รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงษุภมาส  สุระทัด
 
1. นางกุลธิดา  คำเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
1. นางดวงสมร  ไชยเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 1. นางสาวปาริชาติ  กระทุ่มนอก
 
1. นายปรีชา  สุทโท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงษ์
 
1. นางอุไร  อิ่มรักษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  รื่นเริง
 
1. นางนฤมล  วสันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวธนิตตา  สิงห์จันทึก
 
1. นายเอกลักษณ์  มีนาภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายชินดนัย  จอมใจ
 
1. นายแมนสวรรค์  วันทาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายศราวรณ์  ตันโยธา
 
1. นางนฤมล  พละกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ร่องนิกร
 
1. นายวิพารัตน์  พุทธิแพทย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงปวีณา  สินทรัพย์
2. เด็กหญิงพรธิดา  แซมศรี
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  มั่นดอนเรือ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ดีแป้น
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงธาริกา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุญชิ
 
1. นางเรืองอุไร  ทัดทา
2. นางเอื้องพร  มุงคุณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงรัตติยา  อ่อนเค
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  กันหะบุตร
 
1. นายเผด็จ  แสนอุบล
2. นางแก่นจันทร์  พลโรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 1. เด็กหญิงอารียา  หาญกุล
 
1. นางกุหลาบทอง  พลวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีเพชร
 
1. นางวนมาลินทร์  ภูมิ่งดาว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. นางสาวนันทลักษณ์  แพงโคตร
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  สุดา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ภักดี
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สอนจังหรีด
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผิวสุวรรณ
 
1. นายอรุณ  ทิพย์ศรีราช
2. นางลักขณา  ทิพย์ศรีราช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรมดอนตาล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์คำหาร
3. เด็กหญิงวรรณิศา  อินเมืองแก้ว
 
1. นายธนภัทร  บุตรี
2. นายไพบูลย์  กล้าหาญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติยา  รมรื่น
2. เด็กหญิงอารยา  รสน้อย
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไวกล้า
 
1. นางสาวจินตนา  เรืองชัย
2. นางสาวนริศรา  คณานันท์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันโนนแซง
2. เด็กหญิงสุพัฒน์ศร  จันทะมาตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นาเทเวศร์
 
1. นายภมร  วรรณทอง
2. นางอุลัยลักษณ์  วรรณทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายธนกฤต  กุลหอม
2. เด็กชายอภิรักษ์  สวนนา
 
1. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
2. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวริสรา  ไชยเลิศ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แพงดวง
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ์  อภัยโส
2. นายเจริญ  นามชู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุญอุ้ม
 
1. นายธนะชัย  พาลึก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายอนุชา  โซ่เงิน
 
1. นายสิริณัฏฐ์  ประจิมทิศ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงธัญชนก  สีใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงวนภรณ์  โนนทิง
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุวรรณไตร
2. นางสุภัทรา  จันปัดถา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  พรมแสง
2. เด็กหญิงสุวณี  โพเบี้ยว
3. เด็กหญิงอริสา  บัวพันธ์
 
1. นางหทัยทิพย์  ใบธรรม
2. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิณฑ์นิภา  สิงห์โคก
2. เด็กชายวัฒนา  ไกรมณี
3. เด็กชายเอกณรงค์  บุญเลีี้ยง
 
1. นางอโณทัย  จันทร์อ้วน
2. นางสัญชนีย์  ภูยางตูม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงช่อผกา  ทัมทิมใส
2. เด็กหญิงนุชดา  สุทธิประภา
3. นายอานนท์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนภาฤดี  โพธิ์ศรี
2. นายวรวุฒิ  เข็มเครือ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนใจ
2. เด็กหญิงสุนิสา  ปวงสุข
3. เด็กหญิงเนตรนภา  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นายศักดา  พันธ์สาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีโคตร
2. เด็กชายธีรพงษ์  ทงชัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  หมื่นอาจ
 
1. นางพัชณี  ผลจิตร์
2. นางสาววนิดา  ไชยงาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันสาย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ปัญญาวงค์
3. เด็กหญิงศิริวิภา  บุญญาพิทักษ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมณี
2. นางสาวรณิดา  กัลยาบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนิตรตระญา  ธงศรี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีม่วง
3. เด็กหญิงพิทักษ์พงษ์  จักสาร
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
2. นางสุภาพร  ปัญญารส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พรมบุตร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองประทุม
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
2. นางสาวอมรรัตน์  โคตรเมืองยศ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 1. เด็กหญิงสาธิกา  อินทร์สุข
2. เด็กชายสุรเกียรติ   แก้วสง่า
 
1. นายไพบูลย์   รุ่งเรืองวงษ์
2. นายสมคิด   การุณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 1. เด็กชายกฤษดากร  จราฤทธิ์
2. เด็กชายสุรเดช  ทองปัญญา
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ไกยวัฒน์
2. นายพิชัย  จงมีธรรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กชายฐิติพร  บุญศรี
2. เด็กชายอนุชา  ทองอด
 
1. นายแสงทอง  สัพโส
2. นางแดนสวรรค์  สัพโส
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายก้องภพ  ศรีชัย
2. เด็กชายยศกร  ทาบรรหาร
 
1. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
2. นายอำนาจ  สีทะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายทศพร  สุรวิทย์
2. นายมนสิทธิ์  พรมบ้านสังข์
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นายคะนองเดช  วงษ์สิงห์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 1. เด็กชายดิเรก  ปานาพรม
2. เด็กชายปรีดา  ทองถา
 
1. นายสรศักดิ์  เกษลี
2. นายสุวรรณ  แสงโลกีย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กหญิงชาลิสา  สุโคตร
2. เด็กหญิงวารี  โทขันธ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จันผา
4. เด็กหญิงอรทัย  ภูอุภัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สมานทรัพย์
2. นางมณีวรรณ  สมานทรัพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์มา
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พิมพ์ผาดี
3. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีน้ำคำ
4. เด็กหญิงสุทธินันท์  นาถาบำรุง
5. เด็กหญิงอริยา  เย็นวัฒนา
 
