งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 711
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ ภูกระแต 1. เด็กหญิงสุนันทา    ยาคำ
2. นางสาวบุษบา    ทองกาล
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    ม่วงอ่อน
1. นางสาววนิดา    ไชยงาม
2. นางสาวศิริพร    เพ็งสว่าง
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) ภูกระแต 1. เด็กหญิงวรรณิภา    ดอนชาลี
2. เด็กหญิงวรรณิสา    แสวงศิลป์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ปานนิล
1. นางสาววัชราภรณ์    กันชัย
2. นายโกศล    ชำนาญ
3 โรงเรียนบ้านนาต้อง ภูสิงห์ 1. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงวริษา    คำพิลึก
3. เด็กหญิงศุภธิดา    แสนย้อย
1. นางเจษฎาภรณ์    พรหมดา
4 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ ศรีวิไล 1. เด็กหญิงสุพรรษา    โพธิ์ขี
2. เด็กชายสุริยา    ธรรมสุข
3. เด็กหญิงพรรณี    ชนะภูมิ
1. นางสาวนันทัชพร    ทุมโยมา
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    คำหวาน
5 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงณิชลดา    อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงปฑิตตา    แสงเรือง
3. เด็กหญิงอพัชรา    นารินทร์
1. นายสระสินธ์ุ์    พิมพนอม
2. นางสาวสุภาพร    คำมุงคุณ
6 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา ๑ 1. เด็กหญิงวินิตา    ทองเหลา
2. เด็กชายวัชระ    อ่อนตา
3. เด็กหญิงกาญจนา    ตรีวงค์
1. นางสาวธนิดา    นะธิศรี
2. นางอมรรัตน์    จำปานวน
7 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง เซกา ๑ 1. เด็กหญิงวารุณี    พ่อคำรักษ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ต้นหา
3. เด็กหญิงเจษฎาพร    เสนาอินทร์
1. นางนภาพร    กาญจนสุนทร
2. นายยงยุทร    กาญจนสุนทร
8 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ บึงโขงหลงท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงนิธิตา    ปราบศัตรู
2. เด็กหญิงรัชนก    คำมุข
3. เด็กหญิงสุภาวินี    จันทะโชติ
1. นายวัชชัย    โคตรพรม
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ทิพอาจ
9 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ โซ่พิสัย 1. เด็กหญิงณัฐติยา    ยิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรรณณิภา    นามไพร
3. เด็กหญิงรัฐสิกา    แก้วยาศรี
1. นางสาวจินตนา    เรืองชัย
2. นายชัยวิชิต    วิชัยโย
10 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) กลุ่มศรีธน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    จันโนนแซง
2. เด็กหญิงเจนจิรา    นาเทเวศร์
3. เด็กหญิงสุพัฒน์ศร    จันทะมาตร
1. นายภมร    วรรณทอง
2. นางอุลัยลักษณ์    วรรณทอง
11 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กชายธนากร    ทานะราช
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เจริญนาม
3. เด็กหญิงอาริตา    ฤทธิ์เจริญ
1. นางสาวกรรณิการ์    ลาภสาร
2. นางสาวอมรรัตน์    โคตรเมืองยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................