งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ เซกา 1. เด็กหญิงสุพัตรา    สองเมือง
2. เด็กหญิงสุชาวดี    แก้วอามาตย์
3. เด็กหญิงเกวลิน    กระมูลวงษ์
1. นางสาวธนิดา    นะธิศรี
2. นางอมรรัตน์    จำปานวน
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร์    สัพโส
2. เด็กหญิงศิรินทรา    เอี่ยมโอด
3. เด็กหญิงศิรินภา    เพ็งวงษ์
1. นางสาวกัลยกร    ชัยบัณฑิต
2. นางสาวชนัญญา    ทองคันทม
3 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    กลัดลัด
2. เด็กหญิงนวรัตน์    มณีพรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    กุลตา
1. นางจุฬาลักษณ์    หาดชุม
2. นายพิทยา    หาดชุม
4 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    รัชโน
2. เด็กชายกิตติชาติ    จ้องสละ
3. เด็กหญิงอิสญาณี    จันทะแสน
1. นางฉวีวรรณ    พรมมุก
5 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงศรุตยา    ศรีพระยา
2. เด็กหญิงปรียาภัทร    มาตะวงค์
3. เด็กหญิงธาริณี    โคตรรัตน์
1. นางสาวปารณีย์    มุมจันดา
2. นางสมคิด    วงศ์จำนงค์
6 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง บุ่งคล้า 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เคนหาราช
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ดาราษี
3. เด็กหญิงอรปรียา    แซ่ว่าง
1. นายทวีศักดิ์    บุญประคม
2. นางสาวอภิสรา    ประเคนคะชา
7 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงนาตาลี    หลวงปราบ
2. เด็กหญิงสิริวิมล    พรมบุตร
3. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีวัตร
1. นางหนูเล็ก    ธะนาไสย์
2. นายไกรวิชญ์    เทพนีรมิตร
8 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด 1. เด็กชายศุภวัชญ์    แว่นดำ
2. เด็กชายถาวร    บุญงาม
3. เด็กชายอมรชัย    บุญจันทร์
1. นางศิรินทร์ทิพย์    ชาลีวรรณ์
2. นางสาวสุพัธศรี    มาตา
9 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย โซ่เหล่าทอง 1. เด็กหญิงปิยดา    เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา    ทะหงษ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    มณุรีย์
1. นางชลิศรา    ติมินทระ
2. นางดุษฎี    นุสนธ์
10 โรงเรียนบ้านศรีชมภู ศรีชมภู 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    บาลอ่อน
2. เด็กหญิงนิพาดา    พระสว่าง
3. เด็กหญิงอมรัตน    บุตรนนท์
1. นางศริญญา    ผลดี
2. นายอธิปวราห์    เกษมสุข
11 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กหญิงอารยา    รสน้อย
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์    ไวกล้า
3. เด็กหญิงณัฐติยา    รมรื่น
1. นางสาวจินตนา    เรืองชัย
2. นางสาวนริศรา    คณานันท์
12 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กชายปุณกานต์    โกวิทย์กุล
2. เด็กชายสุภณัฐ    ดอนหา
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ศรีปราบหล่ม
1. นายชาญยุทธ    บุญพันธ์
2. นางสาววราภรณ์    โพนสิงห์
13 โรงเรียนบ้านนาเจริญ หอคำหนองเลิง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    สมุดตะโสภา
2. เด็กหญิงพรชิตา    ภาโนมัย
3. เด็กหญิงปณดา    วิถมปัด
1. นายพักตร์    สวยวัน
2. นางสาวศิริพร    เพ็งสว่าง
14 โรงเรียนบ้านหนองตอ โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงชาญธาดา    พันธะชัย
2. เด็กหญิงนัทธมน    ศรีชื่น
3. เด็กหญิงฐิติยา    วรกากุล
1. นางสาวจีรนันท์    แก้วก่า
15 โรงเรียนบ้านหนองยาว โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงวิชิตา    อินทร์สุริยา
2. เด็กชายปิติกร    อ่อนคำตา
3. เด็กชายยิ่งนรา    สงวนนาม
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์    บุญธะรา
16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ศรีวิไลชุมภูพรนาสิงห์ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    เจริญศักดิ์
2. เด็กหญิงพิมพร    ใหญ่คำโพด
3. เด็กหญิงธนภัค    ภูฉายา
1. นางณหฤทัย    สิทธิจักร
2. นางสาวอรอนงค์    สิมมาโคตร
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม นาสะแบงนาแสง 1. เด็กหญิงพรรณนิภา    ชุมณี
2. เด็กหญิงกิตติยา    จันพึ่ง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ใจเร็ว
1. นายพิษณุ    สอนวงค์ษา
2. นายเสรี    หาญกุล
18 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 1. เด็กหญิงประกายมุก    ใจแสน
2. เด็กหญิงวรรณศิกา    คำฤาชัย
3. เด็กหญิงวิลาสินี    จำรัสแสง
1. นางสาวปิยาภรณ์    พลเสนา
2. นางวราภรณ์    เงาศรี
19 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    วรรณกาล
2. เด็กหญิงขวัญนรี    กานุสนธุ์
3. เด็กหญิงจิรฐา    วารุกะ
1. นางสาวพวงชมพู    พันธุวร
2. นางศรีสุดา    นิลไสล
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ดอนหญ้านาง 1. เด็กหญิงอลิสา    คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงปิยฉัตร    รัตนตรัยวงค์
3. เด็กหญิงประภากร    ทาทอง
1. นางภัณฑารักษ์    องอาจ
2. นายวีระศักดิ์    วงศ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................