1. นางนิภา  สิงหามาตย์
2. นายอดิศักดิ์  รัตนวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงบุษบา   โคตรบูรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ   โพธิสุวรรณ
3. เด็กหญิงวนิดา   แถววงษ์
4. เด็กหญิงวิมลสิริ   ภูสมพงษ์
5. เด็กหญิงวิลัยพร   ดวงใจ
 
1. นายนเรศ   มากอง
2. นางสาวทัศภรณ์   ศรีจันดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงกีรติกา  สนอุบ
2. เด็กชายธนธร  ศักดิเศรษฐ์
3. เด็กหญิงนันทนภัส  วีกุนลุน
4. เด็กหญิงรัชณูทิพย์  คชพรม
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ยืนยง
 
1. นางบรรเทา  วิชัยวงษ์
2. นางสาวอรัญญา  สารีโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เพียงเท
2. เด็กหญิงชไมพร   เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงพิชชา  เรืองขวัญ
4. เด็กชายลลิตา  สุนทรโฆษิตกุล
5. เด็กหญิงลักษมี   พันธุมาตุ
 
1. นางสาวภัณฑิลา  เสนานรานนท์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  หารชนะวงษา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยี่โป้
2. เด็กหญิงทิพสุภา  นาคพันธ์
3. เด็กหญิงธีรกานต์  มีทองแสน
4. เด็กหญิงนันฐชา  ทุมมาวัด
5. เด็กหญิงประภัสสร  อินลี
 
1. นางจิตรา  บุตรแสง
2. นายธวัชชัย  ภูบานชื่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายวัชรพงษ์  ถวิลเดช
2. นายศุภชัย  ไชยสาร
3. นางสาวสิริลักษณ์  พลเยี่ยม
 
1. นายอำนาจ  สีทะ
2. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงจันทมณี  สุดสนธ์
2. เด็กหญิงพัชนิตรา  พละสาร
3. เด็กหญิงรจนา  สตรีพันธ์
4. เด็กชายฤทธิพร  พื้นทอง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงวงศ์
 
1. นายวีระพันธ์  คำภูษา
2. นายพนมไพร  อาจจันดา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทุมมารัตน์
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อินวาริช
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แทนวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์คำ
5. เด็กหญิงจิตรา  กระรัมย์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงค์
7. เด็กชายชัยพงศ์  ฝอยเงิน
8. เด็กหญิงณกัญญา  ชัยสุวรรณ
9. เด็กชายณัฐภูมิ  บุตรศรี
10. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วก่ำ
11. เด็กชายนครินทร์  พรหมชาติ
12. เด็กหญิงนันทพร  ธรรมสุนา
13. เด็กชายพัสกร  ขุ่มด้วง
14. เด็กชายพิชิต  คุณมี
15. เด็กชายรัติพงษ์  สลักไชย
16. เด็กชายสิทธิพงษ์  ธงสีนาด
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมณี
18. เด็กชายอธิษฐ์  เทือกตาถา
19. เด็กชายเตชาวิทย์  พรมวงค์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  โสภาพ
 
1. นางสมจิตร  จันทร์เพ็ง
2. นางการย์ติมา  เชื้อดวงผุย
3. นางสายอรุณ  อุณาศรี
4. นายกลไกร  คำบัว
5. นางสาวสุนันฑา  ลุนอุบล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกรรธิมา  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงจันทรกานต์  วรชินา
3. เด็กชายชินวัตร  ทักษิณ
4. เด็กหญิงชุนาพร  จ่าสอน
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  พละมา
6. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญยิ่ง
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เตี้ยคำ
8. เด็กชายภานุพงษ์   รอดกลาง
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ครเริง
10. เด็กชายวิสุทธิ์  บุตะชา
11. เด็กชายศราวรณ์  ตันโยธา
12. เด็กหญิงศรุตา  สอนเชียงคำ
13. เด็กชายศุภกร  เบ้าจรรยา
14. เด็กชายศุภณัฐ  เขียวน้ำชุม
15. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีเสริม
16. เด็กหญิงสุกัญญา  บ่อหิน
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เก้าเอี้ยน
18. เด็กชายเอกราช  ทับทิมหิน
19. เด็กชายโยธิน  ทิพวัต
20. เด็กชายไกรสร  สิทธิเสน
 
1. นายอรรถฤทธิ์  เศษฤทธิ์
2. นางศิริญญา  สายหลักคำ
3. นายรัฐพล   พิณพงษ์
4. นางสาวอุษา  มาตุลี
5. นายณัฐพล  เอกสะพัง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธัญธรณ์  บุญธะรา
 
1. นางสาววิระยา  โชติชุม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงฐิติมา  วินทะวุธ
 
1. นางคุณค่า  ยี่สารพัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สิทธิน้อย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  คำพิชชู
 
1. นายวัชระ  ไมยะปัน
2. นางนุสรา  ไมยะปัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชลชาติ  คำภาบุตร
2. เด็กหญิงธันยพร  เสนานาม
 
1. นางสาวอุ่นเรือน  ไกรรัตน์
2. นายคนอง  อาจโยธา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติชัย  นาหอคำ
2. เด็กหญิงรัชนี  สีสอน
 
1. นายบัณฑิต  ศรีแก่น
2. นางอุไรวรรณ  ศรีแก่น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1. เด็กชายกาญจนา  เกษรล้ำ
2. เด็กชายทินกร  ใจทัศน์
3. เด็กชายธนบดี  สาภักดี
4. เด็กหญิงบุษยมาส  สลางสิงห์
5. เด็กชายพงศกร  วลัยจัย
6. เด็กหญิงวราภรณ์  คำมีแก่น
7. เด็กชายสุนทร  ศรีแนน
8. เด็กหญิงอติญา  พงศ์ษากลาง
9. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรมพันห่าว
10. เด็กหญิงโสรยา  นิลยาภรณ์
 
1. นายชัยทวี  จันทรักษ์
2. นางคำหล้า  นิ่มเวไนย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 1. เด็กหญิงกฤษณา  กอรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติยากร  ดิสถาพร
3. เด็กหญิงกุสุมา  ลัทธิลม
4. เด็กหญิงจริญา  สอนโพธิ์
5. เด็กหญิงจริยา  อ้วนทา
6. เด็กหญิงจีรนันท์  แพงโสม
7. เด็กหญิงณัชชาภรณ์  สอนโพธิ์
8. เด็กหญิงดวงกมล  แรงเขตรกิจ
9. เด็กหญิงทองหทัย  แกหลิ่ง
10. เด็กหญิงปนัดดา  จันมล
11. เด็กหญิงปราณปริยา  ไมค์ทรี่
12. เด็กหญิงวิยะดา  สารีโพธิ์
13. เด็กหญิงศศิธร  โคตรบัว
14. เด็กหญิงสุวิมล  คุ้มโพน
15. เด็กหญิงอัจฉรียา  มาลา
 
