งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กชายอนุพล    เศษสุวรรณ
1. นางปิยาวรรณ์    สัตตาคม
2 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กหญิงปวีณา    แวงวรรณ์
1. นางสุภาวดี    ราชาทุม
3 โรงเรียนอนุบาลปากคาด ปากคาด 1. เด็กหญิงญานิศา    ปรพงศ์
1. นางสวภาว์    พูดเพราะ
4 โรงเรียนบ้านนาดง หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กหญิงปริชาติ    ภารไสว
1. นายปรีชา    อ่อนธรรม
5 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง โซ่เหล่าทอง 1. เด็กชายชัยธวัช    สุดสมศรี
1. นายวชิรดาภา    บุตรไชย
6 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายจักรินทร์    วิชัย
1. นางสาวนงนุช    ช่างปรุง
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กชายกานต์    ศรีเข่ง
1. นางชนิสรา    พระสุรักษ์
8 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงอรณิชา    วัลนี
1. นายวุฒิศักดิ์    แสนหอม
9 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 1. เด็กหญิงนริศรา    วิเศษทรัพย์
1. นางสาวปิยาภรณ์    พลเสนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................