หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางไพรจันทร์ วิทยาไพโรจน์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางจตุพร คำเพราะโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ ประสีระเตสังโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา ผาบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางลัดดา ศิริเวชกุลโรงเรียนบ้านพลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร รสหอมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อุไรรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดชัยกรรมการ
3. นางชุติญา อันชื่นโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายนภาศรี ขาวงามโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เที่ยงแท้โรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการ
3. นางกรรณิกาณ์ ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางลออ เนาว์พิธิยวัฒน์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง สิงห์พันธ์โรงเรียนบ้านปัญจคามกรรมการ
3. นางสุทธา ละมุลโรงเรียนบริหารชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ศรีแก้วโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ หมายบุญโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
3. นางสาวกนกอร โตประโคนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอริศรา ศรีงานโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปองลักษณ์ สายแววโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางวรรณา โรจนาวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวีรยา ไชยพิศโรงเรียนบ้านโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เดชดำรงรักษ์โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางวรรณา โรจนาวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จาบรัมย์โรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐนันท์ ตีระมาศวณิชย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายกรรมการ
3. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรุจิกร ญาณโยธินโรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพ พาราษฎร์โรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ คาโสโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ไชยสารโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ด้วงโพนทันโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภาโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ จอมไธสงโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
3. นางสาวแสงระวี อุรารัมย์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา สุทธิโรงเรียนบ้านโนนศิลาประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย์โรงเรียนวัดหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ ดลโสภณโรงเรียนเบญจคามวิทยากรรมการ
4. นางมาลัย ปักเหนือโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
5. นายดนัยศักดิ์ กะสินรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนอง สดไสย์โรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางศรินยา คุณประทุมโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ทัดมาลาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นายทองหลา มาตรคำจันทร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ฉายาโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
6. นางศรีสุดา เตะประโคนโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัฒน์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายภูรวิช ภรธนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางสุรีย์ญา สิริวัฒน์ธาดาโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
5. นายอรรถโกวิทย์ ไชยประเสริฐโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพยัต ยืนยิ่งโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นางสาวทัสนีย์ ชงักรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสมถวิล พรหมบุตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นางอารีย์ ไชยเยชน์โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี อุสารัมย์โรงเรียนบ้านพระครูน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ประภาสะโนบลโรงเรียนบ้านสระคูณฯประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ โคตรจันทร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่กรรมการ
4. นางสาวจีรพรรณ ชำนาญทางโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นางสาวประยูร กรุงรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านมะค่าประธานกรรมการ
2. นางอรลักษณ์ ปรัชญาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางทิตดุษิตา บัวศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางบรรจบ วัฒนพงษ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
5. นางจิราพร เจนไธสงโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสุพรมแดน ประทุมเมศโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสมโชค บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางฉัฐกาญจน์ กิติธนาสุทธิภูมิโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวนฤมล เรืองประโคนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางชญานิศ บ่อไทยโรงเรียนบ้านบุหนองเทาประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางระเบียบ เกตุชาติโรงเรียนบ้านยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประกิจ แฟมไธสงโรงเรียนบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. นายคำภู หน่อสีดาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายประเทือง ตาละคำโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. นางสาวสุภาภิญญา ปักมะนังโรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ธนานุกูลโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางบังอร วรามิตร์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์กรรมการ
6. นายปรีชา เกรยรัมย์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
7. นางสาวพจมาศ กามะพรโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
8. นางศิริพรรณ โล่นารายณ์โรงเรียนบ้านหนองเพิกกรรมการ
9. นางสุนันทา ศรีหงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ เทศแก้วโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากาประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิตร์ หรั่งศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกกรรมการ
3. นางสุกาญจน์ กีรติมหาตย์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร คะชุนรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
5. นางโสภิดา โตโสภณโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
6. นางกรวิภา สวนบุรีโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธ์ศิลป์)กรรมการ
7. นางทองศรี วิสูตรตระการโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
8. นางสาวสมใจ ประสงค์ดีโรงเรียนบ้านสมสนุกกรรมการ
9. นางวิไลวรรณ มีคมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพล อินนอกโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นางเปี่ยมพร สิงหเดชาสิทธิโรงเรียนตะโกตาเนตรกรรมการ
6. นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธ์ศิลป์)กรรมการ
7. นายมนตรี วิเศษรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการ
8. นางกัญญาภัค วารีโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)กรรมการ
9. นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประทีป สครรัมย์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรวดี กระแสโสมโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางสาวตะนึงนิจ บุราสิทธิ์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางมนิสตา แดงสีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ แสนคะนึงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายวุฒิชัย ไชยสุขโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
4. นางสาวรินทร์ลภัส ชัยสิทธิ์ณธีโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
5. นางสาวชัญญานุช แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชยา ศรีแก้วโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สืบค้าโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการ
3. นางพวงผกา อุสาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางธัญพร รัตนแสงโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการ
5. นางนิภาพร บัตรประโคนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ศรีผดุงโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ึิคิดรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอัญชนา วาปีโสโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
4. นางสังวาล นิลวรรณ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
5. นายทินพงษ์ เข็มบุบผาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมส่วน ชิงรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธา ชาติประสพโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ มธุรวัจน์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
4. นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางชญานันท์ ศรีชารัตน์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ดียิ่งโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ คงครบโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวิสิษฐ์ ชัยสมัครโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางนฤมล เฮงขวัญโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์ ชาติคำดีโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนวัดห้วยหวาย (หนองเติ่นพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิตติพันธ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางอำไพ แกล้วกล้าโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสุมาลี กวินพิชญนันท์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ บุญนำพาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ เคลือบคนโทโรงเรียนบ้านโคกเปราะกรรมการ
3. นางสาวพเยาว์ ซารัมย์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ดวงจำปาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นางเพชร สนโสมโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ปานกลางโรงเรียนวัดหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านสมสนุกกรรมการ
3. นางกชกร มีพวงผลโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา ทองเรืองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพชร สนโสมโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางจิตติยา อุปจันทร์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นายเทวัญ ผิวทนโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
4. นางชนัญญา สมานมากโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
5. นางสาวธนัท แพะเมืองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางวราพร เธียรวรรณโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ อุตชีโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเก้า นิวารัมย์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นางสาวสุปาณี ศรีกู่กาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ชัยอุดมโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เรืองรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเพชรกรรมการ
3. นางสาวฐิติมา หินชนะโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
4. นายพิศ คงเทียมศรีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ จริยากุลวงศ์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบรรเทิง รุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จาบรัมย์โรงเรียนบ้านมะค่ากรรมการ
3. นายวิชิต ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ เอี้ยงประโคนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านร่มไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางประพิณ พจนพงศ์โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการ
3. นายนิพนธ์ อ่อนนวลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
4. นายเรวัติ ชำนาญเทโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจิระพงษ์ หงษ์คำโรงเรียนบ้านพะไลประธานกรรมการ
2. นายบุญมี พิหูสูตโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นางอรวินท์ วงค์ไธสงโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นายธวัชชัย มีสีโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. นายวีรสิทธิ์ เกสรนวลโรงเรียนเรืองทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุรา ทิพย์สันโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางภคอร ทูนมาลาโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี นาคินทร์ชาติโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ศิริสอนโรงเรียนวัดโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมหศักดิ์ แก้วนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ อาจสมโรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นางมณีรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
4. นายสว่างวิทย์ มะนิตรัมย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี เวียงนนท์โรงเรียนบ้านปัญจคามประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ มีคมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมควร ทองงามโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร บุญมาพบโรงเรียนสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นายรพีพร มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
4. นางวันทนา จำปาศรีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอนงค์ สุวรรณทาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประกาศิต รินไธสงโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธิ์ บุญพุฒโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่กรรมการ
3. นายยุทธพล กรุณาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางทองม้วน เพชรเลิศโรงเรียนบ้านท้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิมลสิริ พงศธรภูริวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายประทีป หีบแก้วโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ปากกาเวสูงโรงเรียนปัญจคาม(เรียนติสวงค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุไพรศรี ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองโสนประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางจารุมาศ จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ คุ้มครองโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางถาวรีย์ มิดเดิลโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นางกระจ่างจิต แช่มรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางพรพิมล เมืองงามโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก ผ่องศรีโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวารา เทพเนาว์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพยุง ชุมพลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายลำปาง หมื่นหาวงศ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางณัฐสุดา นาราชโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร เชาวนกุลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีประภา แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการ
3. นางสาวปริยากร ปักเกตุโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นางสาวสุทิน พุทไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสมถวิล พันธ์โสภาโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ตั้งประโคนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางประภาพร แดงงามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา ชาสันเทียะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณลักษณ์ พันธ์ยุราโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร นิรัติศัยวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านท้องเรือกรรมการ
3. นางสาวกัญญนันทน์ ปฏิเวชวัฒนางกูรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางนิตยา เฮงขวัญโรงเรียนบ้านโคกเปราะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางใยสวาท พันธุ์หนองหว้าโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางธัญดา พะนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางสาววรรณนิษา มาประจวบโรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายบุญส่ง กลมสูงเนินโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ รัตนเสนโรงเรียนบ้านหนองตราดกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ สมบัติบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย แก้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการ
5. นางอำนวย ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการ
6. นายบุญมา บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจตุรพันธ์ สร้อยคำกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ พ้องวัฒนากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตรา ปลื้มกมลกรรมการ
2. นางสาววันทนา แผ้วพลสงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางนงนุช จิมมะเริงโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยประธานกรรมการ
2. นายธีรวัจน์ เจริญพันธ์โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายสินชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชญานันท์ ศรีชารัตน์โรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เจษฏาภาณุกุลโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประหยัด โทนหงสาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วันล้วนโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวสมพร ปรินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ศิลปสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติพันธ์ สันรัมย์โรงเรียนบ้านบริหารชนบทกรรมการ
3. นางสาวส้มลิ้ม สะเมนรัมย์โรงเรียนบ้านสระคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ประสงค์ใดโรงเรียนวัดหนองขุนปราบประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางผกากรอง ช่างทองโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัญญาพร แพนดีโรงเรียนบ้านบุตาวงศ์ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ศรีก้อมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพจิต โพธิ์สีดีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ปิลวาสน์โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)กรรมการ
4. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์เจษฎาวณิชย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จันทร์คงโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอมตะ อนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นายบุญมี คำหอมโรงเรียนบ้านโคกหัวช้างกรรมการ
3. นางสาวอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมัย รอดอารีโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมร บุญทีโรงเรียนบ้านไผทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวไพรีราบ สินรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสินชัย ทองนาคโรงเรียนพระครูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เจนจิตขจรโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทศเพชร บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธวัช วิทักษบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการ
3. นางสุุไม ทัศนาวิวัฒน์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร โชครัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางจินดารัตน์ แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพแก้ว ประยูรเมธาโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ชัญถาวรโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
3. นางสาวปัทมา พันโนราชโรงเรียนวัดขี้ตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ลินทองวัดหนองขุนปราบกรรมการ
3. นายยุทธศักดิ์ อุไรมาลย์โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสมกุลโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายผจญ โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกชญาภา พันธ์ภูมิโรงเรียนบ้านร่มไทรกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ บุญผางโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองประธานกรรมการ
2. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
3. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไสยประจำโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นายวิทยาเดช เขตจตุรัสโรงเรียนบ้านม่วงโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นางรักคณา ไชยทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นางรักคณา ไชยทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา ใจภักดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางจันทร์จิรา ใจภักดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ รักษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวิทวัส ธวัชชัยโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ รักษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวิทวัส ธวัชชัยโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ธุระศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายชาญยุทธ นาตะสุตโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ธุระศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายชาญยุทธ นาตะสุตโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายนายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกนก ดีมีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
6. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
7. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนหนองซอแซกรรมการ
4. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการ
5. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
6. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
4. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการ
5. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
6. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยากรรมการ
6. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวสายชล คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
8. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางนิรชา ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยากรรมการ
6. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
7. นางสาวสายชล คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
8. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
4. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
5. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนหนองซอแซประธานกรรมการ
2. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
4. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
5. นางนารี สุกใสโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุนวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย เจียมใจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเทวัญ ทิพย์กระโทกโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางนฤภร พรหมบุตรโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพัชนี พลทามูลโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางสาวอารมณ์ ศรีรัตน์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางรัชตา กิตติหิรัญกูลโรงเรียนเบญจคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางขวัญเนตร บัตรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. Ms.Marry Ann Mercolita Mercolitaโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. Mr.Stephen Mayโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางกัลญาณี จำนงค์ประโคนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองดาว นะมิตรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวัลลภ สหุนาฬุโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพาชื่น ศิริเดชมงคลกุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพรรณหงส์ สุวรรณโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ไชยเยชน์โรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. Miss Shamayne B.Natividadโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางละออง แว่นศิลาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางลำพวน ฤทธิแก้วโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวหรรษา ช่วงเทียมหงส์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางนวพร วรรณโกษิตย์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Rhesie Rhodora P.Arutaโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางสาวภาริณี วรรณทวีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวาสนา อึงวัชณปานโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. Miss Jensie Nidoy Calacsanโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางเสงี่ยม ขยันชุมนุมโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย พลรัมย์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr. Glenn U. Gofredoโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายรังสิทธิ์ ปุลันรัมย์โรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางธณัฏฐา ทองใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปะรัมย์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางเยาวมาลย์ บุญผางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr. Wu Xiongโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. Miss Zhang Feiranโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Wu Xiongโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. Miss Zhang Feirunโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน วุฑฒกนกโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นายตาณ กิชะรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีย์ ยวงรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะชายประธานกรรมการ
2. นางณัชชา กานต์นพกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายอินทวา นันทะสารโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชุบ ชาญประโคนโรงเรียนบ้านฝังงาประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร แปลงไธสงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนกรรมการ
4. นายวุฒิชัย จัตุกูลโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นายนรินทร์ อุสารัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
4. นายสาคร กางรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ นพตลุงโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ พรมพิลาโรงเรียนวัดบ้านกะชายประธานกรรมการ
2. นายคณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นายบุญญณันฐ์ รัตนาประสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เหมือนวาจาโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางสาวรัชฏาภรณ์ แวงดงบังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิยม ขุนรองรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการ
4. นายเสถียร สารกุมารโรงเรียนเสรศิริอนุสรณ์กรรมการ
5. นางธิรนันท์ มีสาโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเสถียร สารกุมารโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธิรนันท์ มีสาโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการ
3. นางสาวจิรุดาภรณ์ เพิ่มสุขพัฒน์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายนิยม ขุนรองรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางน้ำผึ้ง พิชัยกาลโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
2. นางศรีไกร เผด็จสุริยาโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่ากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัตติกาล สังคะรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจีรภัทร ดวงกระจายโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางละเอียด มีคมโรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายศิริวัฒน์ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโยนช้าประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโยนช้าประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านหัวยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
8. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สีดาพลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
6. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
7. นางจีรภัทร์ ศิริพฤตินันท์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตินันท์ สอวิหคโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสยาม มะริดรัมย์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุวดี นาเมืองโรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป สครรัมย์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายบุญเพชร สครรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายพนัส นครไชยโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแวววลี สิริวรจรรยาดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุจณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยา ละมุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิริรัชกุล เปไธสงโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จันทร์วชิรนิลโรงเรียนเบญจคามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นายเมธี เพียงไธสงโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นายถวัลย์ พอกประโคนโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจีระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปัดไธสงโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นายปัญญา โสตถิยากรณ์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนพคุณ ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธนพัฒน์ ศิริสำราญโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯกรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์ โกษากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ละเอียดโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐโสโรงเรียนกระโดนกะลันทาประธานกรรมการ