1. นางปิยาวรรณ์  สัตตาคม
2. นางสุภาภรณ์  สุกทน
3. นางสาววนิดา  พลยางนอก
4. นางสาวสุทิน  แดวขุนทด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวขนิษฐา  โพนทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรสาร
3. นางสาวชลีพรรณ  เทียนแจ่ม
4. เด็กหญิงดาวประกาย  มาบุญ
5. เด็กชายนางสาวอัญธิกา  พลเยี่ยม
6. นางสาวปนัดดา  พลเยี่ยม
7. นางสาวพัชนี  รอดอุปโป
8. นางสาวราตรี  ยงกุล
9. นางสาววรุณี  คำวงษ์
10. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิลพยัคฆ์
11. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำกิจ
12. นางสาวศิริรักษ์  จันทร์เครือ
13. เด็กหญิงอภิญญา  ลั่นอารัญ
14. นางสาวอมรพันธุ์  แผนน้อย
15. นางสาวอรอุมา  วาธิภักดี
 
1. นางนงพร  พรนิคม
2. นางดุษฎี  แคว้นอินทร์
3. นางเสาวลักษณ์  ศรีจันทร์หอม
4. นางสาวกีรติ  อดทน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  บุญทอง
2. เด็กหญิงพรมนัส  สุรินาม
 
1. นายศุภกร  บุญไชย
2. นางธันยกานต์  อ่อนสี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ   เรเรือง
2. เด็กหญิงอัครวจี  สีไสย์
 
1. นายศุภกร  อุเทศ
2. นายพีรยุทธ  โสภาคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วันณารส
 
1. นางดาววี  บุญคง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  จักสาร
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวเนตรชนก  มงคลชัย
 
1. นายทองจันทร์  ปักการะสัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายกิตติกานต์  กุลตา
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  โยชะออน
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 1. เด็กชายอนุพงษ์  วงษาหลง
 
1. นายสมัย  แพงศรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชินคำ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กชายนนทชัย  แพงดวง
 
1. นายสุระชัย  มาปังโม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  ภูจริต
2. เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ศรีหานนท์
 
1. นางรจนา  ทุมแก้ว
2. นางยุพิน   คุณชื่น
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์ดวง
2. เด็กหญิงทิพย์มณี  จันทร์มี
 
1. นางรัชนี  ยันตะบุตร
2. นายอรุณ  ค่อมสิงห์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  สีโดน
2. เด็กชายแสงอรุณ  ว่องไว
 
1. นายสุระชัย  มาปังโม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 1. เด็กชายชนาวีร์  ศรีจูม
 
1. นายสถาพร  ผาตี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มะวงค์งอย
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ถาวร
3. เด็กชายวรเมธ  แสนเวียน
 
1. นางสาวอรพิน  สีสาร
2. นางนัชชา  แก้วพุด
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โป๊ะประนม
2. เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญศรี
3. เด็กชายเอกชัย  โยธา
 
1. นายเอกลักษณ์  กุณาคม
2. นางดัชนี  สอนรมย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายกอบเกียรติ  ไม้จันทร์ดี
2. เด็กชายทศพล  จงเรียน
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  มีภักดิ์ดี
 
1. นายธวัชชัย  พลากุล
2. นางนันทนา  บุญเสริม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กชายชัยธร  ป้องสีดา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กชายชลธาร  สายเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กชายทักษ์ศาสตร์  แกมนิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิ่นแก้ว  อึ่งลี
 
1. นายพิชิต  ปัญญาประชุม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีแป้น
 
1. นายศักดิ์ชาย   ปัญญาประชุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ผันผ่อน
 
1. นางสาวนันทัชพร  ทุมโยมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กชายสุริยา  ธรรมสุข
 
1. นางสาวนันทัชพร  ทุมโยมา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
 
1. นายวิเชียร  สีสิงห์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สิงหาสาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายวัชระพล  บุญประคม
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายปุณยวีย์  ศรีวิเชียร
 
1. นายสยาม  สุกัน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงศิริธร  โวชัย
 
1. นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายภูชิชย์  ภูบุญอบ
 
1. นายแมนสวรรค์  วันทาวงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กหญิงกรพิน   ตาลโยธา
2. เด็กชายชลธาร  สายเพชร
3. เด็กชายชัยธร  ป้องสีดา
4. เด็กชายทักษ์ศาสตร์  แกมนิล
5. เด็กหญิงธันวา  ขาวแต
6. เด็กหญิงบุญยาพร  มูลประเสริฐ
7. เด็กชายพลวัต  แก้วขาว
8. เด็กหญิงพิมวรันต์  คำจุมพล
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตาลโยธา
10. เด็กหญิงมะลิสา   โพธิ์สิงห์
11. เด็กชายวิวัฒน์  ช้างนาม
12. เด็กหญิงสุนิสา  ทั่งทอง
13. เด็กชายสุริยัน  สืบสุนทร
14. เด็กชายเกรียงไกร  พันธะมา
15. เด็กหญิงเกศรินทร์  สิงหาสาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
2. นางบุญเตรียม  บัวพงษ์ชน
3. นายมรกต  บัวศรี
4. นายสุปรีชา   อุปัญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กชายกัญญารัตน์  วงศ์มณี
2. เด็กชายขวัญชัย  เขียนเขตร
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  พลท้าว
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  วิชาศิลป์
5. เด็กหญิงทัศนมล  บุญศรีเลิศ
6. เด็กชายนราชัย  เคนน้อย
7. เด็กชายปุณวัจน์  ผายพันธ์
8. เด็กหญิงมยุรฎา  บุตรจันทร์
9. เด็กชายรชกร  แก้วกัญญา
10. เด็กหญิงวชรญาณ์  สืบสวน
11. เด็กชายวรเมธ  สุพร
12. เด็กชายวัชชิรพัฒน์  หวังหมู่กลาง
13. เด็กชายศิวัฒน์  ชื่นตระกูลวิทยา
14. เด็กชายศุภชัย  ตลิ่งชัน
15. เด็กชายเกียรติภูมิ  ราษี
 
