รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11 -12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน
 
1. นางวรินทร  เอิบอิ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ปลื้มกมล
 
1. นางวรินทร  เอิบอิ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยรัมย์
 
1. นางศิริรัตน์  คุ้มครอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธัญณรัตน์  มงคลไชยวัฒน์
 
1. นางวรรณา  โรจนาวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ละเอียด
 
1. นางวรสุดา  วงค์ธนานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงดวงพร   เรืองรัมย์
 
1. นางฐิตานันท์   ภิญโญพานิชย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  นพคุณ
 
1. นางรวงทอง  ศรีศุภมิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสุภาพ   เขื่อนคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. นางสาวสุภาวณี  ตะวันหะ
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. นางสาววาสนา  สมันชาติ
2. เด็กชายศิริโรจน์  รักษา
3. เด็กชายเปรมอนันต์  พรมวิจิตร
 
1. นางสมลักษณ์   ศรีแก้ว
2. นายอนุพร  ประไวย์
3. นางสมลักษณ์   ศรีแก้ว
4. นางสมลักษณ์   ศรีแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วัสสา
2. เด็กชายอรรถพร  สำราญดี
 
1. นายพิชา  คืบขุนทด
2. นางประไพ  คืบขุนทด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นางสาวเกตุศิรินทร์  พาเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  ทะกาเนนะ
 
1. นางบุษพร  โตหนึ่ง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล
 
1. นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธฤต  ขติฌานัง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงอุมา  สะเทิงรัมย์
 
1. นางสาวสุภาวดี  แสงโทโพธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กชายกริชเพชร  เจะรัมย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมแสน
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  รอบแคว้น
 
1. นางบรรจบ  วัฒนพงศ์ศิริ
2. นางสุรีย์ญา  สิริวิวัฒน์ธาดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงฐิติมา  รักกลาง
2. เด็กชายพิทักษ์  สารารัมย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  คมพิมาย
 
1. นายนิพล  อินนอก
2. นางพัทยา  อ้วนลาน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงนาทหทัย  รบศึก
2. เด็กหญิงวราพร  อุปชัย
3. เด็กหญิงเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์
 
1. นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์
2. นางสมถวิล  พรหมบุตร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  ทำสันเที๊ยะ
2. เด็กชายอนิรุษ  แก้วงาม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภูมิเย็น
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
2. นางสมจิต  แพนดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพิชาพร  กลมประโคน
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ชะลองรัมย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจณิสตา    บุญมี
2. เด็กหญิงอินทิรา    เสาโร
 
1. นางธัญญลักษณ์   ศรีอินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา
 
1. นางสาวนิตร  เหลาสา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายธีรพล  เพชรเลิศ
 
1. นางจิราพร  เจนไธสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  กรองมะเริง
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ชัยเสนา
2. เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย
3. เด็กชายพชร  โรจน์ศิริทรัพย์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
2. นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 1. เด็กหญิงวิชชุดา  คำพาย
2. เด็กหญิงสมฤดี  ด้วงประโคน
3. เด็กชายสุทัศน์  รักษา
 
1. นางกัลยาณี  สมัญญา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วิเศษสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐิญา   สุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   เถียรในเมือง
 
1. นางวาสนา   โสมกูล
2. นางสาวสุกัญญา   ละเอียดอ่อน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กชายพรรณา  มีศิริ
2. เด็กชายพลากร  มีมุข
3. เด็กชายวรัญญู  สีเสน่หา
 
1. นางสังวาลย์  นิลวรรณ์
2. นางสาวนงนุช  ชัยวารี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์อักษร
2. เด็กชายนรบดี  จิตรลม
3. เด็กชายวรยุทธ  หนูช้างสิงห์
 
1. นายสมส่วน  ชิงรัมย์
2. นางคนึงนิจ  บุราสิทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ที่รัก
2. นายธีรธง  ลามสีดา
3. เด็กหญิงสุทินา  สุหา
 
1. นายพิเชษฐ์  ที่รัก
2. นายบุญรอด  แสนหิน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐตฤณา  ราชโสม
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นิเวศสวรรค์
 
1. นางฑิตฐิตา  รัตนะวรรณ์
2. นางพวงผกา  อุตสาทรัพย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงนภัสรา  เชิดรัมย์
2. เด็กหญิงปวิตรา  งดงาม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เพชรศรี
 
1. นายธวัชชัย  มีสี
2. นางสาวจุไรลักษณ์  เจรัมย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายศุภวัฒน์  นิธุรัมย์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  จะเชนรัมย์
 
1. นางชนัญญา  สมานมาก
2. นางสาวสิุภาพร  จันเรือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสนุก 1. เด็กชายพันนา  ทองรักษ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  เจือจันทร์
 
1. นายสาคร  เปลี่ยนรัมย์
2. นางลาวัลย์  เปลี่ยนรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายเอกราช  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายไพฑูรย์  บุญศรีรัมย์
 
1. นางสาวเก้า  นิวารัมย์
2. นางวาสนา  โสมกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ถาธิ
2. เด็กชายอัฐฎาวุธ  ยวงไธสง
 
1. นายวิชิต   ละมุล
2. นางสาวสุภาวดี  แสงโทโพธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ชะอ้อนรัมย์
2. เด็กชายธนากร  ใจใหญ่
 
1. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
2. นางสุชาลินี  วงศ์มนัสนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มรกต
2. เด็กชายธีระวัฒน์  เจ๊ะรัมย์
 
1. นายสุกัลยา  โพธิงาม
2. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ชะหงษ์รัมย์
2. เด็กชายนพเก้า  บุญยงค์
 
1. นางสุกัลยา  โพธิงาม
2. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์   มงคลชัยวัฒน์
2. เด็กหญิงปรารถนา   ไกรปัญญาพร
3. เด็กหญิงพัชรพร   บุญญาธนพัฒน์
4. เด็กหญิงพิชามญช์   ศิริชัยจิรกุล
5. เด็กหญิงภุมรัตน์   กุลประโคน
 
