน
6. นายเกียรติกร  กุญชร
 
1. นายสุทธิพงศ์  ทันแก้ว
2. นายสาทิพย์  อ่ำประเวทย์
3. นายธารินทร์  พรรณวรรณ
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายคมสันต์  อินทวงษ์
2. เด็กชายชาคริส  ธงทอง
3. เด็กชายชาญณรงค์  แสนสิทธิ์
4. เด็กชายธนพล  ผินสู่
5. นางสาวนราพร  สามันแก้ว
6. เด็กชายสวิตต์  ปลีประโคน
 
1. นายสุพัฒน์  หรีกประโคน
2. นายอภิศักดิ์   ชัยวิเศษ
3. นางสาวละอองศรี   ทองศรี
 
1051 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กชายธนัช  สิงคะเวหล
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คำแปลง
3. เด็กชายนนท์  พัฒนโชติ
4. เด็กชายนัฐพงษ์  อุ้มดีไว
5. เด็กชายพลวัฒน์  ฝอยทอง
6. เด็กชายเมธี  แก้วสีหา
 
1. นายวินัย  วรนุช
2. นายสมภพ  ประเสริฐศิริรัตน์
3. นายสวัสดิ์  จันทร์ประโคน
 
1052 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นายวีรชาติ  ช่วยพิมาย
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
1053 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายจักรดุลย์  กลีบเอ็ม
 
1. นายสุพัตร  ช่วยรอด
 
1054 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายปิยะ  สิงหะไทย
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
1055 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กชายสหรัฐ  จริตรัมย์
 
1. นายดิเรก  พิมพ์รัตน์
 
1056 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายสรยุทธ  อยู่บำรุง
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
1057 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กชายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางสาววลีรัตน์  เลิศศรี
 
1058 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายปิยะพงษ์   คอนรัมย์
 
1. นายศักดิ์ชัย   ศิริสำราญ
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายภัทรพล   นะคะรัมย์
 
1. นางสาววลัยพันธ์   สุขประเสริฐ
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายทัตพงศ์   ดีล้อม
 
1. นางสาววัชราภา   ศรีโสภา
 
1061 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายประดิษฐ์  แก้วประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1062 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กชายทองคำ  โสประโคน
 
1. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
1063 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายชลที  นิสังรัมย์
 
1. นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์
 
1064 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงจินตพร   หมื่นศรีพรม
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
1065 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  พรมประโคน
 
1. นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล
 
1066 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
1067 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. นางสาวกมลพรรณ  นุรินรัมย์
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
1068 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  โพธ์สิทธิ์
 
1. นางเทียบขวัญ  ดวงจิตร
 
1069 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงวราพร  หมวกดี
 
1. นายวิทูร  สุขสำราญ
 
1070 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงปราณี  ก๊กรัมย์
 
1. นายเสฐียร  เปล่งเมือง
 
1071 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ซ้อนกลิ่น
 
1. นายสมบูรณ์  จันทสิงห์
 
1072 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจนประโคน
 
1. นายสุพัตร  ช่วยรอด
 
1073 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมายจันทร์
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงพจนา  สัตตารัมย์
 
1. นางแสงอรุณ  จงทวี
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุนประโคน
 
1. นายจำรัส  ขุมมิน
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงจันจิรา   หนูนวล
 
1. นางวัฒนา    สันตะพันธ์
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คงเจริญ
 
1. นางสาววลัยพันธ์  สุขประเสริฐ
 
1078 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 1. นางสาวจิดาภา  คำขึ้น
 
1. นางกฤตติกา  จอมคำสิงห์
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สติภา
 
1. นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยราช
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
1081 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 1. เด็กชายกิตติพล  หม้อทิพย์
 
1. นางวนิดา  นรัฐกิจ
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนนันท์  เทียมทอง
 
1. นายนี  สุดประโคน
 
1083 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุตรโท
 
1. นายภคิน  จำปา
 
1084 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1. เด็กชายปัญจพล    สุขโชค
 
1. นางปัญจ์ชลี   เหล่าศรี
 
1085 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายพิเชษไชย  ช่อกลาง
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายวรากร  พรมทะสาร
 
1. นางสมศรี  อ่อนทรวง
 
1087 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจักริน  บาริสี
 
1. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม
 
1088 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธีรวัต  ตามบุญ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเร็จรัมย์
 
1089 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  พันพม่า
 
1. นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล
 
1090 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายนนทพัทธ์  นะวงรัมย์
 
1. นางสาวธนิตร  พุทธานุกูล
 
1091 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายนภัสรพี  บูญฑีฆ์
 
1. นายกาสิน  ประสงใด
 
1092 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กชายภราดร  แป้นประโคน
 
1. นางสาววิลัยพร  วงชาลี
 
1093 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 1. เด็กชายธีรพัฒน์  หวังอยู่
 
1. นางสาวเผินนภา  กรองทอง
 
1094 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายวัชรากร  คุมสุข
 
1. นางจุฑามาศ  พิชนาหารี
 
1095 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายวงศธร  สร้อยชด
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
1096 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กชายนพรัตน์  เปรื่องวิชา
 
1. นายบรรจบ  แกมรัมย์
 
1097 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นายสุพัฒน์  หรีกประโคน
 
1098 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  คำวรรณสิงห์
 
1. นายจตุพล  กมลรัมย์
 
1099 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
 
1. นางคำเภย  สมบัติ
 
1100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยยันโต
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
1101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงวราพร  อุดประโคน
 
1. นางพรภินันท์  ราชประโคน
 
1102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  นามเดช
 
1. นางสาวสุกฤตา  ทะเรรัมย์
 
1103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1. เด็กหญิงชนินพร  มาดี
 
1. นางสาวมัทนา  เทียมศักดิ์
 
1104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  จริตรัมย์
 
1. นายดิเรก  พิมพ์รัตน์
 
1105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 1. เด็กหญิงศิขริน  ประภูชะกัง
 
1. นายวิรัตน์  จันทร์เทศ
 
1106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงอธิชา  จริตรัมย์
 
1. นางกรกานต์  พรหมบุตร
 
1107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงสิรามล  อุคำ
 
1. นายสงวน  แก่นอินทร์
 
1108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลดประโคน
 
1. นายบรรจบ  แกมรัมย์
 
1109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มาลีกุน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แถวไชยภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คันชั่งทอง
 
1111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงทินมณี  ดีพรม
 
1. นายอนุชา  ปัตเตย์
 
1112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงผกากรอง  วิวาห์สุข
 
1. นางสมหมายรติ  จันทร์สอน
 
1113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงทิพรดา  หลวงพินิจ
 
1. นายกิตตินันท์  ฟับประโคน
 
1114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงฤดีภรณ์  ทวีฉลาด
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
1115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงภูริชญา  ตะโกนา
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีธรรม
 
1116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญสรีรัมย์
 
1. นางสุพรรณ  เพชรเลิศ
 
1117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายเตชธรรม  เอี่ยมจิตร
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
1118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กชายพิริยะ  ศรีเสียงหา
 
1. นางกรกานต์  พรหมบุตร
 
1119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 1. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน
 
1. นายทินกร  ศูนย์ตรง
 
1120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายรณชัย  โยธา
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
1121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจักริน  บาริสี
 
1. นายสุคิด  ขันธะหัตถ์
 
1122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายเจษพงษ์  ยิบประโคน
 
1. นายสมนึก  จันทริมา
 
1123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธีภบ  บุญมานนท์
 
1. นางเบญจมาศ  ชาวนา
 
1124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายสุรพัศ  ใสสม
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
1125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายพงศธร  แสนศรี
 
1. นางสมนึก  ชนะจิตต์
 
1126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กชายทัตพงศ์  จะริบรัมย์
 
1. นายประกิจ  เกาประโคน
 
1127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กชายยศกร  สุขแม้น
 
1. นางสิริวัฒน์  ลือนาม
 
1128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  เหมาะเป็นดี
 
1. นางสมศรี  อ่อนทรวง
 
1129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายวรากร  อุุ่่มประโคน
 
1. นางอัมพร  ภัณฑะประทีป
 
1130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 1. เด็กชายวรเวช   เดชวารี
 