1. นายภานุพันธ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวอนุธิดา  ยนตราชีวะ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1. นายฉัตรมงคล  บุญภา
2. นายชาญวิทย์  ขัตติยะ
3. นายนันทวัฒน์  บุญสวัสดิ์
4. นายพิชิตชัย  ศรีกลาง
5. นายศราวุธ  ยุทธรรม
6. นายสิทธิโชค  วงค์อนุ
 
1. นายเฉลิมชัย  คำทาสี
2. นายดนัย  ดวงภักดี
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์  แสนกระจาย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายณัฐชัย  ชัยบัณฑิต
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวสศิธร  โปตะวัตร์
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายนันต์ทกร   ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุดมชาลี
 
1. นางพูนศิริ  หาเคน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 1. เด็กหญิงวิชุดา  นระทัต
 
1. นางกุนยากร  คำเดช
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันนา
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 1. เด็กชายธีรเดช  บุญกระจ่าง
 
1. นายอนุพงษ์  เหล่าทะนนท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มังศรี
 
1. นายพาราชัย  ทองกรอบ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายวีรวัฒน์  อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญละคร
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กหญิงรติรส  แท่งทอง
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กชายมหาสมุทร  ดอนขันธ์
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุวรรณไตร
 
1. นางสอาด  สุวรรณไตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กชายกฤษดา  เวฬุนาธรณ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เณรพลอย
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนรัตน์
4. เด็กหญิงจินตนา  แวงเลิศ
5. เด็กหญิงจิราพร  ดอนมืด
6. เด็กหญิงชญานิศ  ผุยหลวง
7. เด็กชายชาญยุทธ  สีอินทร์มน
8. เด็กหญิงณัฎฐา  ลุนอุบล
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัยโส
10. เด็กหญิงณัฐพล  ถิ่นวิชัย
11. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รุ่งโชติ
12. เด็กหญิงตมิสา  สอนนายอ
13. เด็กหญิงทัดดาว  คำบุดดา
14. เด็กชายธเนศพงษ์  อุ้น
15. เด็กชายนครินทร์  แก้วนาง
16. เด็กชายนพรัตน์  บุตรเวทย์
17. เด็กหญิงนัทธกานต์  ปาจะ
18. เด็กชายนันทิยา  นรากุล
19. เด็กหญิงบัวชมพู  กาบบัว
20. เด็กหญิงบุญเรศ  หนูน้อย
21. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยสมทิพย์
22. เด็กชายพงษธร  มีศิริ
23. เด็กหญิงพัทธนันท์  หอมเมือง
24. เด็กหญิงพิญญาดา  เพ็งวิรุฬ
25. เด็กหญิงพิมพ์สายธาร  สารบรรณ
26. เด็กหญิงภันวษา  บริบูรณ์
27. เด็กชายภานุเดช  บริบูรณ์
28. เด็กหญิงมินฑิตา  มีนาคะ
29. เด็กหญิงลินลดา  สารณีย์
30. เด็กชายวีระพันธ์  หมอกมีชัย
31. เด็กหญิงศรุตา  ปุณริบูรณ์
32. เด็กชายสุขสันต์  เขยชัย
33. เด็กชายสุทธิภูมิ  โทเสริฐ
34. เด็กชายสุริยะ  บริญาณ
35. เด็กชายสุรเดช  มงคลรัตน์
36. เด็กหญิงอริสา  วิณโรจน์
37. เด็กชายอัครเวช  บุญวงษา
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทะพา
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
40. เด็กหญิงแก้วตา  แพงสีทา
 
1. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นายทินกร  อุปดิษฐ์
4. นางสาวเจษฎารัตน์  รัตนวรรณี
5. นางอัจฉราพร  โสดา
6. นายวิโรจน์  ทองใบ
7. นายสุจินต์  ไชยสุวรรณ
8. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กชายกฤษติพงษ์   โคตรปัญญา
2. เด็กหญิงกาญจนา   ผลขาว
3. เด็กหญิงกาญจนา   สายบุ่งค้า
4. เด็กหญิงขวัญฤดี   สีดา
5. เด็กชายคัมภีร์   ม่วงพวง
6. เด็กหญิงจุฬาวัฒน์  แสนบุตรดี
7. เด็กชายธีระพงษ์  ทองแม้น
8. เด็กหญิงนันทนา   ภูทอง
9. เด็กหญิงนิตยา   รัตนสุข
10. เด็กชายบัณฑิต   จิตเจริญ
11. เด็กหญิงบุษบา   โฮงทอง
12. เด็กหญิงปริศนา   ไชยยศ
13. เด็กหญิงปิยะดา   ภายสร้อย
14. เด็กชายพงศดา   สายบุญจันทร์
15. เด็กหญิงพัชรี   เหล่าประเสริฐ
16. เด็กชายภานุเดช   แสนคำ
17. เด็กหญิงรัตติกา   คำใส
18. เด็กชายวราวฒิ   ทบหา
19. เด็กหญิงวิลัย   เกษแก้ว
20. เด็กชายวีระศักดิ์   สายงาม
21. เด็กหญิงศศิธร   รุ่งเป้า
22. เด็กชายสิทธิศักดิ์  งามสมบัติ
23. เด็กหญิงสิริจิตร์พร   กุลอ่อน
24. เด็กหญิงสุนิสา   สีสถาน
25. เด็กชายอดิศักดิ์   ภูอาพิศ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์   เพรชรักษา
27. เด็กชายอานนท์   เดชอุดร
28. เด็กชายอุดร   โยรัมย์
 
