หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 0 0 0
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 23 47 25
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 25 49 28
4 005 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 0 0 0
5 006 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 23 38 34
6 007 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 7 12 8
7 008 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 14 33 21
8 009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 14 24 18
9 126009 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1 2 2
10 010 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 8 18 12
11 011 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 5 13 5
12 012 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 17 26 23
13 013 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 10 25 10
14 014 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 9 18 14
15 015 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 16 27 18
16 018 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 1 1
17 017 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 1 5 2
18 016 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 17 35 26
19 126016 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 0 0 0
20 020 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 3 3
21 019 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 13 7
22 022 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 14 31 17
23 023 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 0 0 0
24 021 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 5 8 5
25 242 โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 0 0 0
26 029 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 4 6 4
27 058 โรงเรียนบ้านจบก 0 0 0
28 060 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 6 12 9
29 059 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 37 75 63
30 126059 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 2 4 4
31 061 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 1 10 1
32 062 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 1
33 063 โรงเรียนบ้านชำแระ 0 0 0
34 064 โรงเรียนบ้านชุมแสง 7 16 12
35 067 โรงเรียนบ้านดวน 0 0 0
36 068 โรงเรียนบ้านดอนยาว 6 20 8
37 069 โรงเรียนบ้านตรุง 1 1 1
38 073 โรงเรียนบ้านตะครอง 8 33 10
39 072 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 9 15 10
40 076 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 2 2 2
41 074 โรงเรียนบ้านตะเคียน 2 4 4
42 075 โรงเรียนบ้านตะแบก 1 1 1
43 070 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 11 14 14
44 071 โรงเรียนบ้านตะโกรี 2 6 4
45 077 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 32 50 34
46 080 โรงเรียนบ้านตาราม 6 19 12
47 081 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 2 3 3
48 082 โรงเรียนบ้านตาอี 7 12 9
49 079 โรงเรียนบ้านตาเป้า 2 6 2
50 078 โรงเรียนบ้านตาแก 8 13 11
51 085 โรงเรียนบ้านถนน 4 12 6
52 084 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1 2 2
53 083 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 6 9 8
54 086 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 21 43 37
55 126086 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 0 0 0
56 088 โรงเรียนบ้านนารา "กัลยาประชาสรรค์" 2 4 4
57 089 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 10 19 13
58 091 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 3 6 5
59 092 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 3 4 3
60 090 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 9 19 12
61 099 โรงเรียนบ้านบัว 6 13 10
62 098 โรงเรียนบ้านบัวถนน 24 61 27
63 100 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 2 2 2
64 101 โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 3 4 4
65 102 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 19 47 33
66 103 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 12 26 20
67 097 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 9 13 12
68 105 โรงเรียนบ้านประดู่ 8 16 11
69 104 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 1 2 2
70 108 โรงเรียนบ้านปราสาท 4 7 4
71 106 โรงเรียนบ้านปราสาททอง 0 0 0
72 107 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 9 12 9
73 109 โรงเรียนบ้านปลัด 0 0 0
74 110 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 8 41 16
75 111 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 20 37 26
76 112 โรงเรียนบ้านป่าชัน 15 59 28
77 114 โรงเรียนบ้านพาชี 3 6 4
78 120 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 10 36 21
79 121 โรงเรียนบ้านมะมัง 18 35 27
80 125 โรงเรียนบ้านยาง 1 1 1
81 124 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 7 10 9
82 128 โรงเรียนบ้านระกา 7 15 12
83 127 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 5 5 3
84 129 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 4 6 5
85 130 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 11 16 14
86 126 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 5 10 7
87 131 โรงเรียนบ้านละลมพนู 21 53 28
88 132 โรงเรียนบ้านละลูน 4 22 10
89 134 โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 1 1 1
90 135 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 0 0 0
91 136 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 4 3
92 137 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 9 19 13
93 133 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 34 69 51
94 138 โรงเรียนบ้านลำดวน 14 23 14
95 139 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 11 32 17
96 243 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 13 28 22
97 141 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 5 5
98 143 โรงเรียนบ้านสวายสอ 6 10 8
99 142 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 3 5 3
100 144 โรงเรียนบ้านสังเคิล 3 8 4
101 145 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 15 10
102 146 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 1 1 1
103 147 โรงเรียนบ้านสายโท 1 5 9 7
104 148 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 2 2 2
105 149 โรงเรียนบ้านสารภี 12 56 22
106 150 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 2 5 4
107 151 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 34 75 55
108 152 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 15 41 25
109 153 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 6 8 6
110 160 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 0 0 0
111 162 โรงเรียนบ้านหนองขอน 13 21 18
112 163 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0
113 164 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 8 13 10
114 166 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 24 42 35
115 167 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 8 19 11
116 165 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 10 22 15
117 169 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 6 5
118 170 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 9 17 15
119 172 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 17 13
120 171 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 9 25 18
121 174 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 8 7
122 175 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 8 40 16
123 176 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 7 9 9
124 179 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 10 15 11