1. นายนฤพนธ์   ดีพันธุ์
 
1131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำหอม
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
1132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  การเพียร
 
1. นางสาววรรณภา  ทำสุนา
 
1133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  กำธร
 
1. นายสมนึก  อินทะเล
 
1134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  กินนารี
 
1. นางทองกนก  นาสารีย์
 
1135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบม่วง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเร็จรัมย์
 
1136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงมิเชล  อีเวอร์เซ่น
 
1. นายสมนึก  จันทริมา
 
1137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 1. เด็กหญิงนิรดา   สมพร
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
1138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงวนิดา  จินพละ
 
1. นายสายัณห์  ต่างประโคน
 
1139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฤทธิธรรม
 
1. นางเบญจมาศ  ชาวนา
 
1140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงสาริกา   รักธรรม
 
1. นายศักดิ์ชัย   ศิริสำราญ
 
1141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  จูงรัมย์
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
1142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  หรั่งกิจ
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
1143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   เลื่อยเป็น
 
1. นางสาววัชราภา   ศรีโสภา
 
1144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงวรรณนิสา   พะนิรัมย์
 
1. นางดาววรรณ   ขุนาพรม
 
1145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงนนทญา  สุภา
 
1. นายศุภณัฐ  พึ่งงาม
 
1146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงนันทิสา  วรบุตร
 
1. นายพิสณห์  เนตรประโคน
 
1147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สีดาโชติ
 
1. นางสุุดารัตน์  คำศรี
 
1148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กหญิงกิติมา  แทนมูล
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
1149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายเจษฎา  ยอดญาติไทย
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
1150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายสหภาพ   ประชาชิตร
 
1. นางวัฒนา   สันตะพันธ์
 
1151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายสุธีมล   ปัญญานาง
 
1. นางวลัยพันธ์   สุขประเสริฐ
 
1152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายณัฐนันท์   ทองดี
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
1153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กชายธนกร  ต่างประโคน
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
1154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายสรวิชญ์  สุขไม
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายอนันต์  เนียมสุคน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
1156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไพรวัลย์
 
1. นายศิริวัฒน์  กลิ่นหอม
 
1157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงดรุณี  มีพร
 
1. นายประมวล  สินสวัสดิ์
 
1158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยสาคร
 
1. นางธัญยธรณ์  เหลืองเดชานุรักษ์
 
1159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  สวัสดิ์รัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
 
1160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงกนกพร  เค้าศูนย์
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
1161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงช่อผกา   บุหงา
 
1. นางสาววลัยพันธ์   สุขประเสริฐ
 
1162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงชนาภา  นามวงษา
 
1. นายสมบูรณ์  จันทสิงห์
 
1163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงนาตยา  สติภา
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
 
1164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง   ยงค์ทวี
 
1. นางเย็นจิตร   แพงวงค์
 
1165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. นางสาวพศิกา  กุลพิมาย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ปักษา
 
1166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวถนน    
1167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายธนากร  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวรัชนีกร  จิตจำนง
 
1168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอติชาติ  วงชมภู
 
1. นายนราธิป  จันทร์สิงห์
 
1169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ประภัสร
 
1. นางสุพรรณี  ยวนจิตปิยะ
 
1170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กชายธนบัตร  สุดตรง
 
1. นางสาวรัชดา  บุตรสุด
 
1171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญรัมย์
 
1. นางสายสมร  พิลาพันธ์
 
1172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กชายโยธิน  หอมขจร
 
1. นายภคิน  จำปา
 
1173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กชายจตุรงค์  ทาไสย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายสิทธินนท์  แจรมรัมย์
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
1175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กชายชินโชติ  ผลบุญ
 
1. นางสาวจำเนียร  เจริญรัมย์
 
1176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายภานุพงษ์  คุมาประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แซ่เจา
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   การัมย์
 
1178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ทองแม้น
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  ปณิธิสิริรุจน์
 
1179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงรัตนรัตน์  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
1180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงเมวิการ์  กรุณรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  ยวนจิตปิยะ
 
1181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณนุช  คะหาญ
 
1. นายสมนึก  อินทะเล
 
1182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองนา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญศิริ
 
1. นางสาวสาวิตรี  พริ้งเพราะ
 
1183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงกัลยา  เชื้อมาก
 
1. นางสาวรัตชดา  บุตรสุด
 
1184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองโยง
 
1. นางสิริกานดา  ปักเคยะกา
 
1185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงฐิติมา  สวินชัย
 
1. นายกฤษณะ  แสงจิรัมย์
 
1186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  ช่อมะลิ
 
1. นางมธุรส  ไชยสุริยา
 
1187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงศศิธร  เหมรัมย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงสุริดา  เชิญชม
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
1189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  โลมะบัน
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
1190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กหญิงญาดา  ภานุศรี
 
1. นายชา  ท่าประโคน
 
1191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงเนตรนภา   สว่างเถื่อน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   การัมย์
 
1192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงนิชา  พวงขจร
 
1. นางโสภา  พะนิรัมย์
 
1193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอังคณา  จังจอม
 
1. นางจารุณี  ทองด้วง
 
1194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปุ่นประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณานรเทพ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทสิน
 
1196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายอาณัฐ  สีสัน
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายวุฒิชัย  สีทะโน
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
1198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายธนกฤษณ์  ตอบประโคน
 
1. นางสาวจามรี  ชัยประโคน
 
1199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยศรีรัมย์
 
1. นางสมยศ  โพธิราช
 
1200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายสามารถ  เรืองประโคน
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายวีระวุฒิ  งามเกิด
 
1. นางสายสมร  พิลาพันธ์
 
1202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กชายกฤษฎิ์    แอกประโคน
 
1. นางศรีจันทร์  มีคม
 
1203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์วัต
 
1. นางสาวรัตชดา  บุตรสุด
 
1204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงภารดี  คำสัตย์
 
1. นางสาวกชกร  เกาประโคน
 
1205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสโรชา  วงษ์ณรงค์
 
1. นางสมยศ  โพธิราช
 
1206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงอมิตา  สรวงกุดเรือ
 
1. นางสายสมร  พิลาพันธ์
 
1207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยสาคร
 
1. นางธัญยธรณ์  เหลืองเดชานุรักษ์
 
1208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เดิมพะยอม
 
1. นางสุภา  พนัดรัมย์
 
1209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงสุนิสา  กำปั่นทอง
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
1210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงศิรินภา  สัตย์รัมย์
 
1. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศักดิ์
 
1211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงสุภานันท์  ขันทอง
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
1212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงอพัชชา   ฝอยเงิน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   การัมย์
 
1213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงชุติมา  นามวงษา
 
1. นายสมบูรณ์  จันทสิงห์
 
1214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุุชาดา  กอกรัมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงศศิธร   ฤทธิ์รัมย์
 
1. นางศรีจันทร์  มีคม
 
1216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงอพัดชา  สัตตารัมย์
 
1. นางแสงอรุณ  จงทวี
 
1217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงรสรินทร์  เต็งวิเศษ
 
1. นางสาวอิสรีย์  เสนาะวาที
 
1218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  นุกิจ
 
1. นางลภัสรดา  แจ่มใส
 
1219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายอานนท์  สีสัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเร็จรัมย์
 
1220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. นายทินภัทร  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวกชกร  เกาประโคน
 
1221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ศาลาทอง
 
1. นางวัฒนา   สันตะพันธ์
 
1222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายธนภัทร   เพ็ชรเลิศ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา   นุกูลกิจ
 
1223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวายสอ    
1224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กิ่งแก้ว
 
1. นายสมบูรณ์  จันทสิงห์
 
1225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงประดิวรดา  กล้าแข็ง
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
1226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 1. เด็กหญิงกานดา  จรัสรัมย์
 
1. นางองุ่น  สากระจาย
 
1227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  เค้าศูนย์
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
1228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงศิริพร  เสงี่ยมดี
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
1229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พรมประโคน
 