1. นางเอื้อมพร   เชาวนกุล
2. นางฑิตดุษิตา   บัวศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เอรารัมย์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ปักกาโล
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  โอทารัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมานรัมย์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินต๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  มีคม
2. นายจำเริญ  มีคม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ยศแก้วกอง
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ประจง
3. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์เจริญ
4. เด็กหญิงสิรีธร  จงเทพ
5. เด็กหญิงสุมาพร  วิจิตรศักดิ์
 
1. นายวินัย  นัยศิริธนาวงศ์
2. นางสาวนฤมล   ประกะตัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ตุพิมาย
2. เด็กหญิงชลลดา  กริชยานนท์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิสัยรัมย์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พรมปุระ
5. เด็กหญิงปฏิมา  นานา
 
1. นางสาวอภิญญา  วิชัยรัมย์
2. นางสาวดวงพร  พรสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กหญิงชนิสรา   พยัคฆะ
2. เด็กหญิงชลิตา   แสวงรัมย์
3. เด็กหญิงดารากร   วิเศษสัตย์
4. เด็กหญิงภณิดา   ภุ่มพันธ์
5. เด็กหญิงยุวดี   จำนงมี
 
1. นางเอื้อมพร    บ่อไทย
2. นายบุญมา   บ่อไทย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขุนคิ้ม
2. เด็กหญิงฐานะมาศ   วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐิชา  คะเรรัมย์
4. เด็กหญิงธัศมาภรณ์  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงปาลิตา  เงินแพง
 
1. นางนฤภร  พรหมบุตร
2. นางสาวจรรยาพร  นครแสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงจนิตา  ใบมาก
2. เด็กหญิงชนาภา  เจียมรัมย์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โจมรัมย์
4. เด็กชายรุ่ามัณ  บัวแสงใส
5. เด็กหญิงอัมพร  กล้าหาญ
 
1. นายบารมี  ศรีรักษา
2. นางรพีพร  ศรีรักษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฏิปาสวี   วาลีประโคน
2. เด็กชายณรงวิทย์  อังกุลดี
3. เด็กหญิงณิชารีย์   สีโสภณ
4. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  จงปัตนา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   แป้นทอง
 
1. นางรัฐกานต์   ล้อธีรพันธ์
2. นายเรืองยศ   ล้อธีรพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสะอาด 1. เด็กชายกรวิทย์  บุญเบ้า
2. เด็กหญิงกฤติมา  พิเนตร
3. เด็กชายชินวัตร  บุญยิ่ง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดวงศรี
6. เด็กชายบวรทิพย์  เตชะวงษ์
7. เด็กชายบัญญวัติ  พรมดอนกอย
8. เด็กหญิงปิยะมาศ  บุตรดี
9. เด็กชายปุลวัชร  พ่อไชยราช
10. เด็กชายพยุงศักดิ์  สะเทียนรัมย์
11. เด็กชายภราดร  พิเศษ
12. เด็กชายภูริพัฒน์  สุมะหิงพันธ์
13. เด็กชายวชิรวิทย์  พิระชัย
14. เด็กชายศรุตะ  จานิกร
15. เด็กชายสราวุธ  พันธ์เพชร
16. เด็กหญิงเคทชิกานต์  พิศวงษ์
 
1. นายสุริยา  ศิริสอน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กหญิงสุภัทรชา  ศิริศักดิ์
 
1. นางฉัฐธยาณ์  สุวรรณศรีทวี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  เปลี่ยนกลาง
 
1. นางพรทิวา  แก้วกาญจน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายชินพัฒน์   ศรีทอง
 
1. นายลำปาง  หมื่นหาวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิพล  เฮงขวัญ
2. เด็กหญิงมนทิรา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  วาปีโส
2. นางมนทกานต์  ดาทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สิงห์โพนทัน
2. เด็กชายธีรเดช  อ่อนศรี
 
1. นายสุวัฒน์  เต็มเกษม
2. นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายศิขรินทร์   บุรินรัมย์
2. เด็กหญิงอมิตตา   จำเริญพาน
 
1. นางอรุณณี   สท้านพล
2. นางบุศรา   พิทยานันทกุล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  คดสำโรง
2. เด็กหญิงกุลปรียา  สุขแสนสุข
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เณรชู
4. เด็กหญิงนภสร  ศรีสะอาด
5. เด็กหญิงประภาศิริ  สาลี
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  โสภากุล
7. เด็กหญิงปานุชาติ  กิ่งหว้ากลาง
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เรืองฤทธิ์
9. เด็กหญิงอภิสรา  วิหกเหิน
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ดอนเส
 
1. นางอรวรรณ  พันธุยา
2. นางปทิตตา  เพ็ชรน้อย
3. นางเพ็ญประภา  โยเหลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  เชื้อพรม
3. เด็กหญิงนริสรา  ซุนเฮงกุล
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  วูประโคน
5. เด็กหญิงปรีญากรณ์  ชะนะนาน
6. เด็กชายพงศกร  ประสพพงษ์
7. เด็กหญิงพรสุดา  ลำพันธ์
8. เด็กหญิงพิชชา  ไพรชัฏ
9. เด็กหญิงพิศมัย  สุดดี
10. เด็กหญิงฤดีมาศ  โกเลือน
11. เด็กหญิงวรรณิดา  กระชูรัมย์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  วิจิตรศักดิ์
13. เด็กหญิงสุทธิดา  ริ้วกระโทก
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ไชยแสง
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชาญชาติ
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
2. นายศึกษา  มุ่งดี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิทักษ์สงค์
2. เด็กหญิงกุญมาศ  มะหิงพันธ์
3. เด็กหญิงจิรานันต์  นิ่มพันธ์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วิจิตรศักดิ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะนะนาน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  อักษรวุฒิ
7. เด็กหญิงธนัญญา  สาโรจน์
8. เด็กหญิงมธุรดา  นิ่มพันธ์
9. เด็กหญิงรลินธร  มหิงพันธ์
10. เด็กหญิงศิริยากร  วิจิตรศักดิ์
11. เด็กหญิงศุภัทนิดา  ขวาหาญ
12. เด็กหญิงอรดี  สวัสดี
13. เด็กหญิงอรยา  สวัสดี
14. เด็กหญิงอัจฉรา  สาโรจน์
15. เด็กหญิงอารียา  โกเลือน
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ปะรินรัมย์
3. นางสาวนุชรี  สุขประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชดาภร  สอนภักดี
2. เด็กหญิงชลธร  อินยาพงษ์
 