1. นายศิวพล  ธนู
2. นายเชิดเกียรติ   แก้วพวง
3. นายนเรศ   มากอง
4. นางสาววัลลภา  ศรีลาศักดิ์
5. นางสาวศศิธร   ไชยโกษี
6. นางสาวเปรียว   จินวงษ์
7. นางสาวทัศภรณ์   ศรีจันดี
8. นางสาวธิดารัตน์  ศรีมงคล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  คุณาคม
2. เด็กชายชาญวิทย์  คูณขอนยาง
3. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญละคร
4. เด็กชายนิพนธ์  ดาสามผง
5. เด็กหญิงพรพิมล  โคธา
6. เด็กหญิงอภิญญา  ขุมเหล็ก
7. เด็กชายอมรฤทธิ์  แก่นท้าว
8. เด็กหญิงอุลัยวรรณ  เวสภาพ
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
2. นางละมัย  วงคำแก้ว
3. นางกัญจนา  สัพโส
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กชายกฤษณะ  นาดอน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมอินทร์
4. เด็กชายพินิจ  บุตรแสน
5. เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมจิต
7. เด็กหญิงสุหรรษา  รุดชาติ
8. เด็กชายอนุชา  ชนะหาญ
9. เด็กชายอัครพล  พุทธจักร์
10. เด็กชายเมธา  รักษาเงิน
 
1. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
2. นายจตุพรชัย  ปทุมนันท์
3. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงณัฏร์วดี  บุญคำภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
3. เด็กหญิงทัศพร  เทวี
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  แก้วนาง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิณโรจน์
6. เด็กหญิงนนทพร  ขันวงค์
7. เด็กหญิงนฤมล  ชินช้าง
8. เด็กหญิงนิตยา  ศรีพิทักษ์
9. เด็กหญิงนิติยากร  บุญคำภา
10. เด็กหญิงปิยนุช  อภัยโส
11. เด็กหญิงพิยดา  จู่มา
12. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริผลา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
3. นางอัจฉราพร  โสดา
4. นางนิตยา  ภูกัน
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  ทศรักษา
2. เด็กหญิงปาหนัน  ยิ้มเสงี่ยม
3. เด็กหญิงพัชราพร  คุณาคม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีประดิพัทธิ์
5. เด็กหญิงศศิลักษณ์  จงสำราญ
6. เด็กหญิงสายพิณ  คูณขอนยาง
7. เด็กหญิงอภิญญา  โยธาศรี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เงื่อนทอง
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
2. นางละมัย  ดรสุวรรณดี
3. นางสุภาพร  ปัญญารส
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญมี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เงินชาลี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์ทอง
4. เด็กหญิงอมิตา  คำประวัติ
5. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิประภา
 
1. นายวรัทดล  ไชยตาแสง
2. นางธนัชชา  เที่ยงภักดิ์
3. นายเอกสิทธิ์  มุมบุญ
4. นางมธุรดา  ลำเหลือ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำโสม
2. เด็กหญิงณัฐพิมล  ติตะปัน
3. เด็กหญิงดุษณียา  เงินพิมพ์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุริยะ
5. เด็กหญิงปาริชาติ  โสมอินทร์
6. เด็กหญิงพัชรา  ผลาผล
7. เด็กหญิงศุภนุชวดี  ตรีรัตน์
8. เด็กหญิงศุภานัน  จันทร์เทศ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เฉลิมจิต
10. เด็กหญิงสุพรรณมณี  เหง้าโอษา
11. เด็กหญิงสุหรรษา  รุดชาติ
12. เด็กหญิงอภิชญา  อุปกา
 
1. นางชลิศรา  ติมินทระ
2. นางพัฒนาวารินทร์  บุญทา
3. นางศิริวัฒนา  ปทุมซ้าย
4. นางอรพิน  โสภาวรรณ์
5. นางรวีวรรณ  สุริยะ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายฉัตรชัย  นาหัวนิล
2. เด็กชายนรากรณ์  ทองวิไล
3. เด็กชายพันนา  ตันสาย
4. เด็กชายภรากรณ์  สุรันนา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งชอบกลาง
 
1. นายมงคล  ภาคภูมิ
2. นายวิชัย  เฉยฉิว
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาพร  บุญละคร
2. เด็กหญิงนิตรตระยา  ธงศรี
 
1. นางละมัย  วงคำแก้ว
2. นางสุภาพร  ปัญญารส
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  โสภักดี
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  ภูมิพันธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงเปรมมณี  คารมย์
 
1. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรีภิรมย์
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายธีระพัฒน์พงษ์  คงทัน
 
1. Mr.Rodel  Laurente
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายเดชไพบูลย์  หอมสมบัติ
 
1. นางสาวศศิโสภา  แสงกมล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงสุวภา  น้อยมะลิ
 
1. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนสอน
 
1. นางมลสวรรค์  วงศ์สุวรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ประสาทเขตการ
 
1. นางชนิตา  ทองคำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 1. เด็กชายชิตพล  บุญสำลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  คำหาญ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงสุพรรณี  คำอ่อน
 
1. นางสาวพิมลพร  บุญเวิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ศรีวันคำ
3. เด็กหญิงนภาพร  ตะกรุดแก้ว
4. เด็กหญิงประภาดา  เพชารี
5. เด็กหญิงปริตา  จันทร์โคตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 1. เด็กหญิงสิราภรณ์  สีสาร
 
1. นางสุริศา  สินโศธร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ประดิษฐ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1. เด็กหญิงรัตติญา  ฤทธิขันธ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  กันชัย
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายสายนที  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงแสงนภา  พรมดี
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
2. นางจุฬาลักษณ์  งามฉวี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชลชาติ  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงศิรินภา  ทุมแก้ว
 
1. นางปัณณิศา  ไชยลือชา
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีตระบุตร
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กชายดนุนันท์  ศรีสุราช
2. เด็กชายภูวนนท์  หนูกูล
3. เด็กชายวรัทยา  เทพปาน
4. เด็กชายวีระพงษ์  ดีหลอด
5. เด็กชายสัจจะพร  ชอบธรรม
6. เด็กชายเนติพงศ์  กรมทำมา
 
1. นายสุพรรณ  แก้วใส
2. นายศักดิ์นรินทร์  คำมา
3. นางสาวดาราพร  แง่พรม
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายชลชาติ  ห้าวหาญ
2. เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีเศษนาม
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ยอโง้ง
4. เด็กชายสหรัฐ  ชมแหน
5. เด็กชายสืบพงษ์  ศรีกงพาน
6. เด็กชายอธิภัทร  ภูด่านวัว
 