1. นายเจริญศักดิ์  ประจันบาล
 
1230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.25 เงิน 7 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงศุภาพร  เจริญศิริ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเร็จรัมย์
 
1231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงมลธิตา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางธัญยธรณ์  เหลืองเดชานุรักษ์
 
1232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงพัชรี  โชติบุตร
 
1. นายเสฐียร  เปล่งเมือง
 
1233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงธนิตา   คงสุวรรณ์
 
1. นางวัฒนา   สันตะพันธ์
 
1234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมภักดี
 
1. นางเทียบขวัญ  ดวงจิตร
 
1235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายสหรัฐ  ศรีแก้ว
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
1236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  นุสายรัมย์
 
1. นางจินตนา  ชวนชื่น
 
1237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 1. เด็กชายเชิดชู   ตันตะวาโย
 
1. นายชวภณ  ยามประโคน
 
1238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายเชษฐวุฒิ  สุวรรณศรี
 
1. นายเสฐียร  เปล่งเมือง
 
1239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.02 ทอง 6 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
 
1. นายสุคิด  ขันธะหัตถ์
 
1240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กชายชัยธวัช  กล้าหาญ
 
1. นายประกิจ  เกาประโคน
 
1241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กชายอดิลักษณ์  ชินวงศ์
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
1242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายณัฐกุล  อำภวา
 
1. นางรุจิรัตน์  สระหอม
 
1243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ประประโคน
 
1. นางธัญยธรณ์  เหลืองเดชานุรักษ์
 
1244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1. เด็กชายปิยะพันธ์  กฤตเมธีกุล
 
1. นายชาติชาย  รามวงศ์
 
1245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงกลาง
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70.33 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายณัฐวุุฒิ  คู่หมื่นไว
 
1. นายทินนุวัฒน์  กันทะพันธ์
 
1247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สายทอง
 
1. นางสมศรี  อ่อนทรวง
 
1248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กชายสิทธิชัย  สมบูรณ์พรรณ
 
1. นางสิริวัฒน์  ลือนาม
 
1249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุ่มเดช
 
1. นางดารณี  สวยรูป
 
1250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุดรปรีชา
 
1. นายธนวรรธน์  จันทคณานุรักษ์
 
1251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมาตร์
 
1. นายประกิจ  เกาประโคน
 
1252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงพัชรี  ติดใจดี
 
1. นายพิคเนตร  นัดกล้า
 
1253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรเอก
 
1. นายสุคิด  ขันธะหัตถ์
 
1254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 1. เด็กหญิงปริญมาศ   ฉาไธสง
 
1. นางกวินญา  ตอบกลาง
 
1255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปิยนุช  ชัยปลัด
 
1. นายภานุพงษ์  ธนโชติมากุล
 
1256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ประทินรัมย์
 
1. นางสารภี  เทียมศักดิ์
 
1257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงนรินทร์ญา   ยางนางอินทร์
 
1. นางวัฒนา   สันตะพันธ์
 
1258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงอรณิภา  อุบลวรรณี
 
1. นางนิธิกานต์  ต้นสี
 
1259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงสุธิดา  บรรณานุวงศ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สาลิวงษ์
 
1260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จอมธรรมสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  เจือจันทร์
 
1261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงนุชจรี  เพิ่มประโคน
 
1. นายเทพารัตน์  ลำภู
 
1262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอินธุอร  สีแวงนอก
 
1. นายกู้เกียรติ  ไชยอินทร์
 
1263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์  แฟ้นประโคน
 
1. นายชาติชาย  รามวงศ์
 
1264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงทรรศยา   ขัดชมา
 
1. นางคำเพียร  วงษ์กนก
 
1265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 79.75 เงิน 16 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงดลฤทัย  จันทร์โสภา
 
1. นายชัชวาล  การเพียร
 
1266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมประโคน
 
1. นางถนอมศีล  ดีสม
 
1267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เดชเถร
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
1268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงนภัทร  โสประโคน
 
1. นายสำราญ  สิงห์ประโคน
 
1269 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กชายกฤตนัย  ลิ้มประโคน
2. เด็กชายกฤษณะ  นะรานรัมย์
3. เด็กหญิงกอบแก้ว  ติดใจดี
4. เด็กหญิงจิราพัฒน์  ติดใจดี
5. เด็กชายชญานนท์  นิโรรัมย์
6. เด็กหญิงญาณิศา  ก่อแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คิดกล้า
8. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ติดใจดี
9. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร
10. เด็กหญิงนันธิกา  ดาทอง
11. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย์
12. เด็กหญิงปฐมพร  โสรักนิต
13. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  บัวถา
14. เด็กหญิงพัชริดา  คิดกล้า
15. เด็กหญิงพัชรี  ติดใจดี
16. เด็กหญิงพัชรีพร  ติดใจดี
17. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทุภา
18. เด็กหญิงภัทรประภา  จงสู้
19. เด็กหญิงภันทิลา  เสียงวังเวง
20. เด็กหญิงมลิวัลย์  ก่อแก้ว
21. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ตะโสรัตน์
22. เด็กหญิงวาสนา  สายบุตร
23. เด็กชายวีรวัต  โสรักนิต
24. เด็กหญิงศศิธร  พวงยี่โถ
25. เด็กชายศักดิ์ศรี  โสรักนิต
26. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายบุตร
27. เด็กชายสาธร  พะวารัมย์
28. เด็กหญิงสุจิพา  ติดใจดี
29. เด็กหญิงสุฐิดา  หงษ์ขาวน้อย
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  มีโชค
31. เด็กหญิงสุภาพร  เลาะหะนะ
32. เด็กหญิงอธิชา  โพชราแสง
33. เด็กหญิงอนงค์พร  ชูแก้ว
34. เด็กชายอนุศร  สายน้อย
35. เด็กชายอภินันท์  โหรีรัมย์
36. เด็กหญิงอรวรรณ  คิดกล้า
37. เด็กหญิงอรสา  นิโยนรัมย์
38. เด็กหญิงเจนจิรา  หวังอยู่
39. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทิพย์เนตร
 
1. นายพิคเนตร  นัดกล้า
2. นายประมวล  สุขสำราญ
3. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
4. นายจิตกร  กะการดี
5. นายทรงพล  โนวิรัมย์
6. นางเพิ่มพูน  กลีบม่วง
7. นางเสาวนีย์  สำรวมจิต
8. นางติรกา  ศรีวังราช
 
1270 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สำลี
2. เด็กชายตณุภัทร  ทับทิม
3. เด็กชายธรรชัย  สวัสดี
4. เด็กหญิงธิติมา  สวินชัย
5. เด็กหญิงนภาวรรณ  ปักกุลนันท์
6. เด็กชายนันทพล  ลีประโคน
7. เด็กชายนันทพล  ลีประโคน
8. เด็กหญิงนันทิรา  จิตรัมย์
9. เด็กชายนาวิน  เอ็มประโคน
10. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เอนกธนะเศรษฐ์
11. เด็กหญิงปิยานุช  กองโส
12. เด็กหญิงพรรณธีรวรา  น้อยวังหิน
13. เด็กชายพีระพัฒน์  แย้มประโคน
14. เด็กหญิงภัทราวดี  เสาวโค
15. เด็กหญิงมนตรา  แย้มประโคน
16. เด็กหญิงรตติกา  เข็มจันทร์
17. เด็กชายรพีพัฒน์  เสาวโค
18. เด็กหญิงวิภาดา  จะรักรัมย์
19. เด็กชายศิวกร  มูลเวียงชัย
20. เด็กชายสหรัถ  เสาวโค
21. เด็กหญิงสายชล  ถิ่นสถาน
22. เด็กหญิงสุทธิตา  แสนท้าว
23. เด็กหญิงสุภาวดี  เอ็มประโคน
24. เด็กหญิงอลิสา  แย้มประโคน
25. เด็กชายอาทร  สวินชัย
26. เด็กชายโกวิท  เสาวโค
 
