งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ เซกา 1. เด็กหญิงอรอุมา    ดาวใส
1. นางวัชรา    พรมลี
2 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง ซางหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงแก้วมณี    บุญนาง
1. นางพีระยา    อ้วนอ่อนตา
3 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กชายภัทรกร    ภมรมาลี
1. นางปิยาวรรณ์    สัตตาคม
4 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กลุ่มคำแก้วถ้ำเจริญ 1. เด็กชายอนุชิต    พลจันทร์
1. นางสาวนงนุช    ช่างปรุง
5 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง หนองพันทาบัวตูม 1. เด็กชายธีระนัย    เรืองศรี
1. นายนราศักดิ์    อัคฮาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................