1. นายบุญมา  กงพลี
2. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
3. นายบุญยะสิทธิ์  ดีท่าโพธิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  บุศดี
2. เด็กชายทศพล  กกขุนทด
3. นายธนโชติ  ยี่จอหอ
4. นายวทัญญู  วงศ์ชาลี
5. นายวรวุฒิ  สมจิตวิจาร
6. เด็กชายสิทธิโชค  สิงห์นวล
7. นายสุกฤษฏ์  สุวรรณเทพ
8. นายสุธี  โพธิ์ศรี
 
1. นายนิตินัย  สุขโข
2. นายอธิปพัฒน์  จุฑาสิริวรภัทร์
3. นายเกียรติศักดิ์  นนทะสิทธิ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  แสงกล้า
2. นางสาวจันทร์ธิมา  เพชรสมัย
3. นางสาวจีรภิญญา  เตียบประโคน
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์เหลือง
5. นางสาวธนิตตา  สิงห์จันทึก
6. นางสาวนันทิกา  ตะนัน
7. นายวิทยา  ศรีนาแพง
8. เด็กหญิงศิริณณา  ไชยแก้ว
9. นางสาวสุปราณี  ท่วมไทสง
10. นางสาวเย็นฤดี  เยาวนิช
 
1. ส.ต.ท.วิทยา  มาสขาว
2. นายเอกพล  พลเยี่ยม
3. นางกานต์สุดา  มาสขาว
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกรวิภา  สังกะสี
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ด้วงหว้า
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ครูลอง
6. เด็กหญิงนวลอนงค์  รองทอง
7. เด็กหญิงปลายฝน  สนองคุณ
8. เด็กหญิงวนัทดา  ล้อมเวียง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงวงษ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  บุตะชา
 
1. นายณัฐพงศ์  เขียวน้ำชุม
2. นายวัชรินทร์  เสาะก่าน
3. นางสาวพัทธนันท์  คำแหง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงจุลีกร  สีสัน
2. เด็กหญิงปราวีณา  ฮาดดา
3. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงมลธิกา  ปกป้อง
5. นางสาวเมนิญา  พรมรี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุกัน
2. นางอรพธู  ระดาฤทธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กหญิงคุณาลัย  ปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงสุโท
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  อืดผา
 
1. นางพรรณ์ทิพย์  พรชัย
2. นางทัตยา  ขนันทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พันนกแต้
2. เด็กหญิงชบาพร  พรมบิน
3. เด็กหญิงอนัญญา  นาเทเวศน์
 
1. นางวาสนา  โมราราษฎร์
2. นายวีระศิลป์  ศรีเพ็ญรัตน์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงพชรพรรณ   ไชยรักษ์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฟื่องรัศมี
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
2. นางสาวมะลิสา  สาธุชาติ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลเดช
2. เด็กหญิงจิตติมา  หมายโชค
3. เด็กหญิงรสรินทร์  โคทะนา
 
1. นายสรศักดิ์  เกษลี
2. นางสาวยุพา  มึกไทยสงค์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายไชยวุฒิ   ปักกาโส
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐวร  ผาคำ
 
1. นายสายัญ  ทรายทอง
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายยุทธนา  วงศ์คำหาญ
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กชายกรกฏ  พาหะ
 
1. นางสาวสุพรวดี  บัวมาตร
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายจักรี  บุญแปลง
 
1. นายสายัญ  ทรายทอง
 
151 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายสุขภาพ  หลักคำ
 
1. นายไพบูลย์  เชื้อสาวะถี
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายอรุณชัย  โพธิ์สีสม
 
1. นายสุนทร  สำราญบุญ
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงจารุมน  พลจันทร์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  ทบวอร์
3. เด็กชายชมพูพร  ไชยบุตร
4. เด็กชายชาญณรงค์  ชมจุนจัง
5. เด็กชายทมสินธ์  เรืองชัย
6. เด็กชายนุธนะ  พุทธสาระวงษ์
7. เด็กหญิงบุษกร  จันทะมั่น
8. เด็กชายปัญญา  ปาลอินทร์
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  ประสิทธิ์
10. เด็กหญิงพนิดา  ธรรมขันธ์
11. เด็กหญิงพรวดี  เม้ามีศรี
12. เด็กหญิงมนตกานต์  ผาดี
13. เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทะศรี
14. เด็กชายรุ่งศักดิ์  วรสาร
15. เด็กหญิงวิกรองกาญจน์  จิตรจักร
16. เด็กชายศตวรรต  เรืองชัย
17. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ลินน้อย
18. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขสว่าง
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสว่าง
20. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วแสงอ่อน
21. เด็กหญิงสุนิตา  แสนสา
22. เด็กชายอธิคม  โจมแก้ว
23. เด็กหญิงอรอนงค์  ชุมนาหาด
24. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยบุตร
25. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสดงจิต
26. เด็กหญิงเมปรียา  อุทัยบุรม
27. เด็กหญิงเฬฬีฬา  เอกชพัง
 
1. นายสมบูรณ์  โคตรสขึง
2. นายทองเพชร  พิมพ์เสน
3. นางสมควร  สว่างวงค์
4. นางสุกัญญา  แสงมณี
5. นางสาวเบญญาดา  ปันบุตร
6. นางสาวอนงค์  พาหา
7. นางสาวชนัญชิดา  ศรีทวีกาศ
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายกฤษณะ  ปะวะโพตะโก
3. เด็กชายกิตติพันธ์  พันธุ
4. เด็กหญิงจิรัตน์ฏิกรณ์  สิงห์อ่อน
5. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญมี
6. เด็กชายชนาธิป  สายทอง
7. เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์สา
8. เด็กชายชินดนัย  สิงห์ทองชัย
9. เด็กชายทิเบต  พรมจินดา
10. เด็กชายธนภัทร  สีหา
11. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สุกทน
12. เด็กหญิงบุญอุ้ม  เสี่ยงโชคอยู่
13. เด็กหญิงพราววิมล  สมชัย
14. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สมชัย
15. เด็กชายภราดร  เหลาทอง
16. เด็กหญิงมนัชญา  อิงคยุทธวิทยา
17. เด็กหญิงรตน  รัตนวงษ์
18. เด็กหญิงลวิตรา  ศรีโยธี
19. เด็กชายวัชรพล  ซาสุด
20. เด็กหญิงวิชญาดา  สุกทน
21. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เงินชาลี
22. เด็กหญิงศศิกานต์  ฤกษ์ชัย
23. เด็กหญิงสกุลกานต์  ประสานส่วน
24. เด็กชายสิทธิชัย  เจริญสุข
25. เด็กหญิงสุพัตรา  พิมพ์ทอง
26. เด็กชายสุวรโชติ  ชินเฮือง
27. เด็กหญิงอมิตา  คำประวัติ
28. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ธรรมรัตน์เนติ
29. เด็กหญิงอาริสา  สุทธิประภา
 