1. นายสมพงษ์  ว่องวัฒนพรรณ
 
1271 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกันติยา  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ดา
3. เด็กหญิงกิติมา  ผลดี
4. เด็กหญิงคัมภีรา  เชื้อมาก
5. เด็กหญิงจันจิรา  บำรุงไร่
6. เด็กหญิงจิติมา  ทรงแสงจันทร์
7. เด็กหญิงจินตนา  ทองโยง
8. เด็กหญิงชนาภัทร  โยธาประโคน
9. เด็กหญิงญาดา  วิสาพล
10. เด็กหญิงณัฐพร  เกษมบุญ
11. เด็กหญิงณัฐสุดา  จงกล
12. เด็กหญิงธนกร  งามวิลัย
13. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ครองชื่น
15. เด็กหญิงพรทิพา  ดาราย้อย
16. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องพิมาย
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายแก้ว
18. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ีมั่งคั่ง
19. เด็กหญิงวนิดา  ทรงสีสด
20. เด็กหญิงวิภาวี  โยธาประโคน
21. เด็กหญิงศศิประภา  พุ่มสาลี
22. เด็กหญิงสกาวใจ  สีสวัสดิ์
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงสีสด
24. เด็กหญิงอรพินท์  เสมอภาค
25. เด็กหญิงอังวรา  งามวิลัย
26. เด็กหญิงเจตสุภา  จุฬา
 
1. นายปฏิวัติ  ทรัพย์สิน
2. นายนางสาวอติกานต์  ภรภัทรวาท
3. นางสาวจรรยา  สมเย็น
4. นางสาวบุษยา  เพ็งประโคน
5. นางสิริกานดา  ปักเคยะกา
6. นางทวินันท์  โยธิกา
7. นางไพรินทร์  สร้างดี
8. นายปรมะ  ทอนศรี
 
1272 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จากรัมย์
2. เด็กชายธนาวรรษ  สวัสดี
3. เด็กชายนิวัตร  พัฒสิงห์
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรัมย์
6. เด็กชายวรงค์  เทพพิทักษ์
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
8. เด็กชายสุขสันต์  รอดเพชร
9. เด็กหญิงสุณิสา  พ่อศรียา
10. เด็กชายเจษฎา  ลิ้นทอง
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
 
1273 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กชายกันตพงษ์  เจียวรัมย์
2. เด็กหญิงจิราภา  ยินดีรัมย์
3. เด็กชายชนะชัย  งามมาก
4. เด็กชายชลธี  ยงยิ่งพูน
5. เด็กหญิงญาณิศา  ศาลิศรี
6. เด็กหญิงนัดนิดา  ชุมกลาง
7. เด็กชายปฏิพล  จินดาศรี
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กอกรัมย์
9. เด็กหญิงสิดาพร  สุขเกษม
10. เด็กชายสุธี  พลทา
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
2. นางสาวฐานิดา  โสดาจันทร์
3. นางสาวกุสุมาวดี  สืบสาม
 
1274 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  ยั่วยวนดี
2. เด็กหญิงกัลยกร  พงษ์สุระ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  กำโภชา
4. เด็กชายธัฐชนิต  อินทรกำแหง
5. เด็กหญิงนภาภัทร  สีแก้ว
6. เด็กชายภูริวัฒน์  เจริญรัมย์
7. เด็กหญิงมนัญชยา  เจริญรัมย์
8. เด็กชายศตวรรษ  อินเผือก
9. เด็กหญิงอนุสา  นิยมคุณ
10. เด็กชายเจษฎา  เจียมรัมย์
 
1. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางสาวศุภนิจ  ห้องแซง
3. นางมะลิจัน  ศรีสุข
 
1275 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศรีถาวร 1. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ขำ
3. เด็กหญิงพิทยา  วันประโคน
4. เด็กหญิงพีรดา  พอกพูน
5. เด็กหญิงพีรยา  พอกพูน
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  หาสุข
7. เด็กชายสุทธิชาติ  ทองศรี
8. เด็กชายสุทธิภัทร  สินศิริ
9. เด็กชายอธิวัฒน์   แอบกระโทก
10. เด็กชายไกรวิชญ์  เกรัมย์
 
1. นางสมจิต  ปาประโคน
2. นางสมนึก  ดวงตาแสง
3. นางดารณี  ใหญ่เลิศ
 
1276 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ใจหาญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ครบ
3. เด็กชายจารุตน์  ยุงประโคน
4. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์พูน
5. เด็กหญิงนนทิชา  กฤษสมัย
6. เด็กชายปัณณธร  บุญสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพิชชากร  โยธาประโคน
8. เด็กชายภัทรภณ  ปัจจิตร
9. เด็กหญิงวรัญญา  บุญมาก
10. เด็กชายสุวิจักษ์  สุดเสียงสังข์
 
1. นางอุษามณี  จันเติบ
2. นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด
3. นายบงกช  วิลากุล
 
1277 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กหญิงจิรยา  กล้วยประโคน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่นประโคน
3. เด็กชายธนวิชญ์  ลอยประโคน
4. เด็กชายธราเทพ  เพชรกระโทก
5. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ฉิมจาด
6. เด็กชายปวิตร  เครือบคุณโท
7. เด็กหญิงรดา  บุดดา
8. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์แต้
9. เด็กชายศุภกริช  ทูลประโคน
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ราชประโคน
 
1. นางพูนสุข  อิสระวิสุทธิ์
2. นายสำราญ  สิงห์ประโคน
3. นางมลิวรรณ  แฉกพิมาย
 
1278 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กันรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร  กอนรัมย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  โกติรัมย์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบมา
5. เด็กชายธีรดล  กาละรัมย์
6. เด็กหญิงบัวแก้ว  ขันทอง
7. เด็กชายศรันย์  เค้าศูนย์
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  กางรัมย์
9. เด็กหญิงสุภัสสร  จินดาศรี
10. เด็กชายอิทธิมนต์  วงศ์คำ
 
1. นายสมโภช  ผลดี
 
1279 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา   กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แพงประโคน
5. เด็กหญิงรัตติยากร   เกาประโคน
6. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ตาประโคน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
1280 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงชฎาพร  เครือเนียม
2. เด็กหญิงนภัส  ทองด้วง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุพนาม
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  โหนา
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เกษาโร
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดสี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ใหญ่
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
1281 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงบุญญาธินี  ลีประโคน
4. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เจียวรัมย์
5. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพันธ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงประโคน
8. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
9. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
10. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
11. เด็กหญิงสุวนันท์  พูดชอบ
12. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
1282 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงช่อผกา   การรัมย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย   ชัยชนะ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช   โกติรัมย์
4. เด็กหญิงสุภารัตน์    ชัยเชิดชู
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ   แก้วฟอง
6. เด็กหญิงอาทิติยา   บุญเจียม
 
1. นางอธิษฐาน   สร้อยศิริกุล
2. นางนิศานาถ  ค้ำภูเขียว
3. นายเกียรติศักดิ์  หงษ์สมศรี
 
1283 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงฉัตลัดดา  จริงประโคน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  งักประโคน
3. เด็กหญิงพรรณิการ์  ยงทวี
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ยงทวี
5. เด็กหญิงมาริสา  อินทอง
6. เด็กหญิงศศิธร  อรัญโสตร
 
1. นายสุวรรณ   แน่ประโคน
 
1284 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทร์กาบ
3. เด็กหญิงจิรารัตน์   ทับประโคน
4. เด็กหญิงฉัตรฑมณ  อินโอ้
5. เด็กหญิงภาณุมาศ  เอ็มประโคน
6. เด็กหญิงลภัสลดา  แม้นรัมย์
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
1285 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศิริพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ไชยยันโต
3. เด็กหญิงนริญญา  สุดแสง
4. เด็กหญิงสกาวรัตน์  กล้าณรงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจือจันทร์
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิรัมย์
 
1. นางจินตนา  ศรีโพนทอง
2. นายปภังกร  ตะวันหะ
3. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
1286 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ชะมาประโคน
2. เด็กหญิงพรชนก  โสประโคน
3. เด็กหญิงมฤธิงค์  ศูนย์ประโคน
4. เด็กหญิงศศิวิมล  วันสารัมย์
5. เด็กหญิงสิรีธร  ฉลอมประโคน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  พุทธมาต
7. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ศรีสุริยชัย
8. เด็กหญิงอนพัทย์  อัปปัตชิง
 