2. นายพนัส ด้วงเอกโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางวรินทร ทองพิมายโรงเรียนบ้านถาวรกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ คำแหงรสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายศิลปกร จุมพิษโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยอดอาหารโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ชวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ นึกชอบโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ฯประธานกรรมการ
2. นายไชยา บัวลอยโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารี ตรวจมรคาโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุนันทา เวียงใต้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชัน อุตมะโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางจรีภรณ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางอำนวย แสนธิโรงเรียนประกาศธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธรรมธุระโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร ม่วงทิมโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอุทิศ มีชำนาญโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกิดนางรองโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายคณิต วงไพศาลสิริกุลโรงเรียนวัดบ้านกระชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ขจรพันธ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสารภี มโนบาลโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางดาราพร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอมรา บุญนำพาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางราตรี เนตรรัตน์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธภูมิ ภูมิเขตโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อะโคจันทร์โรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงพล ล้ำเลิศโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา พลดอนโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางชำนาญ พูนมาลัยโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุชิต จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายอนันต์ ภาคะเวทโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ชะวูรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางรวงรัตน์ ภิรมรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวันดี กิ่งวิชิดโรงเรียนโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญแจ้งโรงเรียนบ้างกวางงอยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ ชุมสายโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางลักขณา ผิวทนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ตุพิมายบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่กรรมการ
3. นางคำพอง รุขะจีโรงเรียนบ้านหนองเก้าข่ากรรมการ
4. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ เสทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส คงเทียนศรีสินโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล เนียมสุริยะโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชาญชาติโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวัชราพร กลมประโคนโรงเรียนบ้านประชาสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนัฎฏา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เย็นจะบกโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางณัชชา ศรีกมลานนท์กรรมการ
4. นางนัฏสุดา ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชูศรี การเกษโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางทองดำ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปัญจคามฯกรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชดาภร ถนอมสินโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ชัยชุมพลโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางฉวีวรรณ ราชกิจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางประทีป ด่านแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางวรนิติ โกศลวัฒนาโรงเรียนบ้านพลวงกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ สุวรรณศรีทวีโรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการ
5. นางสาวจันทกานติ์ สันทานุลัยโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางทิพวรรณ วงศ์อินโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพารัตน์ รัตนเสนโรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ปะสุตังโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
5. นางณิชกุล ปริญรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุวรรณี สัสดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ปุลันรัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)กรรมการ
3. นางกาญจนา ศูนย์ดอนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
4. นางภิญญา นามไพโรงเรียนวัดบ้านหินโคนกรรมการ
5. นางธนวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางเพียงพร แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นายอรุณ ทรงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
4. นางสุภาพร อยู่แท้กุลโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
5. นางภัทรา นาคินชาติโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทวีลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรสินธุ์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้าครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทวีลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรสินธุ์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก กรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตะโก กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้าครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรสินธุ์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้าครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรสินธุ์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้าครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ไพรสินธุ์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุีกกรรมการ
3. นางปราณี โคตรวงษ์ครู โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้าครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายประหยัด โทนหงสาครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทากรรมการ
5. นางทิพาพร บำรุงแคว้นครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายประหยัด โทนหงสาครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทากรรมการ
5. นางทิพาพร บำรุงแคว้นครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายประหยัด โทนหงสาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทากรรมการ
5. นางทิพาพร บำรุงแคว้นครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายประหยัด โทนหงสาครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสุจรรยา ขาวสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทากรรมการ
5. นางทิพาพร บำรุงแคว้นครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางวลัยพันธ์ มาสันเที๊ยครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ ภาษีครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย วงศ์คำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางวลัยพันธ์ มาสันเที๊ยครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ ภาษีครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกครู โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัมพร สอนบุญชูโรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสำอาง อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางสาวทัศพร บุญมาพิลาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัมพร สอนบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสำอาง อิสณพงษ์ครู โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางสาวทัศพร บุญมาพิลาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์ครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณี นิลสระคูรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางเยาวรีย์ ตอรบรัมย์ครู โรงเรียนบ้านเมืองแฝกกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาชัยครู โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
4. นางคำสอน เฉลิมรัมย์ครู โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางทัศนีย์ เทียมวงษ์ครู โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายชาติชัย ศรีกมลนนท์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวฐายิกา สุขแสวงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายชาติชัย ศรีกมลนนท์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวฐายิกา สุขแสวงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายชาติชัย ศรีกมลนนท์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวฐายิกา สุขแสวงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายชาติชัย ศรีกมลนนท์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวฐายิกา สุขแสวงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นายชาติชัย ศรีกมลนนท์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวฐายิกา สุขแสวงครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีสิทธิ์ ไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงประธานกรรมการ
2. นางอบเชย ปัดเคธาติครู โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางพรภิมล ร่มสบายครู โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์)กรรมการ
4. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางมยุรี แสงดีพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นางราตรี ผาบุตรครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จาตุรชาติครู โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายศรเพชร เหลวกูลครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวจุติมาพร อุ่นจิตต์ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นางนฤมล จาตุรชาติครู โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายศรเพชร เหลวกูลครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวจุติมาพร อุ่นจิตต์ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
5. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางภัคสรณ์ พลพวกพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
7. นางเตือนใจ ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์ครู โรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
5. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางภัคสรณ์ พลพวกพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
7. นางเตือนใจ ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์ครู โรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
5. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางภัคสรณ์ พลพวกพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
7. นางเตือนใจ ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
5. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางภัคสรณ์ พลพวกพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
7. นางเตือนใจ ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ บุญพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์ครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
5. นางหนูกาญจน จรลำโกนครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางภัคสรณ์ พลพวกพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
7. นางเตือนใจ ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ครรภาฉายครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
3. นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือมครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางนันทนา พลดอนพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ อินทร์เอี่ยมครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพันออน ปานาลาดครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางมณีวรรณ เจริญศิริครู โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอารัตน์ บุญมากครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางอารีย์ เมิดไธสงครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายพัทธดล บุญรอดดวงครู โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายคุณากร ซารัมย์พี่เลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
5. นางสาวรุจี ศรพระอินทร์ครูโรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เสาวกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภาวรรณ สวัสดิ์พูนครู โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
5. นางพรณิชา บาร์เบอร์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกศวรรณ พลเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พงษ์ธนูครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่นครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวศรีสุดา การกระสังครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภา ยอดอาหารครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นายเรวัต สีน้ำเงินครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สองทิศครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางเกศริน ปังสันเทียะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
6. นายวุฒิกรณ์ การะพันธ์ุนิตพี่เลี้ยง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
7. นางุจุฬารัตน์ แถวไธสงครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภา ยอดอาหารครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นายเรวัต สีน้ำเงินครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สองทิศครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางเกศริน ปังสันเทียะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
6. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตพี่เลี้ยง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
7. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภา ยอดอาหารครู โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นายเรวัต สีน้ำเงินครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สองทิศครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางเกศริน ปังสันเทียะพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
6. นายวุฒิกรณ์ การะพันธ์ุนิตพี่เลี้ยง โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการ
7. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงครู โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ มั่งมีครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายนพดล เถื่อนแก้วครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ ทรงรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล สุขโสมครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นายอธิป นนตานอกครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายสม วงศ์ทิมารัตน์ครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]