1. นางกัญญ์ณพัชญ์  วิวัตรชัย
2. นายประกาศิต  รินไธสง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกัลยา  เพียงสองชั้น
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เต็งผักแว่น
 
1. นายประจักษ์  ทานคำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  อุบลเผื่อน
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  สำกลาง
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายคฑาวุธ  บุญยงค์
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 1. เด็กหญิงวรนันท์  โพธิบัติ
 
1. นางสุภาพร  สาระรัตน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงลดามาศ  สำกลาง
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายชลทรัพย์  เจริญสุข
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสิรินญญากร  สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงนริศรา  ภาษาสุข
 
1. นายณภัทฏ์  ภาษาสุข
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธัญสุดา   รอบรู้
2. เด็กหญิงสิริโสรัจจ์   โสระวงค์
 
1. นางดอกอ้อ   แซกรัมย์
2. นางบุญจิรา   แวววุฒินันท์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงพิมพนา  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผดุงพล
 
1. นางสุนันทา  วิชวรีย์
2. นางพรรณพร  ลุงไธสง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายณัฐพนธ์   เขิบสูงเนิน
2. เด็กหญิงวรรณิภา   นาคินชาติ
 
1. นางสาวฐิติมา   ตั้งสกุล
2. นางจิรันธนิน   ขันติโชติบริบูรณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายวิษณุ  สามิภักดิ์
 
1. นายเฉลิมชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจัตุพล  ทราบรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จิตรพล
3. เด็กชายเกรียงไกร   คำแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายพรชัย  ปักกเคทาติ
2. เด็กชายวัชรพล   แก้วธรรม
3. เด็กชายอนันต์   วรรณกิจ
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายธนายงค์  ทองเจ้า
2. เด็กชายธเนศ  ขำภิรมย์
3. เด็กชายศักดา  เชิดชัย
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
2. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายฉัตรชัย  แทนหอม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน   ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร   แก้วจงกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  สำราญพันธ์
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายจีรายุทร   อุตมะ
 
1. นางพรวิไล   จุลเสวก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ปานเกิด
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิจิตรศักดิ์
 
1. นายกนกพงศ์  สีนาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายรัชพล   ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร   แก้วจงกล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา   นพรัตน์
 
1. นางพรวิไล   จุลเสวก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสายใจ   ไทยยินดี
 
1. นายภิรมย์   วัชรินทรางกูร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ผมทำ
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พันทอง
 
1. นายวรเศรษฐ์  แสงสุนานนท์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวิชุดา  ดัดถุยาวัตร
 
1. นายปฐมพร  ปะสุตัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลพัชร   พัชรมนตรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร   รัตนพิมพ์
3. เด็กชายพลพัชร   พัชรมนตรี
4. เด็กหญิงรักกัญญ์ญา   ศิริเลขอนันต์
5. เด็กชายรัชพล   แช่มรัมย์
6. เด็กหญิงศศิเอมอร   ดาวรีรัมย์
7. เด็กหญิงอาจนรี   ตรีสกุลวงษ์
8. เด็กหญิงอาทิตยา   พิมสวัสดิ์
 
1. นายอาทิตย์   มณีวรรณ
2. นายภิรมย์   วัชรินทรางกูร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกฤษณา   บุญยงค์
2. เด็กหญิงกัณติชา   นาคปก
3. เด็กหญิงกาญจนา   วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติมา   สายศรี
5. เด็กหญิงณิชกุล   แว่นรัมย์
6. เด็กหญิงดวงดาว   แก้วฉลาด
7. เด็กหญิงธัญพิชชา   อะโคจันทร์
8. เด็กหญิงธิติสุดา   พรหมบุตร
9. เด็กหญิงนนธิชา   วิชาพูล
10. เด็กหญิงบดินทร์   ดำริรัมย์
11. เด็กหญิงปาริชาติ   โพธิ์ดนัย
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   กล่ำอุไร
13. เด็กหญิงพีรญา มาศรักษา  มาศรักษา
14. เด็กหญิงภัทรลาภา   ธานีวรรณ
15. เด็กหญิงรัตติมา   มาศรักษา
16. เด็กหญิงสิริมาศ   สวัสดิ์รัมย์
17. เด็กหญิงอิสรา   ขันเสน
18. เด็กหญิงเมธาพร   พวงเพชร
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สรประสิทธิ์
20. เด็กหญิงโมทนา   นันทพันธ์
 
1. นายพิษณุ   ไสยประจำ
2. นายภิรมย์   วัชรินทรางกูล
3. นายนันทพร   ฮิวจ์ส
4. นางสาวนฤมล   เรืองประโคน
5. นายบุญล้อม   ถิ่นทัพไทย
6. นายบุญล้อม   ถิ่นทัพไทย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แก่นจรัสแสง
2. นายยศธนา   มุ่งแสง
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ปักสาร
4. นายอนุชิต   แดนคำสาร
5. เด็กชายอุฬาร    สุภาพงษ์
 
1. นายอรัญ   ธุระศรี
2. นางนุสรา  สุวรรณสงคราม
3. นางสาวกรรณิการ์  ทัพขวา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กชายพิชาติ  บุญรอดด้วง
 
1. นางทวิรสน์  พลรัมย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ปาราชิตัง
 
