หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11 -12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
2 นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ
3 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ
4 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ
5 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
6 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
7 นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
8 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
9 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
10 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้างานทุกงาน สพป.บร.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
11 ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
12 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการ
13 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการ
14 นายวันชัย ภัณฑลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการ
15 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) กรรมการ
16 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณณ์ กรรมการ
17 นายธนา ดุจเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการ
18 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
19 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
20 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
21 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
22 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
23 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
24 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
25 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
26 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
27 นายมนู เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
28 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
29 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
30 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
31 นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
32 นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
33 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
34 นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
35 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
36 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
37 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
38 นายจเร สัตยรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
39 นายถวิล ศรเทพา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
40 นางกาญจนา ศิริมนทกาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
41 นางสาวพรรณเพ็ญ นิลนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มเอกชน กรรมการ
42 นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
43 นายอำนวย นนทิจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการ
44 นางอมรา บุญนำพา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการ
45 นายยุทรภูมิ ภูมิเขต ครู โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย กรรมการ
46 นายธนายุทธ์ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
47 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครู โรงเรียนบ้านกลันทา กรรมการ
48 นายออมสิน จรูญรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ
49 นางสาวเสาวนีย์ ทีเหมาะ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย บ้านบริหารชนบท กรรมการ
50 นางสาวนิตยา สะเทิงรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการ
51 นายสุสันต์ แซกรัมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
52 นางสาวภัทรา สนตะคุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา กรรมการ
53 นางสาวภัทรา สนตะคุ ครูธุรการ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ โรงเรียนประชาสวัสดิ์ กรรมการ
54 นายจักรพันธ์ เติมเทียน ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว กรรมการ
55 นางสาวศศิกานต์ พรมประโคน ครูธุรการ โรงเรียนบ้านฝังงา โรงเรียนบ้านตลาดควาย กรรมการ
56 นางสาวธัญยธรณ์ ธีระอมรเกียรติ ครูธุรการ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก โรงเรียนเขากระโดง กรรมการ
57 นางจิราภรณ์ ปะระทัง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสารภี โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา กรรมการ
58 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
59 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
60 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
61 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
62 นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
63 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
64 นายไพบูลย์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู กรรมการ
65 นายจันทร ทองผาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการ
66 นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก กรรมการ
67 นางมัณฑนา ปรากฏหาญ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กรรมการ
68 นางสาวอรนุช ทองสุโขวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ กรรมการ
69 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
70 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
71 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
72 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
73 นางฉันทนา อักษรณรงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
74 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ประธานกรรมการ
75 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการ
76 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]