1. นางศิริญญา  ศูนย์ประโคน
2. นางสุชาดา  เสงี่ยมศักดิ์
3. นางสาวณัฏฐา  กิมประโคน
4. นางอรทัย  บัวสาย
 
1287 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงจิราพร  นาคงาม
2. เด็กหญิงจีระนันท์  นรินรัมย์
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  แสวงชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  จูประโคน
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  รุ่งภักดี
6. เด็กหญิงบุตรฑิตา  พลอยรัมย์
7. เด็กหญิงพัดชา  ทามเสถียรชัย
8. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญรัมย์
 
1. นางสิรินุช  จะแรบรัมย์
 
1288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา  แป้นประโคน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วสิมมา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สายดวง
4. เด็กหญิงปัณฑิกา  สายแก้ว
5. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
6. เด็กหญิงไอริน  ปกประโคน
 
1. นางอุษามณี   จันเติบ
2. นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด
3. นายประพันธ์  กิรัมย์
 
1289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จากรัมย์
2. เด็กหญิงญาดา  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงนุชรินทร์  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โจมรัมย์
5. เด็กหญิงรุจิรา  กาฬภักดี
6. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรัมย์
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
8. เด็กหญิงสุณิสา  พ่อศรียา
9. เด็กหญิงอลิสา  อินทรกำแหง
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
4. นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์
5. นางสมบัติ  ยอนรัมย์
 
1290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงกานต์พิชา  ขันทอง
2. เด็กหญิงณฐิตา  สัตตารัมย์
3. เด็กหญิงนอร  อินต๊ะวงศ์
4. เด็กหญิงพานิกา  เกิดใหญ่
5. เด็กหญิงวัลวิภา  สัตตารัมย์
6. เด็กหญิงวีรดา  สัตตารัมย์
7. เด็กหญิงสมิตา  ประสานสุข
8. เด็กหญิงสุทธิดา  สัตตารัมย์
9. เด็กหญิงอภิสรา  แรดดี
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สีทอง
 
1. นางอำนวย  คมกริช
2. นางเยาวรัตน์  นาชัย
 
1291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 1. เด็กหญิงกัณติชา  แป้นประโคน
2. เด็กชายกำธร  ดวงกระจาย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วสิมมา
4. เด็กชายชัยมงคล  ใจหาญ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  สายดวง
6. เด็กชายธนัตค์  จันทร์พูน
7. เด็กชายธีรภัทร  นิติรัมย์
8. เด็กหญิงปวีณอร  รัมย์ประโคน
9. เด็กหญิงปัณฑิกา  สายแก้ว
10. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
11. เด็กชายรัชชานนท์  โยธาประโคน
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หลอมนาค
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ทองโยง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรงประโคน
15. เด็กหญิงไอริน  ปกประโคน
 
1. นางอุษามณี  จันเติบ
2. นางสาวอุทุมพร  ชิดปลัด
3. นายบงกช  วิลากุล
 
1292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยานีษฐ์  ภัคคุณานนท์
2. เด็กหญิงจารุภัทร  ชนาริยกุล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทร์ประโคน
4. เด็กหญิงนภัสกร  กระทุ่มนอก
5. เด็กหญิงรัตนา  เสาทอง
6. เด็กหญิงวรางคณา  หลินศรี
7. เด็กหญิงอัจฉริยา  คำโพนทัน
8. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เปรมปรี
 
1. นางวัชรี  หรีกประโคน
2. นางสาวปราณี  เกตุแก้วกูล
3. นางสาวกานต์ธิดา  ก้องกาญจโนภาส
 
1293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงณฐิตา  สัตตารัมย์
2. เด็กหญิงนันทริกา  แก้วรัมย์
3. เด็กหญิงมาลิสา  เอ็นมาก
4. เด็กหญิงลลิตา  หอมทึก
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คชเสโร
6. เด็กหญิงอรไพลิน  กิรัมย์
7. เด็กหญิงอาภัสรา  อานประโคน
8. เด็กหญิงเมธากรณ์  เพกประโคน
 
1. นางอำนวย  คมกริช
2. นางเยาวรัตน์  นาชัย
 
1294 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายกฤติน  บุตรโสม
2. เด็กชายพันธวัช  ดวงศรี
3. เด็กชายพันธวิช  ดวงศรี
4. เด็กชายวรากร  ปุญญา
5. เด็กชายเตชธรรม  เอื่ยมจิตร
 
1. นายฬภัษ  บวรถิรธนดลณ์
2. นางจินตนา  ศรีโพนทอง
 
1295 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กชายธวัชชัย  สายทอง
2. เด็กชายพาสกร  โอนสันเทียะ
3. เด็กชายอภิลักษณ์  ยิ่งดี
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ดอมไธสงค์
5. เด็กชายเมธาวี  พูนประโคน
 
1. นายวรวุฒิ  เมอะประโคน
2. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
1296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงภัทรพร  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  กุุมรัมย์
 
1. นายธารินทร์  พรรณวรรณ
2. นางอมรรัตน์  โสมะมี
 
1297 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 87.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กชายตรีโรจน์  แก้วละออ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โฉมงาม
 
1. นางศิริ  เหล่าโคตร
2. นางสุภารัตน์  ทองเกลี้ยง
 
1298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงภัครดา  สายราม
 
1. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
1299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวอำนวย  สุขจิตร
 
1300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงวีรดา  โจมรัมย์
 
1. นางสาวชนิกานต์  หอมดวง
 
1301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  คัชมา
 
1. นายภูดิส  ถิระชาติมงคล
 
1302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงพรทวัล  โหมฮึก
 
1. นางเพียรพิศ  ไกรลาศ
 
1303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อู่ดี
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยรอด
 
1304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงโรซ แคทลีน  วิลเลี่ยมส์
 
1. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
1305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงวรัญญา  สุขโข
 
1. นางสาวสุนีย์  เขตรัมย์
 
1306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 1. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์   โสชาติ
 
1. นางสาวสุพรรณี   แจ่มใส
 
1307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายสรชา  สังข์ศรีแก้ว
 
1. นายสุธี  ประกอบดี
 
1308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงพิชชา  เพ็งโคตร
 
1. นางจงเพียร  จันชะรา
 
1309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรรัมย์
 
1. นางสงวนศรี  นรัฐกิจ
 
1310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงวรดา  แก้วอรสาน
 
1. นางชุตินธร  เขมะปัญญา
 
1311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงไพลิน  ยอดสิงห์
 
1. นางศศินา  สัญญาฤทธิ์
 
1312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุภาลัย
 
1. นางสาวชลธิสา  มิทลาวงค์
 
1313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงยลรดี   มุ่งหมาย
 
1. นางวรพนิต  ปุริโส
 
1314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายปรัตถกร  เยาว์พิพัตฒ์
 
1. นางสาวอนุรีย์  ประโลมรัมย์
 
1315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชนะชล  ปกประโคน
 
1. นางสาวจิรวัฒน์  สุขแก้ว
 
1316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรสูตร
 
1. นางนุสรา  สุทธาบุญ
 
1317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พลทม
 
1. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
1318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
 
1. นางสาวกัลยา  กัลยาประสิทธิ์
 
1319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขว้าศึกษา 1. เด็กหญิงจิรดา  คงดี
 
1. นางสาววรรณภา  ทำสุนา
 
1320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.99 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงอริศรา  นรารัมย์
 
1. นางสาวชนิกานต์  หอมดวง
 
1321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 1. เด็กหญิงพิยดา  หมายสุข
 
1. นายภูดิส  ถิระชาติมงคล
 
1322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80.32 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตรุง 1. เด็กหญิงอังธิรา  แสงนวน
 
1. นายณรงค์  ปราโมช
 
1323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78.35 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กหญิงอรวรา  อินทร์พันธ์
 
1. นางบุญเพชร  ไชยนา
 
1324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76.99 เงิน 8 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงเพ็ญพร  นกพรม
 