1. ดร.พัชร์รัศมิ์  อมรพลัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิรัมย์
 
1. นางวรุณกาญจน์  ธเนศรัตน์กิติกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายวรฤทธิ์   ทราบรัมย์
 
1. นางสาวกัลยา   ศรีธรรมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กหญิงภัควิภา  ประโลมรัมย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  เที่ยงแท้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เอการัมย์
 
1. นายวัฒนา  วงศ์แหล้
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงปริมาตร  สุจิตร
 
1. นายวิทวัส  ธวัชชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กชายอัษฎายุท  อาจรัมย์
 
1. นางกุลนันท์  กงประโคน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงสุรีนา  แบร์เกอร์
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ทะนันไชย
 
1. นางสาวหรรษา  ช่วงเทียมหงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ปภัสโร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กชายมานะ  เซรัมย์
 
1. นายวินัย  ยืนชนม์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เครือจันทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  อินทุลักษณ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายณัฐพล   พงษ์ศรี
 
1. นางสาวกัลยา   ศรีธรรมา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มารศรี
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงกุลกริยา  คล้ายแจ้ง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ปักการะเน
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เบียบรัมย์
4. เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  คติรัมย์
6. เด็กหญิงดุจหทัยชนก  ทองธนาาวัฒน์
7. เด็กหญิงธัญชนก  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาประจักษ์
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์รัมย์
10. เด็กหญิงปวริสา  สระบัว
11. เด็กหญิงปิตมณี  สามคูเมือง
12. เด็กหญิงพงศ์สุภา  โพธิ์จันดี
13. เด็กหญิงภูริตา  ตีระมาศวณิช
14. เด็กหญิงยุพารัตน์  นันทะ
15. เด็กหญิงลลิตา  นาชีวา
16. เด็กหญิงวรนุช  ชั้นพิภพ
17. เด็กหญิงวรัญฌา  ชาญรัมย์
18. เด็กหญิงวราลี  บุญครอง
19. เด็กหญิงวริษฐา  เหลืองอุดมชัย
20. เด็กหญิงศรุตา  บุญเพชร
21. เด็กหญิงศลิษา  คำโกฎ
22. เด็กชายสุรนันท์  ผิวจันทร์
23. เด็กหญิงอรธิรา  วิศิษฏ์ศิลป์
24. เด็กหญิงอรศศิร์  คลังหิรัญ
25. เด็กหญิงอารยา  อดุลรัมย์
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายธนานนท์  เพ็ชชาย
2. นางสาวนิรชา  ไลไธสง
3. เด็กชายพิรภพ  ปะนามะสา
4. นางสาวพิราวรรณ  เอี่ยมศรี
5. นางสาวรัตนาวดี  รัตนนท์
6. นางสาววิไลภรณ์  พงษ์เจริญ
7. เด็กชายอธิศักดิ์  แสนสระ
8. นายอรรถชัย  บุตรโคตร
9. เด็กชายอัสนะ  หงษ์หาชาติ
10. นางสาวอุไรวรรณ  ที่รัก
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
2. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
3. นางสาวสุพัตรา  ทานคำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สะท้านถิ่น
2. เด็กชายขุนเดช  สุมะหิงพันธ์
3. เด็กชายธิวาทัศน์  ลุกราช
4. เด็กหญิงปาริชาติ  กาจักร
5. เด็กหญิงรัตนา  พลเมือง
6. เด็กชายอภินันท์  น้อยปินตา
7. เด็กชายอภิรักษ์  น้อยปินตา
8. เด็กหญิงอมรทิพย์  คนยั่ง
 
1. นายภาสกร  ศรีดางาม
2. นายประสงค์  เหลาฉลาด
3. นางสาวณัฏฐพัชร์  ศรีเมืองแก้ว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายกรลาภ  เกรัมย์
2. เด็กชายธนากูล  มะโนรัมย์
3. เด็กชายนิคม  กล้าณรงค์
4. เด็กหญิงวันนิดา  พรมศรี
5. เด็กหญิงสุลัดดา  การัมย์
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วกัลยา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา  ไพเราะ
3. นางสาวพิมลมาศ  กระมลมานิต
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงวิภา  สุทธิ
2. เด็กหญิงศันสนีย์  สุทธิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เปียนประโคน
4. เด็กหญิงสุนิสา  กล้าณรงค์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงเกวลี  โยธะประโคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
2. นางมยุรี  ชัยสมัคร
3. นางสาววรัญญา  สิงห์สั่งถ้ำ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เทียมเนตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  มอญรัมย์
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  โคมารัมย์
4. เด็กหญิงนันทนา  สิบรัมย์
5. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมเนียม
6. เด็กหญิงสวนทอง  จุมรัมย์
7. เด็กหญิงสิรินาถ  โสวะภาพ
8. เด็กหญิงสุวนันท์  นิชัย
9. เด็กหญิงอารียา  เทวารัมย์
 
1. นางจินตนา  พรหมทองพันธ์
2. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงธนัชญา   อัตวิชา
3. เด็กหญิงธัญชนก   เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงลลิตา   กะประโคน
5. เด็กหญิงศศิชา   พันโยศรี
6. เด็กหญิงสุธัญญา    แซกรัมย์
 
1. นางสาวสายชน   คบทองหลาง
2. นางสุวิมล   ประกาศวุฒิชน
3. นางธัญญา    สุดสายเนตร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันยา  แพงงาม
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขันยา
3. เด็กหญิงพรชิตา  กันนิกา
4. เด็กหญิงศิภาภรณ์  ไชโย
5. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ขาว
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ศาลาทอง
7. เด็กหญิงอภิญญา  แสงรัมย์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  การะเกต
9. เด็กหญิงเจนธีรา  ปิ่นสกุล
 
1. นางพจนา  อาจเอี่ยม
2. นายวารินทร์  บริบุตร
3. นายสุพัฒน์  บุญปก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลทิชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิรประภา  นาคกระแสร์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ก่อวัฒนา
4. เด็กหญิงญาณินทร์  พลพวก
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชัยรัมย์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  จาดจร
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุฒิวิทยานันท์
9. เด็กหญิงแพรวา  ชิดรัมย์
 
1. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
2. นางสาวฐิติมา  มหิมา
3. นางสาวโสรญา  สีอุเป
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงช่อผกา  สาเหลา
2. เด็กชายตะวัน  จิตรแม้น
 
1. นางสุกัญญา  หาดี
2. นายทรงภพ  แสงตระการ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกาญ  บูชา
 
1. นางสาวพีระพรรณ  ทวีภักดีเสมอ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงเจมมี่   สวาฟเฟอร์
 
1. Mrs.Rhesie Rhodora   P.Aruta
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงนิภาพร  จะชานรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงอนรรฆอร  สำเร็จรัมย์
 
1. นางสาวดวงนภา  กัณหา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 1. เด็กชายอิงครัตน์  ปมรัมย์
 
1. นายสาธร  สุขสมบูรณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภาคศรี
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนฤดี   ปรีฐนันท์
 
1. นางขษิษฐา   นิวัฒนุวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงอริสา  จะเรียนรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กชายอัลจู เอ   กิลเลียนโน
 
1. MissALMA  A GUILLENO
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญพร
2. เด็กหญิงกันยา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงชนาภา  มนตะราช
4. เด็กชายนพดล  วิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงศิริพร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรวรินทร์  สำเริงรัมย์
2. นางสิริกาญจน์  ธัญโรจวรภัทร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ดีพันธ์
 
1. MissMa  Jingsu
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงนิภา  ม่วงดี
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คาน
 
1. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
2. นางจิตรอารีย์  ไชยสุวรรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงพชรพร   ประชาชิตร
2. เด็กหญิงพิชชาวีร์   ห่อไธสง
 
1. นางสาวน้ำฝน   วุฑฒกนก
2. นางสาวน้ำฝน   วุฑฒกนก
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  แก้วนาพันธ์
2. เด็กชายธนพล  เลไธสง
3. เด็กชายนฤเดช  กิ่งแก้ว
4. เด็กชายภูดิศ  ทุมโคตร
5. เด็กชายสุพจน์  ประธาน
6. เด็กชายอิทธิพล  แทนคำ
 
1. นายประจักษ์  ปาปะเก
2. นางธนิดา  ประสีระเตสัง
3. นายวีรสิทธิ์  เกษรนวล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายบุญถึง  นิรัมย์
2. เด็กชายศุภกิตต์  จะรอนรัมย์
3. เด็กชายสถาพร  วิจิตรวาริน
4. เด็กชายสาริน  สายศ
5. เด็กชายสุภัทร  สุขไกร
6. เด็กชายอรุณศักดิ์  ทองสมุด
 
1. นายวุฒิพงษ์  อินทุลักษณ์
2. นายชนาธิป  หวองวิทยา
3. นายสุนทร  เขียวอ่อน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายบุญเย็น  สุขไกร
2. เด็กชายปองพล  วนวงศ์
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  เสนาบูรณ์
4. เด็กชายวรวิทย์  ศรีชัยภูมิ
5. เด็กชายศักรินทร์  ศรีตระกูล
6. เด็กชายสุทัศน์  ยินดีรัมย์
7. เด็กชายสุทัศน์  จันทินมาทร
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ปรากฎหาร
 
1. นายไชยา  บัวลอย
2. นางจิตรอารีย์  ไชยสุวรรณ์
3. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกุสุมา   โสระวงค์
2. เด็กหญิงจัตตุพร   ผมทำ
3. เด็กหญิงธิฎารัตน์   มะณีเติม
4. เด็กหญิงนฤมล  สุขวิเศษ
5. เด็กหญิงนิรยา   เขิบสูงเนิน
6. เด็กชายปริยาภรณ์   ชุ่มวิเชียร
7. เด็กหญิงพรรวดี  ฮาสูงเนิน
8. เด็กชายภูชิสส์   เจิมทองหลาง
9. เด็กหญิงสุชานรี  นัคฆะวงค์
10. เด็กหญิงสุพัตรา   โชติประเสริฐ
 
1. นางจิรันธนิน    ขันติโชติบริบูรณ์
2. นางสาวฐิติมา   ตั้งสกุล
3. นายสุรเทพ  ไชยสาร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เกิดรัมย์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชำนาญรัมย์
3. เด็กชายทิว  ผึ้งคุ้ม
4. เด็กชายธนวัฒน์  สอนงาม
5. เด็กชายธนากร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยาวลักษณ์
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  เกิดรัมย์
8. เด็กชายยศวัฒน์  ทิพย์ธรรมมา
9. เด็กชายสรรเพชญ  จันทร์สอน
10. เด็กชายสุพงษ์ศักดิ์  มงคลกูล
 
1. นางชฎากร  ประเสริฐโส
2. นางสาวสงบ  อุบลเผื่อน
3. นายยุทธพงษ์   ประเสริฐโส
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ปะติโก
2. เด็กหญิงพิมพ์ลพัตร  มณีศรี
3. เด็กชายพิเชษฐ์  บุญมาก
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริสอน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พะเนิกรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไตรจักร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชะรุมรัมย์
 
1. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
2. นางจินตนา  พรหมทองพันธ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกรกนก  ใจกล้า
2. เด็กหญิงธิญาดา  สะรารัมย์
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  เจียมทอง
 
1. นางสาวศุภาพัช  ลือนาม
2. นางสาวเบญญาภา  บุตรสีทา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  อ่อนสำอาง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  คงคา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์ณรินทร์
 
1. นางสาวศุภาพัช  ลือนาม
2. นางรัชนีกร  จันตะคุปต์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  สื่อกลาง
2. เด็กชายวสุ  สิริประภากร
 
