หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0
3 004 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 1
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 9 16 15
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 22 33 23
6 016 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 5 27 8
7 014 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 7 18 9
8 015 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 10 23 15
9 017 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 7 15 7
10 018 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 7 10 11
11 019 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 2 2
12 037 โรงเรียนบ้านง้าง 0 0 0
13 038 โรงเรียนบ้านช่อผกา 32 74 49
14 039 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 18 27 24
15 040 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 6 6
16 041 โรงเรียนบ้านดงเย็น 5 10 7
17 042 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 17 32 22
18 043 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 5 4
19 044 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 1 1 1
20 045 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 21 36 28
21 046 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 14 11
22 047 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 4 7 7
23 050 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
24 049 โรงเรียนบ้านตะโก 12 17 17
25 048 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 26 64 46
26 051 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 14 33 22
27 052 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 26 49 36
28 053 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 17 35 23
29 054 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 13 19 14
30 055 โรงเรียนบ้านถาวร 14 21 17
31 057 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 10 18 11
32 056 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 5 11 7
33 059 โรงเรียนบ้านนากลาง 3 4 3
34 060 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 18 56 18
35 063 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 5 5 5
36 064 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 5 10 8
37 065 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 4 4
38 066 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 38 63 52
39 067 โรงเรียนบ้านประคอง 17 29 26
40 068 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 1 5 2
41 069 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 8 17 14
42 070 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 18 67 26
43 071 โรงเรียนบ้านฝังงา 5 18 9
44 072 โรงเรียนบ้านฝ้าย 5 5 5
45 073 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 12 23 13
46 074 โรงเรียนบ้านพลวง 1 1 1
47 075 โรงเรียนบ้านพะไล 9 21 14
48 081 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 2 2
49 082 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 2 2
50 077 โรงเรียนบ้านม่วง 5 10 5
51 079 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 1 5 2
52 080 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 9 30 17
53 078 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 3 5 3
54 085 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 37 110 59
55 087 โรงเรียนบ้านร่มไทร 3 5 4
56 088 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 13 29 23
57 089 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 42 83 55
58 090 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 4 8 7
59 091 โรงเรียนบ้านสมสนุก 9 23 15
60 093 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 9 26 15
61 094 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 2 2 2
62 092 โรงเรียนบ้านสระเกษ 3 5 4
63 095 โรงเรียนบ้านสวายจีก 2 3 2
64 096 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 26 84 38
65 097 โรงเรียนบ้านสารภี 5 9 7
66 100 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 5 11 5
67 101 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 3 8 6
68 098 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 3 3 3
69 099 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 22 50 36
70 102 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 15 25 22
71 103 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 7 14 10
72 106 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 1 1 1
73 107 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 4 12 8
74 108 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 2 4 2
75 109 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 0 0 0
76 112 โรงเรียนบ้านหนองตราด 5 10 6
77 113 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 2 1
78 114 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 8 10 8
79 116 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 8 13 12
80 119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 15 10
81 121 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 25 15
82 120 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 16 24 17
83 122 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 2 2
84 124 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 7 2
85 123 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 7 8 7
86 127 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 7 11 11
87 132 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 14 25 20
88 131 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 34 19
89 133 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 2
90 130 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 44 38
91 134 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 23 10
92 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 13 18 13
93 137 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 3 3
94 139 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
95 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 14 6
96 142 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 10 17 14
97 110 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 5 11 6
98 128 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 1 3 2
99 129 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 8 3
100 135 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 3 3
101 115 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 7 15 13
102 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 22 49 36
103 111 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 20 36 33
104 140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
105 117 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 8 4
106 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 6 20 10
107 126 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 18 15
108 125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 2 1
109 143 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 10 15 10
110 144 โรงเรียนบ้านหลักเขต 16 44 24
111 147 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 14 41 27
112 145 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 4 8 7
113 146 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 22 47 35
114 021 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 2 4 4
115 084 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 5 12 9
116 083 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 10 26 18
117 104 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 23 14
118 058 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 0 0 0
119 105 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 2 5 4
120 020 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 13 20 15
121 023 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 35 21
122 022 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 13 25 20
123 025 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 12 31 18
124 028 โรงเรียนบ้านโคกระกา 8 25 13
125 027 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 4 17 4
126 029 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 3 2
127 030 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 24 46 35
128 031 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 9 6
129 033 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 17 15
130 032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 4 13 7
131 034 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 3 3
132 035 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 5 9 7
133 024 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 7 2
134 026 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 0 0 0
135 036 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 4 12 8
136 062 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 6 6 6
137 061 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 22 18
138 076 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 5 7 7
139 086 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 3 1
140 150 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 0 0 0
141 151 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 5 8 6
142 152 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
143 153 โรงเรียนพระครูวิทยา 5 7 7
144 154 โรงเรียนพระปริยัติตลาดชัยวิทยา 0 0 0
145 156 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 17 46 22
146 159 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 37 83 57
147 162 โรงเรียนวัดกะทิง 0 0 0
148 164 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 13 22 18
149 167 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 10 22 15
150 169 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 21 58 36
151 170 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 27 71 42
152 172 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 0 0 0
153 173 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 17 30 22
154 174 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 12 20 17
155 175 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 6 9 8
156 176 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 5 13 10
157 177 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 15 39 21
158 178 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 13 26 18
159 182 โรงเรียนวัดบ้านรุน 0 0 0
160 183 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 14 15 15
161 184 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 7 20 9
162 186 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 17 30 25
163 187 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 17 25 20
164 188 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 8 25 16
165 189 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 16 34 19
166 179 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 7 29 13
167 180 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 27 38 35
168 181 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 9 14 11
169 185 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 3 9 3
170 171 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 11 17 17
171 191 โรงเรียนวัดละลวด 17 37 21
172 192 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 4 9 5
173 193 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 12 26 20
174 194 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 25 74 49
175 196 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 18 13
176 197 โรงเรียนวัดหนองครก 6 8 7
177 198 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 17 27 19
178 199 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 9 23 14
179 195 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 8 13 11
180 201 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 5 2
181 200 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 2 2 2
182 163 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 16 42 27
183 165 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 4 6 4
184 166 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 5 33 5
185 168 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 4 13 8
186 190 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 10 19 14
187 202 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 25 16
188 203 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 11 6
189 204 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 17 39 31
190 206 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 10 16 16
191 209 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 44 105 72
192 125209 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 2 3 3
193 213 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 34 98 58
194 212 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 30 45 36
195 215 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 58 156 94
196 214 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 17 30 24
197 001 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 8 24 15
198 149 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 9 20 10
199 160 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 6 17 11
200 207 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 20 57 35
201 013 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 1 1 1
202 208 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 2 16 2
203 007 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 35 78 59
204 008 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 10 15 14
205 009 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 16 46 29
206 148 โรงเรียนบำรุงวิทยา 22 44 28
207 158 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 60 137 93
208 125158 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4 7 7
209 157 โรงเรียนร.ร.นอร์ทอีสเทอร์น 0 0 0
210 161 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
211 211 โรงเรียนอนุบาลธีรา 8 12 11
212 210 โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ 0 0 0
213 217 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
214 216 โรงเรียนอนุบาลแสนรัก 0 0 0
215 218 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 18 64 30
216 010 โรงเรียนเทศบาล 1 10 41 21
217 011 โรงเรียนเทศบาล2 6 10 7
218 012 โรงเรียนเทศบาล3 4 7 6
219 155 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ 0 0 0
220 205 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 7 10 8
รวม 2159 4736 3147
7883

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]