1. นางสมใจ  เครือยา
 
1325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุขวรจิตร
 
1. นางสาวชลาลัย   ทะลายรัมย์
 
1326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76.65 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  จอมประโคน
 
1. นางจินตนา  ยงทวี
 
1327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 76.65 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยศรี
 
1. นางสาวฉัทชนีนท์  ภักดีธรรมวิทย์
 
1328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67.98 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงแหวนพลอย  หนุ่มแน่น
 
1. นางสาวกอแก้ว   นพพรหม
 
1329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67.59 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงทักษพร  เสาวนัย
 
1. นายสุธี  ประกอบดี
 
1330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสดา
 
1. นางสมพร  มาศรักษา
 
1331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60.65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงนภาพร   สุขประโคน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   การัมย์
 
1332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60.55 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วเอก
 
1. นางสาวจิราพร  กะประโคน
 
1333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1. เด็กชายศลาฆิน  นะเรืองรัมย์
 
1. นางวนิดา  ใจหวังชนะ
 
1334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผลสุข
 
1. นางสาวจำเนียร  เจริญรัมย์
 
1335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงสโรชา  กะชิรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  เฉลาประโคน
 
1336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   เหล่ากุดบอด
 
1. นางสาวราตรี   อาทวัง
 
1337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงจรณา  พรหมเอาะ
 
1. นางสาวนันทนีย์  เดือนประโคน
 
1338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงลาภิณี  พิประโคน
 
1. นางสาววาฐิณี  พรมดี
 
1339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.99 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  การณรงค์
 
1. นายอัฑฒ์ฐวิชญ์  กลิ่งวงศ์
 
1340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงเจฎสุดา   พรมประโคน
 
1. นางสาวปริศนา   นามศรีคุณ
 
1341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กชายปวริศ  เรืองรัมย์
 
1. นางจิตรลดา  ไชยสุริยา
 
1342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทรงประโคน
 
1. นางถวิลรัตน์  สระหอม
 
1343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.99 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงคณารัตน์  พันธุ์สุข
 
1. นางปุณณภา  เสมอภาค
 
1344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงณัฐมน   ไชยสุวรรณ์
 
1. นางสาวนวภรณ์  ชนะประโคน
 
1345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปาละบับ
 
1. นางธัญชนก  มหาภูวตานนท์
 
1346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมะเอาะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ศิลาชัย
 
1347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงศิรารัตน์   แฮะประโคน
 
1. นางสุววรณี  สรวนรัมย์
 
1348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายภูตะวัน  ตนกลาย
 
1. นายสมพงษ์  ตันติลิขิตกุล
 
1349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงวิชุดา  นพพิบูลย์
 
1. นางจงเพียร  จันชะรา
 
1350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงการะเกด  มีชัยรัมย์
 
1. นางสาวคนึงนิต  บุญมาโนน
 
1351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านศรีสุข 1. เด็กหญิงปรวิษา  ผดุงแดน
 
1. นายชาญชัย  เลาะหะนะ
 
1352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงจิรภัทร   รอบแคว้น
 
1. นางหรรษา    บุญศิริ
 
1353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูวันเพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก
 
1354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   พะนิจรัมย์
 
1. นางสำอางค์   อะทอยรัมย์
 
1355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเกษม
 
1. นางปุณณภา  เสมอภาค
 
1356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายภัทรพล  จิรธรรมประดับ
 
1. นายเฉลียว  เจริญรัมย์
 
1357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กชายจิตติพัฒน์   จาดสมบูรณ์
 
1. นายปรีชา   วิเศษชาติ
 
1358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงเนตรนภา   ปึกทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  สายสอ
 
1359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงบุศิญมาศ  พรมมา
 
1. นางสาวเพ็ญวิภา  ปุยะติ
 
1360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงวิภาลัย  บุรินทร์ประโคน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสาวัน
 
1361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงลัคนา  แก้วประโคน
 
1. นายสุพัฒน์  แสงเสดาะ
 
1362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงมณีนุช  กริดรัมย์
 
1. นายณวิชญ์  วงศ์สม
 
1363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านประดู่ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เจริญรัมย์
 
1. นางเพียรพิศ  ไกรลาศ
 
1364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาญประโคน
 
1. นางสาวสุนีย์  เขตรัมย์
 
1365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายเจษฎา   ถะเกิงสุข
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   พรหมประดิษฐ์
 
1366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 1. เด็กหญิงพรนภัส   จารุวัฒนชัย
 
1. นางสมนึก   สินสุพรรณ์
 
1367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงวิยาดา  เขือบประโคน
 
1. นางสีสุรัตน์  จิตต์รัมย์
 
1368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำรัมย์
 
1. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
1369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปาประโคน
 
1. นายวรินทร์ธร  วัฒนบุญพิศุทธิ์
 
1370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 1. เด็กหญิงวรัญญา   ช้างน้อย
 
1. นางสาวพวงเพชร   สดศรี
 
1371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงพานิชย์  ผลเจริญ
 
1. นางสาวสุกัลญา  ชัยนอก
 
1372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์แรม
 
1. นางเจษฎ์สุดา  หนูทอง
 
1373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงปริศนา  สายบุตร
 
1. นางสาวณัฐธิกานต์  โสกงโสด
 
1374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กชายนวพล  งวนหงษ์
 
1. นายศราวุธ  เปล่งชัย
 
1375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายเจษฎา  ชาลเล็น
 
1. นางกันยา  ปุยะติ
 
1376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  เพ็ชรพราว
 
1. นางวันทนา  บุญประกอบ
 
1377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านละลมพนู 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาประโคน
 
1. นางสาวสุดใจ  สมเย็น
 
1378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายเจษฎา  ผจญกล้า
 
1. นางสุดารัตน์  คำศรี
 
1379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายจิตรภณ  เสนาะวาที
 
1. นางบุญเพชร  ไชยนา
 
1380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วินิจฉัย
 
1. นางศุภณา  หาญประโคน
 
1381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชรใสดี
 
1. นางสุวรรณี  สรวนรัมย์
 
1382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วุฒิภิรมย์
 
1. นางเสาวลักษณ์  นรวรรณ
 
1383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงสิริวิมล  สมสวย
 
1. นางจินตนา  ยงทวี
 
1384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คงเอ็น
 
1. นายนิพนธ์  โพธิ์ไทร
 
1385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงพัชราภา  เอ็มประโคน
 
1. นางสมหวัง  สุนินทบูรณ์
 
1386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  จริตรัมย์
 
1. นางสายสมร  พิลาพันธ์
 
1387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงรังสินี   กงประโคน
 
1. นางศรีจันทร์  มีคม
 
1388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. นายพันธกร   ชื่นอุรา
 
1. นางสาวอำไพ   กนก
 
1389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพัชรี  นิวินรัมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงสุทธิตา  ทาเงิน
 
1. นางสาวนวภรณ์  ชนะประโคน
 
1391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  งามทรัพย์
 
1. นางสาวนิศา  เกื้อประโคน
 
1392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายภูเมธ  เพราะประโคน
 
1. นางสุนีย์  ศรีวิเชียร
 
1393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กหญิงนอร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวอาภารัช  ธรรมกุล
 
1394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กชายจิรพัส  กะรัมย์
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  พันธุ์ประดับ
 
1395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  ศรีเพชร
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยพิมพ์
 
1396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 1. เด็กหญิงอธิติญา  เกตุประยูร
 
1. นางชิดชนก  มรรคผล
 
1397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คินรัมย์
 
1. นางสมพร  มาศรักษา
 
1398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กหญิงอารยา  กางรัมย์
 
1. นายสงกรานต์  ประเสริฐศรีศักดิ์
 
1399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายอดิศร   เกียรติเจริญศิริ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เรือนประโคน
 
1400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงเพชรดา  อะโรคา
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
 
1401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงหรรษา  ทรงศรี
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ปาริน
 
1402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงสุพร  เฮาประโคน
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจกล้า
 
1403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
 
1. นายฐาปกรณ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวชนิกานต์  หอมดวง
 
1405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.67 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวคณิศร  ท่าประโคน
 