1. นายสาโรจน์  บูชารัมย์
2. นางอรดี  ศรีรัตน์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงกิรติมุกข์  สมนึก
2. เด็กหญิงอริสา  สุขรินทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ฉายา
2. นางจงรัก  โสมวงค์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายวรรัตน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางสมพิศ  หมวดประโคน
2. นางสาวอริศรา  วิสัยเกตุ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณิชมน  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สงมา
 
1. นางสาวมะลิ  ทนกระโทก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  สุวรรณธาดา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงจันทยา  แปนกอง
 
1. นางนงลักษณ์  ฉายา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์
 
1. นายอรรถโกวิท  ไชยประเสริฐ
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 1. เด็กหญิงวรรณพร  มุ่งดี
 
1. นายธรรมประยูร  สถิตรัมย์
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายอานนท์  แขกทอง
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บุญเครื่อง
 
1. นายสุวรรณ์  ยศหนองทุ่ม
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายอัศกร  ผลทำมา
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายอำนาจ  ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสินีนาถ  พัวอุดมเจริญ
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายกิตติกร  ดำสนวน
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   เพียงสุวรรณ์
 
1. นายยรรยง   บ่อไทย
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายรุ่งจิรารักษ์  ตั้งใจ
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กหญิงกัลยากร   แอมรัมย์
2. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายจิรายุทธ   ลุสมบัติ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ   มันสลาย
5. เด็กหญิงจุฑาพร   เททะสังข์
6. เด็กหญิงฉวีวรรณ   ฉิมมาลี
7. เด็กชายชิษณุพงศ์   เพียงสุวรรณ
8. เด็กหญิงทัศวรรณ   กกรัมย์
9. เด็กชายธนากร   สายบา
10. เด็กชายธนาธร   เหง่าพันธ์
11. เด็กหญิงน้ำฝน   แนมกลาง
12. เด็กชายปิยพงษ์   พิทักษี
13. เด็กชายพิพัฒน์   บ่อไทย
14. เด็กหญิงพิมลดา   ชำนาญเท
15. เด็กหญิงรดาพร   บ่อไทย
16. เด็กหญิงรังษิยา   แก้วนาพันธ์
17. เด็กหญิงรัตนวลี   สะอิ้งรัมย์
18. เด็กหญิงวนิดา   สวัสดีลาภา
19. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    เข็มขาว
20. เด็กชายวัชรายุทธ   ผายพิมาย
21. เด็กหญิงวาโย   พรมลักษณ์
22. เด็กชายวีระพันธ์    วิเศษสัตย์
23. เด็กหญิงศศิธร   จันโท
24. เด็กหญิงศุภลักษณ์   บุญมาก
25. เด็กหญิงอทิพร   พิมอักษร
26. เด็กหญิงอรวรรณ   วิเศษนคร
27. เด็กชายอัษฎาวุธ   เข็มขาว
28. เด็กหญิงอารียา   นาราษฎร์
29. เด็กชายเกียรติชัย    มุ่งกลาง
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชุมรัมย์
 
1. นายยรรยง   บ่อไทย
2. นายบุญมา   บ่อไทย
3. นายพินัย   วิเชียรสินธุ์
4. นางสกาวเดือน   เอี่ยมสร้อย
5. นางสาวอรพรรณ   แสนเภา
6. นายอวิรุทธ์   ปรินทอง
7. นางสาวภัทรนิชา    สุดตาชาติ
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ด้วงเอก
2. เด็กชายจรัญชัย  คตโคตร
3. เด็กหญิงจิตติมา  มณีเติม
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระบัดทอง
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ชุยรัมย์
6. เด็กชายตะวัน  คิดอยู่
7. เด็กชายธนวัฒน์  โพนไธสง
8. เด็กชายธีรดนย์  จันทร์เขียว
9. เด็กหญิงนริศรา  พันธ์นาม
10. เด็กหญิงปณิตา  กิ่งกันหา
11. เด็กหญิงปถินพิทภ์  เศรษฐาพิชญุตม์
12. เด็กหญิงปทิตตา  สุรีรัมย์
13. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคพิมาย
14. เด็กหญิงพันศินา  ใสจันทึก
15. เด็กหญิงพิมพ์พร  นิลพยัคฆ์
16. เด็กชายพีรพัฒน์  คลองยุทธ
17. เด็กหญิงฟ้าใส  สุรีรัมย์
18. เด็กชายภัทราวุธ  ไวยพจนี
19. เด็กชายภูผา  โนนตานอก
20. เด็กชายภูริภัทร  ชัยรัมย์
21. เด็กชายรัชชานนท์  ปานทอง
22. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีเชื้อ
23. เด็กชายศิวัช  เชียรรัมย์
24. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสนิท
25. เด็กหญิงสุธิดา  บุญหว่าน
26. เด็กหญิงอธิชา  ยูซูฟี
27. เด็กหญิงอาทิตยา  กุ้งมะเริง
28. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีงูเหลือม
29. เด็กชายเทิดศักดิ์  ช่วงชัยยะ
30. เด็กหญิงโสภิตา  โสมกุล
 
1. นางสาวดวงพร  สดรัมย์
2. นายพลากร  ศรีเสริม
3. นางวิบูรณ์มาศ  วัฒนะพิเจตน์
4. นางสาวกัญชนก  กามะพร
5. นางสุนันทา  ศรีหงส์
6. นางกุลฑีรา  ตาทอง
7. นางอรณัชชา  ศรีเสริม
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุชาดา   เย็นใจ
2. เด็กหญิงอรทิพา   คะเย็นรัมย์
 
1. นางแวววลี   สิริวรจรรยาดี
2. นางแวววลี   สิริวรจรรยาดี
 
158 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พัลวัล
2. เด็กหญิงศรินรัตน์   ทนันท์ธัญบูรณ์
 
1. นางนพคุณ   ทองบ่อ
2. นางทศเพชร   บุญยงค์
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงนิธิพร  ขจัดโรคา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ขจัดโรคา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แคนรัมย์
 
