หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 ต.ค. 2557   14 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 5/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 5/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/2) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/3) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 5/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 5/3) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป.5/4) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 6/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 6/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 2/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป.2/2) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคณิตศาสตร์) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคณิตศาสตร์) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/5,ป4/5) และห้องวิทยาศาสตร์ 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 3/4) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องวิชาการ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้อง ป. 6/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้อง ป. 6/1) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (โรงอาหาร) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (โรงอาหาร) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (หอประชุม) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (หอประชุม) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (หอประชุม) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องสมุด) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (ห้องสมุด) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามหน้าเสาธง) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามหน้าเสาธง) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/1) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/3) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/3) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/4) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/5) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้อง ป. 6/5) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีใหญ่) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
16 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กด้านทิศตะวันออก) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
19 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
20 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีเล็กสนามวอลเลย์บอล) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 13 ต.ค. 2557 09.00-10.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 13 ต.ค. 2557 10.30-12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 13 ต.ค. 2557 13.00-14.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป บร 2 (เวทีห้องประชุม) 13 ต.ค. 2557 14.30-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง peer com)(เก็บตัวห้อง ป. 5/3,ป. 5/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง peer com)(เก็บตัวห้อง ป. 5/3,ป. 5/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง peer com)(เก็บตัวห้อง ป. 5/3,ป. 5/4) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 5/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 5/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้อง ป. 5/1) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (หอประชุม) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องอนุบาล 2/3) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องอนุบาล 2/3) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องอนุบาล 2/3) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิชาการ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิชาการ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องวิชาการ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องคอม 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 10) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป บร 2 (ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 ) หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโน๊ตบุ๊คมาเอง 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป บร 2 (ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3) หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโน๊ตบุ๊คมาเอง 13 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป บร 2 (ห้องคอม) ICT 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป บร 2 (ห้องคอม) ICT 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 1-2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 3) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์4- 5) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 6-7) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 7-8) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 9-10) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 11) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เต็นท์ 12) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องอนุบาล 1/1 - 1/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องอนุบาล 2/3-2/4) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ห้องอนุบาล 2/1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องอนุบาล 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 1) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
9 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องภาษาไทย) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (โรงอาหาร) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (โรงอาหาร) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 13 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (หน้าห้อง ป. 6/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (หน้าห้อง ป. 6/2) 13 ต.ค. 2557 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]