งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    คำมั่น
2. เด็กหญิงจิราพร    แดวขุนทด
3. เด็กหญิงสุพัตรา    พรมสอน
4. เด็กหญิงเรณุกา    พลราชม
5. เด็กหญิงปวีณา    พรมด้วง
6. เด็กหญิงวรรณิภา    สีเสมอ
7. เด็กหญิงเอมิกา    มุละชิวะ
1. นางปิยาวรรณ์    สัตตาคม
2. นางสาวสุทิน    แดวขุนทด
2 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงวัลวลี    คำเมือง
3. เด็กหญิงปภาพินธ์    กุดทองดี
4. เด็กหญิงฐิติมน    สรวงสิริ
5. เด็กหญิงริชมน    สรวงสิริ
6. เด็กชายนรินทร์    ไกลเมือง
7. เด็กหญิงสุกัญญา    เหล่าจูม
1. นางสาวพัชรีพร    นามบุญลือ
2. นางรุ่งนะภาพร    สีทะ
3. นางวงเดือน    สุมังค์
3 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กหญิงเกวลิน    ดงเจริญ
2. เด็กหญิงธัญจิรา    ธาตุลม
3. เด็กหญิงเขมิกา    ภูผิวเมฆ
4. เด็กหญิงอภนันท์    ธาตุลม
5. เด็กหญิงเมรี่    โพธิ์ชัย
6. เด็กชายสรัล    พ่ออามาต
7. เด็กชายพงษ์ดนัย    อภัยโส
1. นางธิดารัตน์    อับไพ
2. จ.ส.อ.สมบูรณ์    โล่ห์คำ
3. นางหัดฤทัย    โพธิ์สา
4 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประเสริฐศรี
2. เด็กชายธนากร    พุ่มเหล็ก
3. เด็กชายจินดา    กมลคร
4. เด็กชายอภิวัฒน์    สีนาถ
5. เด็กชายวุฒิชัย    ศรีสง่า
6. เด็กชายพลอนันต์    วงคำแสง
1. นางสาวนงนุช    ช่างปรุง
2. นางสมควร    สว่างวงศ์
3. นางเปรมใจ    นุเคราะกัน
5 โรงเรียนบ้านทองสาย โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กหญิงวันนา    ทับสายทอง
2. เด็กหญิงสมถวิน    จันโดน
3. เด็กชายกิตติพงษ์    มงคลศรี
4. เด็กชายยุทธการ    มั่นจิต
5. เด็กชายพลทวัฒน์    คำเห็น
6. เด็กชายผดุงเดช    ค้ำคูณ
1. นางสาวฉวีวรรณ    ไลยะรัตน์
2. นางชญาพัฒน์    โนนสว่าง
3. นางสาวรัศมี    พาชื่น
6 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงปิยนันท์    ม้าวทอง
2. เด็กหญิงรัตนาพร    ทองย้อย
3. เด็กหญิงภัทราพร    เทพชมภู
4. เด็กชายณัฐวัฒน์    คุณธรรม
5. เด็กชายอาณัฐ    ลีอุดม
1. นางสาวกนกวรรณ    ดอนกวนเจ้า
2. นายอุบล    เฉยฉิว
3. นางเพ็ญพโย    พรรษา
7 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 1. เด็กชายวัชรพงษ์    เรืองชัย
2. เด็กชายวุฒิภัทร    สาครเจริญ
3. เด็กชายปรเมษฐ์    ศรีระพันธ์
4. เด็กชายปธานิน    ปุราโส
5. เด็กชายธนดล    ยังสุข
6. เด็กชายจีรศักดิ์    วงษ์บุญมา
7. เด็กชายคามิน    วารี
1. นางณัฐพร    วัณณกุล
2. นางวันดี    ชิณโสม
3. นางสมพร    แสนชมภู
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................