1. นายนฤมิต  ภูแสง
2. นางธนัชชา  เที่ยงภักดิ์
3. นายเอกสิทธิ์  มุมบุญ
4. นายวรัทดล  ไชยตาแสง
5. นางมธุรดา  ลำเหลือ
6. นางสาวศิลาลักษ์  หมู่หมี
7. นางสาวศิรประภา  สุกทน
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจิรภา  ใจศิริ
2. เด็กหญิงมุกธิตา  อุปัญ
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางพินพนา  อัฐนาค
 
156 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงกิตติชัญญา  กันยะ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สีดาน้อย
 
1. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
2. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นายจักรกฤษณ์  ไชยวาน
2. นายชิราวุธ  โนนเพีย
3. นายศรัณย์  ช่างทอง
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กชายทวีวัฒน์  มะลิวรรณ
2. เด็กหญิงบุษกร  แก้วยา
 
1. นางสาวสุณีวรรณ์   อ่อนละมุน
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
159 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นายภูวนาท  บุญธะนะกร
2. เด็กชายอดิศักดิ์  งามเลิศ
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตอ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  พันธุ์ชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  วันตา
 
1. นายไชยชาญ  เจริญชนม์
2. นางสาวจีรนันท์  แก้วก่า
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นายดนัย  เฉยพันธ์
2. นายศาสตราวุธ  วงคำเสา
 
1. นางสุภาวดี  พันพิลา
2. นางสาววรินยา  ศรีลาพัฒน์
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  วิจิตร
2. เด็กชายสิทธิพล  ศรีวงษา
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางสาวกัตติกา  หัสรินทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลีหัวสระ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรทุปา
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางสาวบุษบา  จิตรจักร์
 
164 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปนัดดา   ผึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  อ้วนทา
 
1. นางสาวคณึงณิต  ประกิระนัง
2. นางสาวพัชรีพร  ยาลัย
 
165 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายวิษณุ  ก้องเวหา
2. เด็กชายอาทิตย์  มะโนมัย
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีโยธา
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 1. เด็กหญิงกุญกัญญา   เจริญสุข
2. เด็กหญิงจิรนันท์   อาจวิชัย
 
1. นายทรัพย์หิรัญ   จันทรักษ์
2. นางสาวสุทธิดา   ป้องนอก
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 1. เด็กชายปลายฟ้า  สุวะ
2. เด็กชายพงษ์ธนพัฒน์  โทสวัสดิ์
3. เด็กชายสราวุฒิ  เกรี้ยวพิมาย
 
1. นายเสรี  มินเด็น
2. นางสำเนียง  โพธิสว่าง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปัญญา  พากเพียร
2. เด็กชายวิทยา  จันทร์งาม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใจไทสงค์
 
1. นายภูริพงษ์  ภูริศรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้อง 1. เด็กชายจักรินทร์  ต้นกันยา
2. เด็กชายอัษฎายุธ  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายเอกพล  จุลทอง
 
1. นายอัคราช  แพงแก้ว
2. นางวิไลวรรณ  แพงแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. นางสาวจิรภัทร  แก้ววิลัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตุ่ยสีมา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หอมสมบัติ
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงพิศมัย  พันตรี
2. เด็กหญิงวริญญา  พิมผาสุข
3. เด็กหญิงอาศิรา   นาอุดม
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. นางสาวปนิดา  สีสุธะ
3. นายศรัญยา  ขวัญชัยโย
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  วงษ์ธรรม
2. เด็กหญิงชนาพร   ฉิมมะลี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  กัลยา
4. เด็กชายพงศกร  ขิมนอก
5. เด็กหญิงพรชิตา  ตาลไธสง
6. เด็กหญิงศิริยากร  แสนพยุห์
 
1. นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ
2. นางสาวพิมพวรา  วันตา
3. นางสาวรัตนาภรณ์   สาทองขาว
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวจินตนา  บุญเสริม
2. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณรอด
3. เด็กหญิงปณิดา  ต้นสวรรค์
4. นางสาวรื่นฤดี  ภูสีไม้
5. นางสาวอรนภา  อุ่นคำ
6. นางสาวอารียา  ผาทอง
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 1. เด็กหญิงฐิติกัลยา  นาหมื่น
2. เด็กหญิงรัตน์ดา  ดีอาสนา
3. เด็กชายเจนภพ  ชยมชัย
 
1. นายสถาพร  ชัยคินี
2. นางสาวอรดา  รัตนา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายกิตตินันท์   ติยะบุตร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ชาญอุไร
3. เด็กชายเจษฎาวุธ   ติยะบุตร
 
1. นางกุลธิดา   เสนาสี
2. นายสำราญ   อัครพัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุงแดน
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางพัชราภา  บุรัตน์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฏ  โพธิทักษ์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอันธิกา  บุญยะโพธิ์
 
1. นางชุลีพร  ศรีแก่น
2. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ศรีสุภา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    สัตย์คำ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เถียนชะนำ
 
1. นางพงษ์ลดา  ศรีใส
2. นางสาวคณิงณิต  ประกิระนัง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  อาสาเสนา
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ผุยหลวง
3. เด็กหญิงนภาพร  ทองยาน
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกันยา  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมุวงค์
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  นามวันดี
 
1. นางจุฬาลักษณ์  สุวรรณวงศ์
2. นายวีระศักดิ์  หาเคน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คล่องดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อขาวพิมพ์
3. เด็กหญิงผการัตน์  ทานะราช
 
1. นางมาลัย  มูลภักดี
2. นางศรีจันทร์  กองบุตร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงพรหมพร  คุณวงศ์
3. เด็กหญิงวริศรา   พิลาวัลย์
 
1. นางประนอม   โคตรหานาม
2. นางวีณารัตน์    บรรเทา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กหญิงชลธิดา  คำพิลา
2. เด็กหญิงธนนันท์  อุปชัย
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุพร
 
