งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ภูกระแต 1. เด็กหญิงธันยพร    ขิมทัศน์
1. นายทองจันทร์    ปักการะสัย
2 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เซกา ๑ 1. เด็กหญิงอุบลศิริ    ศิริดล
1. นายทวี    รักษ์โคตร
3 โรงเรียนบ้านคำไผ่ โซ่พิสัย 1. เด็กชายยุทธนา    โทดา
1. นางธิดารัตน์    โคตรพัฒน์
4 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญดอนหญ้านาง 1. เด็กชายศรายุทธ    เพชรไพร
1. นางสาวกงมณีย์    เกษตระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................