งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว ท่ากกแดงท่าสะอาด 1. เด็กชายอนุรักษ์    บุญธรรมา
1. นางสุภาภรณ์    ลุนอุบล
2 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี ป่งไฮน้ำจั้น 1. เด็กชายโชคสุวรรณ    สุวรรณเวียง
1. นายศราวุธ    อัตตพิมพ์
3 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่างโป่งเปือยไคสี 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ทองปลาด
1. นายภูษิต    วรรณฤกษ์
4 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย บึงโขงหลง 1. เด็กชายตะวัน    ออทะเบาะ
1. นางสาวสุทิน    แดวขุนทด
5 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ ดงบังท่าดอกคำ 1. เด็กชายอภนันท์    ธาตุลม
1. จ.ส.อ.สมบูรณ์    โล่ห์คำ
6 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง บุ่งคล้า 1. เด็กชายณัฐชนน    โตดสี
1. นางสาวจุฑารัตน์    อินทร์ยู่
7 โรงเรียนบ้านนาดง หนองยองสมสนุกนาดง 1. เด็กหญิงอัจฉรา    หงษ์สา
1. นางสาวพรธิวา    สมเพ็ชร
8 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา โซ่เหล่าทอง 1. เด็กชายนรินทร์    พลตื้อ
1. นางสาวพรศิริลักษณ์    บุตรโตร
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) โนนสมบูรณ์นาสวรรค์คำนาดี 1. เด็กชายอภินันท์    โคตรพิมพ์
1. นางชลฎา    นามโคตร
10 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ บึงกาฬวิศิษฐ์ 1. เด็กชายธนดล    จินดา
1. นางบรรลัง    ทีหอคำ
11 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่องชัยพร 1. เด็กหญิงอภิญญา    อึ่งปัญญา
1. นางสมจันทร์    แสนหอม
12 โรงเรียนบ้านนาสะแบง นาสะแบงนาแสง 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    กอมณี
1. นายมานพ    กลิ่นจันทร์
13 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ 1. เด็กชายภานุเดช    วิลัยล้วน
1. นางสุขุมา    ธรรมสมบัติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................