1406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิื  พวงมาลัย
 
1. นายชา  ท่าประโคน
 
1407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพันทกานต์  มั่นยืน
 
1. นางปราณี  วงค์จันทร์
 
1408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.17 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงสุภธา   สกุลพรม
 
1. นางพัฒนา   ภูเลื่อมใส
 
1409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.83 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  โยธาจันทร์
 
1. นางวันทา  สุขโสม
 
1410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายยิ่งเจริญ  ศรีประโคน
 
1. นายวรวัฒน์  สอนอาจ
 
1411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงณิชา  แปะประโคน
 
1. นางวาสนา  บุญนาน
 
1412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1. เด็กชายกัลยกฤต  มาทอง
 
1. นางบุญเพชร  ไชยนา
 
1413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.66 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 1. เด็กชายวรวุฒิ  สนจุมภะ
 
1. นางสาวจิราพร  กะประโคน
 
1414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตาไล
 
1. นางสาวสุนีย์  เขตรัมย์
 
1415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.17 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เมินไธสง
 
1. นางพรภินันท์  ผลเกิด
 
1416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.33 เงิน 16 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เชื้อฉลาด
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
 
1417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงอารยา  อินทะยุง
 
1. นายเกชา  ทรงประโคน
 
1418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงนีรชา  ยงยิ่งพูน
 
1. นางนารี  เก่งรัมย์
 
1419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงดวงพร    เรืองไพศาล
 
1. นางสุธิศา  สมหวังได้
 
1420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงศิริมล  เงางาม
 
1. นางนารีรัตน์  ช่วยรอด
 
1421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงเปมิกา   มุงคุณมณี
 
1. นางสาวปริศนา   นามศรีคุณ
 
1422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์ทอง
 
1. นางปุณณภา  เสมอภาค
 
1423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงแพรวา  มูลมานัส
 
1. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เสือประโคน
 
1. นางถวิลรัตน์  สระหอม
 
1425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กฤษรัมย์
 
1. นายประหยัด  ปรังประโคน
 
1426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กหญิงสุนิตา  บุปผามาตร์
 
1. นางสาวนิศา  เกื้อประโคน
 
1427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชายประโคน
 
1. นางสาวฉัทชนันท์  ภักดีธรรมวิทย์
 
1428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงสุนิษา  ประจวบสุข
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
 
1429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงเรณูกา  สกุลเดียว
 
1. นางปราณี  นราศรี
 
1430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กชายศรายุท  สุทธิมูล
 
1. นางจิตรลดา  ไชยสุริยา
 
1431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เงางาม
 
1. นางสาวนวภรณ์  ชนะประโคน
 
1432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกรส  เฮ่ประโคน
 
1. นางสาวโชติกา  เครือเนียม
 
1433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกชุม 1. เด็กชายพงศกร  ของสกุล
 
1. นางประทุม  หลอมประโคน
 
1434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44.53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงชุติมา  นะราเทียม
 
1. นางสาวกอแก้ว   นพพรหม
 
1435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43.89 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงแก้วตา   ปุดประโคน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   การัมย์
 
1436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 37.22 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ตื่นเต้นดี
 
1. นางเจษฎ์สุดา  หนูทอง
 
1437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35.89 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายธนสรณ์  ทรงกำพลพันธุ์
 
1. นายสมพงษ์  ตันติลิขิตกุล
 
1438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 35.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านโคกตูม 1. เด็กหญิงเบญญาพร  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  ปณิธิสิริรุจน์
 
1439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 32.41 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สายพราว
 
1. นางมะไลทิพ  ทองเงิน
 
1440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 29.64 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   แก้วสมทอง
 
1. นางภาวิดา  ตรีวิเศษ
 
1441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 22.55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เการัมย์
 
1. นางสาวจริาภรณ์  ณัฐกิตติ์กุล
 
1442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 19.82 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุพัตรา   คงทันดี
 
1. นางนิตยา   ดวงดาวพารัมย์
 
1443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 13.13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงศศิธร  เผยศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญวิภา  ปุยะติ
 
1444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลกระสัง 1. เด็กหญิงศศิภา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาว่จำเนียร  เจริญรัมย์
 
1445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงลักขณา  มีพร
 
1. นางสุรีย์  ดาทอง
 
1446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายบุตร
 
1. นางสาวนวภรณ์  ชนะประโคน
 
1447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. นายพรชัย   ทรัพย์ประโคน
 
1. นางสาวอำไพ   กนก
 
1448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 1. เด็กหญิงวรดา  แซ่อึง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  พันธุ์ประดับ
 
1449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 1. เด็กหญิงวิภาดา  วรธงไชย
 
1. นางอัญชลี  แฟ้นประโคน
 
1450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตเย็น
 
1. นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์
 
1451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แสงทับทิม
 
1. นางถวิลรัตน์  สระหอม
 
1452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงศิศิรา  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เถลิงรัมย์
 
1453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พงษ์วัน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วิทยานันท์
3. เด็กชายธีรภัทร  เทวารัมย์
4. เด็กหญิงภาวิณี  ช่างฟอก
5. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเภา
 
1. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
2. นางสาวสุกัลยา  ศรีดาชาติ
 
1454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงรัตนากร  เพ็ชรประโคน
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ่มประโคน
3. เด็กหญิงสุรัญญา  ศิริสม
4. เด็กหญิงอนิษา  ไมยอดดี
5. เด็กหญิงแอนนา  เดชารัมย์
 
1. นางธัญชนก  มหาภูวตานนท์
2. นางจารุณี  ทองด้วง
 
1455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายเอกวัฒน์  วิวรรณรัมย์
 
1. นายนราธิป  จันทร์สิงห์
 
1456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ภาคเดียว
 
1. นางสาวพนิตนันท์  วงศ์อุดมเลิศ
 
1457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   กุสะรัมย์
2. เด็กหญิงดรุณี   โพธิสัย
 
1. นางสาวนิลาวัลย์   กะสินรัมย์
2. นางสาววราพร   จะรอนรัมย์
 
1458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงวิภาวดี   ขุนวิลัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เวชประโคน
 
1. นายโสวัฒน์   แสนลี
 
1459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงฤทัย  ศัตรา
2. เด็กหญิงสิริยากร  ลับประโคน
 
1. นางถวิลรัตน์  สระหอม
2. นางกัญญา  กางรัมย์
 
1460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายศิริภูมิ  อารีย์
2. เด็กชายสรรเสริญ  นะเรศรัมย์
 
1. นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์
2. นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
1461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจีรพรรณ   ไชยจักร์
2. เด็กชายพลกฤต   ปูประโคน
 
1. นางสาวเพ็ญพักต์   จันทร์วิเศษ
2. นายวรวัฒน์  สอนอาจ
 
1462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายชฎาทิพย์  การัมย์
2. เด็กหญิงวิภาดา  เกาประโคน
 
1. นางสมหวัง  สุนินทบูรณ์
2. นางสาวมณฑิรา  แผ้วพลสง
 
1463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  นิยมชอบ
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ชะมาประโคน
 
1. นางจารุวรรณ  แดงชาติ
2. นางดุสิต  เรืองศิลป์
 
1464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 1. เด็กหญิงนันทิตา  โตดประโคน
2. เด็กหญิงสุวีรัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวพนิตนันท์  วงศ์อุดมเลิศ
 
1465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เผ่าพันธ์ุ
2. เด็กหญิงสุมาริน  นนจันทร์
 
1. นางธัญชนก  มหาภูวตานนท์
2. นางจารุณี  ทองด้วง
 
1466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กหญิงสุธินี   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพิน   พราวแดง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เรือนประโคน
 
1467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1. เด็กหญิงชื่นกมล  พิดเพลิน
2. เด็กหญิงนัทธจรรย์  ไกรษร
 
1. นางบานบุรี  นิวัฒนุวงค์
2. นายเกรียงศักดิ์   ธรรมเทวฤทธิ์
 
1468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 1. เด็กหญิงดุสิตา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   สลาประโคน
 
1. นางสาวจินตนา  ตั้งธรรมยิ่งยง
 
1469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กหญิงจันทร์สุจิตรา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสราวุธ  กางรัมย์
 