125 180 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 3 20 7
126 183 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 4 6 5
127 161 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 17 49 26
128 244 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 18 29 23
129 182 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 5 15 7
130 184 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 3 5 5
131 181 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 10 9
132 173 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 8 6
133 177 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 25 51 39
134 178 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 20 34 22
135 185 โรงเรียนบ้านหลัก 1 1 1
136 189 โรงเรียนบ้านหว้า 3 6 3
137 190 โรงเรียนบ้านหัวตะแบก 0 0 0
138 191 โรงเรียนบ้านหินกอง 0 0 0
139 192 โรงเรียนบ้านหินลาด 4 10 4
140 186 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 20 39 30
141 187 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 19 34 24
142 188 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 25 45 34
143 193 โรงเรียนบ้านอโณทัย 2 3 3
144 024 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 7 10 9
145 026 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 12 23 20
146 027 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 3 2
147 025 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 1 1
148 030 โรงเรียนบ้านเขว้า 1 1 1
149 031 โรงเรียนบ้านเขาคอก 12 45 24
150 033 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 4 7 6
151 032 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 4 10 4
152 115 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 2 2
153 122 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 5 6 6
154 156 โรงเรียนบ้านเสม็ด 8 20 14
155 154 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 12 19 15
156 155 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0
157 157 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 10 27 12
158 066 โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 0 0 0
159 116 โรงเรียนบ้านแพงพวย 3 6 6
160 159 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 4 14 6
161 158 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 33 112 54
162 034 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 21 47 31
163 035 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 21 18
164 036 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 7 17 12
165 037 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 1 2 2
166 038 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 17 61 31
167 039 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 4 6 6
168 040 โรงเรียนบ้านโคกชุม 2 11 4
169 041 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 3 2
170 042 โรงเรียนบ้านโคกตูม 13 31 21
171 047 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1 1 1
172 050 โรงเรียนบ้านโคกยาง 17 32 23
173 048 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 9 20 11
174 049 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 14 38 22
175 051 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 3 7 4
176 052 โรงเรียนบ้านโคกรัง 3 9 6
177 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 8 7
178 054 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 6 10 7
179 055 โรงเรียนบ้านโคกสูง 19 41 29
180 043 โรงเรียนบ้านโคกเบง 2 13 5
181 044 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 10 22 13
182 045 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 32 62 50
183 056 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 1 1 1
184 046 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 2 2 2
185 057 โรงเรียนบ้านโคลด 1 3 1
186 065 โรงเรียนบ้านโชคกราด 4 14 7
187 094 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
188 095 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 3 4 3
189 096 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 1
190 093 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 2 2
191 117 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 8 17 9
192 087 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 5 2
193 113 โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 0 0 0
194 118 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 0 0 0
195 119 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 8 12 9
196 123 โรงเรียนบ้านไม้แดง 8 51 16
197 194 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 15 41 23
198 195 โรงเรียนพุทธบารมี 13 41 21
199 199 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 6 22 10
200 200 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 11 20 18
201 201 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 6 11 9
202 202 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 37 58 52
203 204 โรงเรียนวัดบ้านจอม 5 18 8
204 205 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 4 10 7
205 206 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 3 4 3
206 207 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 28 55 40
207 208 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 2 4 3
208 210 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 7 7 7
209 211 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 26 43 40
210 215 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 11 25 14
211 216 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 33 70 51
212 217 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 4 10 6
213 220 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 9 31 11
214 219 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 21 51 22
215 213 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 9 31 17
216 126213 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 2 2 2
217 214 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 37 72 55
218 218 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 11 19 16
219 203 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 13 61 28
220 221 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 13 25 18
221 209 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 17 52 29
222 212 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 7 14 10
223 222 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 10 28 10
224 223 โรงเรียนวัดพลับพลา 19 35 25
225 224 โรงเรียนวัดสำโรง 27 50 40
226 225 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 15 21 17
227 226 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 27 44 34
228 198 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3 9 5
229 197 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 7 10 9
230 227 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 11 29 19
231 228 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 17 32 21
232 229 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 29 58 39
233 126229 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 1 1
234 230 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 24 37 29
235 231 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 37 88 59
236 232 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 20 35 29
237 233 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 22 96 43
238 002 โรงเรียนเขว้าศึกษา 7 14 12
239 196 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 13 32 24
รวม 2154 4755 3113
7868

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]