1. นายปรีชา  ละอองเอก
2. นายจีระ  ซ่อนกลิ่น
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. นายวันชนะ   เสกรัมย์
2. นายอนุภาพ   ทองอยู่
 
1. นายนิรุจณ์   บุญเย็น
2. นางสาวชลีพร   ตาทอง
 
161 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. นางสาวนิจิรา   พวงมาลัย
2. นางสาวสุธาทิพย์   ยุตะขบ
 
1. นางสาวชลีพร   ตาทอง
2. นายนิรุจณ์   บุญเย็น
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธนาธิษณ์  รัตนถาวร
2. เด็กชายเย็นกลางเพิลง  สิงห์คำ
 
1. นายสุพจน์  มูลรังสี
2. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์   สุภาสิทธิ์
2. นางสาววศิริลักษณ์   พิมอักษร
 
1. นายนิรุจณ์   บุญเย็น
2. นางสาวชลีพร   ตาทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายนันทพงษ์  ชวนรัมย์
2. เด็กชายสรวิศ  คงกอง
 
1. นายขวัญชัย  ประภาสัจจะเวทย์
2. นางสาวอรนุช  ทองสุโขวงศ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  อายุกลาง
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ภิญโญ
 
1. นายสุภักดิ์  วรชัย
2. นายนิมิตร  แปลงไธสง
 
166 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายปรเมศ  จันทะบาล
2. เด็กชายอานนท์  ชวนรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  ประภาสัจจะเวทย์
2. นางสาวอรนุช  ทองสุโขวงศ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนบุตร
2. เด็กชายสุภศิน  เติมบุญวนิชย์
 
1. นายสุริยา  ละมุล
2. นายชาญชัย  ภะคะโต
 
168 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพาชาติ
2. เด็กชายสรายุทธ  เซิมรัมย์
 
1. นางกนกกร  จงกลาง
2. นางอุมา  เรียงไธสง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองนาค
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วิชาดี
3. เด็กชายสิทธิธรรม  รักษา
 
1. นางศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายนภัทร  พลเจริญ
2. เด็กชายนวมินทร์   พจนกุล
3. เด็กชายสมรักษ์   แผ้วพลสง
 
1. นางทิพย์วรรณ   เพ็งศรี
2. นางธนัดดา   วิเศษรัมย์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จงพินิจ
2. เด็กชายพชสิทธิ์  จำเนียรกูล
3. เด็กชายเอกลัษณ์  คงพลปาน
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 1. เด็กชายชัชรินทร์  ชูชีพ
2. เด็กชายศราวุธ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงเจริญ
 
1. นายประจักษ์  ปาปะเก
2. นางนวลพรรณ  ประกอบมิตร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงบุศกร  กะการัมย์
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ  ทรงราศรี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยืนยาว
 
1. นายปรีชา  จันทร์สอน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  นาโน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลิศไธสง
3. เด็กหญิงพรรวิษา  เพ็งพินิจ
4. เด็กหญิงสกุลรัฐ  ทรายทะเล
5. เด็กหญิงสุกัญญา  วิจิตรศักดิ์
6. เด็กหญิงอรทัย  จันตะเคียน
 
1. นางพัชราภรณ์  ไร่ขาม
2. นางกานดา  การะเกด
3. นางสาวอนงค์  สมิงรัมย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. นางสาวนันธินี   ไกรปุย
2. นางสาวปุณิกา   ตุพิมาย
3. นางสาววิยดา    แสงมณี
4. นางสาววิไลภรณ์   อั่นไธสง
5. นางสาวสุนิษา   เภสัชชา
6. นางสาวอำพัน    บ่มกลาง
 
1. นายปิยพล   วงศ์ประสิทธิ์
2. นางกนกกร   จงกลาง
3. นางสุภาพรรณ   ยอดอ่อน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัลยากร   ทัศนาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา   นุยืนรัมย์
3. เด็กหญิงปพิชญา   แวววุฒินันท์
 
1. นางอมรา   บุญนำพา
2. นางสาวิตรี   ทัศนาวิวัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  พินิจ
 
1. นางศิริลักษณ์  มีสุข
2. นายภูวนัตถ์  ชาญวาทิก
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจุธาลักษณ์  พุทธชาติ
2. เด็กหญิงนันทิพร  เนินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสาลี
 
1. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
2. นายคณาพจน์  พิสุทธิ์ธนภัทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   โพธิ์เข็ม
2. เด็กหญิงปิยะมาศ    ห่ามผักแว่น
3. เด็กหญิงวนิดา   รักถนอม
 
1. นายสุวัฒน์   ทับทันธนากูล
2. นางสาวสุชาดา   สิงห์โพนทัน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  สารารัมย์
2. นางสาวสุวรรณี  เติมพันธ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  ผิวทองหลาง
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ
2. นางมยุรา  เสรีวัฒน์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีล้วน
2. เด็กชายธนากร  กระรัมย์
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  จันท์ลา
 
1. นางวิภัสรา  ศรนารายณ์
2. นางวรัทยา  ดอกเข็ม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุรินทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดาพร  สุเบ้า
3. เด็กหญิงโสริยา  ยิ่งยอด
 
1. นางสาวอารีย์  สุรินทร
2. นางรักคณา  ไชยทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกนกรส  กิจสกุลภักดี
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ภูกองชัย
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เดชแสง
 
1. นางวิราพร  รุ่งโรจน์
2. นางสาวกัญญา  ไผ่ดีนุกูล
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงญานิศา  มาลัยสวรรค์
2. เด็กหญิงพัชรา  สีสืบมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เบ้ามีศรี
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวรัตติกาล  บุญแจ้ง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพรชิตา  หวังผล
2. เด็กหญิงพิยดา  กมล
3. เด็กชายวัฒนพงษ์  แสนเลิศ
 
1. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
2. นางนันทนา  ชะวูรัมย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายปณิวัตร  เลื่อยคล่อง
2. เด็กชายภัสกร  ศรีตะกร
3. เด็กชายวีระกร  ปัญญา
 