1. นายยุทธนา  สอนสาระ
2. นางสาวนันทกานต์  สุนา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หลวงสมบัติ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ชีพจำเป็น
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  นามสุดโท
 
1. นายสุพรรณ  ดินโคกสูง
2. นางสาวอนงค์  ระมะณี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ถาโคตร์จันทร์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บริสุทธิ์
3. เด็กชายเชิดศักดิ์  บุศดี
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ดวงศรีจันทร์
2. นางสาวธมน   แสนสวาท
 
187 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กหญิงพริมา  แป้นช่วย
 
1. นางสุภาพร  เถายาบุตร
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กชายกิตติภัทร  เบ็ญหมูด
2. เด็กชายอภิชานันท์  แก้วยา
3. เด็กชายอภิไชย  อินคำปา
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
2. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง
2. เด็กชายวุฒิพงศ์   ก้องวิริยะกุล
3. เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์
 
1. นางนิสา   แก้วโกมล
2. นางสาวพีฌานิการ์   จำปาศรี
 
190 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 1. เด็กหญิงอรพรรณ   คล้ายสุวรรณ
 
1. นางสาวอำไพ  แดงทำมา
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กหญิงปนิดา  แก้วชิน
 
1. นางสาวพรธิวา  สมเพ็ชร
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กลอนสลับ
 
1. นางประภัสสร  อูปจันทร์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะง้อ 1. เด็กชายภัทรพล  สาธุชาติ
 
1. นางนรินทร์พร  เรี่ยวสกุลชาติ
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงสุณิสา  หอมทรัพย์
 
1. นางสาวศรินทิพย์  งามเหลือ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายสรธัญ  อุดมกันต์
 
1. นายศุภกร  บุญไชย
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์  บรรจง
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายนนทชัย  ยุวพันธ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  โคพันธ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  นารีจันทร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ดีแป้น
2. นางอมรรัตน์  โงนมณี
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  แสงทับทิม
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์นวน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินลี
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ภูคัสมาส
2. นางประมวล  กาเผือก
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายชนาวี  โคตะมี
2. เด็กชายทรงศักดิ์  แคล้วกล้า
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
2. นางเชาวรีย์  ผุดผาด
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงหทัยมาศ  หมื่นศรี
 
1. นางกัลยา  หนองทองทา
2. นางกาญจนา  วังสระ
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พิมพ์บุญ
2. เด็กชายอรรถพร  ศรีอ้น
 
1. นางสาวสมจิต  ธิมาศ
2. ดร.ยุภาพร  ทวยจันทร์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงกุลนัส  ทองขาว
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายณัฐชนน  โตดสี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์ยู่
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 1. เด็กชายศิวกร  เครือนาค
 
1. นางชลฎา  นามโคตร
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงศ์คำหาญ
 
1. นางทิพวรรณ  เณระสุระ
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กหญิงฐิติมน  สรวงสิริ
2. เด็กชายนรินทร์  ไกลเมือง
3. เด็กหญิงปภาพินธ์  กุดทองดี
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมบุตร
5. เด็กหญิงริชมน  สรวงสิริ
6. เด็กหญิงวัลวลี  คำเมือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าจูม
 
1. นางวงเดือน  สุมังค์
2. นางสาวพัชรีพร  นามบุญลือ
3. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. เด็กชายธนวุฒิ  คำพีระ
 
1. นายอนิรุทธิ์  สุวรรณไตร
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงอุบลศิริ  ศิริดล
 
1. นายทวี  รักษ์โคตร
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  แสงทองมา
 
1. นางนรินทร  ปุยะบาล
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงอรอุมา  ดาวใส
 
1. นางวัชรา  พรมลี
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงอรณิชา  วัลนี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  แสนหอม
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วันนา
 
1. นายลือชัย   ศรีหริ่ง
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 1. เด็กชายทิวากร  พานมงคล
2. เด็กหญิงอนุสรา  อภัยโส
3. เด็กหญิงอรอุมา  สลาพิมพ์
 
1. นางศุภศรี  ภูพันนา
2. นางสุภาวดี  ราชาทุม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กชายชัยมงคล  ทุมโยมา
2. เด็กหญิงนิตยา  ปะหา
3. เด็กชายวุฒชา  ปัญญา
 
1. นายทวี  รักษ์โคตร
2. นางปัญจ๋า  รักษ์โคตร
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ตระกลพนม
2. เด็กชายพายุ  สังฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุปราณี  พรมกสิกร
 
1. นางกัลยา  หนองทองทา
2. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1. เด็กชายชาคริต  คำสาอินทร์
2. เด็กชายวิชัย  ทองบรรหา
3. เด็กชายเทพนิมิต  เสาะแสวง
 
1. นายชินวุฒิ  คำมูล
2. นายชัยสิทธิ์  ฤทธิ์อร่าม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญชัยแสน
2. เด็กชายชนากร   โนภาส
3. เด็กชายศรายุทธ  เนตรภักดี
 
1. นายภานุวัฒน์  คำพิพากษ์
2. นางชนิสรา  พระสุรักษ์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงธิติยา  นาหัวนิล
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีณรงค์
3. เด็กหญิงสุนิสา  กระลาม
 
1. นางสาคร  บรรเทา
2. นางพรศิริ  ชัยมานันท์
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรมสมบัติ
2. เด็กชายเอกรัตน์  สุนทรรัตน์
 
1. นายกานตพงศ์  สุทธิประภา
2. นางเยาวรัตน์  สมบัติดี
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุพรมวัน
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีพุทธา
 
1. นายวรนันทน์  บรรจง
2. นายสมัย  สมภักดี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดง 1. เด็กชายจิตติพร  การสอน
2. เด็กชายโกศล  ซุยเสนา
 
1. นางสาวพรธิวา  สมเพ็ชร
2. นางสาวนุชนาฏ  หมื่นเรือคำ
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงชนาภา   วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงปวีณา   โพธิจันทร์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์   ชัยนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์ยู่
2. นางวิฒณา   จิตรปรีดา
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 1. เด็กชายจรูญวิทย์  พุฒละ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุนทรโวหาร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุบิน
 
1. นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว
2. นางพิกุล  ราษี