1. นางปุณณภา  เสมอภาค
 
1470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โสดาพัฒน์
2. เด็กหญิงอารียา  พิเรศรัมย์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
2. นางสาวจินตนา  จันทร์สอน
 
1471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายยงยุทธ  สิงหะไทย
2. เด็กชายอังคาร  อาจเจริญ
 
1. นางสุนิสา  บุญครอง
2. นางสุมาลัย  แววโคกสูง
 
1472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงฐิตาพร   สระทองหน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  อาจหาญ
 
1. นางสุธิมาศ   บัตเลอร์
2. นางกัญญาวรรณ์  พงษ์สาครสวัส
 
1473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายกวี  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงจิตต์สุภา  อรัญเพิ่ม
 
1. นางสาวพิมพรรณ  จำนงค์ประโคน
 
1474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงปวริศา  นิพลรัมย์
2. เด็กหญิงพิยดา  นิพลรัมย์
 
1. นางสายเนตร  กล้าเชี่ยว
2. นางปราณี  วงค์จันทร์
 
1475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงขวัญนรา  ผะกาแย้ม
2. เด็กชายรัฐนันท์  ขจรภัย
 
1. นางสาวกาญจนาณัฏฐ์  จีนประโคน
 
1476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โทสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรวารี   โสภณ
 
1. นายโสวัฒน์   แสนลี
 
1477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปินะถา
 
1. นางศศินา  สัญญาฤทธิ์
2. นางจิราพร  ม่านทอง
 
1478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงชญาดา  คงแสงบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางศิริกาญดา  ปักเคยะกา
 
1479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิราภา  ล้อประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  เสประโคน
 
1. นางจารุณี  ทองด้วง
2. นางธัญชนก  มหาภูวตานนท์
 
1480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกาญจนา  เวชประโคน
2. เด็กหญิงชนนิชาร์  ศรีนนเฮือง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสาวัน
2. นางสาวปูชนีย์  จงอุทัยไพศาล
 
1481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กหญิงนิดานุช   ทะเรรัมย์
2. เด็กหญิงอรพรรณ    จันทิมา
 
1. นางสาวพรพรรณ   พลอาษา
 
1482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1. เด็กหญิงวาริพินทุ์   มีสัตย์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เหน็บสี
 
1. นางสาวเพ็ญวิภา  ปุยะติ
2. นางศรีจันทร์  มีคม
 
1483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อัยยะลา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เถาะพูน
 
1. นางสาวฉัตรนภา  เชยรัมย์
 
1484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดอินทบูรพา 1. เด็กหญิงวาสิตา  สัตถาพร
2. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  สุขกาย
 
1. นายบุญพร้อม  อุปแก้ว
 
1485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตะเคียน 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญผล
2. เด็กหญิงอธิชา  จันทินมาธร
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทร์ดิษฐ์
2. นางสาวสุภาวดี  มีพร
 
1486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โต๊ะงาม
2. เด็กชายวีรสิทธิ์  สุทินรัมย์
 
1. นายวรินทร์ธร  วัฒนบุญพิศุทธิ์
2. นางปรียาภรณ์  แปลงดี
 
1487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายปิยณัฐ   พลประสิทธิ์
2. เด็กชายภควันต์  สังฆฤทธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  คำศรี
2. นางธนัญญา  รัตนประดับ
 
1488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กหญิงจันทภา  นาคประโคน
2. เด็กหญิงธนัญญา  ตุ่นนิราช
 
1. นางสุวรรณี  สรวนรัมย์
2. นายสำราญ  ปุ่นประโคน
 
1489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กชายธาวิน  ดีคงจันทร์
2. เด็กชายแทนรัก  โลหะภัย
 
1. นางสุมาลัย  แววโคกสูง
2. นางสุนิสา  บุญครอง
 
1490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงพรกนก  พึ่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  มาให้พร้อม
 
1. นางฒาลิกา  โสนะชัย
2. นางนิศารัตน์  วงศ์รัมย์
 
1491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายนฤบดี  ปรุงชื่น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เริ่มปลูก
3. เด็กชายศักรินทร์  คุ้มไข่น้ำ
4. เด็กหญิงสุนิษา  โสมะมี
5. เด็กชายอติพล  เอี่ยมประโคน
6. เด็กหญิงเนตรนภา  มีชูยศ
 
1. นางพิมพ์ภา  ปะนัดเต
2. นายสมชาย  ปะนัดเต
3. นายจำลอง  อุพลรัมย์
 
1492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ปานะโปย
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปะรัมย์
3. เด็กชายนิวัฒน์  เถาว์ยา
4. เด็กชายพงศธร  เสมอภาค
5. เด็กชายสุริยะ  ผลสมหวัง
6. เด็กชายอติชาติ  อัปปัตชิง
 
1. นายมนัส  หรีกประโคน
2. นางสาววลีรัตน์  รัตนะกร
 
1493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกิตติภัทร์  เรือนไทย
2. เด็กชายภัทรดนัย  โกษา
3. เด็กชายภานุวิทย์  สารสิน
4. เด็กชายศิริมงคล  ศักดิ์สีเทา
5. เด็กหญิงสุนิสา  พวงจำปี
6. เด็กชายอภิศักดิ์  กลมประโคน
 
1. นายอภิชาติ  หวังสวัสดิ์ปรีชา
2. นายประชุม  กลมประโคน
 
1494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. เด็กชายชลกร  หนองคำแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แชนประโคน
3. เด็กชายธีร์ธวัช  รำประโคน
4. เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองสงคราม
5. เด็กชายสุธีรายณ์  ยิ่งเชิดงาม
6. เด็กชายอัครเดช  รำประโคน
 
1. นางอุทัยวรรณ  ชัยวิเศษ
2. นางสาวละอองศรี   ทองศรี
3. นายอภิศักดิ์   ชัยวิเศษ
 
1495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ปรากฏเลิศ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   ตะเกิ้งผล
3. เด็กชายรัชชานนท์   บุญเลิศ
4. เด็กชายสันติชัย   พิกุล
5. เด็กชายอนุสรณ์  พวัชทะ
6. เด็กหญิงอังคณา  นาคาธร
 
1. นายนนท์วริศ  กุลวรพิสิษฐ์
2. นางมัลลิกา  ไชยคำภา
3. นางสุชาดา  กุลวรพิสิษฐ์
 
1496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายกฤษณะ  โสมประโคน
2. เด็กชายณิชพน  กิจจาพรนิภา
3. เด็กหญิงภัทรวดี  พลแสน
4. เด็กชายลลิพล  สัพจารย์
5. เด็กชายศุภณัฐ  พรหมเอาะ
6. เด็กชายสุวิจักขณ์  แก้วปลาด
 
1. นายสุรชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
2. นางสุนิตตา  เอ็มประโคน
3. นางศุภนิชรัตน์  ประวรรณรัมย์
 
1497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายกิตติชัย   ขาวสะอาด
2. เด็กชายชยนนท์   บุญประโคน
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  วงษ์ยาแดง
4. เด็กชายพิทวัส  สุขสมาน
5. เด็กชายรัฐภูมิ   พงษ์ชะอุ่ม
6. เด็กชายวรรธนะ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
1. นายสุธี  ประกอบดี
2. นายแสน  กังประโคน
3. นางแฉล้ม   ตรากลาง
 
1498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลำดวน 1. เด็กชายณัฐดนัย   ภูกดี
2. เด็กชายธีระศักดิ์   กกรัมย์
3. เด็กชายพีระพัฒน์   ระวังญาติ
4. เด็กชายยสินทร   จำปาทิพย์
5. เด็กหญิงลลิตา   พะนิรัมย์
6. เด็กชายวุฒิชัย    บรรจถรณ์
 
1. นายมงคล   นิพรรัมย์
 
1499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กชายธนพนธ์   ปวงจันต๊ะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  กุลพรม
3. เด็กชายพิชาภพ  สายทอง
4. เด็กชายศาสตรา  วรวงศ์
5. เด็กชายสุภัทร  สุขใคร
6. เด็กชาย