1. นางสุมิตรา  พิสุทธิ์ธนภัทร์
2. นายคณาพจน์  พิสุทธิ์ธนภัทร์
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายกฤษณะ  อุดทาพงษ์
 
1. นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1. เด็กชายกิตติธร  วงษ์สมศรี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ดงเย็น
3. เด็กหญิงพิจิตรา  มณีทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปะโสทะกัง
2. นางสาวกาญจนา  ยอดสิงห์
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวลัย  อาจสม
2. เด็กหญิงพรธีรา  สีตะกอน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทำจันทา
 
1. นางสาวสุวารี  สิงหชัย
2. นางเพ็ญศรี  เต็มเกษม
 
190 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธราธิป  ตู้สำราญ
 
1. นางสาวชมพู่  อาจเสียงรัมย์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงศานันทินี  เตียงงา
 
1. นางจารุวรรณ  คาโส
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กะสันรัมย์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ตะวันหะ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายคีตภัทร  จันทร์ทิพย์
 
1. นางปองลักษมณ์  สายวงวษ์
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหวารัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  สุขตาม
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุขสำราญ
 
1. นายนนทกร  จันทร์พวง
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  กาละสีรัมย์
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงพรวิไล  ทิรอดรัมย์
 
1. นางสาววิลัดดา   โพธิ์เงิน
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายธีรยุทธ  คนซื่อ
 
1. นางสาวพิมลมาศ  กระมลมานิต
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เสือไธสง
3. เด็กชายสุบรรณ  โปร่งทะเล
 
1. นางวลัยพันธ์  มาสันเที๊ยะ
2. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิตรทิพย์  เขมะชรินทร์
2. เด็กชายณัฐดนัย  ดีด้วยชาติ
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ลิ้นทองคำ
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
2. นางอนงค์  ศิลปสมศักดิ์
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงสุชาดา  จะเชนรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เอ็มประโคน
 
1. นางสิริวิมล  อภิสุขสิริ
2. นางปราณี  โคตรวงษ์
 
202 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พาพาน
2. เด็กชายสุรชัย  วงเชียงขวาง
 
1. นางสาววนิดา  มะนู
2. นางจันทร์เพ็ญ  หลักบุญ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายกฤษกร  สุดชนะ
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงดารณีนุช  นุวงศ์
 
1. นางบัญญัติ  ประจันบาล
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชื่ินรส
 
1. นางทัศนีย์  เทียมวงษ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายวิทยา  ศิลาแก้ว
 
1. นางจุฬารัตน์  แถวไธสง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1. เด็กหญิงชดาภรณ์  อาญาเมือง
 
1. นางสาวกิตติยา  แก้วหล้า
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กหญิงกษมา   ผลทวี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ช่อจำปา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โสภูงา
4. เด็กหญิงนุชวรา   วิเศษสัตย์
5. เด็กหญิงบุณยาพร   โจกกระโทก
6. เด็กหญิงสุพัตรา   โคตรเจริญ
7. เด็กหญิงเบญญทิพย์    อุทธาพงษ์
 
1. นายปิยพล   วงศ์ประสิทธิ์
2. นายนิรมิตรเนรมิตร  ชวดรัมย์
3. นางรสสุคนธ์   พูนกลาง
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายพรรษา  โปร่งทะเล
 
1. นายภูษิต  ทรงประโคน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กชายนรวิชญ์  ขจัดโรคา
 
1. นายสมชาย  ไชยศรีรัมย์
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ดวงทิพย์
 
1. นางสาวดิศราภรณ์   มหาราช
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 1. เด็กหญิงวีนัส  สืบเลย
 
1. นางเตือนใจ  ปานาลาด
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินสำราญ
 
1. นางศิริรัตน์  คุ้มครอง
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายอนุชา  มีโคตรกอง
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีธรรมา
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงกัลยากร  สืบเทพ
2. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรแม้น
3. เด็กชายวรัตน์  แก้วศรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สีอ่อน
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เซมรัมย์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สาแดง
3. เด็กชายเปรมทัต  จันทรพุดซา
 
1. นางชดาพร  ถนอมสิน
2. นางอรวรรณ  พันธุยา
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายชาคริต  แขกรัมย์
2. เด็กชายบริรักษ์  เกษมรักษ์
3. เด็กชายยุทธนา  มณีเติม
 
1. นางสุมามาลย์  โขมโนทัย
2. นางปราณี  ลีสม
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายจิตรทิวัส  เหมะชรินทร์
2. เด็กชายพัสกร  สูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชิดจันอัด
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
2. นางปราณี  ลีสม
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 1. เด็กชายชินวัตร  คุ้มเลา
2. เด็กชายธนัท  พลแสน
3. เด็กชายปรินทร์  เจตุมาลา
 
1. นางคำพอง  รูขะจี
2. นางเตือนใจ  ปานาลาด
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายการันต์  โอทารัมย์
2. เด็กชายพูนผล  บุญยงค์
 
1. นายโสภณ  ชุมพลศักดิ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงจุรีพร  ถวยสูงเนิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กรายจันทนา
 
1. นายรุ่งรัตน์  ศรีเนาวรัตน์
2. นางทัศนีย์  เทียมวงษ์
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 1. เด็กชายธนาสิน   เรืองรัมย์
2. เด็กชายสุธินันท์   เกรัมย์
 
1. นางเกศริน  ปังสันเทียะ
2. นางจีราภัทร  ดวงกระจาย
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนายุทธ   ทองเสน
2. เด็กชายวรชิต  ดาศรี
3. เด็กชายศุภกิจ    อินชู
 
1. นายสุวัฒน์   ทับทันธนากูล
2. นายบุญมี   บึงจันทร์
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงจันทร์ภาวรรณ  ประมอญพืช
2. เด็กชายอดิศร  สอนโยธา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลำพันธ์
 
1. นายนพดล  เถื่อนแก้ว
2. นางสาวสมพร  สุดชัย